A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

Cloud Discovery – hibaelhárításTroubleshooting Cloud Discovery

Naplóelemzési hibákLog parsing errors

A Cloud Discovery-naplók feldolgozását az irányítási napló segítségével követheti nyomon.You can track the processing of Cloud Discovery logs using the governance log. Ez az útmutató az ott megjelenő hibák esetében végrehajtandó megoldási műveleteket ismerteti.This article provides resolution actions to be taken for each error that can be displayed there.

Az irányítási naplóban szereplő hibákGovernance log errors

HIBAERROR LEÍRÁSDESCRIPTION MEGOLDÁSRESOLUTION
Nem támogatott fájltípus.Unsupported file type A feltöltött fájl nem érvényes naplófájl (például képfájl).The file uploaded is not a valid log file (for example, an image file). Töltsön fel egy közvetlenül a tűzfalból vagy a proxyból exportált szöveg, zip vagy gzip formátumú fájlt.Upload a text, zip or gzip file that was directly exported from your firewall or proxy.
A napló formátuma nem egyezik.The log format does not match A feltöltött naplóformátum nem egyezik az ehhez az adatforráshoz várt naplóformátummal.The log format you uploaded does not match the expected log format for this data source. 1. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a naplófájl.1. Verify that the log is not corrupt.
2. Hasonlítsa össze a feltöltött naplófájlt a feltöltés lapon látható minta formátumával.2. Compare and match your log to the sample format shown in the upload page.
A tranzakciók 90 napnál régebbiek.Transactions are more than 90 days old Minden tranzakció 90 napnál régebbi, ezért a rendszer figyelmen kívül hagyja őket.All transaction are more than 90 days old and therefore are being ignored. Exportáljon egy új naplót a legutóbbi eseményekkel, és töltse fel újra.Export a new log with recent events and re-upload it.
Nincsenek katalogizált felhőalkalmazásokat érintő tranzakciók.No transactions to cataloged cloud apps A naplóban nem található tranzakció egyetlen ismert felhőalkalmazáshoz sem.No transaction to any recognized cloud apps are found in the log. Ellenőrizze, hogy a napló tartalmaz-e kimenő forgalomra vonatkozó információkat.Verify that the log contains outbound traffic information.
Nem támogatott naplótípus.Unsupported log type Ha bejelöli az Adatforrás = Egyéb (nem támogatott) beállítást, a rendszer nem elemzi a naplót.When you select Data source = Other (unsupported), the log is not parsed. Ehelyett azt a Cloud App Security technikai csapatához továbbítja felülvizsgálatra.Instead, it is sent for review to the Cloud App Security technical team. A Cloud App Security technikai csapata minden adatforráshoz elkészít egy dedikált elemzőt.The Cloud App Security technical team builds a dedicated parser per each data source. A legelterjedtebb adatforrások már jelenleg is támogatottak.Most popular data sources are already supported. Csapatunk minden feltöltött és nem támogatott adatforrást felülvizsgál, és felveszi az új adatforrás-elemzők feldolgozási sorába.Each upload of an unsupported data source is reviewed and added to the pipeline for new data source parsers. Az új elemzőkről szóló értesítéseket a Cloud App Security kibocsátási megjegyzéseinek részeként tesszük közzé.New parser notifications are published as part of the Cloud App Security release notes.

Naplógyűjtők hibáiLog collector errors

PROBLÉMAISSUE MEGOLDÁSRESOLUTION
Nem sikerült kapcsolódni a naplógyűjtőhöz az FTP-n keresztül.Could not connect to the log collector over FTP 1. Győződjön meg róla, hogy az FTP-hez és nem az SSH-hoz tartozó hitelesítő adatokat használja.1. Verify that you are using FTP credentials and not SSH credentials.
2. Ellenőrizze, hogy az Ön által használt FTP-ügyfél nem az SFTP protokoll használatára van-e beállítva.2. Verify that the FTP client you are using is not set to SFTP.
Nem sikerült a gyűjtő konfigurációjának a frissítése.Failed updating collector configuration 1. Győződjön meg arról, hogy a legújabb hozzáférési jogkivonatot adta meg.1. Verify that you entered the latest access token.
2. Ellenőrizze a tűzfalában, hogy a naplógyűjtő számára engedélyezve van-e a kimenő forgalom kezdeményezése a 443-as porton.2. Verify in your firewall that the log collector is allowed to initiate outbound traffic on port 443.
A gyűjtőnek küldött naplók nem jelennek meg a portálon.Logs sent to the collector do not appear in the portal 1. Ellenőrizze, hogy lát-e sikertelen elemzési feladatot az irányítási naplóban.1. Check to see if there are failed parsing tasks in the Governance log.
    Ha igen, hárítsa el a hibát a naplóelemzési hibákat tartalmazó fenti táblázat alapján.    If so, troubleshoot the error with the Log Parsing error table above.
2. Ha nem, akkor ellenőrizze az adatforrásokat és a naplógyűjtő konfigurációját a portálon.2. If not, check the data sources and Log collector configuration in the portal.
    a.    a. Az Adatforrás lapon ellenőrizze, hogy az Ön által használt adatforrás pontosan van-e konfigurálva.In the Data source page, verify that the data source you are using is accurately configured.
    b.    b. A Naplógyűjtők lapon győződjön meg arról, hogy az adatforrás a megfelelő naplógyűjtőhöz van csatolva.In the Log collectors page, verify that the data source is linked to the right log collector.
3. Ellenőrizze a helyi konfigurációt a helyszíni naplógyűjtő gépen.3. Check the local configuration of the on-premises log collector machine.
    a.    a. Jelentkezzen be a naplógyűjtőre SSH-kapcsolaton keresztül, és futtassa a collector_config segédprogramot.Log in to the log collector over SSH and run the collector_config utility.
    b.    b. Győződjön meg róla, hogy a tűzfal vagy a proxy a meghatározott protokollal (Syslog/TCP, Syslog/UDP vagy FTP) küldi a naplókat a naplógyűjtőnek, illetve hogy a tűzfal vagy a proxy a megfelelő portra és címtárba küldi a naplókat.Confirm that your firewall or proxy is sending logs to the log collector using the protocol you defined (Syslog/TCP, Syslog/UDP or FTP) and that it is sending them to the correct port and directory.
    c.    c. Futtassa a gépen a netstat parancsot, és győződjön meg arról, hogy a gép fogadja a tűzfal vagy a proxy bejövő kapcsolatát.Run netstat on the machine and verify that it receives incoming connections from your firewall or proxy
4. Ellenőrizze, hogy a naplógyűjtő számára engedélyezve van-e a kimenő forgalom kezdeményezése a 443-as porton.4. Verify that the log collector is allowed to initiate outbound traffic on port 443.
Adatgyűjtő állapot: létrehozásaLog collector status: Created A naplózási gyűjtő telepítése nem fejeződött be.The log collector deployment was not completed. Hajtsa végre a helyi telepítés szerint a telepítési útmutatóban.Complete the on-premise deployment steps according to the deployment guide.
Adatgyűjtő állapot: kapcsolata megszakadtLog collector status: Disconnected Adatot nem kapott az utóbbi 24 órában valamelyik a csatolt adatforrását.No data received in the last 24 hours from any of the linked data sources.

Felderítési irányítópult hibákDiscovery dashboard errors

PROBLÉMAISSUE MEGOLDÁSRESOLUTION
Felderítési adatok feltöltése és elemzése sikeresen megtörtént, de üres keres a Cloud Discovery-irányítópultraDiscovery data was uploaded and parsed successfully but the Cloud Discovery dashboard looks empty Az irányítópult előfordulhat, hogy szűrve, a naplók nem rendelkezik adatokon, és ezért nincs megjeleníthető adat.The Dashboard might be filtered on data your logs don't have and therefore there is no data to show. Cserélje ki a Cloud Discovery-irányítópultra való megjelenítése a különféle típusú adatokat az eredmények megtekintéséhez a szűrőket.Try changing the filters in the Cloud Discovery dashboard to show different types of data to see the results.

Lásd még:See Also

A felhőkörnyezet védelmét célzó mindennapi tevékenységekDaily activities to protect your cloud environment

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.