Android for Work-alkalmazások konfigurálása a mobilalkalmazások konfigurációs szabályzataival Microsoft Intune-banConfigure Android for Work apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzataival automatikusan megadhatja az olyan beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor a felhasználók iOS-alkalmazásokat futtatnak.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Egy alkalmazás kérheti a felhasználótól például a következők megadását:For example, an app might require users to specify:

 • Egyéni portszámA custom port number
 • Nyelvi beállításokLanguage settings
 • Márkajelzési beállítások, például a vállalat logójaBranding settings such as a company logo

Ha a felhasználó helytelenül adja meg a beállításokat, az növelheti az segélyszolgálatra nehezedő terheket, és lelassíthatja az új alkalmazások bevezetését.If users enter settings incorrectly, it can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

A mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatokkal még azelőtt érvénybe léptetheti ezeket a beállításokat az eszközökön, hogy a felhasználók futtatnák az alkalmazást.Mobile app configuration policies let you deploy these settings to devices before users run the app. A beállítások megadása automatikusan történik, és nincs szükség felhasználói beavatkozásra.The settings are supplied automatically, and users need to take no action.

Az alkalmazás-konfigurációs szabályzatok akkor használhatók, ha a fejlesztő az alkalmazás létrehozásakor közzétette a vállalati alkalmazáskonfigurációkat.To utilize app configuration policies, the app developer must have exposed enterprise app configurations when they created it. Így például a Google Chrome olyan beállításokat tesz közzé, amelyek segítségével alapértelmezett könyvjelzőket, engedélyezett és letiltott webhelyeket és egyebeket állíthat be.For example, Google Chrome exposes settings that let you set default bookmarks, allowed and denied sites, and more. Vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás fejlesztőjével, hogy megtudja, hogy támogatottak-e ezek a beállítások és hogyan tudja megadni azokat a szabályzatban.Contact the developer of the app to see if these settings are supported and how to specify them in the policy.

Az alkalmazás-konfigurációs szabályzatot ugyanazon felhasználók részére telepíti központilag, akikhez a konfigurálni kívánt alkalmazást telepítette.You deploy the app configuration policy to the same users to whom you have deployed the app you want to configure. Az alkalmazás futtatásakor a rendszer érvénybe lépteti az alkalmazásbeállításokat.App settings are applied when the app is run.

Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend konfigurálásaConfigure a mobile app configuration policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában válassza a Házirend > Áttekintés > Házirend hozzáadása elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. A szabályzatok listájában bontsa ki az Anroid for Work csomópontot, válassza a Mobilalkalmazás konfigurációs szabályzata lehetőséget, majd a Szabályzat létrehozása elemet.In the list of policies, expand Android for Work, choose Mobile App Configuration Policy (Android for Work), and then choose Create Policy.

  Tip

  Ehhez a szabályzattípushoz csak egyéni beállításokat lehet megadni.You can configure only custom settings for this policy type. Ajánlott beállítások nem állnak rendelkezésre.Recommended settings are not available.

 3. A Házirend létrehozása lap Általános részében adja meg a mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzat nevét és, ha szeretné, a leírását.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. A Mobilalkalmazás konfigurációs szabályzata részben adja meg a következő információkat:In the Mobile App Configuration Policy section of the page, specify the following information:

  • Annak az alkalmazásnak a csomagazonosítója, amelyre az adott konfiguráció vonatkozik - a csomagazonosító az alkalmazás URL-címének „id=” részében található az alkalmazás oldalán a Google Play lapon.Package ID for the application that this configuration applies to - The package ID can be found in the 'id=' section of the app URL on it's Google Play page. Például a Microsoft Excel alkalmazás csomagazonosítója com.microsoft.office.excel.For example, the package ID for the Microsoft Excel app is com.microsoft.office.excel.
  • A szövegmezőben adja meg a konfigurálni kívánt alkalmazásbeállítások adatait.In the text box, enter the data for the app settings you want to configure. Ezeket a beállításokat az alkalmazás szállítójától kapta.You get these settings from the supplier of the app. Nem minden alkalmazás támogatja ezeket a beállításokat.Not all apps support these settings.
 5. Annak ellenőrzésére, hogy a megadott adatok formátuma érvényes tulajdonságlista, kattintson az Ellenőrzés lehetőségre.Click Validate to ensure that the data that you entered is in a valid property list format.

  Important

  Amikor az Ellenőrzéslehetőségre kattint, az Intune ellenőrzi, hogy érvényes-e a megadott konfigurációs adatok formátuma.When you click Validate, Intune checks that the configuration data you entered is in a valid format. Azt azonban nem ellenőrzi, hogy az adatok működni fognak-e az alkalmazással, amelyhez társítva vannak.It does not check that the data will work with the app that it is associated with.

 6. Amikor elkészült, kattintson a Házirend mentésegombra.When you are done, click Save Policy.

Az új szabályzat megjelenik a Konfigurációs szabályzatok csomópontban.The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Az alkalmazás-konfigurációs szabályzat telepítéseDeploy the app configuration policy

Miután létrehozta a mobilalkalmazás konfigurációs szabályzatát, azt telepítenie kell ugyanazokhoz a felhasználókhoz, akikhez azt az alkalmazást telepítette, amelyre a beállítások vonatkoznak.After you have created a mobile app configuration policy, you must deploy it to the same users to whom you deploy the app to which the settings will apply.

A szabályzatok telepítésével kapcsolatos tudnivalókért lásd a konfigurációs szabályzat telepítéséről szóló részt.For information about how to deploy policies, see deploy a configuration policy

Az alkalmazások munkahelyi Android eszközökre való központi telepítéséről itt talál információt: Android for Work-alkalmazások központi telepítése az Intune-nal.For information about how to deploy apps to Android for Work devices, see How to deploy Android for Work apps with Intune.

Amikor a telepített alkalmazást futtatják egy eszközön, akkor az a mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatban megadott beállításokkal fog futni.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

Csak egy alkalmazás-konfigurációs szabályzatot telepítsen minden egyes alkalmazáshoz a felhasználók számára.Only deploy one app configuration policy for each app to a user.