TevékenységekActivities

A Cloud App Security lehetőséget ad a csatlakoztatott alkalmazások összes tevékenységének megtekintésére.Cloud App Security gives you visibility into all the activities from your connected apps. Miután az Alkalmazás-összekötő segítségével csatlakoztatta az alkalmazáshoz, a Cloud App Security megvizsgálja az adott alkalmazás összes tevékenységét (a visszamenőleges vizsgálat időtartama alkalmazásonként eltérő), ezt követően pedig rendszeresen új tevékenységekkel frissül.After you connect Cloud App Security to an app using the App connector, Cloud App Security scans all the activities that happened - the retroactive scan time period differs per app - and then it is updated constantly with new activities.

Megjegyzés

A Cloud App Security által figyelt Office 365-tevékenységek teljes listáját megtalálja a Naplókeresés az Office 365 Biztonsági és megfelelőségi központban című témakörbenFor a full list of Office 365 activities monitored by Cloud App Security, see Search the audit log in the Office 365 Security & Compliance Center

A tevékenységnaplót szűrni lehet, így van lehetőség konkrét tevékenységek keresésére.The Activity log can be filtered to enable you to find specific activities. A tevékenységek alapján szabályzatokat hozhat létre, és megadhatja, hogy milyen tevékenységek esetén kapjon riasztást, majd ennek megfelelően cselekedhet.You can create policies based on the activities and then define what you want to be alerted about and act on. Kereshet adott fájlokkal kapcsolatos tevékenységekre is.You can also search for activities performed on certain files. A tevékenységek típusa és az egyes tevékenységekkel kapcsolatban kapott információk az adott alkalmazástól és az általa kínált adatoktól függenek.The type of activities and the information we get for each activity depends on the app and what kind of data the app can provide.

Például a tevékenységnapló alapján a következőképpen találhatja meg azokat a vállalati felhasználókat, akik elavult operációs rendszert vagy böngészőt használnak: az alkalmazás Cloud App Security szolgáltatáshoz való csatlakoztatása után a Tevékenységnapló lapon használja a speciális szűrőt, majd válassza ki a Felhasználói ügynök címkéje elemet.For example, you can use the Activity log to find users in your organization who are using operating systems or browsers that are out of date, as follows: After you connect an app to Cloud App Security in the Activity log page, use the advanced filter and select User agent tag. Ezután válassza az Outdated browser (Elavult böngésző) vagy az Outdated operating system (Elavult operációs rendszer) lehetőséget.Then select Outdated browser or Outdated operating system.

Példa elavult böngésző típusú tevékenységre

Ha azt szeretné ellenőrizni, hogy a hozzáfértek-e bizalmas fájlokhoz a vállalaton kívül, állítsa a Tevékenységi objektum szűrőt Besorolási címke keresésére, majd válassza ki a bizalmas címkét.If you want to check whether there are confidential files accessed outside your organization, set the Activity object filter to search for Classification label and select the confidential label. Az IP-cím szűrőjével kategória alapján kereshet, és kizárhatja a munkahelyi IP-címeket (az IP-kategóriákat a Beállítások menüben lehet konfigurálni).Set the IP address filter to search for Category and exclude your office IP addresses (IP categories can be configured in the Settings menu). Az Új szabályzat keresésből elemre kattintva a definiált szűrőkön alapuló tevékenységi szabályzatot hozhat létre, és automatikusan értesítheti a felhasználókat.You can click New policy from search to create an activity policy based on the filters you defined, and automatically notify the users.

Példa bizalmas fájlokhoz tartozó külső tevékenységre

Az egyszerű szűrő nagyszerű eszközöket kínál a tevékenységek szűrésének megismeréséhez.The basic filter provides you with great tools to get started filtering your activities.

egyszerű tevékenységnapló szűrő

További követelményeknek eleget tevő tevékenységek feltárásához az egyszerű szűrő a Speciális gombra kattintva kiterjeszthető.To drill down into more specific activities, you can expand the basic filter by clicking Advanced.

speciális tevékenységnapló-szűrő

A tevékenység fiókThe Activity drawer

A Tevékenység navigációs menü használataWorking with the Activity drawer

Az egyes tevékenységekről további információ jeleníthető meg az adott tevékenységre kattintva a tevékenységnaplóban.You can view more information about each activity, by clicking on the Activity itself in the Activity log. Ekkor megnyílik az tevékenység fiókot, amely a következő további műveletek és elemzések biztosít minden tevékenység:This opens the Activity drawer that provides the following additional actions and insights for each activity:

 • Megfeleltetett szabályzatok: a Megfeleltetett szabályzatok hivatkozásra kattintva megjelenik a tevékenységnek megfeleltetett szabályzatok listája.Matched policies: Click on the Matched policies link to see a list of policies this activity matched.
 • Nyers adatok megtekintése: a Nyers adatok megtekintése hivatkozásra kattintva megtekinthetők az alkalmazásból fogadott tényleges adatok.View raw data: Click on View raw data to see the actual data that was received from the app.
 • Felhasználó: a Felhasználó hivatkozásra kattintva megnyílik a tevékenységet végrehajtó felhasználó felhasználói oldala.User: Click on the user to view the user page for the user who performed the activity.
 • Eszköztípus: az Eszköztípus hivatkozásra kattintva megjelennek a nyers felhasználói ügynöki adatok.Device type: Click on device type to view the raw user agent data.
 • Földrajzi hely: a Hely hivatkozásra kattintva megjelenik a földrajzi hely a Bing Térképek alkalmazásban.Location: Click on the location to view the location in Bing maps.
 • IP-címkategória és címkék: Az IP címke hivatkozásra kattintva megjelenik a tevékenységben talált IP címkék listája.IP address category and tags: Click on the IP tag to view the list of IP tags found in this activity. Ezt követően már lehet szűrni az ennek a címkének megfelelő összes tevékenységre.You can then filter by all activities matching this tag.

  A Tevékenység navigációs menüben található mezők további tevékenységekre mutató környezetfüggő hivatkozásokat tartalmaznak, valamint olyan plusz lehetőségeket, amelyeket így közvetlenül a menüből is elérhet.The fields in the Activity drawer provide contextual links to additional activities and drill downs you may want to perform from the drawer directly. Például ha az egérmutatót az IP-cím kategóriához viszi, a hozzáadás a szűrőhöz hozzáadás a szűrőhöz ikon használatával azonnal hozzáadhatja az IP-címet az aktuális oldal szűrőjéhez.For example, if you move your cursor next to the IP address category, you can use the add to filter icon add to filter to add the IP address immediately to the filter of the current page. A beállítások felugró fogaskerék ikonjának segítségével beállítások ikon közvetlenül a beállítások oldalára kerül, ahol az egyes mezők, például a Felhasználói csoportok konfigurációját módosíthatja.You can also use the settings cog icon settings icon that pops up to arrive directly at the settings page necessary to modify the configuration of one of the fields, such as User groups.

  A lap tetején is használhatja az ikonok:You can also use the icons at the top of the tab to:

  • Az azonos típusú tevékenységek megtekintéseView activities of the same type
  • Az adott felhasználó összes tevékenység megjelenítéseView all activities of the same user
  • Az azonos IP-címről érkező tevékenységek megtekintéseView activities from the same IP address
  • az azonos földrajzi helyen tevékenységek megtekintéseview activities from the same geographic location
  • Tevékenységek megtekintése a azonos időszak (48 óra)View activities from the same time period (48 hours)

tevékenységek navigációs menüjeactivity drawer

Az elérhető cégirányítási műveletek listája a Tevékenységre vonatkozó cégirányítási műveletek című szakaszban található.For a list of governance actions available, see Activity governance actions.

Felhasználói insightsUser insights

A vizsgálat élmény out-of-az-box insights általi felhasználóról tartalmaz.The investigation experience includes out-of-the-box insights about the acting user. Egyetlen kattintással a felhasználó, beleértve azok kapcsolódik, hogy hány nyitott riasztások az éppen melyik helyen szerepet játszó és a metaadatok teljeskörű áttekintést kaphat.With a single click, you can get a comprehensive overview of the user including which location they connected from, how many open alerts are they are involved with and their metadata information.

Felhasználói insights megtekintése:To view user insights:

 1. Kattintson a tevékenységre, maga a a tevékenységnapló.Click on the Activity itself in the Activity log.

 2. Kattintson a a felhasználói fülre.Then click on the User tab.
  Ekkor megnyílik a tevékenység rajzolófüggvény felhasználói lapon a felhasználóval kapcsolatos következő elemzéseket biztosít:This opens the Activity drawer User tab provides the following insights about the user:

  • Nyissa meg a riasztások: a felhasználói szerepet nyitott riasztások száma.Open alerts: The number of open alerts that involved the user.
  • A fájl megsértése: a felhasználó által birtokolt fájlok fájl teljesítménytúllépések száma.File violation: The number of file violations for files owned by the user.
  • Tevékenységek: a felhasználó által az elmúlt 30 napban végzett tevékenységek számát.Activities: The number of activities performed by the user in the past 30 days.
  • Országok: a felhasználó kapcsolódik az elmúlt 30 napban országok számát.Countries: The number of countries the user connected from in the past 30 days.
  • Az internetszolgáltatók: a felhasználó kapcsolódik az elmúlt 30 napban ISP száma.ISPs: The number of ISPs the user connected from in past 30 days.
  • IP-címek: az IP-címek számának a felhasználó az elmúlt 30 napban kapcsolódik.IP addresses: The number of IP addresses the user connected from in past 30 days.

a Cloud App Security felhasználói elemzések

IP-cím insightsIP address insights

IP-címadatok szinte minden vizsgálatok elengedhetetlen, mert a tevékenység fiókban IP-címekre vonatkozó részletes információk is megtekinthetők.Because IP address information is crucial for almost all investigations, you can view detailed information about IP addresses in the Activity drawer. A belül egy adott tevékenységre, kattintson az IP cím lapon megtekintheti az összevont az IP-cím, beleértve a megadott IP-cím, a legutóbbi tevékenységek trend grafikonja és a hely térképre nyitott riasztások számát.From within a specific activity, you can click on the IP address tab to view consolidated data about the IP address including the number of open alerts for the specific IP address, a trend graph of recent activity and a location map. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen részletezés, például amikor kivizsgálása lehetetlen haladnak, riasztások, megismerheti az egyszerű, ahol az IP-cím lett megadva, és ha az részt a gyanús tevékenységeket, vagy nem.This enables easy drill down, for example when investigating impossible travel alerts, you can easily understand where the IP address was used and if it was involved in suspicious activities or not. Közvetlenül az IP-cím fiókot, amelyek lehetővé teszik, hogy a címke kockázatos, egy IP-címre a műveleteket is végrehajthat VPN, vagy a vállalati későbbi vizsgálat és a házirend létrehozásának megkönnyítése érdekében.You can also perform actions directly in the IP address drawer that enable you to tag an IP address as risky, VPN, or corporate to ease future investigation and policy creation.

IP-cím insights megtekintése:To view IP address insights:

 1. Kattintson a tevékenységre, maga a a tevékenységnapló.Click on the Activity itself in the Activity log.

 2. Kattintson a a IP-cím fülre.Then click on the IP address tab.
  Ekkor megnyílik a tevékenység rajzolófüggvény IP-cím lap, amely az IP-cím a következő áttekintést biztosít:This opens the Activity drawer IP address tab, which provides the following insights about the IP address:

  • Nyissa meg a riasztások: szerepet játszanak az IP-cím nyitott riasztások száma.Open alerts: The number of open alerts that involved the IP address.
  • Tevékenységek: az IP-cím által az elmúlt 30 napban végzett tevékenységek számát.Activities: The number of activities performed by the IP address in the past 30 days.
  • IP-hely: azon földrajzi helyek, ahol az IP-cím kapcsolódik az elmúlt 30 napban.IP location: The geographic locations from which the IP address connected from in the past 30 days.
  • Tevékenységek: az IP-címről érkező végrehajtott tevékenységek száma az elmúlt 30 napban.Activities: The number of activities performed from this IP address in past 30 days.
  • Rendszergazdai tevékenységek: az IP-címről érkező végrehajtott felügyeleti tevékenységek száma az elmúlt 30 napban.Admin activities: The number of administrative activities performed from this IP address in past 30 days.
  • A következő IP-cím műveleteket hajthatja végre:You can perform the following IP address actions:
   • Címke szerint kockázatosTag as risky
   • VPN IP-címként címkeTag as VPN IP address
   • Kockázatos IP-cím szerint címkét, és a blokkolt csoport hozzáadásaTag as Risky IP and add to blocked group

A Cloud App Security IP-cím insights

Lásd még:See Also

A felhőkörnyezet védelmét célzó mindennapi tevékenységekDaily activities to protect your cloud environment

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.