iOS-alkalmazások konfigurálása mobilalkalmazás-konfigurációs házirendek segítségével a Microsoft Intune-banConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzataival automatikusan megadhatja az olyan beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor a felhasználók iOS-alkalmazásokat futtatnak.Use mobile app configuration policies in Microsoft Intune to supply settings that might be required when users run an app. Egy alkalmazás kérheti a felhasználótól például a következők megadását:For example, an app might require users to specify:

 • Egyéni portszám.A custom port number.

 • Nyelvi beállítások.Language settings.

 • Biztonsági beállítások.Security settings.

 • Márkajelzési beállítások, például a vállalat logója.Branding settings such as a company logo.

Ha ezeket a beállításokat a felhasználó helytelenül adja meg, az növelheti az segélyszolgálatra nehezedő terheket, és lelassíthatja az új alkalmazások bevezetését.If users enter these settings incorrectly, this can increase the burden on your help desk and slow the adoption of new apps.

A mobilalkalmazás-konfigurációs házirendek segítséget nyújthatnak ezeknek a problémáknak a megoldásában azáltal, hogy lehetővé teszik ezeknek a beállításoknak a telepítését a felhasználók számára a házirendben még az alkalmazás futtatása előtt.Mobile app configuration policies can help you eliminate these problems by letting you deploy these settings to users in a policy before they run the app. A beállítások megadása ezek után automatikusan történik, és nincs szükség felhasználói beavatkozásra.The settings are then supplied automatically, and users need to take no action.

Nem kell telepítenie ezeket a házirendeket közvetlenül a felhasználók és eszközök számára.You do not deploy these policies directly to users and devices. Ehelyett a szabályzatot társítani kell egy alkalmazáshoz, majd telepíteni kell az alkalmazást.Instead, you associate a policy with an app, and then deploy the app. A házirend-beállítások akkor lesznek felhasználva, amikor egy alkalmazás keresi azokat (általában az első futtatáskor).The policy settings will be used whenever the app checks for them (typically, the first time it is run).

Tip

Ez a szabályzattípus jelenleg csak az iOS 8.0-ás vagy újabb verzióit futtató eszközökön érhető el.This policy type is currently available only for devices running iOS 8.0 and later. A szabályzat az alábbi alkalmazástelepítési módszereket támogatja:It supports the following app installation types:

 • Felügyelt iOS-alkalmazás az App Store-bólManaged iOS app from the app store
 • Alkalmazáscsomag az iOS számáraApp package for iOS

Az alkalmazástelepítés-típusokról bővebben a következő témakörben olvashat: Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban.For more information about app installation types, see Deploy apps with Microsoft Intune.

Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend konfigurálásaConfigure a mobile app configuration policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában válassza a Házirend > Áttekintés > Házirend hozzáadása elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. A szabályzatok listájában bontsa ki az iOS csomópontot, válassza a Mobilalkalmazás konfigurálása lehetőséget, majd a Házirend létrehozása elemet.In the list of policies, expand iOS, choose Mobile App Configuration, and then choose Create Policy.

  Tip

  Ehhez a szabályzattípushoz csak egyéni beállításokat lehet megadni.You can configure only custom settings for this policy type. Ajánlott beállítások nem állnak rendelkezésre.Recommended settings are not available.

 3. A Házirend létrehozása lap Általános részében adja meg a mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzat nevét és, ha szeretné, a leírását.In the General section of the Create Policy page, supply a name and an optional description for the mobile app configuration policy.

 4. Az oldal Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend részében írja vagy illessze be a mezőbe a kívánt alkalmazáskonfigurációs beállításokat tartalmazó XML-tulajdonságlistát.In the Mobile App Configuration Policy section of the page, in the box, enter or paste an XML property list that contains the app configuration settings that you want. Az XML-tulajdonságlista formátuma a konfigurálni kívánt alkalmazás függvényében eltérő.The format of the XML property list will vary depending on the app you are configuring. A használandó formátummal kapcsolatban forduljon az alkalmazás szállítójához.Contact the supplier of the app for details about the exact format to use.

  Tip

  Az XML-tulajdonságlistákkal kapcsolatos további információért tekintse meg az iOS Developer Library Understanding XML Property Lists (Az XML-tulajdonságlisták ismertetése) című témakörét.To find out more about XML property lists, see Understanding XML Property Lists in the iOS Developer Library.

 5. A megadott XML-tulajdonságlista formátumának érvényességét az Ellenőrzés lehetőségre kattintva ellenőrizheti.Click Validate to ensure that the XML that you entered is in a valid property list format.

  Important

  Amikor az Ellenőrzéslehetőségre kattint, az Intune ellenőrzi, hogy érvényes-e a megadott XML formátuma.When you click Validate, Intune checks that the XML you entered is in a valid format. Azt azonban nem ellenőrzi, hogy az XML-tulajdonságlista működni fog-e az alkalmazással, amelyhez társítva van.It does not check that the XML property list will work with the app that it is associated with.

 6. Amikor elkészült, kattintson a Házirend mentésegombra.When you are done, click Save Policy.

Az új szabályzat megjelenik a Konfigurációs szabályzatok csomópontban.The new policy is displayed in the Configuration Policies node.

Információ az XML-fájlformátummal kapcsolatbanInformation about the XML file format

Az Intune a következő adattípusokat támogatja a tulajdonságlistákban:Intune supports the following data types in a property list:

 • <integer> (egész szám)<integer>
 • <real> (valós szám)<real>
 • <string> (karakterlánc)<string>
 • <array> (tömb)<array>
 • <dict> (szótár)<dict>
 • <true /> (igaz) vagy <false /> (hamis)<true /> or <false />

Az adattípusokkal kapcsolatban további információt az iOS Developer Library About Property List (Tulajdonságlisták) című témakörében talál.For more information about data types, see About Property Lists in the iOS Developer Library.

Ezenkívül az Intune a következő tokentípusokat támogatja a tulajdonságlistában:Additionally, Intune supports the following token types in the property list:

 • {{userprincipalname}} – (példa: John@contoso.com){{userprincipalname}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{mail}} – (példa: John@contoso.com){{mail}} - (Example: John@contoso.com)
 • {{partialupn}} – (Példa: János){{partialupn}} - (Example: John)
 • {{accountid}} – (Példa: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81){{accountid}} - (Example: fc0dc142-71d8-4b12-bbea-bae2a8514c81)
 • {{deviceid}} – (Példa: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97){{deviceid}} - (Example: b9841cd9-9843-405f-be28-b2265c59ef97)
 • {{userid}} – (Példa: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822){{userid}} - (Example: 3ec2c00f-b125-4519-acf0-302ac3761822)
 • {{username}} – (Példa: Kovács János){{username}} - (Example: John Doe)
 • {{serialnumber}} – (Példa: F4KN99ZUG5V2) iOS-eszközök esetében{{serialnumber}} - (Example: F4KN99ZUG5V2) for iOS devices
 • {{serialnumberlast4digits}} – (Példa: G5V2) iOS-eszközök esetében{{serialnumberlast4digits}} - (Example: G5V2) for iOS devices

A {{ és }} karaktereket csak a tokentípusok használják, ezek más célokra nem használhatók.The {{ and }} characters are used by token types only and must not be used for other purposes.

Mobilalkalmazás-konfigurációs házirend társítása egy alkalmazáshozAssociate a mobile app configuration policy with an app

A mobilalkalmazás-konfigurációs házirendet a létrehozást követően társítani kell ahhoz az iOS-alkalmazáshoz, amelyre a konfigurációs házirend beállításait alkalmazni kívánja.After you have created a mobile app configuration policy, you must associate it with the iOS app to which you want the settings in the configuration policy to apply.

Ehhez kövesse az alkalmazástelepítés létrehozásának lépéseit, amelyeket a következő témakörök ismertetnek: Alkalmazások hozzáadása Microsoft Intune-beli mobileszközökhöz, illetve Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-ban.To do this, follow the steps to create an app deployment in Add apps for mobile devices in Microsoft Intune and Deploy apps with Microsoft Intune. Amikor eléri a varázsló Mobilalkalmazás konfigurálása lapját, az Alkalmazáskonfigurálási szabályzat legördülő listából válassza ki az alkalmazáshoz társítani kívánt szabályzatot.When you reach the Mobile App Configuration page of the wizard, select the policy that you want to associate with the app from the App Configuration Policy drop-down list.

Ezután a megszokott módon haladjon tovább az alkalmazás telepítésével és a telepítés nyomon követésével.Then, continue to deploy and monitor the app deployment as usual.

Amikor a telepített alkalmazást futtatják egy eszközön, akkor az a mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatban megadott beállításokkal fog futni.When the deployed app is run on a device, it will run with the settings that you configured in the mobile app configuration policy.

Tip

Ha egy vagy több mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzat ütközik egymással, egyik sem lesz alkalmazva,If one or more mobile app configuration policies conflict, neither policy is enforced. az ütközésről pedig jelentés készül az Intune felügyeleti konzoljának irányítópultján.The conflict will be reported in the Intune administration console Dashboard.

Mobilalkalmazás-konfigurációs XML-fájl példaformátumaExample format for a mobile app configuration XML file

Mobilalkalmazás-konfigurációs fájl létrehozásakor a következő értékek közül egyet vagy többet adhat meg ebben a formátumban:When you create a mobile app configuration file, you can specify one or more of the following values by using this format:

<dict>
 <key>userprincipalname</key>
 <string>{{userprincipalname}}</string>
 <key>mail</key>
 <string>{{mail}}</string>
 <key>partialupn</key>
 <string>{{partialupn}}</string>
 <key>accountid</key>
 <string>{{accountid}}</string>
 <key>deviceid</key>
 <string>{{deviceid}}</string>
 <key>userid</key>
 <string>{{userid}}</string>
 <key>username</key>
 <string>{{username}}</string>
 <key>serialnumber</key>
 <string>{{serialnumber}}</string>
 <key>serialnumberlast4digits</key>
 <string>{{serialnumberlast4digits}}</string>
 <key>udidlast4digits</key>
 <string>{{udidlast4digits}}</string>
</dict>