Gyors útmutató: Windowsos virtuális gép létrehozása az Azure parancssori felülettelQuickstart: Create a Windows virtual machine with the Azure CLI

Az Azure CLI az Azure-erőforrások parancssorból vagy szkriptekkel történő létrehozására és kezelésére használható.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts. Ez a rövid útmutató bemutatja, hogyan helyezhet üzembe az Azure CLI segítségével Windows Server 2016 rendszerű virtuális gépeket (VM-eket) az Azure-ban.This quickstart shows you how to use the Azure CLI to deploy a virtual machine (VM) in Azure that runs Windows Server 2016. A virtuális gép működésének ellenőrzéséhez ezután RDP-kapcsolaton keresztül csatlakozzon a géphez, és telepítse az IIS-webkiszolgálót.To see your VM in action, you then RDP to the VM and install the IIS web server.

Ha nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, mindössze néhány perc alatt létrehozhat egy ingyenes fiókot a virtuális gép létrehozásának megkezdése előtt.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Az Azure Cloud Shell indításaLaunch Azure Cloud Shell

Az Azure Cloud Shell egy olyan ingyenes interaktív kezelőfelület, amelyet a jelen cikkben található lépések futtatására használhat.The Azure Cloud Shell is a free interactive shell that you can use to run the steps in this article. A fiókjával való használat érdekében a gyakran használt Azure-eszközök már előre telepítve és konfigurálva vannak rajta.It has common Azure tools preinstalled and configured to use with your account.

A Cloud Shell megnyitásához válassza a Kipróbálás lehetőséget egy kódblokk jobb felső sarkában.To open the Cloud Shell, just select Try it from the upper right corner of a code block. A Cloud Shellt egy külön böngészőlapon is elindíthatja a https://shell.azure.com/bash cím megnyitásával.You can also launch Cloud Shell in a separate browser tab by going to https://shell.azure.com/bash. Válassza a Másolás lehetőséget a kód blokkok másolásához, illessze be a Cloud Shellba, majd nyomja le az ENTER billentyűt a futtatásához.Select Copy to copy the blocks of code, paste it into the Cloud Shell, and press Enter to run it.

Hozzon létre egy erőforráscsoportotCreate a resource group

Hozzon létre egy erőforráscsoportot az az group create paranccsal.Create a resource group with the az group create command. Az Azure-erőforráscsoport olyan logikai tároló, amelybe a rendszer üzembe helyezi és kezeli az Azure-erőforrásokat.An Azure resource group is a logical container into which Azure resources are deployed and managed. A következő példában létrehozunk egy myResourceGroup nevű erőforráscsoportot az EastUS helyen:The following example creates a resource group named myResourceGroup in the eastus location:

az group create --name myResourceGroup --location eastus

Virtuális gép létrehozásaCreate virtual machine

Hozzon létre egy virtuális gépet az az vm create paranccsal.Create a VM with az vm create. Az alábbi példában egy myVM nevű virtuális gépet hoz létre.The following example creates a VM named myVM. Ez a példa egy rendszergazdai felhasználónévhez tartozó azureuser-t használ.This example uses azureuser for an administrative user name.

Meg kell változtatnia a értékét --admin-password , vagy sikertelen lesz.You must change the value for --admin-password or it will fail. Módosítsa olyan jelszóra, amely megfelel az Azure-beli virtuális gépekjelszavára vonatkozó követelményeknek.Change it to a password that meets the password requirements for Azure VMs. A felhasználónevet és a jelszót később fogja használni a rendszer a virtuális géphez való csatlakozáskor.The user name and password will be used later, when you connect to the VM.

az vm create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myVM \
  --image win2016datacenter \
  --admin-username azureuser \
  --admin-password myPassword

A virtuális gép és a kapcsolódó erőforrások létrehozása csak néhány percet vesz igénybe.It takes a few minutes to create the VM and supporting resources. A következő kimeneti példa azt mutatja be, hogy a virtuális gép létrehozási művelete sikeres volt.The following example output shows the VM create operation was successful.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "52.174.34.95",
 "resourceGroup": "myResourceGroup"
}

Vegye észere a saját publicIpAddress címét a virtuális gép kimenetében.Note your own publicIpAddress in the output from your VM. A következő lépésekben ez a cím használható a virtuális gép eléréséhez.This address is used to access the VM in the next steps.

A 80-as port megnyitása a webes adatforgalom számáraOpen port 80 for web traffic

Alapértelmezés szerint csak RDP-kapcsolatok vannak megnyitva, amikor Windows rendszerű virtuális gépet hoz létre az Azure-ban.By default, only RDP connections are opened when you create a Windows VM in Azure. Használja az az vm open-port parancsot a 80-as TCP-port IIS webkiszolgálóhoz történő megnyitására:Use az vm open-port to open TCP port 80 for use with the IIS web server:

az vm open-port --port 80 --resource-group myResourceGroup --name myVM

Csatlakozás virtuális géphezConnect to virtual machine

Az alábbi parancs használatával hozzon létre egy távoli asztali munkamenetet a helyszíni számítógépéről.Use the following command to create a remote desktop session from your local computer. Cserélje le az IP-címet a virtuális gépe nyilvános IP-címére.Replace the IP address with the public IP address of your VM. Amikor a rendszer kéri, adja meg a virtuális gép létrehozásakor használt hitelesítő adatokat:When prompted, enter the credentials used when the VM was created:

mstsc /v:publicIpAddress

A webkiszolgáló telepítéseInstall web server

A virtuális gép működésének ellenőrzéséhez telepítse az IIS-webkiszolgálót.To see your VM in action, install the IIS web server. Nyisson meg egy PowerShell-parancssort a virtuális gépen, és futtassa a következő parancsot:Open a PowerShell prompt on the VM and run the following command:

Install-WindowsFeature -name Web-Server -IncludeManagementTools

Ha elkészült, zárja be a virtuális géphez nyitott RDP-kapcsolatot.When done, close the RDP connection to the VM.

A webkiszolgáló megtekintése működés közbenView the web server in action

Miután az IIS telepítve lett, és a 80-as port meg van nyitva a virtuális gépen az internet irányából, egy tetszőleges böngésző használatával megtekintheti az alapértelmezett IIS-kezdőlapot.With IIS installed and port 80 now open on your VM from the Internet, use a web browser of your choice to view the default IIS welcome page. Használja a virtuális gép az egyik előző lépésben megkapott nyilvános IP-címét.Use the public IP address of your VM obtained in a previous step. Az alábbi példa az alapértelmezett IIS-webhelyet mutatja:The following example shows the default IIS web site:

Alapértelmezett IIS-webhely

Az erőforrások eltávolításaClean up resources

Ha már nincs rá szükség, az az group delete paranccsal eltávolítható az erőforráscsoport, a virtuális gép és az összes kapcsolódó erőforrás:When no longer needed, you can use the az group delete command to remove the resource group, VM, and all related resources:

az group delete --name myResourceGroup

További lépésekNext steps

Ebben a rövid útmutatóban üzembe helyezett egy egyszerű virtuális gépet, megnyitott egy hálózati portot a webes forgalom számára, valamint telepített egy alapszintű webkiszolgálót.In this quickstart, you deployed a simple virtual machine, open a network port for web traffic, and installed a basic web server. Ha bővebb információra van szüksége az Azure-alapú virtuális gépekkel kapcsolatban, lépjen tovább a Windows rendszerű virtuális gépekről szóló oktatóanyagra.To learn more about Azure virtual machines, continue to the tutorial for Windows VMs.