A következőkre vonatkozik: a Microsoft Cloud App SecurityApplies to: Microsoft Cloud App Security

FelderítésDiscover

A Cloud Discovery irányítópultjának áttekintéseReview the Cloud Discovery Dashboard

A Cloud Discovery-irányítópult kialakításának köszönhetően nagyobb betekintést kaphat a felhőalapú alkalmazásoknak a szervezetén belüli használatába.The Cloud Discovery dashboard is designed to give you more insight into how cloud apps are being used in your organization. Gyorsan áttekintheti benne, hogy milyen alkalmazások vannak használatban, láthatja a nyitott riasztásokat és a szervezet alkalmazásainak kockázati szintjeit.It provides an at-a-glance overview of what kinds of apps are being used, your open alerts, the risk levels of apps in your organization. Az irányítópult megjeleníti továbbá, hogy kik az alkalmazás legaktívabb felhasználói, és egy térképen az alkalmazás földrajzi eloszlását is megjelöli.It also shows you who your top app users are and provides an App Headquarter location map. A Cloud Discovery irányítópultja számos lehetőséget kínál az adatok szűrésére, ezáltal lehetővé teszi, hogy speciális nézeteket hozzon létre az Önt legjobban érdeklő adatokkal, és könnyen érthető ábrákat készítsen, amelyek egy pillanat alatt teljes képet adnak az alkalmazásokról.The Cloud Discovery Dashboard has many options for filtering the data, to allow you to generate specific views, depending on what you're most interested in, and easy-to-understand graphics to give you the full picture at a glance.

A Cloud Discovery irányítópultja

Ahhoz, hogy általános képet kapjon Cloud Discovery-alkalmazásairól, elsőként a következőket tekintse át a Cloud Discovery irányítópultján:The first thing you should do to get a general picture of your Cloud Discovery apps is to look at the Cloud Discovery Dashboard and review the following:

 1. Először nézze meg a szervezet teljes felhőalkalmazás-használatát a legmagasabb szintű használati áttekintőben.First look at the overall cloud app use in your organization in the High level usage overview.

 2. Majd egy szinttel lejjebb haladva láthatja, hogy melyik használati paraméternél melyek a szervezetében használt fő kategóriák, és ennek mekkora hányadát teszi ki a felvállalt alkalmazások általi használat.Then, dive one level deeper to see which are the top categories being used in your org for each of the different use parameters and how much of this usage is by Sanction apps.

 3. Még egy szinttel mélyebben, a Detektált alkalmazások vezérlőn, egy adott kategória összes alkalmazását megjelenítheti.Go even deeper and see all the apps in a specific category in the Discovered apps widget.

 4. A leggyakoribb látogatók, illetve IP-forráscímek áttekintésével azonosíthatja a szervezete felhőalkalmazásainak legmeghatározóbb felhasználóit.You can see the top users and source IP addresses to identify which users are the most dominant users of cloud apps in your organization.

 5. Az alkalmazásközpontok térképén ellenőrizheti a detektált alkalmazások földrajzi terjedését (a központjukhoz viszonyítva).Check how the discovered apps spread according to geographic location (according to their HQ) in the App Headquarters map.

 6. Végezetül ne felejtse el megnézni a detektált alkalmazás kockázati pontszámát az alkalmazáskockázatok áttekintő panelén, illetve ellenőrizni a Discovery-riasztások állapotát, amely megmutatja, hogy hány nyitott riasztást kell megvizsgálnia.Finally, don’t forget to review the risk score of the discovered app in the App risk overview and check the discovery alerts status to see how many open alerts should you investigate.

Entitások kizárásaExclude entities

Ha különösen zajos vagy kevésbé fontos felhasználók vagy IP-címek, illetve nem releváns alkalmazások találhatók a rendszerben, kizárhatja az adataikat a Cloud Discovery által elemzett adatok köréből.If you have system users or IP addresses that are particularly noisy and uninteresting or apps that are not relevant, you may want to exclude their data from the Cloud Discovery data that is analyzed. Előfordulhat például, hogy a 127.0.0.1 IP-címről vagy egy helyi állomásról érkező adatokat szeretné kizárni.For example, you might want to exclude all information originating from 127.0.0.1 or local host.

Kizárás létrehozása:To create an exclusion:

 1. Kattintson a portál beállítás ikonjára, majd válassza a Cloud Discovery-beállítások lehetőséget.In the portal, under the settings icon, select Cloud Discovery settings.

 2. Kattintson az Entitások kizárása lapfülre.Click the Exclude entities tab.

 3. Válassza a Kizárt felhasználók vagy a Kizárt IP-címek lapot, majd a Felhasználó hozzáadása vagy az IP-cím hozzáadása gombra kattintva vegye fel a kívánt felhasználót vagy IP-címet.Choose either the Excluded users or Excluded IP addresses tab and click the button to Add user or Add IP address.

 4. Vegyen fel egy felhasználói aliast vagy IP-címet.Add a user alias or IP address. Javasoljuk, hogy írja le azt is, hogy milyen okból zárta ki a felhasználót vagy az IP-címet.We recommend adding information about why the user or IP address was excluded.

  felhasználó kizárásaexclude user

Folyamatos jelentések kezeléseManage continuous reports

Az egyéni folyamatos jelentések segítségével részletesebben követheti nyomon szervezete Cloud Discovery-naplóadatait.Custom continuous reports provide you more granularity when monitoring your organization's Cloud Discovery log data. Egyéni jelentések létrehozásával adott földrajzi helyek, hálózatok és helyek vagy szervezeti egységek alapján végezhet szűrést.By creating custom reports, it is possible to filter on specific geographic locations, networks and sites, or organizational units. Alapértelmezés szerint csak az alábbi jelentések jelennek meg a Cloud Discovery jelentésválasztójában:By default, only the following reports appear in your Cloud Discovery report selector:

 • A Global report (Globális jelentés) a naplókban szerepeltetett adatforrásokból származó, a portálon található összes információt tartalmazza.The Global report consolidates all the information in the portal from all the data sources you included in your logs.

 • Az Data source specific report (Adatforrás-specifikus jelentés) csak az adott adatforrásból származó információkat jeleníti meg.The Data source specific report displays only information from a specific data source.

Új folyamatos jelentés létrehozása:To create a new continuous report:

 1. Kattintson a portál beállítás ikonjára, majd válassza a Cloud Discovery-beállítások lehetőséget.In the portal, under the settings icon, select Cloud Discovery settings.

 2. Kattintson a Folyamatos jelentések kezelése lapfülre.Click the Manage continuous report tab.

 3. Kattintson a Jelentés létrehozása gombra.Click the Create report button.

 4. Adja meg a jelentés nevét.Enter a report name.

 5. Válassza ki a felvenni kívánt adatforrásokat (mind vagy adott források).Select the data sources you want to include (all or specific).

 6. Állítsa be az adatokhoz használni kívánt szűrőket (Szervezeti egységek, IP-címek címkéi, illetve IP-címtartományok).Set the filters you want on the data, these can be Organizational Units, IP address tags or IP address ranges. Az IP-címek címkéivel és az IP-címtartományokkal kapcsolatos munkavégzés további leírását az Adatok rendezése igény szerint című részben tekintheti meg.For more information on working with IP address tags and IP address ranges, see Organize the data according to your needs.

  egyéni folyamatos jelentés létrehozása

Megjegyzés

Minden egyéni jelentések egy legfeljebb 1 GB tömörítetlen adatokhoz.All custom reports are limited to a maximum of 1 GB of uncompressed data. Ha több mint 1 GB adatot, az első 1 GB adatot exportálja mélyebben a jelentést.If there is more than 1 GB of data, the first 1 GB of data will be exported into the report.

Cloud Discovery-adatok törléseDeleting Cloud Discovery data

A Cloud Discovery-adatok törlését számos tényező indokolhatja.There are a number of reasons why you may want to delete your Cloud Discovery data. A következő esetekben ajánljuk az adatok törlését:We recommend deleting it in the following cases:

 • Ha manuálisan töltött fel naplófájlokat, és sok idő telt el a rendszer új naplófájlokkal való frissítése óta, nem szerencsés, ha a régi adatok is hatással vannak az eredményekre.If you manually uploaded log files and a long time passed before you updated the system with new log files and you don't want old data affecting your results.

 • Új egyéni adatnézet beállítása esetén az új adatnézet csak az adott időpont után érkező új adatokra vonatkozik, ezért a régi adatok nyugodtan törölhetők. Ezt követően a naplófájlok ismételten feltölthetők, hogy a naplófájl adatai az egyéni adatnézetben is szerepeljenek.When you set a new custom data view, it will apply only to new data from that point forward, so you may want to erase old data, and then upload your log files again to enable the custom data view to pick up events in the log file data.

 • Ha hosszabb ideig tartó inaktivitás után több felhasználó vagy IP-cím kezdett el ismét dolgozni, ezek tevékenységét a rendszer rendellenes tevékenységként ismeri fel, így téves pozitív eredményeket kaphat.If many users or IP addresses recently started working again after being offline for some time, their activity will be identified as anomalous and you may get many false positive violations.

A Cloud Discovery-adatok törlése:To delete Cloud Discovery data:

 1. Kattintson a portál beállítás ikonjára, majd válassza a Cloud Discovery-beállítások lehetőséget.In the portal, under the settings icon, select Cloud Discovery settings.

 2. Kattintson az Adatok törlése lapra.Click the Delete data tab.

  Nagyon fontos, hogy teljesen biztos legyen az adatok törlésében – a művelet nem vonható vissza, és a rendszerben lévő összes Cloud Discovery-adatot törli.It is important to be sure you want to delete data before continuing - it cannot be undone and it deletes all Cloud Discovery data in the system.

 3. Kattintson a Törlés gombra.Click the Delete button.

  adatok törlésedelete data

  Megjegyzés

  A törlési folyamat néhány percet vesz igénybe, nem azonnal történik meg.The deletion process takes a few minutes and is not immediate.

Lásd még:See Also

A felhőkörnyezet védelmét célzó mindennapi tevékenységekDaily activities to protect your cloud environment

A Premier ügyfelek a Premier portálról közvetlenül is kiválaszthatják a Cloud App Security szolgáltatást.Premier customers can also choose Cloud App Security directly from the Premier Portal.