Az Office 365 csatlakoztatása a Microsoft Cloud App Security szolgáltatáshozConnect Office 365 to Microsoft Cloud App Security

Ez a szakasz a Cloud App Security szolgáltatásnak és meglévő Office 365-fiókjának összekötő API-k segítségével történő összekapcsolására vonatkozó útmutatást tartalmaz.This section provides instructions for connecting Cloud App Security to your existing Microsoft Office 365 account using the app connector API.

A Cloud App Security egyaránt támogatást nyújt az Office 365 régebbi dedikált platformjához és az Office 365-szolgáltatások legújabb ajánlataihoz is (ez utóbbit általában az Office 365 vNext-kiadásaként ismerjük).Cloud App Security supports the legacy Office 365 Dedicated Platform as well as the latest offerings of Office 365 services (commonly referred as the vNext release family of Office 365). A Cloud App Security nem nyújt támogatást a régebbi Microsoft Business Productivity Online Standard Suite-hoz.Cloud App Security does not support the Legacy Microsoft Business Productivity Online Standard Suite.

Megjegyzés

A felügyeletet és a kezelést tekintve a vNext-kiadás bizonyos esetekben kis mértékben eltérhet a szokásos Office 365-ajánlatoknál megszokottól.In some cases, a vNext service release differs slightly at the administrative and management levels from the standard Office 365 offering.

A cloud App Security támogatja a következőket:Cloud App Security supports the following:

 • Office 365Office 365
 • SharePointSharePoint
 • Onedrive vállalati verzióOneDrive
 • Csoportok (csak akkor jelenik meg után a csapat tevékenységek észlelése esetére a portálon)Teams (only appears after activities from Teams are detected in the portal)
 • Power bi (csak a Power bi tevékenységek észlelése esetére a portálon jelenik meg és meg kell naplózás bekapcsolása)PowerBI (only appears after activities from PowerBI are detected in the portal, and requires you to turn on auditing)
 • Exchange (csak az Exchange-ből tevékenységek észlelése esetére a portálon jelenik meg és meg kell naplózás bekapcsolása)Exchange (only appears after activities from Exchange are detected in the portal, and requires you to turn on auditing)

Az Office 365 és a Cloud App Security összekapcsolásaHow to connect Office 365 to Cloud App Security

Megjegyzés
 • Rendelkeznie kell legalább egy hozzárendelt Office 365-fiókkal ahhoz, hogy csatlakoztathassa az Office 365-öt a Cloud App Security szolgáltatáshoz.You must have at least one assigned Office 365 license to connect Office 365 to Cloud App Security.
 • Az Exchange felügyeleti naplózása (ez alapértelmezés szerint engedélyezve van az Office 365-ben) bejegyez egy eseményt az Office 365 auditnaplójába, amikor egy rendszergazda (vagy rendszergazdai jogosultsággal felruházott felhasználó) változtatást hajt végre az Exchange Online szervezetében.Exchange administrator audit logging, which is enabled by default in Office 365, logs an event in the Office 365 audit log when an administrator (or a user who has been assigned administrative privileges) makes a change in your Exchange Online organization. Az Exchange felügyeleti központjában vagy a Windows PowerShell-parancsmagokkal elvégzett változtatásokról bejegyzés jön létre az Exchange felügyeleti naplójában.Changes made using the Exchange admin center or by running a cmdlet in Windows PowerShell are logged in the Exchange admin audit log. Az Exchange felügyeleti naplózásáról ez a cikk nyújt részletesebb tájékoztatást.For more detailed information about admin audit logging in Exchange, see Administrator audit logging.
 • Az Exchange-postaládák naplózását minden felhasználó postaládáján be kell kapcsolni ahhoz, hogy az Exchange Online naplózza a felhasználói tevékenységeket (lásd az Exchange-postaládákkal kapcsolatos tevékenységek című ismertetőt).Exchange Mailbox audit logging must be turned on for each user mailbox before user activity in Exchange Online will be logged, see Exchange Mailbox activities.
 • Ha az Office-alkalmazások engedélyezve vannak, az Office 365 részét alkotó csoportok az egyes Office-alkalmazásokban is létrejönnek. Vagyis ha például a SharePoint engedélyezve van, a SharePointban létrejönnek az Office 365-csoportok.If Office apps are enabled, groups that are part of Office 365 are also created in the specific Office apps, for example if SharePoint is enabled, Office 365 groups will be created in SharePoint.
 • Meg kell a Power bi-naplózás engedélyezése ott a naplók segítségével.You must enable auditing in PowerBI to get the logs from there. Ha engedélyezve van, a Cloud App Security indul el (késéssel 24-72 óra) a naplók beolvasásakor.Once this is enabled, Cloud App Security will start getting the logs (with a delay of 24-72 hours). Ha az Azure Active Directory beállítása az Active Directory a helyszíni környezetben a felhasználók automatikusan szinkronizálja a helyszíni környezetben felülírják az Azure AD-beállításokat és felhasználása a Suspend felhasználói cégirányítási művelet vissza lesznek vonva.If your Azure Active Directory is set to automatically sync with the users in your Active Directory on-premises environment the settings in the on-premises environment will override the Azure AD settings and use of the Suspend user governance action will be reverted.
 1. A Kapcsolódó alkalmazások lapon kattintson a plusz gombra, és válassza az Office 365 elemet.In Connected apps page, click the plus button and select Office 365.

 2. Kattintson az Office 365 előugró ablakának Az Office 365 csatlakoztatása gombjára.In the Office 365 pop-up, click Connect Office 365.

  Az Office 365 csatlakoztatása

 3. Tesztelje az Office 365-tel fennálló kapcsolatot a Teszt indítása gombra kattintva.Click Test now to test the connection to Office 365. A teszt több percig is eltarthat.Testing may take a couple of minutes.

  Office 365 – a kapcsolat tesztelése

 4. Amikor megjelenik az Office 365 sikeres csatlakoztatását jelző állapotüzenet, kattintson a Bezárás gombra.After Office 365 is displayed as successfully connected, click Close.

  Az Office 365 csatlakoztatva van

Megjegyzés

Az Office 365 csatlakoztatását követően egy hétre visszamenőleg láthatja az adatokat, beleértve azokat az Office 365-höz csatlakoztatott külső alkalmazásokat is, amelyek API-hívásokat küldenek.After connecting Office 365, you will see data from a week back including any third-party applications connected to Office 365 that are pulling APIs. Azoknak a külső alkalmazásoknak az esetében, amelyek nem küldtek API-hívásokat a csatlakozás előtt, attól a pillanattól kezdve látja az eseményeit, amikor csatlakoztatja az Office 365-öt, ugyanis a Cloud App Security bekapcsol minden olyan API-t, amely alapértelmezés szerint ki volt kapcsolva.For third-party apps that weren't pulling APIs prior to connection, you will see events from the moment you connect Office 365, because Cloud App Security turns on any APIs that had been off by default.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkal Control cloud apps with policies
Műszaki támogatást a Cloud App Security személyes támogatási oldalán kaphat. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.