Eszközök kategorizálása eszközcsoport-leképezéssel a Microsoft Intune-banCategorize devices with device group mapping in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune eszközcsoport-leképezés funkciója segítségével a különböző, Ön által meghatározott kategóriákon alapuló csoportokhoz adhatja hozzá az eszközöket, megkönnyítve ezzel a felügyeletüket.Use Microsoft Intune device group mapping to automatically add devices to groups based on categories that you define, in order to make it easier for you to manage those devices.

Az eszközcsoport-leképezés funkció a következő munkafolyamatot használja:Device group mapping uses the following workflow:

 1. Hozzon létre kategóriákat, amelyek közül a felhasználók választani fognak az eszközük regisztrálásakorCreate categories that users will choose from when they enroll their device
 2. Ön a használni kívánt kategóriákhoz tartozó csoportokat hozza létre (vagy a meglévő csoportokat használja).You create groups, or use existing groups for each category you want to use. Az Ön által használt Intune-verziótól függően ezek Intune- vagy Azure Active Directory biztonsági csoportok lesznek.Depending on the version of Intune you are using, these will either be Intune groups, or Azure Active Directory security groups.
 3. Beállíthatja a szabályokat, amelyek segítségével a rendszer összepárosítja a kiválasztott kategóriákat a létrehozott eszközcsoportokkal.You configure rules that map the category you choose to the device group you created.
 4. Amikor az iOS- vagy Android-eszközök végfelhasználói regisztrálják eszközüket, csak az Ön által meghatározott kategórialistából választhatnak.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. A végfelhasználó a kategóriák Windows-eszközhöz való hozzárendelését a Céges portál webhelyen végezheti el (további részletekért lásd Az eszközcsoportok konfigurálása után című témakört).To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (see After you configure device groups in this topic for more details).
 5. Ezután szabályzatokat és alkalmazásokat telepíthet ezekre a csoportokra.You can then deploy policies and apps to these groups.

Bármilyen tetszés szerinti eszközkategóriát létrehozhat, például:You can create any device categories you want, for example:

 • Pénztári eszközökPoint of sale device
 • BemutatóeszközökDemonstration device
 • ÉrtékesítésSales
 • KönyvelésAccounting
 • ManagerManager

Fontos információk az Intune csoportfelügyeletét érintő változással kapcsolatbanImportant information about a change in group management for Intune

A visszajelzéseik alapján folyamatosan dolgozunk azon, hogy az Enterprise Mobility + Security egységes csoportosítást és célcsoport-kezelést kínáljon.Based on your feedback, we are in the process of unifying the grouping and targeting experience across Enterprise Mobility + Security. Ezért hamarosan Azure Active Directory-alapú biztonsági csoportokká alakítjuk át az Intune-csoportokat.For this reason, we will soon be converting Intune groups to Azure Active Directory-based security groups. A módosítás után többé nem fog tudni létrehozni csoportokat az Intune használatával,After this change, you will no longer create groups using Intune. helyette az Azure-portálon alakítja ki majd azokat.Instead, you'll create them in the Azure portal. Erre a módosításra fokozatosan fog sor kerülni, és erről, valamint az ütemezésről ebben a témakörben olvashat bővebben.This change will happen on a gradual basis and you can read full details about this change, and its timeline in this topic.

Melyik eljárást kell használni ebből a témakörből az eszközcsoport-leképezés konfiguráláshoz?Which procedure in this topic should you use to configure device group mapping?

Az Azure Active Directory-alapú biztonsági csoportok fokozatos megvalósítása miatt az Intune felügyeleti konzolján meg kell nyitni a Csoportok munkaterületet a használni kívánt eljárás azonosításához:Due to the phased implementation of Azure Active Directory-based security groups, you must open the Groups workspace in the Intune administration console to identify which procedure to use:

Eszközcsoport-leképezés konfigurálása Intune-csoportokraHow to configure device group mapping for Intune groups

 1. Minden használni kívánt eszközkategóriához hozzon létre egy Intune-eszközcsoportot vagy azonosítson egy meglévő csoportot.For each device category you want to use, create an Intune device group, or identify an existing group. A csoportok létrehozásával kapcsolatban további információt a Csoportok használata felhasználók és eszközök kezelésére a Microsoft Intune-nal című témakörben találhat.For information about how to create groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.
 2. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Felügyelet elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 3. A Felügyelet munkaterületen bontsa ki a Mobileszköz-kezelés csomópontot, majd válassza az Eszközcsoport-leképezés elemet.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Group Mapping.
 4. Az Eszközcsoport-leképezés oldalon engedélyezze az eszközcsoport-leképezés funkciót.On the Device Group Mapping page, enable device group mapping.
 5. Új leképezési szabály felvételéhez válassza a Hozzáadás elemet.Choose Add to create a new mapping rule.
 6. Az Eszközcsoport-leképezési szabály hozzáadása párbeszédpanelen adja meg a létrehozni kívánt kategória nevét, majd a legördülő listából válassza ki azt az eszközgyűjteményt, amelyhez párosítani szeretné ezt a kategóriát.In the Add device group mapping rule dialog box, enter the name of the category you want to create and then, from the drop-down list, choose the device collection you want to map this category to. Ha elkészült, válassza a Hozzáadás gombot.Choose Add when you are done.
 7. Ha befejezte a kategóriák és a csoportok hozzáadását, válassza a Mentés gombot.When you have finished adding categories and groups, choose Save.

Eszközcsoport-leképezés konfigurálása Azure Active Directory-csoportokraHow to configure device group mapping for Azure Active Directory groups

1. lépés - Eszközkategóriák létrehozása az Intune felügyeleti konzoljánStep 1 - Create device categories in the Intune administration console

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza a Felügyelet elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin.
 2. A Felügyelet munkaterületen bontsa ki a Mobileszköz-kezelés csomópontot, majd válassza az Eszközkategóriák elemet.In the Administration workspace, expand Mobile Device Management, and then choose Device Categories.
 3. Az Eszközkategóriák lapon látni fog egy listát, ahol elvégezheti az eszközkategóriák konfigurálását:On the Device Categories page, you'll see a list where you can configure device categories:
 4. Adjon meg egy nevet, amelyet a Hozzáadás elemre kattintva új eszközkategóriaként vehet fel.You can enter a name, then click Add, to add it as a new device category.
 5. Emellett lehetőség van kategóriák kiválasztására és Törlésére.Additionally, you can select a category and then Delete it.

Azure Active Directory biztonsági csoportok létrehozásakor az eszközkategória nevét fogja használni a 2. lépésben.You'll use the device category name when you create Azure Active Directory security groups in step 2.

2. lépés - Azure Active Directory biztonsági csoportok létrehozásaStep 2 - Create Azure Active Directory security groups

Ebben a lépésben az eszközkategória és az eszközkategória-név alapján dinamikus csoportokat fog létrehozni az Azure-portálon.In this step, you'll create dynamic groups in the Azure portal based on the device category and device category name.

A folytatáshoz tekintse meg a Using attributes to create advanced rules (Speciális szabályok létrehozása attribútumok használatával) című témakört az Azure Active Directory dokumentációjában.To continue, refer to the topic Using attributes to create advanced rules in the Azure Active Directory documentation. Az ebben a témakörben ismertetett információk alapján hozzon létre speciális szabállyal egy eszközcsoportot a deviceCategory attribútum segítségével.Use the information in this topic to create a device group with an advanced rule using the deviceCategory attribute. Például (device.deviceCategory -eq "<az Intune felügyeleti konzolján lekért eszközkategória-név>")For example (device.deviceCategory -eq "<the device category name you got from the Intune administration console>")

Az eszközcsoportok konfigurálása utánAfter you configure device groups

Az iOS-es és androidos eszközök végfelhasználóinak eszközük regisztrációjakor a konfigurált kategórialistából kell kategóriát választaniuk.When end users of iOS and Android devices enroll their device, they must choose a category from the list of categories you configured. A kategória kiválasztását és a regisztráció befejezését követően a rendszer a kiválasztott kategóriának megfelelő Intune eszközcsoporthoz vagy Active Directory biztonsági csoporthoz adja az eszközüket.After they choose a category and finish enrollment, their device is added to the Intune device group, or Active Directory security group that corresponds with the category they chose.

A végfelhasználó a kategóriák Windows-eszközhöz való hozzárendelését a Céges portál webhelyen (portal.manage.microsoft.com) végezheti el az eszköz regisztrálása után.To assign a category to a Windows device, end users must use the Company Portal website (portal.manage.microsoft.com) after enrolling the device. A windowsos eszközön nyissa meg a webhelyet, és válassza a Menü > Saját eszközök elemet.On a Windows device, access the website and go to Menu > My Devices. Válasszon egy regisztrált eszközt a lapon található listából, majd válasszon egy kategóriát.Choose an enrolled device listed on the page, then select a category.

A kategória kiválasztása után az eszköz automatikusan bekerül az Ön által létrehozott, a kategóriának megfelelő csoportba.After choosing a category, the device is automatically added to the corresponding group you created. Ha a kategóriák konfigurálása előtt az eszköz már regisztrálva van, a végfelhasználó egy értesítést lát az eszközről a Céges portál webhelyen, és a rendszer egy adott kategória kiválasztását kéri a következő alkalommal, amikor a végfelhasználó belép az iOS-es vagy androidos Céges portál alkalmazásba.If a device is already enrolled before you configure categories, the end user will see a notification about the device on the Company Portal website, and will be asked to select a category the next time they access the Company Portal app on iOS or Android.

További információSee also

Csoportok használata felhasználók és eszközök kezelésére a Microsoft Intune-nalUse groups to manage users and devices with Microsoft Intune