Linux rendszerű virtuális gépek az Azure-banLinux virtual machines in Azure

Az Azure Virtual Machines (VM) az Azure által kínált különböző típusú , igény szerinti, méretezhető számítási erőforrások egyike.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Virtuális gépet általában akkor érdemes választani, ha a számítási környezet átfogóbb vezérlésére van szüksége annál, amelyet az egyéb lehetőségek kínálnak.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Ez a cikk bemutatja, hogy mit kell szem előtt tartania egy virtuális gép létrehozása előtt, valamint hogy hogyan hozhatja létre és kezelheti azt.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Az Azure VM a virtualizálás rugalmasságát biztosítja anélkül, hogy a virtuális gépet futtató fizikai hardvereket kellene vásárolnia és karbantartania.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. A virtuális gép karbantartásához azonban így is szükséges elvégeznie néhány feladatot, például a virtuális gépen futó szoftver konfigurálását, javítását és telepítését.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Az Azure virtuális gépek különféle módon használhatóak.Azure virtual machines can be used in various ways. Néhány példa:Some examples are:

  • Fejlesztés és tesztelés – Az Azure virtuális gépek gyors és egyszerű módot biztosítanak az alkalmazások programozásához és teszteléséhez szükséges adott konfigurációjú számítógépek létrehozásához.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
  • Felhőbeli alkalmazások – Mivel az alkalmazások iránti igény ingadozhaz, gazgaságosabb lehet őket egy virtuális gépen futtatni az Azure szolgáltatásban.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. A további virtuális gépekért csak akkor kell fizetnie, amikor szüksége van rájuk, amikor pedig nincs, akkor leállíthatja őket.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
  • Bővített adatközpont – Az Azure virtuális hálózatokon futó virtuális gépek könnyedén összekapcsolhatók a szervezet hálózatához.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Az alkalmazás által használt virtuális gépek száma az Ön igényei szerint skálázható.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Mit kell átgondolnom egy virtuális gép létrehozása előtt?What do I need to think about before creating a VM?

Az Azure-ban futó alkalmazás-infrastruktúrák kiépítésekor mindig számos kialakítási szempontot kell figyelembe venni.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. A kezdés előtt a virtuális gépek következő tulajdonságait fontos átgondolni:These aspects of a VM are important to think about before you start:

  • Az alkalmazás erőforrásainak neveiThe names of your application resources
  • Az erőforrások tárolásának helyeThe location where the resources are stored
  • A virtuális gép méreteThe size of the VM
  • A létrehozható virtuális gépek maximális számaThe maximum number of VMs that can be created
  • A virtuális gépen futó operációs rendszerThe operating system that the VM runs
  • A virtuális gép indítás utáni konfigurációjaThe configuration of the VM after it starts
  • A virtuális gép által igényelt kapcsolódó erőforrásokThe related resources that the VM needs

HelyekLocations

Az Azure-ban létrehozott minden erőforrás világszerte több földrajzi régió között oszlik meg.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. A virtuális gépek létrehozásakor a régiót általában helynek nevezik.Usually, the region is called location when you create a VM. A virtuális gépek esetében a hely adja meg, hogy a virtuális merevlemezek hol tárolódnak.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

Az alábbi táblázatban az elérhető helyek listájának megismeréséhez olvasható néhány módszer.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MetódusMethod LeírásDescription
Azure PortalAzure portal Egy virtuális gép létrehozásakor válasszon egy helyet a listából.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Használja a Get-AzLocation parancsot.Use the Get-AzLocation command.
REST APIREST API Használja a Helyek listázása műveletet.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI Használja az az account list-locations műveletet.Use the az account list-locations operation.

Rendelkezésre állásAvailability

Az Azure bejelentett egy iparágvezető, 99,9%-os elérhetőséget biztosító egypéldányos virtuálisgép-szolgáltatói szerződést, amelynek az a feltétele, hogy az üzembe helyezett virtuális gép összes lemezén prémium szintű tárolást használjon.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Ahhoz, hogy az üzembe helyezett példány megfeleljen a standard 99,95%-os virtuálisgép-szolgáltatói szerződésnek, legalább még két virtuális gépet kell üzembe helyeznie a számítási feladatok futtatásához egy rendelkezésre állási csoporton belül.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. A rendelkezésre állási csoport biztosítja, hogy a virtuális gépek több tartalék tartomány között legyenek elosztva az Azure-adatközpontokban, valamint az őket futtató gazdagépeknek különböző karbantartási időszakaik legyenek.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. Az Azure egészére vonatkozó rendelkezésre állási garancia magyarázata a teljes Azure SLA-ban található.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Virtuális gép méreteVM Size

A használt virtuális gép mérete a futtatni kívánt számítási feladatok mennyiségétől függ.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. A választott méret határoz meg olyan tényezőket, mint a feldolgozókapacitás, a memória és a tárolókapacitás.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Az Azure számos különböző méretet kínál különféle felhasználási módokhoz.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Az Azure óradíjat számít fel a virtuális gép méretétől és az operációs rendszertől függően.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Nem egész órák esetében az Azure csak a használt perceket számlázza.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. A tárhely árazása és felszámítása külön történik.Storage is priced and charged separately.

A virtuális gépekre korlátaiVM Limits

Minden előfizetésre alapértelmezett kvótakorlátozások vonatkoznak, amelyek akadályt jelenthetnek, ha a projektjéhez nagy számú virtuális gépet szeretne üzembe helyezni.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. A jelenlegi határérték minden előfizetés esetében régiónként 20 virtuális gép.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. A határértékek megemelhetők egy emelést kérvényező támogatási jegy benyújtásávalLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Felügyelt lemezekManaged Disks

A felügyelt lemezek a háttérben végzik az Azure Storage-fiók létrehozását és kezelését, hogy Önnek ne kelljen foglalkoznia a tárfiók skálázási korlátaival.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. Adja meg a lemez méretét és teljesítményszintjét (Standard vagy Prémium), és az Azure létrehozza és felügyeli a lemezt.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. Nem kell a használt tárterület miatt aggódnia, amikor lemezeket ad hozzá, vagy fel-/leskálázza a virtuális gépet.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Ha új virtuális gépeket hoz létre, használja az Azure CLI-t vagy az Azure Portalt felügyelt operációs rendszerrel és adatlemezekkel rendelkező virtuális gépek létrehozásához.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Ha a virtuális gépei nem felügyelt lemezeket tartalmaznak, átalakíthatja a virtuális gépeket, hogy felügyelt lemezek támogassák őket.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

Az egyéni rendszerképeit Azure-régiónként egyetlen tárfiókban is felügyelheti, és a használatukkal több száz virtuális gépet hozhat létre egy adott előfizetésben.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. A felügyelt lemezekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a felügyelt lemezek áttekintésével kapcsolatos cikket.For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

DisztribúciókDistributions

A Microsoft Azure több, különböző partnerek által biztosított és kezelt, népszerű Linux-disztribúció futtatását is támogatja.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. Az Azure Marketplace-en olyan disztribúciókat találhat, mint a Red Hat Enterprise, a CentOS, a SUSE Linux Enterprise, a Debian, az Ubuntu, a CoreOS, a RancherOS, a FreeBSD és még sok más.You can find distributions such as Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD, and more in the Azure Marketplace. A Microsoft folyamatosan együttműködink a különböző-Linux közösségekkel, hogy még tovább bővíthesse az Azure által támogatott Linux-disztribúciók listáját.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Ha a kívánt Linux-disztribúció jelenleg nem szerepel a katalógusban, „Saját Linux használata” típusú virtuális gépet is használhat. Ehhez hozzon létre egy Linux VHD-t, és töltse fel az Azure-ba.If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

A Microsoft szorosan együttműködik a partnereivel, hogy az elérhető rendszerképek biztosan frissítve és optimalizálva legyenek az Azure futtatókörnyezetre.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. További információk az Azure-partnerekről az alábbi hivatkozásokon találhatók:For more information on Azure partners, see the following links:

Cloud-initCloud-init

A megfelelő DevOps-kultúra megteremtéséhez minden infrastruktúrának kódoltnak kell lennie.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Ha az összes infrastruktúra kód életbe kerül, akkor könnyen létrehozható.When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated. Az Azure az összes fontosabb automatizáló eszközt használja, köztük az Ansible, a Chef, a SaltStack és a Puppet eszközöket.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Az Azure továbbá saját automatizáló eszközökkel is rendelkezik:Azure also has its own tooling for automation:

Az Azure támogatja a Cloud-init használatát a legtöbb Linux-disztribúcióban, amely támogatja azt.Azure supports for cloud-init across most Linux Distros that support it. Aktívan dolgozunk a támogatott linuxos disztribúciós partnereinkkel, hogy elérhetők legyenek a Cloud-init-lemezképek az Azure piactéren.We are actively working with our endorsed Linux distro partners in order to have cloud-init enabled images available in the Azure marketplace. Ezek a lemezképek a felhő-init üzembe helyezések és konfigurációk zökkenőmentesen működnek a virtuális gépekkel és a virtuálisgép-méretezési csoportokkal.These images will make your cloud-init deployments and configurations work seamlessly with VMs and virtual machine scale sets.

StorageStorage

HálózatNetworking

További lépésekNext steps

Hozza létre az első virtuális gépet!Create your first VM!