Az Azure és a LinuxAzure and Linux

A Microsoft Azure integrált nyilvános felhőszolgáltatások (például elemzési, virtuálisgép-, adatbázis-, mobil-, hálózati, tárolási és webes szolgáltatások) egyre bővülő gyűjteménye—ideális a megoldások üzemeltetéséhez.Microsoft Azure is a growing collection of integrated public cloud services including analytics, virtual machines, databases, mobile, networking, storage, and web—ideal for hosting your solutions. A Microsoft Azure egy skálázható számítási platformot kínál, amely lehetővé teszi, hogy csak a valóban használt funkciókért fizessen, és csak akkor, amikor használja azokat, mindezt helyszíni hardverberuházások nélkül.Microsoft Azure provides a scalable computing platform that allows you to only pay for what you use, when you want it - without having to invest in on-premises hardware. Az Azure készen áll a megoldások vertikális és horizontális skálázásakor, bármilyen méretre is lenne szüksége az ügyfelek igényeinek kiszolgálásához.Azure is ready when you are to scale your solutions up and out to whatever scale you require to service the needs of your clients.

Ha már ismeri az Amazon AWS különböző funkcióit, tekintse meg az Azure-t és az AWS-t összehasonlító definícióleképezési dokumentumot.If you are familiar with the various features of Amazon's AWS, you can examine the Azure vs AWS definition mapping document.

RegionsRegions

A Microsoft Azure-erőforrások világszerte több földrajzi régió között oszlanak meg.Microsoft Azure resources are distributed across multiple geographical regions around the world. Egy „régió” több adatközpontot jelöl ugyanazon a földrajzi területen.A "region" represents multiple data centers in a single geographical area. Az Azure jelenleg (2018. augusztus) 42 általánosan elérhető régióval rendelkezik világszerte, és további 12 már be van jelentve – ez több globális régió, mint bármely más felhőszolgáltatónál.Azure currently (as of August 2018) has 42 regions generally available around the world with an additional 12 regions announced - more global regions than any other cloud provider. A meglévő és az újonnan bejelentett régiók naprakész listája a következő oldalon található:An updated list of existing and newly announced regions can be found in the following page:

Rendelkezésre állásAvailability

Az Azure bejelentett egy iparágvezető, 99,9%-os elérhetőséget biztosító egypéldányos virtuálisgép-szolgáltatói szerződést, amelynek az a feltétele, hogy az üzembe helyezett virtuális gép összes lemezén prémium szintű tárolást használjon.Azure announced an industry leading single instance virtual machine Service Level Agreement of 99.9% provided you deploy the VM with premium storage for all disks. Ahhoz, hogy az üzembe helyezett példány megfeleljen a standard 99,95%-os virtuálisgép-szolgáltatói szerződésnek, legalább még két virtuális gépet kell üzembe helyeznie a számítási feladatok futtatásához egy rendelkezésre állási csoporton belül.In order for your deployment to qualify for the standard 99.95% VM Service Level Agreement, you still need to deploy two or more VMs running your workload inside of an availability set. A rendelkezésre állási csoport biztosítja, hogy a virtuális gépek több tartalék tartomány között legyenek elosztva az Azure-adatközpontokban, valamint az őket futtató gazdagépeknek különböző karbantartási időszakaik legyenek.An availability set ensures that your VMs are distributed across multiple fault domains in the Azure data centers as well as deployed onto hosts with different maintenance windows. Az Azure egészére vonatkozó rendelkezésre állási garancia magyarázata a teljes Azure SLA-ban található.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Managed DisksManaged Disks

A felügyelt lemezek a háttérben végzik az Azure Storage-fiók létrehozását és kezelését, hogy Önnek ne kelljen foglalkoznia a tárfiók skálázási korlátaival.Managed Disks handles Azure Storage account creation and management in the background for you, and ensures that you do not have to worry about the scalability limits of the storage account. Adja meg a lemez méretét és teljesítményszintjét (Standard vagy Prémium), és az Azure létrehozza és felügyeli a lemezt.You specify the disk size and the performance tier (Standard or Premium), and Azure creates and manages the disk. Nem kell a használt tárterület miatt aggódnia, amikor lemezeket ad hozzá, vagy fel-/leskálázza a virtuális gépet.As you add disks or scale the VM up and down, you don't have to worry about the storage being used. Ha új virtuális gépeket hoz létre, használja az Azure CLI-t vagy az Azure Portalt felügyelt operációs rendszerrel és adatlemezekkel rendelkező virtuális gépek létrehozásához.If you're creating new VMs, use the Azure CLI or the Azure portal to create VMs with Managed OS and data disks. Ha a virtuális gépei nem felügyelt lemezeket tartalmaznak, átalakíthatja a virtuális gépeket, hogy felügyelt lemezek támogassák őket.If you have VMs with unmanaged disks, you can convert your VMs to be backed with Managed Disks.

Az egyéni rendszerképeit Azure-régiónként egyetlen tárfiókban is felügyelheti, és a használatukkal több száz virtuális gépet hozhat létre egy adott előfizetésben.You can also manage your custom images in one storage account per Azure region, and use them to create hundreds of VMs in the same subscription. A felügyelt lemezekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a felügyelt lemezek áttekintésével kapcsolatos cikket.For more information about Managed Disks, see the Managed Disks Overview.

Azure-beli virtuális gépek és példányokAzure Virtual Machines & Instances

A Microsoft Azure több, különböző partnerek által biztosított és kezelt, népszerű Linux-disztribúció futtatását is támogatja.Microsoft Azure supports running a number of popular Linux distributions provided and maintained by a number of partners. Az Azure Marketplace-en olyan disztribúciókat találhat, mint a Red Hat Enterprise, a CentOS, a SUSE Linux Enterprise, a Debian, az Ubuntu, a CoreOS, a RancherOS, a FreeBSD és még sok más.You can find distributions such as Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise, Debian, Ubuntu, CoreOS, RancherOS, FreeBSD, and more in the Azure Marketplace. A Microsoft folyamatosan együttműködink a különböző-Linux közösségekkel, hogy még tovább bővíthesse az Azure által támogatott Linux-disztribúciók listáját.Microsoft actively works with various Linux communities to add even more flavors to the Azure endorsed Linux Distros list.

Ha a kívánt Linux-disztribúció jelenleg nem szerepel a katalógusban, „Saját Linux használata” típusú virtuális gépet is használhat. Ehhez hozzon létre egy Linux VHD-t, és töltse fel az Azure-ba.If your preferred Linux distro of choice is not currently present in the gallery, you can "Bring your own Linux" VM by creating and uploading a Linux VHD in Azure.

Az Azure-beli virtuális gépekkel sokféle számítástechnikai megoldást helyezhet gyorsan üzembe.Azure virtual machines allow you to deploy a wide range of computing solutions in an agile way. Gyakorlatilag bármilyen számítási feladatot és nyelvet üzembe helyezhet szinte az összes operációs rendszeren – legyen a Windows, Linux vagy egy egyénileg létrehozott operációs rendszer az egyre bővülő partnerlistáról.You can deploy virtually any workload and any language on nearly any operating system - Windows, Linux, or a custom created one from any one of the growing list of partners. Még mindig nem találja, amit keres?Still don't see what you are looking for? Ne aggódjon – a saját helyszíni rendszerképeit is használhatja.Don't worry - you can also bring your own images from on-premises.

A virtuális gépek méreteVM Sizes

A használt virtuális gép mérete a futtatni kívánt számítási feladatok mennyiségétől függ.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. A választott méret határoz meg olyan tényezőket, mint a feldolgozókapacitás, a memória és a tárolókapacitás.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Az Azure számos különböző méretet kínál különféle felhasználási módokhoz.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Az Azure óradíjas rendszerben számláz, a virtuális gép mérete és az operációs rendszer alapján.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Nem egész órák esetében az Azure csak a használt perceket számlázza.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. A tárhely árazása és felszámítása külön történik.Storage is priced and charged separately.

AutomationAutomation

A megfelelő DevOps-kultúra megteremtéséhez minden infrastruktúrának kódoltnak kell lennie.To achieve a proper DevOps culture, all infrastructure must be code. Ha minden infrastruktúra kódolt formában létezik, egyszerűen létrehozható újra (Phoenix Servers).When all the infrastructure lives in code it can easily be recreated (Phoenix Servers). Az Azure az összes fontosabb automatizáló eszközt használja, köztük az Ansible, a Chef, a SaltStack és a Puppet eszközöket.Azure works with all the major automation tooling like Ansible, Chef, SaltStack, and Puppet. Az Azure továbbá saját automatizáló eszközökkel is rendelkezik:Azure also has its own tooling for automation:

Az Azure bevezeti a cloud-init támogatását a legtöbb Linux-disztribúcióban, amely támogatja azt.Azure is rolling out support for cloud-init across most Linux Distros that support it. A Canonical Ubuntu-alapú virtuális gépei jelenleg az üzembe helyezéskor alapértelmezés szerint engedélyezik a cloud-init eszközt.Currently Canonical's Ubuntu VMs are deployed with cloud-init enabled by default. A Red Hat RHEL, a CentOS és a Fedora támogatja a cloud-init eszközt, a Red Hat által karbantartott Azure-rendszerképeken azonban jelenleg nincs telepítve.Red Hat's RHEL, CentOS, and Fedora support cloud-init, however the Azure images maintained by Red Hat do not currently have cloud-init installed. A cloud-init Red Hat termékcsaládba tartozó operációs rendszeren való használatához létre kell hoznia egy egyéni rendszerképet, amelyre telepítve van a cloud-init.To use cloud-init on a Red Hat family OS, you must create a custom image with cloud-init installed.

KvótákQuotas

Minden Azure-előfizetésre alapértelmezett kvótakorlátozások vonatkoznak, amelyek akadályt jelenthetnek, ha a projektjéhez nagy számú virtuális gépet szeretne üzembe helyezni.Each Azure Subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of a large number of VMs for your project. A jelenlegi határérték minden előfizetés esetében régiónként 20 virtuális gép.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. A kvótakorlátozások gyorsan és egyszerűen megemelhetők egy, a korlátozás emelését kérvényező támogatási jegy benyújtásával.Quota limits can be raised quickly and easily by filing a support ticket requesting a limit increase. További információ a kvótakorlátozásokról:For more details on quota limits:

PartnerekPartners

A Microsoft szorosan együttműködik a partnereivel, hogy az elérhető rendszerképek biztosan frissítve és optimalizálva legyenek az Azure futtatókörnyezetre.Microsoft works closely with partners to ensure the images available are updated and optimized for an Azure runtime. További információk az Azure-partnerekről az alábbi hivatkozásokon találhatók:For more information on Azure partners, see the following links:

A Linuxon futó Azure használatának első lépéseiGetting started with Linux on Azure

Az Azure használatának megkezdéséhez szüksége lesz egy Azure-fiókra, telepített Azure CLI-re, valamint egy nyilvános és titkos SSH-kulcspárra.To begin using Azure, you need an Azure account, the Azure CLI installed, and a pair of SSH public and private keys.

Fiók létrehozásaSign up for an account

Az Azure Cloud használatának első lépése egy Azure-fiók létrehozása.The first step in using the Azure Cloud is to sign up for an Azure account. A kezdéshez nyissa meg az Azure-fiók létrehozása oldalt.Go to the Azure Account Signup page to get started.

A CLI telepítéseInstall the CLI

Az új Azure-fiókkal azonnal megkezdheti az Azure Portal használatát, amely egy webalapú felügyeleti panel.With your new Azure account, you can get started immediately using the Azure portal, which is a web-based admin panel. Az Azure Cloud parancssori felületen történő kezeléséhez telepítse a következőt: azure-cli.To manage the Azure Cloud via the command line, you install the azure-cli. Telepítse az Azure CLI-t Mac vagy Linux rendszerű munkaállomására.Install the Azure CLI on your Mac or Linux workstation.

SSH-kulcs létrehozásaCreate an SSH key pair

Ezen a ponton rendelkezik egy Azure-fiókkal, az Azure webportállal és az Azure CLI-vel.Now you have an Azure account, the Azure web portal, and the Azure CLI. A következő lépés egy SSH-kulcspár létrehozása, amellyel SSH-n keresztül, jelszó használata nélkül jelentkezhet be Linuxba.The next step is to create an SSH key pair that is used to SSH into Linux without using a password. Hozzon létre SSH-kulcsokat a Linux és a Mac rendszerben, hogy lehetővé tegye a jelszó nélküli bejelentkezést, és növelje a biztonságot.Create SSH keys on Linux and Mac to enable password-less logins and better security.

Virtuális gép létrehozása a parancssori felületrőlCreate a VM using the CLI

A Linux rendszerű virtuális gépek parancssori felületről való létrehozása gyors módja a virtuális gépek üzembe helyezésének, anélkül, hogy el kellene hagynia a jelenleg használt terminált.Creating a Linux VM using the CLI is a quick way to deploy a VM without leaving the terminal you are working in. Minden, amit meg lehet adni a webportálon, elérhető egy parancssori jelzővel vagy kapcsolóval is.Everything you can specify on the web portal is available via a command-line flag or switch.

Virtuális gép létrehozása a portálonCreate a VM in the portal

A Linux rendszerű virtuális gépek Azure webportálon való létrehozásával egyszerűen, néhány kattintással választhat a különböző beállítások között az üzembe helyezés előtt.Creating a Linux VM in the Azure web portal is a way to easily point and click through the various options to get to a deployment. A parancssori jelzők vagy kapcsolók használata helyett a különböző lehetőségeket és beállításokat egy jól átlátható webes elrendezésben tekintheti meg.Instead of using command-line flags or switches, you are able to view a nice web layout of various options and settings. Minden, ami elérhető a parancssori felületen, elérhető a portálon is.Everything available via the command-line interface is also available in the portal.

Bejelentkezés jelszó nélkül, SSH használatávalLog in using SSH without a password

A virtuális gép most már az Azure-ban fut, és Ön készen áll a bejelentkezésre.The VM is now running on Azure and you are ready to log in. Az SSH-n keresztüli jelszavas bejelentkezés nem biztonságos, és sok időt vesz igénybe.Using passwords to log in via SSH is insecure and time consuming. Az SSH-kulcsok használata a legbiztonságosabb és a leggyorsabb mód a bejelentkezésre.Using SSH keys is the most secure way and also the quickest way to log in. Amikor a Linux rendszerű virtuális gépet a portálon vagy a parancssori felületen hozza létre, kétféle hitelesítés közül választhat.When you create you Linux VM via the portal or the CLI, you have two authentication choices. Ha kiválaszt egy jelszót az SSH számára, az Azure úgy konfigurálja a virtuális gépet, hogy engedélyezze a jelszavas bejelentkezést.If you choose a password for SSH, Azure configures the VM to allow logins via passwords. Ha az SSH nyilvános kulcs használatát választja, az Azure úgy konfigurálja a virtuális gépet, hogy csak az SSH-kulcsokkal való bejelentkezést engedélyezze, és letiltja a jelszavas bejelentkezést.If you chose to use an SSH public key, Azure configures the VM to only allow logins via SSH keys and disables password logins. Ha azzal szeretné védeni a Linux rendszerű virtuális gépet, hogy csak SSH-kulcsokkal engedélyezi a bejelentkezést, a virtuális gép portálon vagy parancssori felületen való létrehozásakor használja az SSH nyilvános kulcs lehetőséget.To secure your Linux VM by only allowing SSH key logins, use the SSH public key option during the VM creation in the portal or CLI.

StorageStorage

HálózatNetworking

ContainersContainers

További lépésekNext steps

A cikk a Linux gépek Azure-on való használatáról nyújtott áttekintést.You now have an overview of Linux on Azure. Következő lépésként hozzon létre néhány virtuális gépet!The next step is to dive in and create a few VMs!