A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

TartalomvizsgálatContent inspection

Ez a cikk ismerteti a folyamatot a Microsoft Cloud App Security követi a felhőben lévő adatokon DLP tartalomvizsgálat végrehajtása során.This article describes the process Microsoft Cloud App Security follows when performing DLP content inspection on data in your cloud.

A Cloud App Security tartalomvizsgálata a következő módon működik:Cloud App Security content inspection works as follows:

 1. A Cloud App Security először közel valós időben vizsgálja meg azokat a meghajtókat és eseményeket, amelyekről úgy találja, hogy újak vagy megváltoztak.First, Cloud App Security performs Near Real-Time (NRT) scan of drives and events that are detected to be new or changed.
 2. Miután ez befejeződik, a Cloud App Security folyamatosan vizsgálja az összes meghajtó összes érintett fájlját.After this is complete, Cloud App Security performs a continuous scan of all relevant files in all drives.

A rendszer mind a közel valós idejű, mind a folyamatos vizsgálatban érintett fájlokat hozzáadja a vizsgálat várólistájához.Both the files in the NRT scan and the continuous scan are added to the queue for inspection. A fájloknak a vizsgálati várólistán betöltött helyét a rendszer a fájlokon végrehajtott tevékenységenként, illetve a meghajtókon futtatott keresések alapján határozza meg.The order of the files in the scan queue is set per activity on files and on the scan of your drives. A rendszer csak azokat a fájlokat vizsgálja, amelyek a metaadataik alapján támogatott MIME-típusúak.Files are scanned only if the file metadata shows that it's a supported MIME type. Ez a vizsgálat olyan fájlokhoz való, amelyekben lehet adatokat keresni (dokumentumok, képek, bemutatók, táblázatok, szöveges és tömörített fájlok).That this scan is for files that are relevant for data scan (documents, images, presentations, spreadsheets, text and zip/archive files).

A fájlok vizsgálata után az alábbiak történnek:After a file is scanned, the following occurs:

 1. A Cloud App Security alkalmazza az összes olyan egyéni szabályzatot, amely a metaadatokkal (tehát nem magával a tartalommal) kapcsolatos.Cloud App Security applies all your custom policies that relate to metadata and not to the content itself. Ez lehet például olyan szabályzat, amely figyelmeztet, ha egy fájl nagyobb mint 20 MB, vagy olyan, amely figyelmeztet, ha docx-fájlokat mentenek a OneDrive-ra.For example, a policy that alerts you when files are more than 20 MB or a policy that alerts you when docx files are saved to OneDrive.

 2. Ha egy szabályzat megköveteli a tartalomvizsgálatot, és a fájl alkalmas a tartalomvizsgálatra, akkor a rendszer sorba állítja a tartalmat vizsgálatra.If there is a policy that requires content inspection, and the file qualifies for content inspection, the content is queued for inspection. A várólista hossza a bérlő méretétől és a vizsgálatot igénylő fájlok számától függ.The queue length depends on the size of the tenant and the number of files that require scan.

 3. Ezen a ponton a tartalomvizsgálat állapotát a Vizsgálat > Fájlok parancsra, majd az adott fájlra kattintva ellenőrizheti.At this point, you can view the status of the content inspection by going to Investigate > Files and clicking on a file. A megnyíló fájl navigációs menüben, amely a fájl adatait tartalmazza, a Tartalomvizsgálat állapota lehet Befejeződött, Folyamatban, Nem alkalmazható (ha a fájl típusa nem támogatott) vagy egy hibaüzenet.In the file drawer that opens with the details of the file, the Content Inspection status will display either Completed, Pending, Not applicable (if the file type is not supported) or a failure message. A tartalomvizsgálat hibaüzeneteiről további információt nyújt a Tartalomvizsgálat hibáinak elhárítása című cikk.For information about content scan failure messages, see Troubleshooting content inspection.

Megjegyzés

Ha a vizsgálat állapota mezőben egy kötőjel látható, akkor a fájl nem szerepel a vizsgálati várólistán.If you see a dash in the scan status, this means that the file is not queued to be scanned. A tartalomvizsgálati szabályzatok beállításáról a Fájlszabályzatok témakör nyújt információt.See File policies for information on setting content inspection policies.

A beépített tartalomvizsgálati szabályzatok a következők alapján szűrhetnek:Built-in content inspection scan policies can search for the following:

 • E-mail címEmail addresses
 • HitelkártyaszámCredit card numbers
  • Az összes hitelkártya cég (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, Dankort, UnionPay)All credit card companies (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, Dankort, UnionPay)
  • Elválasztó karakterek – szóköz, pont vagy kötőjelDelimiters- space, dot or dash
  • Ez a szűrés a Luhn-algoritmus alapján történő ellenőrzést is magában foglaljaThis scan also includes the Luhn validation
 • SWIFT kódSWIFT codes
 • Nemzetközi útlevélszámInternational passport numbers
 • JogosítványszámDrivers' license numbers
 • DátumDates
 • ABA bankazonosítóBank ABA routing transit numbers
 • Bankazonosító kódBank identifier codes
 • HIPAA egészségbiztosítási igény azonosítóHIPAA HICN Health insurance claim numbers
 • HIPAA országos szolgáltató azonosító számaHIPAA NPI National provider identifier numbers
 • PHI rendszerben tárolt név és születési dátumPHI Full name and birth dates
 • Kaliforniai igazolványszám vagy jogosítványszámCalifornia ID or drivers' license numbers
 • JogosítványszámDrivers' license numbers
 • LakcímHome addresses
 • Útlevél kártyaPassport cards
 • Társadalombiztosítási azonosító számSocial security numbers

Támogatott nyelvekSupported languages

A Cloud App Security tartalomvizsgálati motorja:The Cloud App Security content inspection engine:

 • Az összes Unicode-karaktert támogatjaSupports all Unicode characters
 • Több mint 1000 fájltípust kezelCovers over 1,000 file types
 • Több nyelvet támogat, különösen az Unicode-karakterkészletet használó fájlok esetén.Multiple languages are supported, especially files that use Unicode character sets. Fontos, hogy a szabályzatok kialakításánál figyelembe vegye az egyes nyelveket. Ha például kulcsszavakat keres, akkor a kulcsszavakat az összes használni kívánt nyelven meg kell adnia.Make sure to define your policies to account for those languages, for example if you are looking for keywords, you must put in the keywords across the languages you intend to use.
 • Nem Unicode-kódolású, például GB2312-es kínai kódolású szöveges fájlok esetén előfordulhat, hogy az Unicode-kódolású kulcsszavak keresése nem megfelelően működik.In text-based file types that use non-Unicode encoding, for example Chinese GB2312, comparing against Unicode Chinese keywords will not work as expected.
 • A külső gyártóktól származó kódtárakra támaszkodó fájltípusoknál előfordulhat, hogy a karakterláncok és szavak összehasonlítása nem megfelelően működik.For file types that rely on third-party libraries, matching strings and words may not always work as expected. Ez tipikusan olyan, például bináris fájltípusoknál fordulhat elő, amelyeknél a tartalomvizsgálathoz külső gyártó kódtárait kell felhasználni, amelyek nyelvi és karakterkészletek szempontjából Java-kompatibilis karakterláncokat adnak vissza.This is most common in files (such as binary file types) in which content inspection relies on third-party libraries that return Java strings for language and character sets.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkalControl cloud apps with policies

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.