Az Android for Work szabályzatbeállításai a Microsoft Intune-banAndroid for Work policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune az Android for Work-eszközökön konfigurálható, beépített általános beállítások széles választékát kínálja.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Android for Work devices.

Általános konfigurációs szabályzatGeneral configuration policy

Az Intune Android for Work általános konfigurációs szabályzata használatával konfigurálja Android for Work-eszközeire a biztonsági és a munkahelyi profil beállításait.Use the Intune Android for Work general configuration policy to configure security and work profile settings for your Android for Work devices.

Ha a keresett beállítás nem szerepel ebben a témakörben, valószínűleg létre tudja hozni egy egyéni Android-szabályzattal, amely lehetővé teszi az OMA-URI-beállítások használatát az eszköz vezérlésére.If the setting you are looking for does not appear in this topic, you might be able to create it by using an Android custom policy that lets you use OMA-URI settings to control the device. További információkért olvassa el a jelen témakörben alább található Egyéni szabályzatbeállítások című részt.For more information, go to Custom policy settings later in this topic.

Tip

Az eszközök titkosítása automatikusan megtörténik a munkahelyi profil kiépítésekor.Devices are automatically encrypted when you provision a work profile. Ezt a beállítást nem változtathatja meg.You cannot change this setting.

JelszóbeállításokPassword settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices Meghatározza, hogy szükséges-e jelszó a felügyelt eszközön.Specifies whether a password is required on managed devices. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

- Összetett – tartalmaznia kell legalább egy betűt, számot és szimbólumot- Complex – requires at least one letter, number, and symbol
- Alfanumerikus – tartalmaznia kell legalább egy számot és egy betűt- Alphanumeric – requires at least one number and one alphabetic character
- Alfabetikus – legalább betűket vagy szimbólumokat igényel- Alphabetic – requires at least letters or symbols
- Numerikus összetett – nem ismétlődő és egymást nem követő számkaraktereket igényel- Numeric complex – Requires numeric characters that are not repeating or consecutive
- Numerikus- Numeric

Ha ez a beállítás nincs engedélyezve, akkor nem állnak fenn bonyolultsági feltételek.If this setting is not enabled, there are no complexity requirements.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length A jelszóban használandó karakterek vagy számok minimális számát határozza meg.Specifies the minimum number of characters or numbers in the password.
Inaktív percek száma az eszköz zárolásáigMinutes of inactivity before device locks Az eszköz az itt megadott számú felhasználói tevékenység nélküli perc elteltével automatikusan zárolja magát.Specifies the number of minutes without user activity before the device automatically locks.
Intelligens zárolás és más megbízhatósági ügynökök engedélyezéseAllow Smart Lock and other trust agents
(Android 6 és újabb verziók)(Android 6 and later)
A kompatibilis Android-eszközökön vezérelheti vele az intelligens zárolás funkciót.Lets you control the Smart Lock feature on compatible Android devices. Ez a „bizalmi ügynök” néven is ismert telefonos funkció lehetővé teszi az eszköz zárolási képernyője jelszavának letiltását vagy megkerülését, ha az eszköz megbízható helyen van, például ha egy adott Bluetooth-eszközhöz van csatlakoztatva, vagy egy bizonyos NFC-címke közelében van. Ezzel a beállítással letilthatja, hogy a felhasználók konfigurálják az intelligens zárolást.This phone capability, sometimes known as a trust agent, lets you disable or bypass the device lock screen password if the device is in a trusted location (for example, when it's connected to a specific Bluetooth device, or when it's close to an NFC tag.) You can use this setting to prevent users from configuring Smart Lock.
Sikertelen bejelentkezések száma a munkahelyi profil eltávolítása előttNumber of repeated sign-in failures before the work profile is removed Megadja, hogy hány sikertelen bejelentkezés legyen megengedett, mielőtt az eszközön található munkaprofil el lenne távolítva.Specifies the number of sign-in failures allowed before the work profile on the device is removed. Ez nem hajt végre teljes törlést az eszközön.This does not perform a full device wipe.
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Letiltja a korábban használt jelszavak ismételt használatát.Prevents the reuse of previously used passwords.
Korábbi jelszavak megjegyzése - Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Megadja, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Specifies the number of previously used passwords to remember.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Ennyi nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás engedélyezéseAllow fingerprint unlock
(Android 6 és újabb verziók)(Android 6 and later)
Lehetővé teszi az eszközök ujjlenyomattal történő zárolásfeloldását, ha az eszköz támogatja ezt a funkciót.Lets you use a fingerprint to unlock devices with this capability.

Munkahelyi profil beállításaiWork profile settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
A munkahelyi és a személyes profilok közötti adatmegosztás engedélyezéseAllow data sharing between work and personal profiles Lehetővé teszi a munkahelyi profilban és a felhasználók személyes profiljában található alkalmazások közötti adatmegosztást.Lets apps in the work profile share data with apps in the users personal profile. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

- Határokon keresztüli megosztás letiltása- Prevent any sharing across boundaries
- A munkahelyi profilban szereplő alkalmazások kezelhetik a személyes profiltól érkező megosztási kérést- Apps in work profile can handle sharing request from personal profile
- Nincs megosztási korlátozás- No restrictions on sharing
Munkahelyi profil értesítéseinek elrejtése, ha az eszköz zárolva vanHide work profile notifications when the device is locked
(Android 6 és újabb verziók)(Android 6 and later)
Szabályozza a munkahelyi profiltól érkező értesítések láthatóságát, ha az eszköz zárolva van.Control whether to show any notifications from the work profile when the device is locked.
Alapértelmezett alkalmazásengedélyezési szabályzat beállításaSet default app permission policy
(Android 6 és újabb verziók)(Android 6 and later)
Meghatározza a munkahelyi profilban található összes alkalmazásra vonatkozó alapértelmezett szabályzatot.Sets the default permission policy for all apps in the work profile. Az Android 6-tal kezdődően egyes alkalmazásengedélyek elfogadását futtatáskor kéri a rendszer a felhasználótól.Starting in Android 6, some permissions required by apps are prompted to the end user at runtime. Ez a szabályzatbeállítás lehetővé teszi, hogy a rendszergazda döntse el, hogy a munkahelyi profil használatánál a felhasználók adhassák-e meg az alkalmazásengedélyeket, és ha igen, ezt milyen módon kérje tőlük a rendszer.This policy setting allows IT to decide how or if users are prompted to grant permissions for apps in the work profile.

A rendszergazda például leküldhet egy olyan alkalmazást a munkahelyi profilba, amely helyadatokhoz kér hozzáférést.For example, IT may push an app to the work profile that requires location access. Az ilyen alkalmazás szokásosan egy párbeszédablakban kéri a felhasználótól a helyadatokhoz való hozzáférési engedélyt, a felhasználó pedig engedélyezheti vagy letilthatja a hozzáférést.Normally that app would pop up a dialog to the user asking if they wanted to grant location access to the app, and the user could approve it or deny it. Ezzel a szabályzattal a rendszergazda határozhatja meg, hogy minden hozzáférés kérdés nélkül automatikusan engedélyezve vagy letiltva legyen, vagy hogy a felhasználó dönthesse el, hogy megadja-e az engedélyt.This policy allows IT to decide whether all permissions should be auto-granted without a prompt, auto-denied without a prompt, or let the end user decide.

Egyéni szabályzatbeállításokCustom policy settings

A Microsoft Intune Android for Work egyéni konfigurációs szabályzatával OMA-URI-beállításokat léptethet érvénybe, amelyekkel vezérelhetők az Android for Work-eszközökön elérhető szolgáltatások.Use the Microsoft Intune Android for Work custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Android for Work devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a képességgel olyan Android-beállításokat telepíthet, amelyek nem konfigurálhatók Intune-szabályzatokkal.This capability is intended to allow you to deploy Android settings that are not configurable with Intune policies. Az Intune jelenleg csak korlátozott számú egyéni Android-szabályzatot támogat.Intune supports a limited number of Android custom policies at present. E témakör példái alapján megtudhatja, mely szabályzatokat lehet konfigurálni.See the examples in this topic to find out which policies you can configure.

Általános beállításokGeneral settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Adjon egyedi nevet az egyéni Android-szabályzatnak, hogy az azonosítható legyen az Intune konzolján.Enter a unique name for the Android custom policy to help you identify it in the Intune console.
LeírásDescription Adjon meg egy leírást, amely áttekintést nyújt az Android egyéni szabályzatáról, és olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a keresését.Provide a description that gives an overview of the Android custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

OMA-URI-beállításokOMA-URI settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
A beállítás neveSetting name Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
A beállítás leírásaSetting description Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt az adott beállításról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek a megkeresésében.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
AdattípusData type Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A Karakterlánc, Karakterlánc (XML), Dátum és idő, Egész szám, Lebegőpontos szám vagy Logikai lehetőségek közül választhat.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket)OMA-URI (case sensitive) Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
ÉrtékValue Adja meg a korábban megadott OMA-URI-azonosítóhoz társítandó értéket.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

PéldákExamples

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies