Rövid útmutató: Linux-alapú virtuális gép létrehozása az Azure CLI használatávalQuickstart: Create a Linux virtual machine with the Azure CLI

Ez a rövid útmutató azt ismerteti, hogyan használható az Azure parancssori felülete (CLI) egy linuxos virtuális gép (VM) üzembe helyezéséhez az Azure-ban.This quickstart shows you how to use the Azure command-line interface (CLI) to deploy a Linux virtual machine (VM) in Azure. Az Azure CLI az Azure-erőforrások parancssorból vagy szkriptekkel történő létrehozására és kezelésére használható.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts.

Ebben az oktatóanyagban az Ubuntu 16.04 LTS-t fogjuk telepíteni.In this tutorial, we will be installing Ubuntu 16.04 LTS. A virtuális gép működés közbeni bemutatásához SSH-val fog csatlakozni hozzá, és az NGINX-webkiszolgálót fogja telepíteni.To show the VM in action, you'll connect to it using SSH and install the NGINX web server.

Ha nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, hozzon létre egy ingyenes fiókot, mielőtt hozzákezd.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Az Azure Cloud Shell elindításaLaunch Azure Cloud Shell

Az Azure Cloud Shell egy olyan ingyenes interaktív kezelőfelület, amelyet a jelen cikkben található lépések futtatására használhat.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. A fiókjával való használat érdekében a gyakran használt Azure-eszközök már előre telepítve és konfigurálva vannak rajta.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

A Cloud Shell megnyitásához válassza a Kipróbálás lehetőséget egy kódblokk jobb felső sarkában.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. A Cloud Shell egy külön böngésző lapon is megnyithatja https://shell.azure.com/bash .You can also open Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/bash. Válassza a Másolás lehetőséget a kód blokkok másolásához, illessze be a Cloud Shellba, majd válassza az ENTER billentyűt a futtatásához.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and select Enter to run it.

Ha a parancssori felület helyi telepítését és használatát választja, akkor ehhez a rövid útmutatóhoz az Azure CLI 2.0.30-es vagy újabb verziójára lesz szükség.If you prefer to install and use the CLI locally, this quickstart requires Azure CLI version 2.0.30 or later. A verzió azonosításához futtassa a következőt: az --version.Run az --version to find the version. Ha telepíteni vagy frissíteni szeretne: Az Azure CLI telepítése.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Erőforráscsoport létrehozásaCreate a resource group

Hozzon létre egy erőforráscsoportot az az group create paranccsal.Create a resource group with the az group create command. Az Azure-erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. A következő példában létrehozunk egy myResourceGroup nevű erőforráscsoportot a eastus helyen:The following example creates a resource group named myResourceGroup in the eastus location:

az group create --name myResourceGroup --location eastus

Virtuális gép létrehozásaCreate virtual machine

Hozzon létre egy virtuális gépet az az vm create paranccsal.Create a VM with the az vm create command.

A következő példa létrehoz egy myVM nevű virtuális gépet, és hozzáad egy azureuser nevű felhasználói fiókot.The following example creates a VM named myVM and adds a user account named azureuser. A --generate-ssh-keys paraméter használatával automatikusan létrejön egy SSH-kulcs, és elhelyezhető az alapértelmezett kulcs helyén (~/.ssh).The --generate-ssh-keys parameter is used to automatically generate an SSH key, and put it in the default key location (~/.ssh). Ha konkrét kulcsokat szeretne használni, használja az --ssh-key-value paramétert.To use a specific set of keys instead, use the --ssh-key-value option.

az vm create \
 --resource-group myResourceGroup \
 --name myVM \
 --image UbuntuLTS \
 --admin-username azureuser \
 --generate-ssh-keys

A virtuális gép és a kapcsolódó erőforrások létrehozása csak néhány percet vesz igénybe.It takes a few minutes to create the VM and supporting resources. A következő kimeneti példa azt mutatja be, hogy a virtuális gép létrehozási művelete sikeres volt.The following example output shows the VM create operation was successful.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "40.68.254.142",
 "resourceGroup": "myResourceGroup"
}

Vegye észere a saját publicIpAddress címét a virtuális gép kimenetében.Note your own publicIpAddress in the output from your VM. A következő lépésekben ez a cím használható a virtuális gép eléréséhez.This address is used to access the VM in the next steps.

A 80-as port megnyitása a webes adatforgalom számáraOpen port 80 for web traffic

Alapértelmezés szerint csak SSH-kapcsolatok vannak megnyitva, amikor Linux virtuális gépet hoz létre az Azure-ban.By default, only SSH connections are opened when you create a Linux VM in Azure. Használja az az vm open-port parancsot a 80-as TCP-port NGINX webkiszolgálóhoz történő megnyitásához:Use az vm open-port to open TCP port 80 for use with the NGINX web server:

az vm open-port --port 80 --resource-group myResourceGroup --name myVM

Csatlakozás virtuális géphezConnect to virtual machine

A virtuális géphez a szokásos módon kapcsolódhat SSH-val.SSH to your VM as normal. Cserélje le publicIpAddress kifejezést a virtuális gép nyilvános IP-címére, amint az a virtuális gép előző kimenetében szerepel:Replace publicIpAddress with the public IP address of your VM as noted in the previous output from your VM:

ssh azureuser@publicIpAddress

A webkiszolgáló telepítéseInstall web server

A virtuális gép működésének ellenőrzéséhez telepítse az NGINX-webkiszolgálót.To see your VM in action, install the NGINX web server. Frissítse a csomag forrásait, majd telepítse a legújabb NGINX-csomagot.Update your package sources and then install the latest NGINX package.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

Ha elkészült, az SSH-munkamenetből való kilépéshez írja be: exit.When done, type exit to leave the SSH session.

A webkiszolgáló működésének ellenőrzéseView the web server in action

Egy tetszőleges webböngészővel tekintse meg az alapértelmezett NGINX-kezdőlapot.Use a web browser of your choice to view the default NGINX welcome page. Webcímként használja a virtuális gép nyilvános IP-címét.Use the public IP address of your VM as the web address. A következő példában az alapértelmezett NGINX-webhely látható:The following example shows the default NGINX web site:

Az NGINX kezdőlapjának megtekintése

Az erőforrások eltávolításaClean up resources

Ha már nincs rá szükség, az az Group delete paranccsal eltávolítható az erőforráscsoport, a virtuális gép és az összes kapcsolódó erőforrás.When no longer needed, you can use the az group delete command to remove the resource group, VM, and all related resources.

az group delete --name myResourceGroup

További lépésekNext steps

Ennek a rövid útmutatónak a követésével üzembe helyezett egy egyszerű virtuális gépet, megnyitott egy hálózati portot a webes forgalomnak, és telepített egy alapszintű webkiszolgálót.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Ha bővebb információra van szüksége az Azure-beli virtuális gépekkel kapcsolatban, lépjen tovább a Linux rendszerű virtuális gépekről szóló oktatóanyagra.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Linux VMs.