Beépített jelentéshivatkozásBuilt-in report reference

A Cloud App Security számos beépített, azonnal használható jelentést kínál, amelyekkel információkat tárhat fel, és amelyekkel nyomon követheti a felhőhasználati módokat.CAS provides you with a full list of built-in reports out of the box that enable you to draw insights and monitor the way people use the cloud. A szűrők használatával minden jelentést testre szabhat, és egyszerűen exportálhatja is azokat.you can use the filters in each report to customize the report and export them for your convenience.

Az alábbi táblázat a beépített jelentéseket és a velük megfigyelhető eseménytípusokat sorolja fel.The following table provides a list of built-in reports and the types of events you might want to use them to monitor.

Beépített jelentések listájaBuilt-in report list

Jelentés típusaReport type Beépített jelentés neveBuilt-in report name DescriptionDescription
BiztonságSecurity Tevékenység hely szerintActivity by location Ez a jelentés felsorolja azokat az országokat, amelyekből a felhőalkalmazások tevékenységei erednek, valamint az országonkénti tevékenységek sűrűségének különböző paramétereit (például az események száma, a felhasználók száma stb.). Segítségével a felhasználók földrajzi eloszlásáról kaphat egy átfogó képet.This report lists the countries from which activity originated in your cloud apps, and different parameters representing the volume of activity from each country, such as the number of events, number of users, etc. Use it to get an overview of the geographic distribution of your users.
BiztonságSecurity A böngésző használataBrowser use A böngészőalapú támadás az egyik leggyakoribb támadásvektor.Browser-based attacks are among the most common attack vectors. A szállítók hatalmas mennyiségű erőforrást fektetnek a böngészőszoftverek biztonságába, hogy olyan frissítési mechanizmust hozzanak létre, amely hatékonyan juttatja el a frissítéseket a végpontokba.Vendors invest enormous amounts of resources in securing browsing software, creating an effective update mechanism to disseminate updates to endpoints. Ha a böngészőjét nem frissíti időben, és elavult állapotban használja, azzal kiteszi az ártó szándékú felhasználók biztonság réseket kihasználó programcsomagjainak.Using deprecated browsers long after their update is due makes it an easy target for threat actors using available exploit kits. Ez a jelentés felsorolja a felhőszolgáltatások felhasználói által az elmúlt 7 napban használt elavult böngészőket.This report lists the outdated browsers used in the last 7 days by users accessing your cloud apps. A jelentésből az is kiderül, hogy robot általi elavult böngészőhasználat történt-e.The report also lets you know if the outdated browser use was performed by a robot.
BiztonságSecurity IP-címek – kiemelt jogosultságú fiókokIP addresses - privileged accounts Ez a jelentés felsorolja a Cloud App Security által védett felhőalapú környezet elmúlt 7 napban végrehajtott rendszergazdai tevékenységeit végző eszközeinek IP-címeit.This report lists IP addresses used by devices to perform administrative activities in the last 7 days, in your cloud environment protected by Cloud App Security. A jelentés a Cloud App Security által gyűjtött naplókon alapul.The report is based on audit logs accumulated by Cloud App Security. IP-címek társítva, egy földrajzi hely és egy Forrásszervezet.IP addresses are associated with a geographical location and with a source organization. Ezzel a jelentéssel azonosíthatja a védett alkalmazásokhoz csatlakozó gyanús IP-címeket.Use this report to identify suspicious IP addresses connecting to your protected apps. Az egyes IP-címekhez tartozó naplókat kattintással megtekintheti.You may view the audit logs for each IP address by clicking on it.
FelhasználókezelésUser management Inaktív fiókokInactive accounts Inaktívnak számítanak azok a fiókok, amelyek hozzáférnek a felhőpéldányhoz, de az elmúlt 60 napban nem végeztek semmilyen tevékenységet.Inactive accounts are accounts that have access to your cloud instance, yet they have not performed any events during the last 60 days. Ez azt sugallja, hogy ezek a fiókok már nem aktívak, és érdemes felfüggeszteni őket, hogy a jövőben ne férjen hozzájuk ártó szándékú felhasználó vagy távozó alkalmazott.This suggests that these accounts are no longer active and should be suspended to prevent future access by threat actors or by leaving employees. Ez a bevett gyakorlat nemcsak növeli a biztonságot, hanem csökkenti a műveleti költségeket is.Following this best-practice not only improves your security posture, but also reduces operational costs.
FelhasználókezelésUser management Kiemelt jogosultságú felhasználókPrivileged users Ez a jelentés felsorolja a vállalati alkalmazások megemelt jogosultsági szintű felhasználóit az elmúlt 7 napon, például a rendszergazdákat.This report lists the users who have elevated privileges in corporate apps, such as administrators, in the last 7 days. Az ilyen kiemelt jogosultságú fiókok gyakrabban célpontjai az ártó szándékú felhasználók támadási vektorainak, mivel így jelentős mennyiségű vállalati adathoz és hálózati konfigurációhoz juthatnak hozzá.Privileged accounts such as these are a preferred attack vector for threat actors since they may allow them to gain substantial access to corporate information and network configuration. Ha olyan kiemelt jogosultságú fiókot lát, amelyet nem használtak mostanában, az biztonsági rést jelenthet, amely a vállalati adatok sorozatos veszélyeztetéséhez vezethet.If there are privileged accounts that were not used recently, it might indicate a lack of IT security awareness in enterprises, potentially paving the way for a wave of data breaches. A Naplóban kivizsgálhatja a megemelt jogosultsági szintű fiókokat, és visszavonhatja a jogosultsági szintet, ha indokoltnak tartja.You may further investigate the use of elevated user privileges through the Audit Log, and consider revoking privileges when unnecessary.
FelhasználókezelésUser management Speciális jogosultsággal rendelkező fiókokSpecial privileged accounts Salesforce számos különböző típusú kiemelt jogosultságú fiókok, beleértve a módosítás minden adatot tartalmaz, minden adat megtekintése és kezelése az összes felhasználó.Salesforce has several types of privileged accounts, including Modify all data, View all data, and Manage all users. Az ilyen kiemelt jogosultságú fiókok gyakrabban célpontjai az ártó szándékú felhasználók támadási vektorainak, mivel így jelentős mennyiségű vállalati adathoz és konfigurációhoz juthatnak hozzá.Privileged accounts such as these are a preferred attack vector for threat actors since they may allow them to gain substantial access to corporate information and configurations.
AdatkezelésData management Az adatmegosztás áttekintéseData sharing overview Ez a jelentés felsorolja a felhőalkalmazásokban tárolt fájlok számát, a hozzáférési engedélyek alapján felosztva.This report lists the number of files stored in your cloud apps, divided according to access permissions. Megosztása a felhőalapú alkalmazások könnyen miatt történt a könnyű hozzáférés és mindenhová kiterjedő jelenlétével.Sharing has been made easy with cloud apps because of the ease of access and ubiquity.

Azokat a fájlokat, amelyek a tulajdonoson kívül senkivel nincsenek megosztva, személyes fájloknak nevezzük.A file that is not shared with anyone except its owner is referred to as a private file. Ha egy fájl meg van osztva, a Cloud App Security négy különböző állapottípust határoz meg:If the file is shared, Cloud App Security differentiates between four types of states:

A nyilvánosan (az interneten) megosztott fájlok olyan fájlok, amelyekhez hitelesítés nélkül, akár egy keresőmotor eredményéből is hozzá lehet férni.A publicly shared (web) file is a file that can be accessed without any authentication, even through a search engine result.

Nyilvánosan megosztott fájlok – olyan fájlok, amelyekhez hitelesítés nélkül, egy hivatkozással is hozzá lehet férni.A publicly shared file is a file that can be accessed without any authentication, using a link.

Külsőleg megosztott fájlok – olyan fájlok, amelyekhez a szervezeten kívülről, a felhőalkalmazásban való hitelesítés után lehet hozzáférni.An externally shared file is a file that can be accessed by individuals outside the organization, after authenticating themselves to the cloud app.

Belsőleg megosztott fájlok – olyan fájlok, amelyekhez csak a szervezete felhasználói férhetnek hozzá.An internally shared file is a file that can be accessed by all or by some of your organization's users.
AdatkezelésData management Kimenő megosztás tartományonkéntOutbound sharing by domain Ez a jelentés felsorolja azokat a tartományokat, amelyekkel fájlokat osztanak meg az alkalmazottak.This report lists the domains with which corporate files are shared by your employees. Minden egyes tartományhoz, a jelentés részleteit, mely vállalati felhasználók osztanak meg fájlokat az adott tartománnyal, hány fájl van megosztva és kikkel a közreműködők fájlok megosztott módon működik.For each domain, the report details which corporate users are sharing files with that domain, which files are shared, and who are the collaborators files are shared with. Az ezen tartományokkal való megosztást célszerű egyenként kezelni az érintett alkalmazások oldalának Fájlok lapján.It is advised that you manage the sharing with these domains via the Files tab in the app page of each relevant app.
AdatkezelésData management A megosztott fájlok tulajdonosaiOwners of shared files Ez a jelentés listázza azokat a felhasználókat, akik vállalati fájlokat osztanak meg a külvilággal.This report lists users who are sharing corporate files with the outside world. A külsőleg megosztott fájlok a külső közreműködőkkel vannak megosztva.Externally shared files are shared with specific external collaborators. A nyilvánosan megosztott fájlok bárki számára elérhetők egy személyes hivatkozással, de csak azok nyithatják meg őket, akik számára közzé lett téve ez a hivatkozás.Publicly shared files are accessible to anyone on the Internet, via a private link, and can be found only by those who are explicitly exposed to the link. A nyilvánosan (az interneten) megosztott fájlokhoz bárki hozzáférhet az interneten, akár egy keresőmotor eredményéből is.Publicly shared files (Internet) are accessible to anyone on the Internet even through a search engine result. Ha olyan fájlok túl sok, javasoljuk kivizsgálni az ügyet, ezek a fájlok lapon túlzott megosztási engedélyeket, és ezeket a felhasználókat, hogy kiderítse a külső megosztások forduljon.If you find users that share an excessive number of files, it is advised that you investigate the nature of these excessive sharing permissions using the Files tab and contact these users to further understand their usage of external sharing.

Lásd még:See Also

SzabályozásControl

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.