Alkalmazások hozzáadása beléptetett eszközökhöz az Intune-banAdd apps for enrolled devices to Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Mielőtt központilag telepíthetne vagy kezelhetne egy alkalmazást, hozzá kell adnia azt a Microsoft Intune-hoz.Before you can deploy or manage an app, you must add it to Microsoft Intune. Ez a témakör bemutatja, hogyan vehet fel alkalmazásokat a beléptetett eszközökhöz.This topic shows you how to add apps for enrolled devices.

Important

Az ebben a témakörben található információk megkönnyítik a regisztrált eszközökre és regisztrált Windows rendszerű számítógépekre telepíteni kívánt alkalmazások hozzáadását.The information in this topic helps you add apps that you want to deploy to enrolled devices and enrolled Windows PCs. Ha az Intune ügyfélszoftverével felügyelt Windows-számítógépekhez kíván alkalmazásokat adni, olvassa el az Alkalmazások hozzáadása Windows-számítógépekhez a Microsoft Intune-ban című témakört.If you want to add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune client software, see Add apps for Windows PCs in Microsoft Intune.

Az alkalmazás hozzáadásaAdd the app

Az Intune Software Publisherrel konfigurálhatja az alkalmazás tulajdonságait, és töltheti fel az alkalmazást a felhőbeli tárhelyre (ha ez lehetséges).You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and, where applicable, upload it to your cloud storage space. Kövesse az alábbi lépéseket:Use the following procedure:

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában válassza az Alkalmazások > Alkalmazások felvétele elemet az Intune Software Publisher elindításához.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Előfordulhat, hogy a szoftverközzétevő elindulása előtt meg kell adnia Intune-felhasználónevét és jelszavát.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. A Publisher Szoftvertelepítés lapján, a Válassza ki, hogyan legyen elérhető a szoftver az eszközök számára beállításnál válasszon a következő lehetőségek közül:On the Software setup page of the publisher, choose one of the following options for Select how this software is made available to devices:

  • Szoftvertelepítő, az .msi kiterjesztésű alkalmazásokhoz:Software installer, for apps with the extension .msi:

   • Válassza ki a szoftver telepítőjének fájltípusát.Select the software installer file type. Itt adhatja meg a telepíteni kívánt szoftver típusát.This indicates the type of software that you want to deploy. Ha például iOS-alkalmazást szeretne telepíteni, válassza a Csomag hozzáadása iOS-hez (*.ipa-fájl) lehetőséget.For example, if you want to install an iOS app, choose App Package for iOS (*.ipa file).
   • Adja meg a szoftver telepítőfájljainak helyét.Specify the location of the software setup files. Adja meg a telepítőfájlok helyét, vagy kattintson a Tallózás gombra a kívánt hely listából való kiválasztásához.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
   • A mappában található további fájlokkal és almappákkal együtt.Include additional files and subfolders from the same folder. Ez a lehetőség csa a Windows Installer fájltípus esetében érhető el.This option is for the Windows Installer file type only.
    A Windows Installert használó szoftverek némelyike kiegészítő fájlokat igényel, amelyek általában a telepítőfájlokkal azonos mappában találhatók.Some software that uses Windows Installer requires supporting files that are typically found in the same folder as the installation files. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha ezeket a fájlokat is telepíteni kívánja.Select this option if you also want to deploy these files.
    Ez a telepítési típus némi helykapacitást igényel a felhőbeli tárhelyen.This installation type uses some of your cloud storage space.
  • Külső hivatkozás, olyan alkalmazások esetén, amelyeket alkalmazásáruházra mutató hivatkozás megadásával kíván létrehozni:External link, for apps that you want to create by specifying a link to an app store:

   • Adja meg az URL-címet.Specify the URL. Adja meg az alábbi URL-címek valamelyikét:Specify the URL of one of the following:
    • Itt adhatja meg a telepíteni kívánt alkalmazás alkalmazásáruházbeli URL-címét.The app store URL of the app that you want to deploy. Ha például telepíteni szeretné a Microsoft Távoli asztal alkalmazást Android rendszerre, adja meg a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android URL-címet.For example, if you want to deploy the Microsoft Remote Desktop app for Android, specify https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android.
     Az alkalmazás URL-címét úgy érheti el, ha egy keresőmotorban megkeresi az alkalmazást tartalmazó áruházi oldalt.To find the URL of the app, use a search engine to find the store page that contains the app. A Távoli asztal alkalmazás megkereséséhez például keressen rá a Microsoft Távoli asztal Android kifejezésre.For example, to find the Remote Desktop app, you can search for Microsoft Remote Desktop Android.
    • Egy webhely.A website. Az Intune telepíti az eszközre a webhely parancsikonját (avagy webklipjét).Intune will deploy a shortcut icon to the site on the device (known as a web clip).
    • Egy alkalmazásét az interneten.An app on the web. Az Intune telepíti az eszközre az alkalmazás parancsikonját.Intune will deploy a shortcut icon to the app on the device.
   • Felügyelt böngésző szükséges a hivatkozás megnyitásához (csak Android és iOS rendszerek esetén).Require a managed browser to open this link (Android and iOS only). Ha egy webhelyre vagy webalkalmazásra mutató hivatkozást telepít a felhasználók számára, az csak az Intune által felügyelt böngészőben lesz megnyitható.When you deploy a link to a website or web app to users, they will be able to open it only in the Intune managed browser. Ezt a böngészőt telepíteni kell az eszközökön.This browser must be installed on their device.
    A felügyelt böngészővel kapcsolatos további részletekért olvassa el Az internet-hozzáférés felügyelt böngészőszabályzatokkal való kezelése a Microsoft Intune-ban című témakört.For more details about the managed browser, see Manage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune.
    Ez a telepítési típus nem igényel szabad területet a felhőbeli tárhelyen.This installation type does not use any of your cloud storage space.
  • Felügyelt iOS-alkalmazás az alkalmazás-áruházból, az iTunes áruházból származó ingyenes alkalmazások esetén, amelyeket mobilalkalmazás-kezelési (MAM) házirendekkel kíván felügyelni:Managed iOS app from the app store, for free apps from the iTunes store that you want to manage with mobile application management (MAM) policies:

   • Adja meg az URL-címet.Specify the URL. Adja meg a telepíteni kívánt alkalmazás alkalmazásáruházbeli URL-címét.Enter the app store URL of the app that you want to deploy. Ha például telepíteni szeretné a Microsoft Munkamappák alkalmazást iOS rendszerre, adja meg a https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8 URL-címet.For example, if you want to deploy the Microsoft Work Folders app for iOS, specify https://itunes.apple.com/us/app/work-folders/id950878067?mt=8.
    Ez a telepítési típus nem igényel szabad területet a felhőbeli tárhelyen.This installation type does not use any of your cloud storage space.

   Ha például Microsoft Word alkalmazást kívánja az iTunes áruházból eszközökre telepíteni, az oldal így jelenne meg:For example, if you want to deploy the Microsoft Word app from the iTunes store to devices, the page would look like this:

   Intune Software Publisher

Note

Amikor egy áruházból ad hozzá és telepít egy alkalmazást, a végfelhasználóknak rendelkezniük kell egy fiókkal az adott áruházban, hogy telepíteni tudják az alkalmazást.When you add and deploy an app from a store, end users must have an account with that store in order to be able to install the app.

 1. A Szoftver leírása lapon konfigurálja a következő beállításokat:On the Software description page, configure the following:

  Tip

  A telepítő típusától függően előfordulhat, hogy az alábbi értékek némelyikét a rendszer automatikusan megadja.Depending on the installer type that you are using, some of these values might have been automatically entered.

  • Kiadó.Publisher. Itt adhatja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Enter the name of the publisher of the app.
  • Név.Name. Itt adhatja meg az alkalmazás vállalati portálon megjelenő nevét.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás.Description. Adja meg az alkalmazás leírását.Enter a description for the app. amelyet meg szeretne jeleníteni a felhasználók számára a vállalati portálon.This will be displayed to users in the company portal.
  • Szoftveradatok URL-címe.URL for software information. Csak akkor érhető el, ha a Szoftver telepítője lehetőséget választotta.This is available only if you selected Software installer. Nem kötelező: megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe.Privacy URL. Csak akkor érhető el, ha a Szoftver telepítője lehetőséget választotta.This is available only if you selected Software installer. Nem kötelező: megadhatja az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategória (nem kötelező).Category (optional). Itt választhatja ki a beépített alkalmazáskategóriák egyikét.Select one of the built-in app categories. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként és kiemelés a vállalati portálon.Display this as a featured app and highlight it in the company portal. Az alkalmazás jól észrevehető módon való megjelenítése a vállalati portál fő lapján, amikor a felhasználók tallózással alkalmazásokat keresnek.Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Ikon (nem kötelező).Icon (optional). Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.

   Ebben a példában az iOS rendszerhez készült Microsoft Word alkalmazás leírását adta meg:In this example, you configured a description for the Microsoft Word app for iOS:

   Szoftver leírását bemutató példa

 2. A Követelmények lapon adja meg az alkalmazás telepítéséhez szükséges követelményeket, amelyeket teljesíteni kell az alkalmazás egy eszközre való telepítése előtt.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed on a device. Például egy iOS-alkalmazáscsomag esetében megadhatja a szükséges legalacsonyabb iOS-verziót.For example, for an app package for iOS, you can select the minimum version of iOS required. Emellett megszabhatja az eszköz típusát, például iPhone vagy iPad.Additionally, you can select the type of device that it must be, like an iPhone or an iPad.

  Tip

  A Követelmények lap nem minden alkalmazástípus esetében jelenik meg.The Requirements page is not displayed for all types of apps.

 3. További varázslólapok jelennek meg, ha a Windows Installer fájltípust választja.Further wizard pages are displayed when you choose the Windows Installer file type. Ez a fájltípus akkor használatos, ha az Intune-ban regisztrált, Windows 10 vagy újabb rendszert futtató számítógépekre telepít szoftvert.This file type is used when you deploy software to PCs running Windows 10 or later that are enrolled with Intune.

 4. Az Összefoglalás lapon ellenőrizze a megadott adatokat.On the Summary page, review the information that you specified. Ha elkészült, válassza a Feltöltés elemet.When you are ready, choose Upload.

 5. A befejezéshez válassza a Bezárás elemet.Choose Close to finish.

Az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások munkaterület Alkalmazások csomópontjában.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

Példa: .msi-alkalmazások telepítése Windows 10-eszközökreExample - Deploying .msi applications to Windows 10 devices

Ebből a négy perces videóból megtanulhatja, hogyan telepíthet Windows Installer (.msi) típusú alkalmazásokat a Windows 10 rendszerű regisztrált eszközökre.In this four-minute video, you'll learn about how to deploy Windows Installer (.msi) applications to enrolled devices that run Windows 10.

További lépésekNext steps

Ha létrehozta az alkalmazást, a következő lépés a telepítés.After you've created an app, the next step is to deploy it. További információért lásd: Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.