Oktatóanyag: Linux rendszerű virtuális gépek létrehozása és kezelése az Azure CLI használatávalTutorial: Create and Manage Linux VMs with the Azure CLI

Az Azure-beli virtuális gépek egy teljes mértékben konfigurálható és rugalmas számítási környezetet nyújtanak.Azure virtual machines provide a fully configurable and flexible computing environment. Az oktatóanyag az Azure-beli virtuális gépek üzembe helyezésének alapvető elemeit ismerteti, például a virtuális gépek méretének és rendszerképeinek kiválasztását és a virtuális gépek telepítését.This tutorial covers basic Azure virtual machine deployment items such as selecting a VM size, selecting a VM image, and deploying a VM. Az alábbiak végrehajtásának módját ismerheti meg:You learn how to:

 • Virtuális gép létrehozása és csatlakozás a virtuális géphezCreate and connect to a VM
 • Virtuálisgép-rendszerképek kiválasztása és használataSelect and use VM images
 • Adott virtuálisgép-méretek áttekintése és használataView and use specific VM sizes
 • Virtuális gép átméretezéseResize a VM
 • Virtuális gép állapotának áttekintése és értelmezéseView and understand VM state

Ez az oktatóanyag a CLI-t használja a Azure Cloud Shellonbelül, amely folyamatosan frissül a legújabb verzióra.This tutorial uses the CLI within the Azure Cloud Shell, which is constantly updated to the latest version. A Cloud Shell megnyitásához válassza a kipróbálás lehetőséget a kód bármely blokkjának elejéről.To open the Cloud Shell, select Try it from the top of any code block.

Ha a parancssori felület helyi telepítését és használatát választja, akkor ehhez az oktatóanyaghoz az Azure CLI 2.0.30-as vagy újabb verziójára lesz szükség.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.30 or later. A verzió azonosításához futtassa a következőt: az --version.Run az --version to find the version. Ha telepíteni vagy frissíteni szeretne: Az Azure CLI telepítése.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Erőforráscsoport létrehozásaCreate resource group

Hozzon létre egy erőforráscsoportot az az group create paranccsal.Create a resource group with the az group create command.

Az Azure-erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. Az erőforráscsoportot még a virtuális gép létrejötte előtt létre kell hozni.A resource group must be created before a virtual machine. Ebben a példában egy myResourceGroupVM nevű erőforráscsoportot hozunk létre az eastus régióban.In this example, a resource group named myResourceGroupVM is created in the eastus region.

az group create --name myResourceGroupVM --location eastus

Az erőforráscsoport meghatározására a virtuális gép létrehozásakor vagy módosításakor kerül sor, ahogy ez az oktatóanyagból is kiderül.The resource group is specified when creating or modifying a VM, which can be seen throughout this tutorial.

Virtuális gép létrehozásaCreate virtual machine

Hozzon létre egy virtuális gépet az az vm create paranccsal.Create a virtual machine with the az vm create command.

Virtuális gép létrehozásakor több lehetőség is rendelkezésre áll, például az operációsrendszer-lemezkép, a lemezméretezés vagy a rendszergazdai hitelesítő adatok.When you create a virtual machine, several options are available such as operating system image, disk sizing, and administrative credentials. Az alábbi példában egy myVM nevű virtuális gépet hozunk létre, mely Ubuntu Server rendszert futtat.The following example creates a VM named myVM that runs Ubuntu Server. Ezen a virtuális gépen létrehozunk egy azureuser nevű felhasználói fiókot, illetve SSH-kulcsokat generálunk, ha még nem léteznek a kulcsok alapértelmezett helyén (~/.ssh):A user account named azureuser is created on the VM, and SSH keys are generated if they do not exist in the default key location (~/.ssh):

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM \
  --image UbuntuLTS \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

A virtuális gép létrehozása eltarthat néhány percig.It may take a few minutes to create the VM. A virtuális gép létrehozása után az Azure CLI a virtuális géppel kapcsolatos adatokat jelenít meg.Once the VM has been created, the Azure CLI outputs information about the VM. Jegyezze fel a publicIpAddress címet, amelynek segítségével a virtuális gép elérhető.Take note of the publicIpAddress, this address can be used to access the virtual machine..

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/d5b9d4b7-6fc1-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroupVM/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "52.174.34.95",
 "resourceGroup": "myResourceGroupVM"
}

Kapcsolódás egy virtuális géphezConnect to VM

Most már SSH-n keresztül kapcsolódhat a virtuális géphez az Azure Cloud Shellben vagy a helyi számítógépről.You can now connect to the VM with SSH in the Azure Cloud Shell or from your local computer. Cserélje le a példában lévő IP-címet az előző lépésben feljegyzett publicIpAddress címre.Replace the example IP address with the publicIpAddress noted in the previous step.

ssh azureuser@52.174.34.95

Miután bejelentkezett a virtuális gépre, telepíthet és konfigurálhat alkalmazásokat.Once logged in to the VM, you can install and configure applications. Miután végzett, a szokásos módon zárhatja be az SSH-munkamenetet:When you are finished, you close the SSH session as normal:

exit

Virtuálisgép-rendszerképek ismertetéseUnderstand VM images

Az Azure Marketplace-en számos rendszerkép található, amelyekkel új virtuális gépeket lehet létrehozni.The Azure marketplace includes many images that can be used to create VMs. Az előző lépések során a virtuális gépet egy Ubuntu-rendszerkép használatával hoztuk létre.In the previous steps, a virtual machine was created using an Ubuntu image. Ebben a lépésben az Azure CLI segítségével egy CentOS-rendszerképet keresünk a piactéren, amelynek használatával aztán üzembe helyezünk egy második virtuális gépet.In this step, the Azure CLI is used to search the marketplace for a CentOS image, which is then used to deploy a second virtual machine.

A leggyakrabban használt rendszerképek listájának megtekintéséhez használja az az vm image list parancsot.To see a list of the most commonly used images, use the az vm image list command.

az vm image list --output table

A parancs kimenete a legnépszerűbb Azure-beli virtuálisgép-rendszerképeket adja vissza.The command output returns the most popular VM images on Azure.

Offer     Publisher        Sku         Urn                               UrnAlias       Version
------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------- ---------
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2016-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest   Win2016Datacenter  latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-R2-Datacenter MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest Win2012R2Datacenter latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2008-R2-SP1     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest     Win2008R2SP1     latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest   Win2012Datacenter  latest
UbuntuServer  Canonical        16.04-LTS      Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest             UbuntuLTS      latest
CentOS     OpenLogic        7.3         OpenLogic:CentOS:7.3:latest                   CentOS        latest
openSUSE-Leap SUSE          42.2        SUSE:openSUSE-Leap:42.2:latest                 openSUSE-Leap    latest
RHEL      RedHat         7.3         RedHat:RHEL:7.3:latest                     RHEL         latest
SLES      SUSE          12-SP2       SUSE:SLES:12-SP2:latest                     SLES         latest
Debian     credativ        8          credativ:Debian:8:latest                    Debian        latest
CoreOS     CoreOS         Stable       CoreOS:CoreOS:Stable:latest                   CoreOS        latest

A teljes lista az --all argumentum hozzáadásával jeleníthető meg.A full list can be seen by adding the --all argument. A rendszerképek listája a --publisher (közzétevő) vagy az –-offer (ajánlat) alapján is szűrhető.The image list can also be filtered by --publisher or –-offer. Ebben a példában a listát az összes rendszerképre szűrjük, amelyek ajánlata megfelel a CentOS-nek.In this example, the list is filtered for all images with an offer that matches CentOS.

az vm image list --offer CentOS --all --output table

Részleges kimenet:Partial output:

Offer       Publisher     Sku  Urn                   Version
---------------- ---------------- ---- -------------------------------------- -----------
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201501     6.5.201501
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201503     6.5.201503
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201506     6.5.201506
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20150904    6.5.20150904
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20160309    6.5.20160309
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20170207    6.5.20170207

A virtuális gép egy adott rendszerkép használatával való üzembe helyezéséhez jegyezze fel az Urn oszlopban lévő értéket, amely a közzétevőből, az ajánlatból, az SKU-ból és opcionálisan a rendszerkép azonosításához használható verziószámból áll.To deploy a VM using a specific image, take note of the value in the Urn column, which consists of the publisher, offer, SKU, and optionally a version number to identify the image. A rendszerkép megadásakor a rendszerkép verziószáma kicserélhető a „latest” (legújabb) kifejezésre, amely a disztribúció legújabb verzióját választja ki.When specifying the image, the image version number can be replaced with “latest”, which selects the latest version of the distribution. Ebben a példában az --image argumentum használatával egy CentOS 6.5-rendszerkép legújabb verzióját adjuk meg.In this example, the --image argument is used to specify the latest version of a CentOS 6.5 image.

az vm create --resource-group myResourceGroupVM --name myVM2 --image OpenLogic:CentOS:6.5:latest --generate-ssh-keys

Virtuális gépek méreteinek ismertetéseUnderstand VM sizes

A virtuális gép mérete a virtuális gép által elérhető számítási erőforrások, azaz a processzor, a grafikus processzor és a memória mennyiségét határozza meg.A virtual machine size determines the amount of compute resources such as CPU, GPU, and memory that are made available to the virtual machine. A virtuális gépeket a várható számítási igényeknek megfelelően kell méretezni.Virtual machines need to be sized appropriately for the expected work load. Ha a számítási feladatok mennyisége nő, a meglévő virtuális gépet át is lehet méretezni.If workload increases, an existing virtual machine can be resized.

A virtuális gépek méreteVM Sizes

Az alábbi táblázat a méreteket használati esetek alapján kategorizálja.The following table categorizes sizes into use cases.

TípusType Gyakori méretekCommon sizes LeírásDescription
Általános célúGeneral purpose B, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DCB, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DC Kiegyensúlyozott processzor-memória arány.Balanced CPU-to-memory. Ideális választás fejlesztéshez/teszteléshez, valamint kis- és közepes méretű alkalmazásokhoz és adatkezelési megoldásokhoz.Ideal for dev / test and small to medium applications and data solutions.
SzámításoptimalizáltCompute optimized Fsv2Fsv2 Magas processzor-memória arány a processzor javára.High CPU-to-memory. Megfelelő választás a közepes forgalmú alkalmazásokhoz, hálózati berendezésekhez és kötegelt folyamatokhoz.Good for medium traffic applications, network appliances, and batch processes.
MemóriaoptimalizáltMemory optimized Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2 Magas memória-mag arány a memória javára.High memory-to-core. Ideális választás relációs adatbázisokhoz, közepes és nagy gyorsítótárakhoz, memóriában végzett elemzésekhez.Great for relational databases, medium to large caches, and in-memory analytics.
TároptimalizáltStorage optimized Lsv2, lsLsv2, Ls Magas lemez-adatátviteli és I/O-műveleti jellemzők.High disk throughput and IO. Ideális Big Data-, SQL- és NoSQL-adatbázisok esetén.Ideal for Big Data, SQL, and NoSQL databases.
GPUGPU NV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, NDNV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, ND Specializált virtuális gépek nagy terhelést jelentő grafikus rendereléshez és videószerkesztéshez.Specialized VMs targeted for heavy graphic rendering and video editing.
Nagy teljesítményHigh performance HH Leghatékonyabb processzorral rendelkező virtuális gépeink, választható nagy átviteli sebességű hálózati adapterekkel (RDMA).Our most powerful CPU VMs with optional high-throughput network interfaces (RDMA).

Elérhető virtuálisgép-méretek kereséseFind available VM sizes

Egy adott régióban elérhető virtuálisgép-méretek megtekintéséhez használja az az vm list-sizes parancsot.To see a list of VM sizes available in a particular region, use the az vm list-sizes command.

az vm list-sizes --location eastus --output table

Részleges kimenet:Partial output:

 MaxDataDiskCount  MemoryInMb Name           NumberOfCores  OsDiskSizeInMb  ResourceDiskSizeInMb
------------------ ------------ ---------------------- --------------- ---------------- ----------------------
         2     3584 Standard_DS1             1      1047552          7168
         4     7168 Standard_DS2             2      1047552          14336
         8     14336 Standard_DS3             4      1047552          28672
        16     28672 Standard_DS4             8      1047552          57344
         4     14336 Standard_DS11             2      1047552          28672
         8     28672 Standard_DS12             4      1047552          57344
        16     57344 Standard_DS13             8      1047552         114688
        32    114688 Standard_DS14            16      1047552         229376
         1      768 Standard_A0              1      1047552          20480
         2     1792 Standard_A1              1      1047552          71680
         4     3584 Standard_A2              2      1047552         138240
         8     7168 Standard_A3              4      1047552         291840
         4     14336 Standard_A5              2      1047552         138240
        16     14336 Standard_A4              8      1047552         619520
         8     28672 Standard_A6              4      1047552         291840
        16     57344 Standard_A7              8      1047552         619520

Meghatározott méretű virtuális gép létrehozásaCreate VM with specific size

Az előző virtuálisgép-létrehozási példában a méretet nem adtuk meg, így az alapértelmezett méret lett alkalmazva.In the previous VM creation example, a size was not provided, which results in a default size. A virtuális gép létrehozásakor a méret az az vm create paranccsal és a --size argumentummal adható meg.A VM size can be selected at creation time using az vm create and the --size argument.

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM3 \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_F4s \
  --generate-ssh-keys

Virtuális gép átméretezéseResize a VM

A virtuális gépek az üzembe helyezésüket követően a rendelkezésre álló erőforrás-kiosztás növelése vagy csökkentése érdekében átméretezhetők.After a VM has been deployed, it can be resized to increase or decrease resource allocation. A virtuális gép aktuális méretét az az vm show paranccsal tekintheti meg:You can view the current of size of a VM with az vm show:

az vm show --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query hardwareProfile.vmSize

A virtuális gép átméretezése előtt ellenőrizze, hogy a kívánt méret az aktuális Azure-fürtön elérhető-e.Before resizing a VM, check if the desired size is available on the current Azure cluster. Az az vm list-vm-resize-options parancs a méretek listáját adja vissza.The az vm list-vm-resize-options command returns the list of sizes.

az vm list-vm-resize-options --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query [].name

Ha a kívánt méret elérhető, a virtuális gépet bekapcsolt állapotban is át lehet méretezni, de a művelet során újraindul.If the desired size is available, the VM can be resized from a powered-on state, however it is rebooted during the operation. Az átméretezést az az vm resize paranccsal hajthatja végre.Use the az vm resize command to perform the resize.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_DS4_v2

Ha a kívánt méret nem érhető el az aktuális fürtön, a virtuális gépet fel kell szabadítani az átméretezés végrehajtása előtt.If the desired size is not on the current cluster, the VM needs to be deallocated before the resize operation can occur. Az az vm deallocate paranccsal állíthatja le és szabadíthatja fel a virtuális gépet.Use the az vm deallocate command to stop and deallocate the VM. Fontos megjegyezni, hogy a virtuális gép visszakapcsolásakor az ideiglenes lemezen lévő adatok törlődhetnek.Note, when the VM is powered back on, any data on the temp disk may be removed. A nyilvános IP-cím is megváltozik, ha nem statikus IP-címet használ.The public IP address also changes unless a static IP address is being used.

az vm deallocate --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Az átméretezés a felszabadítást követően hajtható végre.Once deallocated, the resize can occur.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_GS1

Az átméretezést követően a virtuális gép elindítható.After the resize, the VM can be started.

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Virtuális gépek energiaállapotaiVM power states

Számos energiaállapot van, amelyek közül az Azure-beli virtuális gépek felvesznek egyet.An Azure VM can have one of many power states. Ez az állapot a virtuális gép aktuális állapotát tükrözi a hipervizor szempontjából.This state represents the current state of the VM from the standpoint of the hypervisor.

EnergiaállapotokPower states

EnergiaállapotPower State DescriptionDescription
IndításStarting Azt jelzi, hogy a virtuális gép indítása folyamatban van.Indicates the virtual machine is being started.
FutóRunning Azt jelzi, hogy a virtuális gép fut.Indicates that the virtual machine is running.
LeállításStopping Azt jelzi, hogy a virtuális gép leáll.Indicates that the virtual machine is being stopped.
LeállítvaStopped Azt jelzi, hogy a virtuális gép leállt.Indicates that the virtual machine is stopped. A leállított virtuális gépekért továbbra is díjat kell fizetni.Virtual machines in the stopped state still incur compute charges.
FelszabadításDeallocating Azt jelzi, hogy a virtuális gép felszabadítása folyamatban van.Indicates that the virtual machine is being deallocated.
FelszabadítvaDeallocated Azt jelzi, hogy a virtuális gép el lett távolítva a hipervizorról, a vezérlősíkon azonban továbbra is elérhető.Indicates that the virtual machine is removed from the hypervisor but still available in the control plane. A felszabadított állapotban lévő virtuális gépekért nem kell díjat fizetni.Virtual machines in the Deallocated state do not incur compute charges.
- Azt jelzi, hogy a virtuális gép energiaállapota ismeretlen.Indicates that the power state of the virtual machine is unknown.

Energiaellátás állapotának megállapításaFind the power state

Egy adott virtuális gép állapotát az az vm get-instance-view paranccsal kérheti le.To retrieve the state of a particular VM, use the az vm get-instance-view command. Ügyeljen arra, hogy egy érvényes nevet adjon meg a virtuális géphez és az erőforráscsoporthoz.Be sure to specify a valid name for a virtual machine and resource group.

az vm get-instance-view \
  --name myVM \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --query instanceView.statuses[1] --output table

Kimenet:Output:

ode        DisplayStatus  Level
------------------ --------------- -------
PowerState/running VM running    Info

Az előfizetésben lévő összes virtuális gép energiaellátási állapotának lekéréséhez használja Virtual Machines az összes olyan API- t, amelynek statusOnly a paraméter értéke true (igaz).To retrieve the power state of all the VMs in your subscription, use the Virtual Machines - List All API with parameter statusOnly set to true.

Felügyeleti feladatokManagement tasks

A virtuális gépek életciklusa során szükség lehet felügyeleti feladatok futtatására, például a virtuális gép indítására, leállítására vagy törlésére.During the life-cycle of a virtual machine, you may want to run management tasks such as starting, stopping, or deleting a virtual machine. Emellett előfordulhat, hogy szkripteket is szeretne létrehozni az ismétlődő vagy összetett feladatok automatizálására.Additionally, you may want to create scripts to automate repetitive or complex tasks. Az Azure CLI használatával számos gyakori felügyeleti feladat futtatható a parancssorból vagy szkriptek segítségével.Using the Azure CLI, many common management tasks can be run from the command line or in scripts.

IP-cím lekéréseGet IP address

A parancs a virtuális gép privát és nyilvános IP-címeit adja vissza.This command returns the private and public IP addresses of a virtual machine.

az vm list-ip-addresses --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --output table

Virtuális gép leállításaStop virtual machine

az vm stop --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Virtuális gép indításaStart virtual machine

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Erőforráscsoport törléseDelete resource group

Az erőforráscsoportok törlésével az összes bennük foglalt erőforrás is törölve lesz, azaz a virtuális gépek, a virtuális hálózat és a lemezek.Deleting a resource group also deletes all resources contained within, such as the VM, virtual network, and disk. A --no-wait paraméter visszaadja a vezérlést a parancssornak, és nem várja meg a művelet befejeztét.The --no-wait parameter returns control to the prompt without waiting for the operation to complete. A --yes paraméter megerősíti, hogy további kérdés nélkül szeretné törölni az erőforrásokat.The --yes parameter confirms that you wish to delete the resources without an additional prompt to do so.

az group delete --name myResourceGroupVM --no-wait --yes

Következő lépésekNext steps

Ebben az oktatóanyagban a virtuális gépek létrehozásának és kezelésének alapvető műveleteivel ismerkedett meg, például:In this tutorial, you learned about basic VM creation and management such as how to:

 • Virtuális gép létrehozása és csatlakozás a virtuális géphezCreate and connect to a VM
 • Virtuálisgép-rendszerképek kiválasztása és használataSelect and use VM images
 • Adott virtuálisgép-méretek áttekintése és használataView and use specific VM sizes
 • Virtuális gép átméretezéseResize a VM
 • Virtuális gép állapotának áttekintése és értelmezéseView and understand VM state

Folytassa a következő oktatóanyaggal, amely a virtuálisgép-lemezeket ismerteti.Advance to the next tutorial to learn about VM disks.