Alkalmazások telepítése Android for Work-eszközökre | Microsoft IntuneHow to deploy apps to Android for Work devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az alkalmazások Android for Work-eszközökre való telepítése eltér a hagyományos androidos eszközökre való telepítéstől.You deploy apps to Android for Work devices in a different way than you deploy them to standard Android devices. Minden olyan alkalmazás, amelyet az Android for Work részeként telepít, a Google Play for Work áruházból szerezhető be.All apps you install for Android for Work come from the Google Play for Work store. Jelentkezzen be az áruházba, keresse meg a kívánt alkalmazásokat, majd hagyja jóvá a választást.You log on to the store, browse for the apps you want, and approve them. Az alkalmazás ezt követően a Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások csomópontban jelenik meg az Intune-konzolon.The app then appears in the Volume-Purchased Apps node of the Intune console. Ezen a felületen kezelheti az alkalmazások telepítését, ami ugyanúgy zajlik, mint a hagyományos alkalmazásoknál.From here, you can manage deployment of the app in the same way you would deploy any other app.

Ha saját üzletági (LOB) alkalmazásokat hozott létre, azokat is telepítheti az alábbiak szerint:Additionally, if you have created your own line of business (LOB) apps, you can deploy them as follows:

 • Hozzon létre egy Google Developer-fiókot, amellyel saját területen tehet közzé alkalmazásokat a Google Play Áruházban.Sign up for a Google Developer account, which lets you publish apps to a private area in the Google Play store.
 • Szinkronizálja az alkalmazásokat az Intune-nal.Synchronize the apps with Intune.

ElőkészületekBefore you start

Győződjön meg róla, hogy az Intune-t és az Android for Work-öt is beállította a közös munkára az Intune-konzol Felügyelet lapján.Make sure you have configured Intune and Android for Work to work together in the Admin tab of the Intune console.

Google Play for Work áruházbeli alkalmazások szinkronizálásaSynchronize an app from the Google Play for Work store

 1. Nyissa meg a Google Play for Work áruházat.Go to the Google Play for Work store. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be, amellyel beállította az Intune és az Android for Work közötti kapcsolatot.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 2. Az áruházban keresse meg az alkalmazást, amelyet telepíteni kíván az Intune-nal.Search the store for the app you want to deploy using Intune.
 3. A kiválasztott alkalmazás lapján válassza a Jóváhagyás elemet.On the page for the app you chose, choose Approve. Ebben a példában a Microsoft Excel alkalmazást választotta.In this example, you have chosen the Microsoft Excel app.
  Alkalmazás jóváhagyása – példa Approve app example
 4. Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben az alkalmazás engedélyt kér bizonyos műveletek végrehajtására.A window for the app opens asking you to give permissions for the app to perform various operations. A folytatáshoz válassza a Jóváhagyás elemet.Choose Approve to continue.
  Alkalmazásengedélyek jóváhagyása – példa Approve app permissions example
 5. A jóváhagyás megtörténik, és az alkalmazás megjelenik a rendszergazdai konzolon.The app is approved and displays in your IT admin console.

Google Play for Work áruházból származó üzletági alkalmazások közzététele és szinkronizálásaPublish, then synchronize, a line-of-business app from the Google Play for Work store

 1. Nyissa meg a Google Play Developer Console-t a play.google.com/apps/publish címen.Go to the Google Play Developer Console, play.google.com/apps/publish.
 2. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be, amellyel beállította az Intune és az Android for Work közötti kapcsolatot.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work. Az első bejelentkezés előtt regisztrálni kell, továbbá megfizetni a Google Developer-program regisztrációs díját.If you are signing in for the first time, you must register, and pay a fee to become a member of the Google Developer program.
 3. A konzolon válassza az Add new application (Új alkalmazás hozzáadása) elemet.In the console, choose Add new application.
 4. Az alkalmazások és azok információinak feltöltése ugyanúgy történik, mint bármelyik alkalmazás közzététele a Google Play áruházban.You upload and provide information about your app in the same way as you publish any app to the Google Play store. Ugyanakkor ki kell választani az Only make this application available to my organization (<organization name>) (Az alkalmazás elérhetővé tétele csak a saját cég tagjai számára (<cég neve>)) lehetőséget.However, you must select the setting Only make this application available to my organization (<organization name>):
  Az alkalmazás elérhetővé tétele csak a saját szervezet számára beállítás Option to only make app available to your organization
  Ezzel a művelettel gondoskodhat arról, hogy az alkalmazás csak a munkahelye számára legyen elérhető, a Google Play Áruház nyilvános területein ne.This operation ensures that the app is only available to your organization, and is not available in the public Google Play store. További információt az androidos alkalmazások feltöltéséről és közzétételéről a Google Developer Console Help súgóközpontban talál.For more information about how to upload and publish Android apps, see the Google Developer Console Help.
 5. Miután feltöltötte az alkalmazást, lépjen be a Google Play for Work áruházba.Once you have published your app, go to the Google Play for Work store. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be, amellyel beállította az Intune és az Android for Work közötti kapcsolatot.Sign in with the same account you used to configure the connection between Intune and Android for Work.
 6. Az áruház Alkalmazások csomópontjában ellenőrizze, hogy látja-e a közzétett alkalmazást.In the Apps node of the store, verify you can see the app you have published. Automatikusan engedélyezett lesz a szinkronizációja az Intune-nal.It is automatically approved to synchronize with Intune.

Android for Work-alkalmazások telepítéseDeploy an Android for Work app

Ha jóváhagyott egy áruházból beszerzett alkalmazást, de nem látja az Alkalmazások munkaterület Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások csomópontjában, akkor kényszerítse az azonnali szinkronizálást a következőképpen:If you approved an app from the store and don't see it in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, force an immediate sync as follows:

 1. Az Intune felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Android for Work elemre.In the Intune administrator console, choose Admin > Mobile Device Management > Android for Work.
 2. Az Android for Work mobileszköz-kezelési beállításai lapon válassza a Szinkronizálás most lehetőséget.On the Android for Work Mobile Device Management Setup page, choose Sync Now.
 3. A lapon látható az utolsó szinkronizálás időpontja és állapota is.The page also displays the time and status of the last sync.

Ha az alkalmazás megjelenik az Alkalmazások munkaterület Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások csomópontjában, akkor ugyanúgy telepítheti, mint bármelyik alkalmazást.When the app is displayed in the Volume-Purchased Apps node of the Apps workspace, you can deploy it just like you would do with any other app. Az alkalmazások úgy is telepíthetők, hogy csak bizonyos felhasználói csoportok érjék el.You can deploy the app to groups of users only. Egyelőre csak a Kötelező és az Eltávolítás lehetőségek elérhetők.Currently, you can only select the Required and Uninstall actions.

Az alkalmazások Elérhetőként való üzembe helyezésének lehetősége már az új csoportosítási és célzási megoldást alkalmazza.The ability to deploy an app as Available applies the new grouping and targeting experience. Az újonnan létrehozott Intune-szolgáltatásfiókok használhatják ezt a funkciót, amint megjelenik.Newly provisioned Intune service accounts can use this feature upon release. A meglévő Intune-ügyfelek azt követően használhatják élesben ezt a funkciót, hogy a bérlőjüket áttelepítették az Intune Azure-portálra.Existing Intune customers can use this feature once their tenant has been migrated to the Intune Azure portal. Meglévő ügyfeleinknek létrehozhatnak egy Intune-próbafiókot a funkció megtervezéséhez és kipróbálásához, amíg sor nem kerül a bérlőjük migrálására.Existing customers can create a trial Intune account to plan for and test this feature until their tenant has been migrated.

A telepítés után az alkalmazás elérhető lesz a kijelölt eszközökön.After you deploy the app, it will be installed on the devices you targeted. Az eszköz felhasználójának ezt nem kell jóváhagynia.The user of the device is not asked for approval.

Alkalmazásengedélyek kezeléseManage app permissions

Az Android for Work használatához jóvá kell hagynia az alkalmazásokat a Google által felügyelt Play webkonzolon, mielőtt az Intune-ba szinkronizálná és a felhasználók számára üzembe helyezné azokat.Android for Work requires you approve apps in Google's managed Play web console before syncing them to Intune and deploying them to your users. Mivel az Android for Work lehetővé teszi az alkalmazások automatikus és csendes leküldését a felhasználói eszközökre, az alkalmazások által kért engedélyeket el kell fogadnia az összes felhasználó nevében.Because Android for Work allows you to silently and automatically push these apps to users' devices, you must accept the app's permissions on behalf of all your users. A végfelhasználóknak a telepítésnél nem jelennek meg alkalmazásengedélyek, ezért fontos, hogy Ön elolvassa és megértse ezeket az engedélyeket.End users do not see any app permissions when they install, so it's important that you read and understand these permissions.

Ha az alkalmazás fejlesztője megváltozott engedélyekkel rendelkező új alkalmazásverziót tesz közzé, az új engedélyek nem lesznek automatikusan elfogadva akkor sem, ha Ön az előző verzió engedélykéréseit elfogadta.When an app developer publishes a new version of the app with updated permissions, those permissions are not automatically accepted, even if you've approved the previous permissions. Az alkalmazás régebbi verzióját futtató eszközök továbbra is használhatják az alkalmazást, de frissítésre nem kerül sor, amíg el nem fogadja az új engedélyeket.Devices that run the old version of the app can still use it, but the app is not upgraded until the new permissions are approved. Az alkalmazással még nem rendelkező eszközökre nem telepíthető az alkalmazás, amíg el nem fogadja az új alkalmazásengedélyeket.Devices without the app installed cannot install the app until you approve the app's new permissions.

Alkalmazásengedélyek frissítéseHow to update app permissions

Ellenőrizze rendszeresen a felügyelt Google Play-konzolon az új alkalmazásengedélyeket.Periodically visit the managed Google Play console to check for new permissions. Beállíthatja, hogy a Google Play e-mailt küldjön Önnek vagy másoknak, ha új engedélyekre van szükség egy jóváhagyott alkalmazáshoz.You can configure Google Play to send you or others an e-mail when new permissions are required for an approved app. Ha egy alkalmazás a hozzárendelése után sincs telepítve az eszközökön, az alábbi lépéseket követve ellenőrizheti, hogy vannak-e új alkalmazásengedélyek:If you assign an app and observe it isn't installed on devices, check for new permissions with the following steps:

 1. Keresse fel a http://play.google.com/work webhelyetVisit http://play.google.com/work
 2. Jelentkezzen be azzal a Google-fiókkal, amelyet az alkalmazások közzétételénél és jóváhagyásánál használt.Sign in with the Google account you used to publish and approve the apps.
 3. A Frissítések lapon ellenőrizze, hogy szükséges-e alkalmazásokat frissíteni.Visit the Updates tab to see if any apps require an update. A listában szereplő összes alkalmazás új engedélyeket kér, és a hozzárendelés addig nem lehetséges, amíg az engedélyeket meg nem adják.Any listed apps require new permissions and do not assign until they are applied.

Alternatív megoldásként beállíthatja, hogy a Google Play alkalmazásalapon automatikusan végezze el az engedélyek ismételt megadását.Alternatively, you can configure Google Play to automatically reapprove app permissions on a per app basis.