A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Alkalmazásengedélyek kezeléseManage app permissions

Számos harmadik féltől származó irodai alkalmazás, amelyet az üzleti felhasználók a munkahelyen telepíthetnek, engedélyt kér a felhasználói és más adatokhoz való hozzáférésre és a más felhőalkalmazásokba (például Office 365, G Suite vagy Salesforce) való bejelentkezésre a felhasználó nevében.Many third-party productivity apps that might be installed by business users in your organization request permission to access user information and data and sign in on behalf of the user in other cloud apps, such as Office 365, G Suite and Salesforce. Amikor a felhasználók ezeket az alkalmazásokat telepítik, gyakran kattintanak az Elfogadás gombra anélkül, hogy alaposan tanulmányoznák a figyelmeztetés szövegét, ezzel megadva az engedélyeket az alkalmazás számára.When users install these apps, they often click accept without closely reviewing the details in the prompt, including granting permissions to the app. Ezt a problémát bonyolítja tovább az a tény, hogy az informatikusok esetleg nem rendelkeznek kellő rálátással az alkalmazás biztonsági kockázatának az általa nyújtott előnyökkel szembeni mérlegeléséhez.This problem is compounded by the fact that IT may not have enough insight to weigh the security risk of an application against the productivity benefit that it provides. Mivel a harmadik féltől származó alkalmazásoknak megadott engedélyek biztonsági kockázatot jelenthetnek a szervezet számára, a felhasználók által megadott alkalmazásengedélyek figyelése biztosítja a felhasználók és alkalmazások védelméhez szükséges átláthatóságot és irányítást.Because accepting third-party app permissions is a potential security risk to your organization, monitoring the app permissions your users grant gives you the necessary visibility and control to protect your users and your applications. A Microsoft Cloud App Security app engedélyei lehetővé teszik, hogy mely felhasználók által telepített alkalmazások Office 365-adatokat, a G Suite adatok és a Salesforce-adatokból, milyen engedélyekkel rendelkezik hozzáféréssel az alkalmazások rendelkezik, és mely felhasználók ezen alkalmazások hozzáférést kap az Office 365, a G Csomag és a Salesforce-fiók.The Microsoft Cloud App Security app permissions enable you to see which user-installed applications have access to Office 365 data, G Suite data and Salesforce data, what permissions the apps have, and which users granted these apps access to their Office 365, G Suite and Salesforce accounts. Az alkalmazásengedélyek segítenek eldönteni, hogy mely alkalmazásokhoz férhessenek hozzá a felhasználók, és melyeket tanácsos letiltani.App permissions help you decide which apps you allow your users access to, and which ones you want to ban.

Az Alkalmazásengedélyek oldal használataWorking with the app permissions page

Az Alkalmazásengedélyek lap a csatlakoztatott alkalmazásokban érvényes alkalmazásengedélyekről jelenít meg adatokat.The App permissions page displays information about app permissions in your connected apps.

Az Alkalmazásengedélyek lap megnyitása:To access the App permissions tab:

A Cloud App Security-portálon kattintson a Vizsgálat, majd az Alkalmazásengedélyek elemre.In the Cloud App Security portal, click Investigate, and then App permissions.

alkalmazásengedély-kezelő

Az Alkalmazásengedélyek oldal a következő információkat jeleníti meg az egyes engedélyt kapott, harmadik féltől származó alkalmazásokról:The App permissions page provides the following information about each third-party app that was granted permissions:

ElemItem Mit jelentWhat it means A következőkre vonatkozik:Applies to
Egyszerű ikon az alkalmazás-lekérdező sávonBasic icon in the app query bar Ezt választva egyszerű nézetben végezhet lekérdezést.Select this to switch to query in the basic view. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
Speciális ikon az alkalmazás-lekérdező sávonAdvanced icon in the app query bar Ezt választva speciális nézetben végezhet lekérdezést.Select this to switch to query in the Advanced view. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
Részletek ikon megnyitva vagy lezárva az alkalmazások listájábanOpen or close all details icon in the app list Ezzel az ikonnal választható ki, hogy több vagy kevesebb részlet jelenjen meg az egyes alkalmazásokról.Select this icon to view more or less details about each app.
Exportálás ikon az alkalmazások listájábanExport icon in the app list Ezt az ikont választva egy CSV fájl exportálható, amely tartalmazza az alkalmazások listáját, az egyes alkalmazások felhasználóinak számát, az alkalmazáshoz tartozó engedélyeket, az engedélyek szintjét, az alkalmazások állapotát és a közösségi használat mértékét.Select this icon to export a CSV file that contains a list of apps, number of users for each app, permissions associated with the app, permissions level, app state, and community use level. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
AlkalmazásApp Az alkalmazás neve.Name of the app. Válassza ki a nevét, ha további információkat, beleértve a leírását, (az Office 365) közzétevő, alkalmazás webhely és azonosítóját.Select the name to view more information, including the description, publisher (for Office 365), app website and ID. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
EngedélyezteAuthorized by Azon felhasználók száma, akik engedélyezték, hogy az alkalmazás hozzáférjen az alkalmazásfiókjukhoz, és engedélyeket adtak az alkalmazásnak.The number of users who authorized this app to access their app's account, and granted the app permissions. A szám kijelölésével további információk jeleníthetők meg, például a felhasználók e-mail címeinek listája, és hogy az alkalmazást jóváhagyta-e korábban egy rendszergazda.Select the number to view more information, including a list of user emails, and whether or not an admin has consented the app previously. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
Jogosultsági szintPermissions Level Az engedélyszint ikon és a szöveg magas, közepes vagy alacsony értéket jelölhet .The permissions level icon and text indicating either High, Medium or Low. Ez a szint jelzi, hogy milyen mértékben fér hozzá az alkalmazás az alkalmazásadatokhoz.The level indicates how much access this app has to app's data. Az alacsony szint például azt jelentheti, hogy az alkalmazás csak a felhasználó profiljához és nevéhez fér hozzá.For example, Low might indicate that the app only accesses user profile and name. A szintjelzőt kijelölve további információk jeleníthetők meg, például az alkalmazásnak megadott engedélyek, a közösségi használat mértéke vagy az Irányítási napló szerint hozzá köthető tevékenység.Select the level to view more information, including permissions granted to the app, community use, or related activity in the Governance log. Office 365, G SuiteOffice 365, G Suite
Az alkalmazás állapotaApp state Egy rendszergazda megjelölheti az alkalmazásokat tiltottként vagy jóváhagyottként, vagy meghatározatlanul is hagyhatja őket.An admin can mark an app as approved, banned, or leave is as undetermined. Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
Közösségi használatCommunity use Jelölje be, ha szeretné tudni, mennyire népszerű az alkalmazás a felhasználók körében (gyakori, nem gyakori, ritka)Select this if you want to know how popular the app is across all your users (common, uncommon, rare) Office 365, G Suite, SalesforceOffice 365, G Suite, Salesforce
Legutóbbi engedélyezésLast authorized A legutóbbi dátum, amikor egy felhasználó engedélyeket adott ennek az alkalmazásnak.The most recent date on which a user granted permissions to this app. Office 365, SalesforceOffice 365, Salesforce
KiadóPublisher Az alkalmazást kiadó szolgáltató neve.The name of the vendor who provides the app. Office 365Office 365
Legutóbbi használatLast used A legutóbbi dátum, amikor az alkalmazást valaki használta a munkahelyen.The most recent date on which this app was used by anyone in your organization. SalesforceSalesforce

Alkalmazás tiltása vagy jóváhagyásaBan or approve an app

 1. Az alkalmazás engedélyek oldalon kattintson az alkalmazásnak, hogy az alkalmazás-fiókot az alkalmazás és az engedélyek megadták kapcsolatos további információk megjelenítéséhez nyissa meg.On the App permissions page, click on the app to open the App drawer to view more information about the app and the permissions it was granted. Az Engedélyek hivatkozásra kattintva megjelenik az alkalmazásnak megadott engedélyek teljes listája.You can click on the Permissions link to view a full list of permissions that were granted to the app. A Közösségi használat alatt látható, hogy mennyire elterjedt az alkalmazás más szervezeteknél.Under Community use, you can view how common the app is in other organizations. A Kapcsolódó tevékenységek hivatkozásra kattintva azok a tevékenységek is megjeleníthetők, amelyek szerepelnek az alkalmazáshoz tartozó irányítási naplóban.You can also click the Relate activity link to view the activities that are listed in the governance log related to this app.

 2. Az alkalmazás a táblázatban hozzá tartozó sor végén lévő tiltó ikonra kattintva tiltható le.To ban the app, click on the ban icon at the end of the app row in the table.
  bA alkalmazás ikonjaban app icon
  Egy alkalmazás letiltásakor eldöntheti, hogy tájékoztatni kívánja-e a felhasználókat az általuk korábban telepített és engedélyezett alkalmazás letiltásáról, illetve arról, hogy az többé nem fér hozzá a csatlakoztatott alkalmazáshoz.When you ban an app, you can choose whether you want to let users know that the app they previously installed and authorized has been banned and will be disabled and won't have access to the connected app. Ha nem kívánja tájékoztatni őket, akkor törölje a Notify users who granted access to this banned app (A tiltott alkalmazásnak hozzáférést adó felhasználók értesítése) lehetőség jelölését.If you don't want them to know, unselect Notify users who granted access to this banned app in the Ban the app dialog.

  alkalmazás tiltása

  Megjegyzés

  Javasolt a felhasználókat értesíteni arról, hogy az alkalmazásuk hamarosan tiltásra kerül.It is recommended that you let the app users know their app is about to be banned from use.

 3. Az alkalmazás a táblázatban a sor végén lévő jóváhagyó ikonra kattintva hagyható jóvá.To approve the app, click on the approve icon at the end of the row in the table.
  alkalmazás jóváhagyásaapprove app
  Az ikon színe zöldre változik, és a rendszer jóváhagyja az alkalmazást a csatlakoztatott alkalmazás minden felhasználója számára.The icon turns green, and the app is approved for all your connected app users.

  Megjegyzés

  Egy alkalmazás jóváhagyottként megjelölése nem érinti a végfelhasználót.When you mark an app as approved there is no effect on the end-user. A célja csupán az, hogy láthatóvá és a még meg nem vizsgáltaktól megkülönböztethetővé tegye a már jóváhagyott alkalmazásokat.This is just meant to help you visually mark the apps that you have approved to separate them from ones that you haven't reviewed yet.

 4. Az alkalmazás felhasználóinak szánt üzenet az Egyedi értesítő üzenet mezőbe írható be. Szükség esetén frissíteni kell az értesítő levél válaszcímét is.Type the message you want to send to the app users in the Enter a custom notification message box, and update the Notification email 'reply to' address if necessary. Az Alkalmazás letiltása gombra kattintva elküldheti a levelet, és megtilthatja az alkalmazás használatát a csatlakoztatott alkalmazás felhasználóinak.Click Ban app to send the mail, and ban the app from your connected app users.

Jogkivonat visszavonása, és a felhasználó értesítéseRevoke app and notify user

G csomag és a Salesforce, akkor lehet egy alkalmazás engedélyt visszavonni vagy értesítsék a felhasználót, hogy ez nincs kész.For G Suite and Salesforce, it is possible to revoke permission to an app or to notify the user that this should been done.

 1. Az alkalmazás engedélyek lapon kattintson a három pont az app sor végén, és válassza értesítendő felhasználói.On the App permissions page, click on three dots at the end of the app row and select Notify user. Alapértelmezés szerint a felhasználó értesítést kap a következőképpen: Ön jogosult az alkalmazás Adallom Google védőelem a G Suite-fiók eléréséhez. Ez az alkalmazás ütközik a szervezete biztonsági házirendjével. Vizsgálja felül, amely vagy visszavonni az engedélyeket, a G Suite fiók nevet adott-e ezt az alkalmazást. Alkalmazás-hozzáférés visszavonásához keresse fel: https://security.google.com/settings/security/permissions?hl=en&pli=1 jelölje ki az alkalmazást, majd kattintson a "Hozzáférés visszavonása" jobb oldali menüsávjában.By default, the user will be notified as follows: You authorized the app Adallom Google Protector to access your G Suite account. This app conflicts with your organization's security policy. Reconsider giving or revoking the permissions you gave this app in your G Suite account. To revoke app access, go to: https://security.google.com/settings/security/permissions?hl=en&pli=1 Select the app and click 'Revoke access' on the right menu bar. Testre szabhatja a küldött üzenet.You can customize the message that is sent.

 2. Visszavonhatja engedélyek használhatja az alkalmazást a felhasználó által kattintson az ikonra az alkalmazás a tábla sorának végén, és kiválasztja Revoke app.You can also revoke permissions to use the app for the user by click on the icon at the end of the app row in the table and selecting Revoke app.

  jogkivonat visszavonása

Alkalmazásengedélyek lekérdezéseQuery app permissions

Az alkalmazásengedélyeket az Egyszerű vagy a Speciális nézetben kérdezheti le.You can query app permissions in either the Basic view or the Advanced view. Egyszerű nézetben az adott alkalmazások a legördülő listákból választott értékek alapján jelennek meg.In the Basic view, select values from one or multiple drop-downs to display the specific apps. Speciális nézetben a keresés a Válasszon szűrőt legördülő lista használatával szűkíthető.In the advanced view, use the Select a filter drop-down to narrow your search. A lekérdezés a kiválasztott értékek mellett megadott egyenlő vagy nem egyenlő operátorral egészül ki.Add operators, equals or does not equal to a selected value to complete your query.

 • A Szűrő felvétele ikont választva a lekérdezés további szűrőkkel finomítható.Choose the Add a filter icon to add additional filters to further refine your query. A szűrők automatikusan érvényesülnek és az alkalmazások listája ennek megfelelően frissül.The filters are be applied automatically and the apps list is updated accordingly.

 • A szűrő a mellette lévő Szűrő eltávolítása ikonnal távolítható el.Choose the Remove a filter icon next to the filter to remove the filters.

Lásd még:See Also

Felhőalkalmazások szabályozása szabályzatokkalControl cloud apps with policies

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.