Windows rendszerű virtuális gépek áttekintése az Azure-banOverview of Windows virtual machines in Azure

Az Azure Virtual Machines (VM) az Azure által kínált számos különböző típusú, igény szerinti, méretezhető számítási erőforrás közé tartozik.Azure Virtual Machines (VM) is one of several types of on-demand, scalable computing resources that Azure offers. Virtuális gépet általában akkor érdemes választani, ha a számítási környezet átfogóbb vezérlésére van szüksége annál, amelyet az egyéb lehetőségek kínálnak.Typically, you choose a VM when you need more control over the computing environment than the other choices offer. Ez a cikk bemutatja, hogy mit kell szem előtt tartania egy virtuális gép létrehozása előtt, valamint hogy hogyan hozhatja létre és kezelheti azt.This article gives you information about what you should consider before you create a VM, how you create it, and how you manage it.

Az Azure VM a virtualizálás rugalmasságát biztosítja anélkül, hogy a virtuális gépet futtató fizikai hardvereket kellene vásárolnia és karbantartania.An Azure VM gives you the flexibility of virtualization without having to buy and maintain the physical hardware that runs it. A virtuális gép karbantartásához azonban így is szükséges elvégeznie néhány feladatot, például a virtuális gépen futó szoftver konfigurálását, javítását és telepítését.However, you still need to maintain the VM by performing tasks, such as configuring, patching, and installing the software that runs on it.

Az Azure virtuális gépek különféle módon használhatóak.Azure virtual machines can be used in various ways. Néhány példa:Some examples are:

 • Fejlesztés és tesztelés – Az Azure virtuális gépek gyors és egyszerű módot biztosítanak az alkalmazások programozásához és teszteléséhez szükséges adott konfigurációjú számítógépek létrehozásához.Development and test – Azure VMs offer a quick and easy way to create a computer with specific configurations required to code and test an application.
 • Felhőbeli alkalmazások – Mivel az alkalmazások iránti igény ingadozhaz, gazgaságosabb lehet őket egy virtuális gépen futtatni az Azure szolgáltatásban.Applications in the cloud – Because demand for your application can fluctuate, it might make economic sense to run it on a VM in Azure. A további virtuális gépekért csak akkor kell fizetnie, amikor szüksége van rájuk, amikor pedig nincs, akkor leállíthatja őket.You pay for extra VMs when you need them and shut them down when you don’t.
 • Bővített adatközpont – Az Azure virtuális hálózatokon futó virtuális gépek könnyedén összekapcsolhatók a szervezet hálózatához.Extended datacenter – Virtual machines in an Azure virtual network can easily be connected to your organization’s network.

Az alkalmazás által használt virtuális gépek száma az Ön igényei szerint skálázható.The number of VMs that your application uses can scale up and out to whatever is required to meet your needs.

Mit kell átgondolnom egy virtuális gép létrehozása előtt?What do I need to think about before creating a VM?

Az Azure-ban futó alkalmazás-infrastruktúrák kiépítésekor mindig számos kialakítási szempontot kell figyelembe venni.There are always a multitude of design considerations when you build out an application infrastructure in Azure. A kezdés előtt a virtuális gépek következő tulajdonságait fontos átgondolni:These aspects of a VM are important to think about before you start:

 • Az alkalmazás erőforrásainak neveiThe names of your application resources
 • Az erőforrások tárolásának helyeThe location where the resources are stored
 • A virtuális gép méreteThe size of the VM
 • A létrehozható virtuális gépek maximális számaThe maximum number of VMs that can be created
 • A virtuális gépen futó operációs rendszerThe operating system that the VM runs
 • A virtuális gép indítás utáni konfigurációjaThe configuration of the VM after it starts
 • A virtuális gép által igényelt kapcsolódó erőforrásokThe related resources that the VM needs

ElnevezéseNaming

A virtuális gépeknek van egy hozzárendelt nevük, valamint egy, az operációs rendszer részeként konfigurálható számítógépnevük.A virtual machine has a name assigned to it and it has a computer name configured as part of the operating system. A virtuális gépek neve legfeljebb 15 karakter hosszú lehet.The name of a VM can be up to 15 characters.

Ha az operációs rendszert tartalmazó lemezt az Azure használatával hozza létre, akkor a számítógépnév és a virtuális gép neve ugyanaz.If you use Azure to create the operating system disk, the computer name and the virtual machine name are the same. Ha egy korábban már konfigurált operációs rendszert tartalmazó saját rendszerképet tölt fel és használ egy virtuális gép létrehozásához, akkor a nevek különbözőek lehetnek.If you upload and use your own image that contains a previously configured operating system and use it to create a virtual machine, the names can be different. Javasoljuk, hogy a saját rendszerkép feltöltésekor állítsa be, hogy az operációs rendszerben megadott számítógépnév és a virtuális gép neve ugyanaz legyen.We recommend that when you upload your own image file, you make the computer name in the operating system and the virtual machine name the same.

HelyekLocations

Az Azure-ban létrehozott minden erőforrás világszerte több földrajzi régió között oszlik meg.All resources created in Azure are distributed across multiple geographical regions around the world. A virtuális gépek létrehozásakor a régiót általában helynek nevezik.Usually, the region is called location when you create a VM. A virtuális gépek esetében a hely adja meg, hogy a virtuális merevlemezek hol tárolódnak.For a VM, the location specifies where the virtual hard disks are stored.

Az alábbi táblázatban az elérhető helyek listájának megismeréséhez olvasható néhány módszer.This table shows some of the ways you can get a list of available locations.

MódszerMethod LeírásDescription
Azure PortalAzure portal Egy virtuális gép létrehozásakor válasszon egy helyet a listából.Select a location from the list when you create a VM.
Azure PowerShellAzure PowerShell Használja a Get-AzLocation parancsot.Use the Get-AzLocation command.
REST APIREST API Használja a Helyek listázása műveletet.Use the List locations operation.
Azure CLIAzure CLI Használja az az account list-locations műveletet.Use the az account list-locations operation.

Virtuális gép méreteVM size

A használt virtuális gép mérete a futtatni kívánt számítási feladatok mennyiségétől függ.The size of the VM that you use is determined by the workload that you want to run. A választott méret határoz meg olyan tényezőket, mint a feldolgozókapacitás, a memória és a tárolókapacitás.The size that you choose then determines factors such as processing power, memory, and storage capacity. Az Azure számos különböző méretet kínál különféle felhasználási módokhoz.Azure offers a wide variety of sizes to support many types of uses.

Az Azure óradíjas rendszerben számláz, a virtuális gép mérete és az operációs rendszer alapján.Azure charges an hourly price based on the VM’s size and operating system. Nem egész órák esetében az Azure csak a használt perceket számlázza.For partial hours, Azure charges only for the minutes used. A tárhely árazása és felszámítása külön történik.Storage is priced and charged separately.

A virtuális gépekre korlátaiVM Limits

Minden előfizetésre alapértelmezett kvótakorlátozások vonatkoznak, amelyek akadályt jelenthetnek, ha a projektjéhez nagy számú virtuális gépet szeretne üzembe helyezni.Your subscription has default quota limits in place that could impact the deployment of many VMs for your project. A jelenlegi határérték minden előfizetés esetében régiónként 20 virtuális gép.The current limit on a per subscription basis is 20 VMs per region. A határértékek megemelhetők egy emelést kérvényező támogatási jegy benyújtásávalLimits can be raised by filing a support ticket requesting an increase

Operációsrendszer-lemezek és -rendszerképekOperating system disks and images

A virtuális gépek virtuális merevlemezeken (VHD-k) tárolják az operációs rendszereket és az adatokat.Virtual machines use virtual hard disks (VHDs) to store their operating system (OS) and data. A VHD-ken találhatók az operációs rendszer telepítéséhez kiválasztható rendszerképek is.VHDs are also used for the images you can choose from to install an OS.

Az Azure számos, a piactéren elérhető rendszerképet kínál használatra, amelyek a Windows Server operációs rendszer különböző verzióit és típusait tartalmazzák.Azure provides many marketplace images to use with various versions and types of Windows Server operating systems. A piactérről származó rendszerképek azonosítása a rendszerkép közzétevője, ajánlat, termékváltozat és verzió alapján lehetséges (a verzió általában mint „legfrissebb” van megadva).Marketplace images are identified by image publisher, offer, sku, and version (typically version is specified as latest). Kizárólag a 64 bites operációs rendszerek támogatottak.Only 64-bit operating systems are supported. A támogatott vendég operációs rendszerekkel, szerepkörökkel és funkciókkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft Azure-beli virtuális gépek Microsoft kiszolgálószoftveres támogatását ismertető cikket.For more information on the supported guest operating systems, roles, and features, see Microsoft server software support for Microsoft Azure virtual machines.

Az alábbi tábla bemutat néhány módszert, amelyekkel egy rendszerképről több információ is szerezhető.This table shows some ways that you can find the information for an image.

MódszerMethod LeírásDescription
Azure PortalAzure portal Az értékek a rendszerképek kiválasztásakor automatikusan megjelennek.The values are automatically specified for you when you select an image to use.
Azure PowerShellAzure PowerShell Get-AzVMImagePublisher -Location locationGet-AzVMImagePublisher -Location location
Get-AzVMImageOffer – hely helye – közzétevő közzétevő neveGet-AzVMImageOffer -Location location -Publisher publisherName
Get-AzVMImageSku – hely helye – közzétevő közzétevő neve – ajánlat offerNameGet-AzVMImageSku -Location location -Publisher publisherName -Offer offerName
REST API-kREST APIs Rendszerkép-közzétevők listázásaList image publishers
Rendszerkép-ajánlatok listázásaList image offers
Rendszerkép-termékváltozatok listázásaList image skus
Azure CLIAzure CLI az vm image list-publishers --location locationaz vm image list-publishers --location location
az vm image list-offers --location location --publisher publisherNameaz vm image list-offers --location location --publisher publisherName
az vm image list-skus --location location --publisher publisherName --offer offerNameaz vm image list-skus --location location --publisher publisherName --offer offerName

Lehetősége van egy saját rendszerképek feltöltésére és használatára is, ebben az esetben a közzétevő neve, az ajánlat és a termékváltozat adatok nem használatosak.You can choose to upload and use your own image and when you do, the publisher name, offer, and sku aren’t used.

BővítményekExtensions

A virtuális gépek bővítményei további hozzáadott képességekkel ruházzák fel a virtuális gépeket az üzembe helyezést követő konfigurálás és automatizált feladatok útján.VM extensions give your VM additional capabilities through post deployment configuration and automated tasks.

A bővítményekkel a következő gyakori feladatok végezhetők el:These common tasks can be accomplished using extensions:

 • Egyéni szkriptek futtatása – A Custom Script bővítmény segít a virtuális gép számítási feladatainak konfigurálásában azáltal, hogy a virtuális gép üzembe helyezésekor lefuttatja az Ön szkriptjét.Run custom scripts – The Custom Script Extension helps you configure workloads on the VM by running your script when the VM is provisioned.
 • Konfigurációk üzembe helyezése és kezelése – A PowerShell Célállapot konfigurálása (DSC) bővítmény segítségével beállíthatja egy virtuális gépen a DSC-t a konfigurációk és környezetek kezeléséhez.Deploy and manage configurations – The PowerShell Desired State Configuration (DSC) Extension helps you set up DSC on a VM to manage configurations and environments.
 • Diagnosztikai adatok gyűjtése – Az Azure Diagnostics bővítményével a virtuális gép diagnosztikai adatok gyűjtésére konfigurálható, amelyek felhasználhatók az alkalmazás állapotának figyelésére.Collect diagnostics data – The Azure Diagnostics Extension helps you configure the VM to collect diagnostics data that can be used to monitor the health of your application.

Az alábbi táblázat a virtuális gép által használt erőforrásokat tartalmazza, amelyeknek létezniük kell a virtuális gép létrehozásakor, vagy akkor kell őket létrehozni.The resources in this table are used by the VM and need to exist or be created when the VM is created.

ErőforrásResource KötelezőRequired LeírásDescription
ErőforráscsoportResource group IgenYes A virtuális gépnek egy erőforráscsoport tagjának kell lennie.The VM must be contained in a resource group.
Storage-fiókStorage account IgenYes A virtuális gépnek szüksége van egy tárfiókra a virtuális merevlemezek tárolásához.The VM needs the storage account to store its virtual hard disks.
Virtuális hálózatVirtual network IgenYes A virtuális gépnek egy virtuális hálózat tagjának kell lennie.The VM must be a member of a virtual network.
Nyilvános IP-címPublic IP address NemNo A virtuális gép rendelkezhet hozzárendelt nyilvános IP-címmel, hogy távolról is el lehessen érni.The VM can have a public IP address assigned to it to remotely access it.
Hálózati illesztőNetwork interface IgenYes A virtuális gépnek szüksége van a hálózati illesztőre a hálózattal való kommunikációhoz.The VM needs the network interface to communicate in the network.
AdatlemezekData disks NemNo A virtuális gépek a tárolókapacitást bővítő adatlemezeket is tartalmazhatnak.The VM can include data disks to expand storage capabilities.

Hogyan hozhatom létre az első virtuális gépemet?How do I create my first VM?

A virtuális gépek létrehozásakor számos választási lehetőség áll rendelkezésre.You have several choices for creating your VM. A megfelelő választás az Ön környezetétől függ.The choice that you make depends on the environment you are in.

Az alábbi táblázat információkat nyújt a virtuális gépek létrehozásának első lépéseivel kapcsolatban.This table provides information to get you started creating your VM.

MódszerMethod CikkArticle
Azure PortalAzure portal Windows rendszerű virtuális gép létrehozása a portál használatávalCreate a virtual machine running Windows using the portal
SablonokTemplates Windows rendszerű virtuális gép létrehozása egy Resource Manager-sablonnalCreate a Windows virtual machine with a Resource Manager template
Azure PowerShellAzure PowerShell Windows rendszerű virtuális gép létrehozása a PowerShell használatávalCreate a Windows VM using PowerShell
Ügyfél-SDK-kClient SDKs Azure erőforrások üzembe helyezés a C# használatávalDeploy Azure Resources using C#
REST API-kREST APIs Virtuális gépek létrehozása vagy frissítéseCreate or update a VM
Azure CLIAzure CLI Virtuális gép létrehozása az Azure CLI-velCreate a VM with the Azure CLI

Reménykedhet, hogy sosem következik be, de várhatóan időnként elromlik valami.You hope it never happens, but occasionally something goes wrong. Ha ilyen helyzet áll elő, tekintse át A Resource Manager üzembe helyezési hibáinak elhárítása egy Windows rendszerű virtuális gép létrehozásakor az Azure-ban témakört.If this situation happens to you, look at the information in Troubleshoot Resource Manager deployment issues with creating a Windows virtual machine in Azure.

Hogyan kezelhetem a létrehozott virtuális gépet?How do I manage the VM that I created?

A virtuális gépek felügyelhetők egy böngészőalapú portállal, parancsfájlkezelést támogató parancssori eszközökkel, vagy közvetlenül az API-kon keresztül.VMs can be managed using a browser-based portal, command-line tools with support for scripting, or directly through APIs. A tipikus kezelési feladatok közé tartozik a virtuális gépek adatainak lekérése, a virtuális gépekre való bejelentkezés, a rendelkezésre állás kezelése és a biztonsági mentések készítése.Some typical management tasks that you might perform are getting information about a VM, logging on to a VM, managing availability, and making backups.

Virtuális gép adatainak lekéréseGet information about a VM

Az alábbi táblázatban az elérhető helyek listájának megismeréséhez olvasható néhány módszer.This table shows you some of the ways that you can get information about a VM.

MódszerMethod LeírásDescription
Azure PortalAzure portal A központi menüben kattintson a Virtual Machines elemre, majd válassza ki a virtuális gépet a listából.On the hub menu, click Virtual Machines and then select the VM from the list. A virtuális gép panelén érheti el az információk áttekintését, az értékek beállításait és a mérőszámok figyelését.On the blade for the VM, you have access to overview information, setting values, and monitoring metrics.
Azure PowerShellAzure PowerShell A virtuális gépek PowerShell-lel való kezelésével kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a Windows rendszerű virtuális gépek Azure PowerShell modullal való létrehozásával és felügyeletével kapcsolatos cikket.For information about using PowerShell to manage VMs, see Create and manage Windows VMs with the Azure PowerShell module.
REST APIREST API Használja a Virtuális gép adatainak lekérése műveletet egy virtuális gép adatainak lekéréséhez.Use the Get VM information operation to get information about a VM.
Ügyfél-SDK-kClient SDKs Információk a virtuális gépek C# használatával való kezeléséről: Microsoft Azure virtuális gépek kezelése az Azure Resource Manager és a C# használatával.For information about using C# to manage VMs, see Manage Azure Virtual Machines using Azure Resource Manager and C#.
Azure CLIAzure CLI A virtuális gépek Azure CLI-vel való kezelésével kapcsolatban tekintse meg az Azure CLI referenciaanyagát.For information about using Azure CLI to manage VMs, see Azure CLI Reference.

Bejelentkezés a virtuális gépreLog on to the VM

Használja az Azure Portal Csatlakozás gombját egy távoli asztali (RDP) munkamenet elindításához.You use the Connect button in the Azure portal to start a Remote Desktop (RDP) session. A távoli kapcsolatok használatának megkísérlésekor időnként hibák történhetnek.Things can sometimes go wrong when trying to use a remote connection. Ha ez a helyzet áll elő, tekintse át a súgó információit a Távoli asztali kapcsolatok hibaelhárítása Windows rendszert futtató Azure virtuális gépeken szakaszban.If this situation happens to you, check out the help information in Troubleshoot Remote Desktop connections to an Azure virtual machine running Windows.

Rendelkezésre állás kezeléseManage availability

Fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogyan biztosíthatja alkalmazása magas rendelkezésre állását.It’s important for you to understand how to ensure high availability for your application. Ebben a konfigurációban több virtuális gépet hozhat létre, hogy közülük legalább egy mindig, mindenképp fusson.This configuration involves creating multiple VMs to ensure that at least one is running.

Ahhoz, hogy az üzembe helyezett példány megfeleljen a 99,95-ös virtuálisgép-szolgáltatói szerződésünknek, legalább két virtuális gépet kell üzembe helyeznie a számítási feladatok futtatásához egy rendelkezésre állási csoporton belül.In order for your deployment to qualify for our 99.95 VM Service Level Agreement, you need to deploy two or more VMs running your workload inside an availability set. Ez a konfiguráció biztosítja, hogy a virtuális gépek több tartalék tartomány között oszoljanak meg, és az őket futtató gazdagépeknek különböző karbantartási időszakaik legyenek.This configuration ensures your VMs are distributed across multiple fault domains and are deployed onto hosts with different maintenance windows. Az Azure egészére vonatkozó rendelkezésre állási garancia magyarázata a teljes Azure SLA-ban található.The full Azure SLA explains the guaranteed availability of Azure as a whole.

Virtuális gépek biztonsági mentéseBack up the VM

A Recovery Services tároló megvédi az Azure Backup és az Azure Site Recovery szolgáltatásokban található adatokat és adategységeket.A Recovery Services vault is used to protect data and assets in both Azure Backup and Azure Site Recovery services. Igénybe vehet egy Recovery Services tárolót a Resource Managerrel üzembe helyezett virtuális gépek biztonsági mentéseinek létrehozásához és kezeléséhez a PowerShell használatával.You can use a Recovery Services vault to deploy and manage backups for Resource Manager-deployed VMs using PowerShell.

Következő lépésekNext steps