Alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-nalAdd apps with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Mielőtt elkezdi az alkalmazások telepítését a Microsoft Intune-nal, fordítson egy kis időt az ebben a témakörben bemutatott fogalmakkal való ismerkedésre.Before you start deploying apps with Microsoft Intune, take some time to familiarize yourself with the concepts introduced in this topic. Ezek a fogalmak segítenek annak megértésében, hogy mely alkalmazásokat mely platformra telepítheti.These concepts help you understand which apps you can deploy to which platform. Továbbá az alkalmazások telepítéséhez szükséges előfeltételek megismerésében is segítenek.They also help you understand the prerequisites that must be in place before you deploy the apps.

Telepíthető alkalmazástípusokApp types that you can deploy

SzoftvertelepítőSoftware installer

Alkalmazás típusaApp type RészletekDetails
Windows Installer (*.exe, *.msi)Windows Installer (*.exe, *.msi) Az ilyen típusú alkalmazásnak támogatnia kell a felhasználói beavatkozás nélküli, csendes telepítést.This type of app must support silent installation with no user input. Az alkalmazás dokumentációjának tartalmaznia kell a megfelelő parancssori kapcsolókat az alkalmazás csendes telepítéséhez (például /q).Your app documentation should include the relevant command-line options to silently install the app (for example, /q). Az általános parancssori kapcsolók listája a Microsoft Windows Installer eszköz parancssori kapcsolói című dokumentumban találhatók.You can find a list of common command-line options in Command-Line Switches for the Microsoft Windows Installer Tool.

Az alkalmazás telepítőprogramja által igényelt minden további fájlnak és mappának elérhetőnek kell lennie az alkalmazás telepítési fájljai számára megadott helyen.Any additional files and folders that the app’s setup program requires must be available from the location that you specify for the app setup files.

A legtöbb esetben a Windows Installer-fájlok (.msi) és a Windows Installer-javítófájlok (.msp) fájlok Intune általi telepítése nem igényel parancssori argumentumokat.In most cases, Windows Installer (.msi) and Windows Installer Patch (.msp) files do not require Intune to install any command-line arguments. Tanulmányozza az alkalmazás dokumentációját.Check your app documentation.

Ha parancssori argumentumokra van szükség, azokat Név=Érték párként kell megadni (például TRANSFORMS=custom_transform.mst).If command-line arguments are required, they must be entered as Name=Value pairs (such as TRANSFORMS=custom_transform.mst).

Ez az alkalmazástípus csak az Intune szoftverügyfelet futtató számítógépekre vonatkozik.This app type applies only to PCs that run the Intune software client.
Alkalmazáscsomag az Androidhoz (*.apk)App Package for Android (*.apk) Android-alkalmazások telepítéséhez egy érvényes .apk csomaggal kell rendelkeznie.To deploy Android apps, you must have a valid .apk package.
Alkalmazáscsomag az iOS-hez (*.ipa)App Package for iOS (*.ipa) iOS-alkalmazások telepítéséhez egy érvényes .ipa csomaggal kell rendelkeznie.To deploy iOS apps, you must have a valid .ipa package.

Az .ipa csomagnak Apple-aláírással kell rendelkeznie, és a kiépítési profilban lévő lejárati dátumnak érvényesnek kell lennie.The .ipa package must be signed by Apple, and the expiration date in the provisioning profile must be valid. Az Intune képes terjeszteni a vállalati tanúsítvánnyal rendelkező iOS-alkalmazásokat.Intune can distribute enterprise certificate iOS applications.

A szolgáltatás nem minden Apple-fejlesztői tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazást támogat.Not all Apple developer certificate apps are supported.

A vállalatnak regisztrálnia kell az iOS Developer Enterprise programban.Your company must be registered for the iOS Developer Enterprise Program.

Győződjön meg arról, hogy a szervezet tűzfala lehetővé teszi a hozzáférést az iOS üzembe helyezési és hitelesítő webhelyeihez.Make sure that your organization’s firewall allows access to the iOS provisioning and certification websites.

Nem szükséges jegyzékfájlt (.plist) telepítenie az alkalmazással.You don't need to deploy a manifest file (.plist) with the app.
Windows Phone-alkalmazáscsomag (*.xap, .appx, .appxbundle)Windows Phone app package (*.xap, .appx, .appxbundle) Alkalmazások telepítéséhez vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Részletekért olvassa el a Windows Phone-telefonok Microsoft Intune-beli kezelésének beállítása című cikket.For details, see Set up Windows Phone management with Microsoft Intune.
Windows-alkalmazáscsomag (.appx, .appxbundle)Windows app package (.appx, .appxbundle) Alkalmazások telepítéséhez vállalati mobil-kódaláíró tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.To deploy apps, you need an enterprise mobile code-signing certificate. Részletekért olvassa el a Windowsos eszközök Microsoft Intune-beli kezelésének beállítása című cikket.For details, see Set up Windows device management with Microsoft Intune.
Windows Installer MDM-en keresztül (*.msi)Windows Installer through MDM (*.msi) Az alkalmazás lehetővé teszi a Windows Installer-alapú alkalmazások létrehozását és telepítését Windows 10-et futtató, regisztrált számítógépeken.You use this app to create and deploy Windows Installer-based apps to enrolled PCs that run Windows 10. A számítógépek kezelése a mobileszköz-kezelési szolgáltatáson keresztül történik.These PCs are managed through mobile device management (MDM).

Csak egyetlen, .msi kiterjesztéssel rendelkező fájlt tölthet fel.You can upload only a single file with the extension .msi.

Az alkalmazások észlelése a fájl termékkódjával és termékverziójával történik.The file's product code and product version are used for app detection.

A rendszer az alkalmazás alapértelmezett újraindítási viselkedését használja.The default restart behavior of the app is used. Az Intune nem szabályozza ezt a viselkedést.Intune does not control this behavior.

Felhasználónkénti MSI-csomagok települnek egy-egy felhasználóhoz.Per-user MSI packages are installed for a single user.

Gépenkénti MSI-csomagok települnek az eszköz minden felhasználójához.Per-machine MSI packages are installed for all users on the device.

A kettős üzemmódú MSI-csomagok jelenleg csak az eszköz összes felhasználójához telepíthetők.Dual-mode MSI packages are currently installed only for all users on the device.

Az alkalmazások frissítése akkor támogatott, ha minden verzió MSI-termékkódja ugyanaz.App updates are supported when the MSI product code of each version is the same.

Minden szoftvertelepítő-alkalmazástípus feltöltése a felhőalapú tárhelybe történik.All software installer app types are uploaded to your cloud storage space.

Külső hivatkozás használata, ha az alábbiakkal rendelkezik:Use an external link when you have a:

  • Olyan URL-cím, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók letöltsék az adott alkalmazást egy alkalmazás-áruházból.URL that lets users download an app from an app store.
  • Webböngészőből futtatható, webalkalmazásra mutató hivatkozás.Link to a web-based app that runs from the web browser.

A külső hivatkozásokon alapuló alkalmazásokat nem tárolja a rendszer az Intune felhőbeli tárhelyén.Apps based on external links are not stored in your Intune cloud storage space.

Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-bólManaged iOS app from the app store

A felügyelt iOS-alkalmazásokkal az App Store áruházban ingyenesen elérhető iOS-alkalmazások felügyeletét és telepítését végezheti el.You can use managed iOS apps to manage and deploy iOS apps that are free of charge from the app store. A felügyelt iOS-alkalmazásokkal mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatokat is hozzárendelhet a kompatibilis alkalmazásokhoz, és ellenőrizheti az alkalmazások állapotát a felügyeleti konzolon.You can also use managed iOS apps to associate mobile application management policies with compatible apps and review their status in the administrator console.

A felügyelt iOS-alkalmazásokat nem tárolja az Intune felhőbeli tárhelye.Managed iOS apps are not stored in your Intune cloud storage space.

Tip

A mobileszközökre vonatkozó beállítások csak azután lesznek elérhetők, ha a Mobileszköz-kezelő szolgáltató megadása beállítást az Intune-ra állította.Options for mobile devices are not available until you set the MDM authority to Intune.

Intune Software PublisherIntune software publisher

Ha alkalmazásokat vesz fel vagy módosít az Intune felügyeleti konzol használatával, elindul a Microsoft Intune Software Publisher.The Microsoft Intune Software Publisher starts when you add or modify apps from the Intune administrator console. A Publisher alkalmazásban elvégezheti az alábbi szoftvertelepítő-típusok kijelölését és konfigurálását:From the publisher, you select and configure a software installer type that will either:

  • Alkalmazások (számítógépes programok vagy mobileszközökre szánt alkalmazások) feltöltése tárolás céljából az Intune felhőalapú tárhelyére.Upload apps (programs for computers or apps for mobile devices) to be stored in Intune cloud storage.
  • Online áruházbeli alkalmazásra vagy webalkalmazásra mutató hivatkozás.Link to an online store or web application.

Mielőtt megkezdené a Software Publisher használatát, telepítenie kell a Microsoft .NET-keretrendszer 4.0 teljes verzióját.Before you begin to use the software publisher, you must install the full version of Microsoft .NET Framework 4.0. Előfordulhat, hogy a Software Publisher csak akkor nyílik meg megfelelően, ha a telepítést követően újraindítja a számítógépet.After installation, you might have to restart your computer before the software publisher will open correctly.

FelhőtárhelyCloud storage space

A szoftvertelepítő típusú telepítéssel létrehozott alkalmazásokat fel kell tölteni a Microsoft Intune felhőtárhelyébe.All apps that you create by using the software installer installation type are uploaded to Microsoft Intune cloud storage. Az Intune próba-előfizetése 2 gigabájtnyi (GB) felhőtárhelyet biztosít a felügyelt alkalmazások és frissítések tárolásához.A trial subscription of Intune includes 2 gigabytes (GB) of cloud-based storage that is used to store managed apps and updates. A teljes előfizetése 20 GB tárterületet tartalmaz.Your full subscription includes 20 GB of storage space.

A Felügyelet munkaterület Tárolóhely-használat csomópontjában tekintheti meg, hogy mekkora területet használ.You can see how much space you are using in the Storage Use node of the Admin workspace. Az eredeti vásárlási móddal vásárolhat további tárterületet az Intune számára.You can purchase additional storage for Intune using your original purchase method. Ha számla ellenében vagy hitelkártyával fizetett, keresse fel az Előfizetés-kezelési portált.If you paid by invoice or credit card, visit the Subscription Management portal. Más esetben forduljon vállalatának partnercégéhez vagy értékesítési kapcsolattartójához.Otherwise, contact your partner or sales associate.

A felhőtárhelyre vonatkozó követelmények az alábbiak:Requirements for cloud storage space are as follows:

  • Az összes alkalmazás telepítési fájljainak ugyanabban a mappában kell lenniük.All app installation files must be in the same folder.
  • A feltöltött fájlok legfeljebb 2 GB méretűek lehetnek.The maximum file size for any file that you upload is 2 GB.

Az univerzális Windows-platformra épülő alkalmazások támogatásaSupport for Universal Windows Platform (UWP) apps

A Windows 10-es számítógépekre közvetlen telepítésre szolgáló kulcs nélkül is telepíthetők az üzletági alkalmazások.Windows 10 PCs do not require a sideloading key to install line-of-business apps. A közvetlen telepítés azonban csak akkor lehetséges, ha a HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps beállításkulcs értéke 1.However, the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx\AllowAllTrustedApps must have a value of to 1 to enable sideloading.

Ha nincs konfigurálva ez a beállításkulcs, az Intune automatikusan 1 értékre állítja, amikor először telepítenek egy alkalmazást a szóban forgó eszközre.If this registry key is not configured, Intune automatically sets this value to 1 the first time you deploy an app to the device. Amennyiben 0 értékre állította ezt az értéket, az Intune nem tudja azt automatikusan módosítani, így nem sikerük az üzletági alkalmazások telepítése.If you set this value to 0, Intune cannot automatically change the value, and the deployment of line-of-business apps fails.

Az univerzális Windows-platformra épülő üzletági alkalmazásokat olyan kódaláíró tanúsítvánnyal kell aláírni, amely megbízhatónak minősül minden olyan eszközön, amelyre telepítik az alkalmazást.Universal Windows Platform line-of-business apps must be signed with a code-signing certificate that is trusted on each device to which the app is deployed. Ehhez használhatók a belső fejlesztésű, nyilvános kulcsokra épülő infrastruktúra tanúsítványai vagy az eszközre telepített, harmadik féltől származó nyilvános főtanúsítvány valamely tanúsítványa.You can use a certificate from an in-house public key infrastructure (PKI), or a certificate from a third-party public root certificate installed on the device.

A Windows 10 Mobile rendszerű eszközökön nem a Symantec által kiállított kódaláíró tanúsítvánnyal is aláírhatók az univerzális .appx alkalmazások.On Windows 10 Mobile devices, you can use a non-Symantec code-signing certificate to sign universal .appx apps. Azok a Windows Phone 8.1-es .xap alkalmazások és .appx csomagok, amelyeket Windows 10 Mobile rendszerű eszközökre kíván telepíteni, csak a Symantec által kiállított kódaláíró tanúsítvánnyal írhatók alá.For .xap apps, and also .appx packages built for Windows Phone 8.1 that you want to install on Windows 10 Mobile devices, you must use a Symantec code-signing certificate.

Az UWP-alkalmazások függőségeiDependencies for UWP apps

Ha Windows 10-es Universal appxbundle csomagot ad hozzá az Intune-hoz, mindig töltse fel egyben az alkalmazás függőségeit is.When you add a Windows 10 Universal appxbundle package to Intune, you must also ensure that any dependencies for the app are uploaded. A függőségek feltöltéséhez helyezze az alkalmazás buildjének elkészítésekor létrehozott Dependencies mappa ugyanabban a mappában legyen, mint maga az .appxbundle-fájl.To upload dependencies, ensure that the Dependencies folder that was created when the app was built is in the same folder as the .appxbundle file itself. Ebben az esetben, amikor feltölti az alkalmazást az Intune-ba, a rendszer a Dependencies mappában található fájlokat is feltölti.That way, when you upload the app to Intune, any files in the Dependencies folder are also uploaded. A folyamatot a következő képernyőkép mutatja be:The following screen shot illustrates this process:

A Windows 10 UWP appxbundle függőségeinek kiválasztása

További lépésekNext steps

A telepítés előtt adja hozzá az alkalmazásokat az Intune-konzolon.You add apps in the Intune console before you can deploy them. A regisztrált eszközökhöz vagy az Intune ügyfélszoftverével felügyelt Windows-számítógépekhez is hozzáadhat alkalmazásokat.You can add apps for enrolled devices or for Windows PCs that you manage with the Intune client software.