Az Intune szoftverügyfelet futtató Windows rendszerű számítógépes alkalmazások hozzáadásaAdd apps for Windows PCs that run the Intune software client

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ebből a témakörből megtudhatja, hogyan adhatja hozzá a kívánt alkalmazásokat az Intune-hoz a központi telepítésük előtt.Use the information in this topic to learn how to add apps to Intune before you deploy them.

Important

A jelen témakörben ismertetett információk segítik az alkalmazások hozzáadását azokon a Windows-számítógépeken, amelyeket az Intune szoftverügyfél segítségével felügyel.The information in this topic helps you add apps for Windows PCs that you manage by using the Intune software client. Ha regisztrált Windows-számítógépekhez vagy más mobileszközökhöz szeretne alkalmazásokat adni, olvassa el az Alkalmazások hozzáadása mobileszközökhöz a Microsoft Intune-ban című cikket.If you want to add apps for enrolled Windows PCs and other mobile devices, see Add apps for mobile devices in Microsoft Intune.

Csak olyan alkalmazásokat lehet telepíteni a számítógépekre, amelyek csendesen, felhasználói beavatkozás nélkül telepíthetők.To install apps to PCs, they must be capable of being installed silently, with no user interaction. Más esetben a telepítés sikertelen lesz.If this is not the case, the installation will fail.

Az alkalmazás hozzáadásaAdd the app

Az alábbiakban ismertetett eljárással konfigurálhatja az alkalmazás tulajdonságait az Intune Software Publisherrel, és feltöltheti az alkalmazást a felhőtárhelyre.You use the Intune Software Publisher to configure the properties of the app and upload it to your cloud storage space by using the following procedure:

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza az Alkalmazások > Alkalmazások felvétele elemet az Intune Software Publisher elindításához.In the Microsoft Intune administrator console, choose Apps > Add Apps to start the Intune Software Publisher.

  Tip

  Előfordulhat, hogy a Software Publisher elindulása előtt meg kell adnia Intune-felhasználónevét és jelszavát.You might need to enter your Intune user name and password before the publisher starts.

 2. A Software Publisher Szoftver telepítése lapján, a Válassza ki, hogyan szeretné elérhetővé tenni ezt a szoftvert az eszközök számára beállításnál válassza a Szoftver telepítője lehetőséget, majd:On the Software setup page of the publisher, under Select how this software is made available to devices, choose Software installer, and then specify:

  • Válassza ki a szoftver telepítőjének fájltípusát.Select the software installer file type. Itt adhatja meg a telepíteni kívánt szoftver típusát.This indicates the type of software that you want to deploy. Windows-számítógép esetén válassza a Windows Installer lehetőséget.For a Windows PC, choose Windows Installer.
  • Adja meg a szoftver telepítőfájljainak helyét.Specify the location of the software setup files. Adja meg a telepítőfájlok helyét, vagy kattintson a Tallózás gombra a kívánt hely listából való kiválasztásához.Enter the location of the installation files, or choose Browse to select the location from a list.
  • Adja meg a mappában található további fájlokat és almappákat is.Include additional files and subfolders from the same folder. A Windows Installert használó szoftverek némelyikéhez támogató fájlokra is szükség van.Some software that uses Windows Installer requires supporting files. Ezeknek a telepítőfájllal azonos mappában kell lenniük.These must be located in the same folder as the installation file. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha ezeket a fájlokat is telepíteni kívánja.Select this option if you also want to deploy these supporting files.

  Ha például egy Application.msi nevű alkalmazást szeretne közzétenni az Intune-ban, ilyen lesz a lap: a kiadó szoftvertelepítési lapjaFor example, if you want to publish an app named Application.msi to Intune, the page would look like this: Software setup page of the publisher

  Ez a telepítési típus némi helykapacitást igényel a felhőbeli tárhelyen.This installation type uses some of your cloud storage space.

 3. A Szoftver leírása lapon állítsa be a következőket.On the Software description page, configure the following.

  Note

  A telepítőfájl típusától függően előfordulhat, hogy az alábbi értékek némelyike nem jelenik meg, vagy ezeket a rendszer automatikusan megadja.Depending on the installer file that you are using, some of these values might have been automatically entered, or they might not appear.

  • Kiadó.Publisher. Itt adhatja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Enter the name of the publisher of the app.
  • Név.Name. Itt adhatja meg az alkalmazás vállalati portálon megjelenő nevét.Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
   Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás.Description. Adja meg az alkalmazás leírását.Enter a description for the app. amelyet meg szeretne jeleníteni a felhasználók számára a vállalati portálon.This will be displayed to users in the company portal.
  • Szoftveradatok URL-címe (nem kötelező).URL for software information (optional). Adja meg az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe (nem kötelező).Privacy URL (optional). Itt adhatja meg az alkalmazással kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazó webhely URL-címét.Enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Kategória (nem kötelező).Category (optional). Itt választhatja ki a beépített alkalmazáskategóriák egyikét.Select one of the built-in app categories. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Ikon (nem kötelező).Icon (optional). Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 4. A Követelmények lapon adja meg az alkalmazás telepítéséhez szükséges követelményeket, amelyeket teljesíteni kell az alkalmazás telepítése előtt.On the Requirements page, select the requirements that must be met before the app can be installed. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

  • Architektúra.Architecture. Válassza ki, hogy az alkalmazás 32 bites vagy 64 bites operációs rendszeren, illetve mindkettőn telepíthető-e.Select whether this app can be installed on 32-bit, 64-bit, or both operating systems.
  • Operációs rendszer.Operating System. Válassza ki azt a legrégebbi operációsrendszer-verziót, amelyen még telepíthető az alkalmazás.Select the minimum operating system on which this app can be installed.
 5. Az Észlelési szabályok lapon állíthatja be azokat a szabályokat, amelyek alapján a rendszer észleli, hogy a konfigurálni kívánt alkalmazás már telepítve van-e a számítógépen.On the Detection rules page, you can configure rules to detect whether the app that you are configuring is already installed on a PC. Ha az alapértelmezett észlelési szabályokat alkalmazza, a rendszer automatikusan felülírja az alkalmazás valamennyi korábban telepített verzióját.Or, you can use the default detection rules to automatically overwrite any previously installed versions of the app. Ez a beállítás a Windows Installer szolgáltatáshoz tartozik (csak .exe fájlok).This option is for Windows Installer (.exe files only).

  A következő szabályokat állíthatja be:The rules that you can configure are:

  • A fájl létezik.File exists. Adja meg az észlelni kívánt fájl elérési útját.Specify the path to the file that you want to detect. A kereséshez a következő helyeket adhatja meg: %ProgramFiles% (ami a Program Files<elérési út> és a Program Files (x86)<elérési út> mappában keres) vagy %SystemDrive% (ami a számítógép gyökérmeghajtója, általában a C: meghajtó).You can search under %ProgramFiles% (which searches Program Files<path> and Program Files (x86)<path>) on the PC or %SystemDrive% (which searches from the root drive of the PC, typically drive C).
  • Az MSI-termékkód létezik.MSI product code exists. Válassza a Tallózás elemet az észlelni kívánt Windows Installer-fájl (.msi) kiválasztásához.Choose Browse to choose the Windows Installer (.msi) file that you want to detect.
  • A beállításkulcs létezik.Registry key exists. Adjon meg egy beállításkulcsot, amely a következővel kezdődik: HKEY_LOCAL_MACHINE\.Specify a registry key that begins with HKEY_LOCAL_MACHINE\. A keresés a beállításjegyzék 32 bites és 64 bites elérési útjaira egyaránt kiterjed.Both 32-bit and 64-bit registry paths are searched. Ha a megadott kulcs megtalálható az egyik helyen, az észlelési szabály teljesül.If the key that you specified exists in either location, the detection rule is satisfied.

  Ha az alkalmazás megfelel a konfigurált szabályok valamelyikének, nem lesz telepítve.If the app satisfies any of the rules that you have configured, it will not be installed.

 6. Csak a Windows Installer fájltípusai (.msi és .exe) esetében: a Parancssori argumentumok lapon adja meg, hogy szeretne-e opcionális parancssori argumentumokat megadni a telepítőhöz.For the Windows Installer file type only (.msi and .exe): On the Command line arguments page, choose whether you want to supply optional command-line arguments for the installer. Az Intune automatikusan megadja a következő paramétereket:The following parameters are added automatically by Intune:

  • Az .exe fájlokhoz az /install paramétert fűzi.For .exe files, /install is added.
  • Az .msi fájlokhoz a /quiet paramétert fűzi.For .msi files, /quiet is added. Ne feledje, hogy ezek a paraméterek csak akkor működnek, ha az alkalmazáscsomag készítője engedélyezte a nekik megfelelő funkciókat.Note that these options will only work if the creator of the app package enabled functionality for this.
 7. Csak a Windows Installer fájltípus (.exe) esetében: a Visszatérési kódok lapon olyan új hibakódokat vehet fel, amelyeket az Intune az alkalmazás felügyelt Windows-számítógépre való telepítésekor értelmez.For the Windows Installer file type only (.exe only): On the Return codes page, you can add new error codes that Intune interprets when the app is installed on a managed Windows PC.

  Alapértelmezés szerint az Intune az iparági szabványnak megfelelő visszatérési kódok segítségével jelenti az alkalmazáscsomagok telepítésének sikerességét vagy sikertelenségét: 0 – Sikeres vagy 3010 – Sikeres, újraindítással.By default, Intune uses industry-standard return codes to report the failure or success of an app package installation: 0 (Success) or 3010 (Success with restart). Ehhez a listához saját visszatérési kódjait is hozzáadhatja.You can also add your own return codes to this list. Ha megad egy visszatérésikód-listát, és az alkalmazás telepítőprogramja olyan kódot ad vissza, amely nem szerepel a listán, a rendszer a kódot hibaként értelmezi.If you specify a list of return codes and the app installation returns a code that isn't on the list, it is interpreted as a failure.

 8. Az Összefoglalás lapon ellenőrizze a megadott adatokat.On the Summary page, review the information that you specified. Ha elkészült, válassza a Feltöltés elemet.When you are ready, choose Upload.

 9. A befejezéshez válassza a Bezárás elemet.Choose Close to finish.

Az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások munkaterület Alkalmazások csomópontjában.The app is displayed on the Apps node of the Apps workspace.

További lépésekNext steps

Ha létrehozta az alkalmazást, a következő lépés a telepítés.After you've created an app, the next step is to deploy it. További információért lásd: Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban.To find out more, see Deploy apps in Microsoft Intune.

Ha a szoftverek Windows-számítógépekre való telepítésével kapcsolatos tippekről és trükkökről szeretne tájékozódni, ebből a blogbejegyzésből megismerkedhet a számítógépekre az Intune-nal történő szoftverterjesztés ajánlott eljárásaival.If you want to read more information about tips and tricks to deploy software to Windows PCs, see the blog post Support Tip: Best Practices for Intune Software Distribution to PC’s.