IP-címkék és IP-kategóriák használataWorking with IP ranges and tags

Az ismert IP-címek, például az irodai IP-címek egyszerűbb azonosítása érdekében állítson be IP-címtartományokat, amelyek segítségével felcímkézheti és kategorizálhatja az IP-címeket, továbbá beállíthatja a naplók és a riasztások megjelenítésének és vizsgálatának módját.To easily identify known IP addresses, such as your physical office IP addresses, you need to set IP address ranges which allow you to tag and categorize appropriately and customize the way logs and alerts are displayed and investigated.
Az IP-címtartományok egyes csoportjai előzetesen elkészített IP-kategórialisták alapján kategorizálhatók, vagy az Ön által létrehozott IP-címkékkel láthatók el.Each group of IP ranges can be categorized based on a preset list of IP categories or tagged with your own created IP tags. A beállítás ezenfelül a belső hálózati adatok alapján a nyilvános földrajzihely-adatok felülírását is lehetővé teszi.In addition, this setting allows you to override public geo-location info based on your internal network knowledge.

Az IPv4 és az IPv6 protokoll támogatott.IPv4 and IPv6 are supported.

A Cloud App Securityben a következő IP-címekhez van előzetesen beállítva beépített címke:Cloud App Security comes preconfigured with built-in tags for the following IP addresses:

 • Natív ügyfélNative client
 • Elavult operációs rendszerOutdated operating system
 • Felügyelt eszközökManaged devices
 • Névtelen proxyAnonymous proxy
 • Botnet (amikor egy tevékenység végzett el egy botnet, kapni fog további információ a konkrét botnet mutató hivatkozás)Botnet (when an activity was performed by a botnet, you will receive a link to learn more about the specific botnet)
 • TorTor
 • Megfelelő eszközCompliant device
 • Ellenőrzött eszközVerified device
 • MegszemélyesítésImpersonate

Ha keresések részeként szeretné használni ezeket a beépített címkéket, keresse ki azonosítójukat a Cloud App Security API dokumentációjából.To use these built-in tags as part of a search, refer to their ID in the Cloud App Security API documentation.

Megjegyzés

Hozzon létre egy parancsfájl segítségével egyszerre több IP-címtartományok is hozzáadhat a IP-címtartományok API, amely található a Cloud App Security portál menüsávjában a kérdéses kattintva, majd API-JÁNAK dokumentációja.You can add IP ranges in bulk by creating a script using the IP address ranges API, which can be found from the Cloud App Security portal menu bar, by clicking the question mark and then API documentation.

Beépített IP-címkékkel és egyéni IP-címkék minősülnek hierarchikusan, az egyéni IP-címkékkel beépített IP-címkék figyelembe vételével.Built-in IP address tags and custom IP tags are considered hierarchically, with custom IP tags taking precedence over built-in IP tags. Például IP-cím van megjelölve, ha kockázatos fenyegetésfelderítési adataival, alapján, de egy egyéni IP-címke, amely azt állapítja meg, mint a vállalati egyéni kategória és címkék élvez elsőbbséget.For instance, if an IP address is tagged as Risky based on threat intelligence, but there is a custom IP tag that identifies it as Corporate the custom category and tags will take precedence.

A menüsávban kattintson a beállítások ikonra beállítások ikon, majd válassza az IP-címtartományok lehetőséget.In the menu bar, click the settings icon settings icon and select IP address ranges. Kattintson az +IP-címtartomány hozzáadása lehetőségre, majd állítsa be a következőket:Click +Add IP address range and set the following:

Megjegyzés

A Hely és a Regisztrált internetszolgáltató felülírja az alapértelmezett értékeket.The Location and Registered ISP will override defaults.
Az IP-címkék azonban az adatok felülírása nélkül adhatók hozzá a tevékenységhez.IP tags, however, are added to the activity without overriding data.

 1. Nevezze el az IP-címtartományt.Name your IP range. A név nem jelenik meg a tevékenységnaplókban, csak az IP-címtartomány kezelésére szolgál.The name will not appear in the activities log, it is only used to manage your IP range.

  Az IP-címtartománynak egy IP-címkategóriába történő felvételéhez válasszon egy kategóriát a legördülő menüből.To include the IP range in an IP category, select a category from the drop-down menu.

 2. Írja be a konfigurálni kívánt IP-címtartományt, majd kattintson a „+” gombra.Enter the IP address range you wish to configure and then click on the "+" button. A hálózati címek előtagjánál használt jelölés (más néven CIDR-jelölés) segítségével annyi IP-címet és alhálózatot adhat hozzá, ahányat csak szeretne, például 192.168.1.0/32.You can add as many IP addresses and subnets as you want using network prefix notation (also known as CIDR notation), for example 192.168.1.0/32.

 3. Az ezekre a címekre vonatkozó Hely vagy Szervezet (Internetszolgáltató) mező felülírásához írjon be új értéket.To Override the Location or Organization (ISP) fields for these addresses, enter new value. Ha például egy olyan IP-címe van, amely nyilvánosan írországinak minősül, de Ön tudja róla, hogy egyesült államokbeli, felülírhatja ezt a beállítást.For example, if you have an IP address that is considered publicly to be in Ireland, but you know it to be in the US, you can override this setting.

 4. Adja meg a Regisztrált internetszolgáltató nevét.Enter a Registered ISP. Ez felülírja a tevékenységeiben lévő adatokatThis will override the data in your activities

 5. Az ezekről az IP-címekről érkező tevékenységek felcímkézéséhez adjon meg egy címkét.To Tag the activities from these IP addresses enter a tag. Ha beír egy szót a mezőbe, azzal létrejön a címke.Entering a word into the box creates the tag. A címkéket a konfigurálásukat követően további IP-címtartományokhoz is egyszerűen hozzáadhatja: csupán ki kell választania a címkét a listáról.After you already have a configured tag you can easily add it to additional IP ranges by choosing it from the list. Egy-egy tartományhoz korlátlan mennyiségű IP-címkét adhat hozzá.You can add as many IP tags as you want for each range. Az IP-címkék a szabályzatok létrehozásakor használhatók.IP tags can be used when building policies. A saját IP-címkéken kívül a Cloud App Security nem konfigurálható, beépített címkékkel is rendelkezik.In addition to the IP tags you configure, Cloud App Security has built-in tags that are not configurable. A címkék listáját az IP-címkék szűrője szakaszban tekintheti meg.You can see the list of tags under the IP tags filter.

 6. Az IP-kategóriák a fontosabb IP-címekről érkező tevékenységek egyszerű azonosítására szolgálnak.IP categories are used to easily recognize activities from interesting IP addresses. A portálon elérhető kategóriák azonban felhasználói beállítást igényelnek annak meghatározása érdekében, hogy mely IP-címek kerüljenek az egyes kategóriákba. Ez alól kivételt jelent a „Kockázatos” kategória, amely két IP-címkét tartalmaz – a Névtelen proxy és a Tor címkét.The categories are available in the portal yet require user configuration to determine which IP addresses are included in each category, except for the "Risky" category which includes two IP tags - Anonymous proxy and Tor.

  A következő IP-kategóriák érhetők el:The following IP categories are available:

  • Rendszergazdai: ide tartozik az összes rendszergazda IP-címe.Administrative: these should be all the IP addresses of your admins.

  • Felhőszolgáltatóként: ezek a felhőbeli szolgáltató IP-címekre kell lennie.Cloud provider: these should be the IP addresses used by your cloud provider.

  • Vállalati: ezek a belső hálózaton, a fiókirodák és a Wi-Fi központi címek összes IP-címet kell lennie.Corporate: these should be all the IP addresses of your internal network, your branch offices and your Wi-Fi roaming addresses.

  • Kockázatos: azok az IP-címek tartoznak ide, amelyeket kockázatosnak ítél meg.Risky: these should be any IP addresses that you consider risky. Ide tartozhatnak például a korábban már látott és gyanúsnak ítélt IP-címek, a versenytársak hálózatának IP-címei stb.They can include suspicious IP addresses you've seen in the past, IP addresses in your competitors' networks, etc.

  • VPN: a távolról dolgozó alkalmazottak IP-címei tartozhatnak ide.VPN: these should be any IP addresses you use for remote workers.

 7. Ha végzett, kattintson a Létrehozás gombra.When you are done, click Create.

  új IP-címtartománynewipaddress range

Lásd még:See Also

A Cloud Discovery beállítása Set up Cloud Discovery
Műszaki támogatást a Cloud App Security személyes támogatási oldalán kaphat. For technical support, please visit the Cloud App Security assisted support page.
A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.