DAX-függvény referenciájaDAX function reference

Ez a DAX-függvényreferencia részletes információkat tartalmaz a Data Analysis Expression- (DAX-) képletekben használt több mint 250 függvény mindegyikéről, beleértve a szintaxist, a paramétereket, a visszatérési értékeket és példákat.The DAX function reference provides detailed information including syntax, parameters, return values, and examples for each of the over 250 functions used in Data Analysis Expression (DAX) formulas.

Fontos

A Power BI Desktop, az Analysis Services és az Excel Power Pivot korábbi verzióiban nem mindegyik DAX-függvény volt támogatott vagy elérhető.Not all DAX functions are supported or included in earlier versions of Power BI Desktop, Analysis Services, and Power Pivot in Excel.

A szakasz tartalmaIn this section

Új DAX-függvények – Ezek a függvények újak, vagy olyan meglévő függvények, amelyek jelentős mértékben frissültek.New DAX functions - These functions are new or are existing functions that have been significantly updated.

Dátum és időpont függvényei – A DAX ezen függvényei hasonlóak a Microsoft Excel dátum és idő függvényeihez.Date and time functions - These functions in DAX are similar to date and time functions in Microsoft Excel. A DAX-függvények azonban a Microsoft SQL Server által használt datetime-adattípusokon alapulnak.However, DAX functions are based on the datetime data types used by Microsoft SQL Server.

Szűrőfüggvények – Ezekkel a függvényekkel adott adattípusokat adhat vissza, értékeket kereshet a kapcsolódó táblákban, és kapcsolódó értékek alapján szűrhet.Filter functions - These functions help you return specific data types, look up values in related tables, and filter by related values. A keresőfüggvények táblákat és a köztük lévő kapcsolatokat veszik alapul.Lookup functions work by using tables and relationships between them. A szűrőfüggvények lehetővé teszik az adatkörnyezet módosítását dinamikus számítások létrehozásához.Filtering functions let you manipulate data context to create dynamic calculations.

Pénzügyi függvények – Ezeket a függvényeket pénzügyi számítások, például a nettó jelenérték és a megtérülési arány képletiben használják.Financial functions - These functions are used in formulas that perform financial calculations, such as net present value and rate of return.

Információs függvények – Ezek a függvények egy másik függvény argumentumaként megadott táblát vagy oszlopot vesznek alapul, és közlik, hogy az érték megfelel-e a várt típusnak.Information functions - These functions look at a table or column provided as an argument to another function and tells you whether the value matches the expected type. Az ISERROR függvény például TRUE (igaz) értéket ad vissza, ha a hivatkozott érték hibát tartalmaz.For example, the ISERROR function returns TRUE if the value you reference contains an error.

Logikai függvények – Ezek a függvények kifejezésekben lévő értékekkel kapcsolatos adatokat adnak vissza.Logical functions - These functions return information about values in an expression. A TRUE függvény például azt jelzi, hogy a kiértékelt kifejezés TRUE (igaz) értéket ad-e vissza.For example, the TRUE function lets you know whether an expression that you are evaluating returns a TRUE value.

Matematikai és trigonometriai függvények – A DAX-ben a matematikai függvények hasonlóak az Excel matematikai és trigonometriai függvényeihez.Math and Trig functions - Mathematical functions in DAX are similar to Excel's mathematical and trigonometric functions. Azonban található néhány különbség a DAX-függvények által használt numerikus adattípusokban.However, there are some differences in the numeric data types used by DAX functions.

Egyéb függvények – Ezek a függvények olyan egyedi műveleteket hajtanak végre, amelyek nem határozhatók meg egyik olyan kategóriával sem, amelyhez a legtöbb függvény tartozik.Other functions - These functions perform unique actions that cannot be defined by any of the categories most other functions belong to.

Szülő- és gyermekfüggvények – Ezek a Data Analysis Expressions- (DAX-) függvények segítenek a felhasználóknak az adatmodellekben szülő-/gyermekhierarchiaként megjelenített adatok kezelésében.Parent and Child functions - These Data Analysis Expressions (DAX) functions help users manage data that is presented as a parent/child hierarchy in their data models.

Kapcsolati függvények – Ezek a függvények a táblák közötti kapcsolatokat kezelik és használják.Relationship functions - These functions are for managing and utilizing relationships between tables. Megadhat például egy számításban használandó kapcsolatot.For example, you can specify a particular relationship to be used in a calculation.

Statisztikai függvények – Ezek a függvények összesítéseket hajtanak végre.Statistical functions - These functions perform aggregations. Az összegek és átlagok létrehozása, illetve a minimális és maximális értékek megkeresése mellett a DAX-ben szűrheti is az oszlopokat az összesítés előtt, vagy kapcsolódó táblák alapján hozhat létre összesítéseket.In addition to creating sums and averages, or finding minimum and maximum values, in DAX you can also filter a column before aggregating or create aggregations based on related tables.

Táblakezelési függvények – Ezek a függvények egy táblát adnak vissza, vagy meglévő táblákat módosítanak.Table manipulation functions - These functions return a table or manipulate existing tables.

Szövegfüggvények – Ezekkel a függvényekkel visszaadhatja egy sztring egy részét, szöveget kereshet egy sztringen belül, vagy összefűzheti a sztringértékeket.Text functions - With these functions, you can return part of a string, search for text within a string, or concatenate string values. A további függvények a dátumok, időpontok és számok formátumának szabályozására szolgálnak.Additional functions are for controlling the formats for dates, times, and numbers.

Időintelligencia-függvények – Ezek a függvények olyan számítások létrehozásában segítenek, amelyek a naptárakkal és dátumokkal kapcsolatos beépített ismereteket használnak.Time intelligence functions - These functions help you create calculations that use built-in knowledge about calendars and dates. A dátum- és időtartományokat összesítésekkel vagy számításokkal ötvözve jelentőséggel bíró összehasonlítások készíthetők az értékesítés, leltár és egyebek összehasonlítható időszakaiban.By using time and date ranges in combination with aggregations or calculations, you can build meaningful comparisons across comparable time periods for sales, inventory, and so on.

További információSee also

DAX-szintaxis referenciájaDAX Syntax Reference
DAX-operátor referenciájaDAX Operator Reference
DAX-paraméterek elnevezési konvencióiDAX Parameter-Naming Conventions