Az Intune-konzolnézetek testre szabása a rendszergazdai szerepköröknek megfelelőenCustomize Intune console views according to admin roles

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune rendszergazdai konzolnézeteinek szűrésével lehetősége van arra, hogy a rendszergazdáknak csak azokat az elemeket jelenítse meg, amelyeket az adott szerepkör esetén látniuk kell.You can filter the Microsoft Intune administration console view to allow your admins to see only the items they need to see for their role. Engedélyezheti például, hogy kizárólag a felügyeleti konzol operátorai frissíthessék a kártevő szoftverek meghatározásait vagy állíthassák alaphelyzetbe az eszközök jelszavait.For example, you can allow only admin console operators to update malware definitions or reset the passcode on devices. Ezt úgy hajthatja végre, ha előre definiált megjelöléseket használ, amelyeket az adott felhasználókhoz rendel.You do this by using preset designations that you assign to specific users. A felügyeleti konzol használatakor e felhasználók kizárólag a megjelölésüknek megfelelő elemeket fogják látni.When these users access the admin console, they can only see items that are specific to their designation.

Egyéni nézet létrehozásaTo create a custom view

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Felügyelet > Szolgáltatás-rendszergazdák elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Service Administrators.

 2. A szolgáltatás-rendszergazdák listájából válassza ki azt a felhasználót, akinek megjelölését módosítani kívánja, majd válassza a Hozzáférés kezelése lehetőséget.From the list of service administrators, choose the user whose designation you want to change, and then choose Manage Access.

 3. A Hozzáférés kezelése párbeszédpanelen válassza ki azt a hozzáférési szintet, amelyet a kiválasztott felhasználóhoz kíván rendelni.In the Manage Access dialog box, choose the level of access that you want to give the selected user. A következő lehetőségek közül választhat:You can choose from:

  • Teljes hozzáférésFull access
  • Csak olvasási hozzáférésRead-only access
  • Segélyszolgálat – Csoportok csomópontHelpdesk - Groups node

  A teljes hozzáférés és a csak olvasási hozzáférés jelentése magától értetődő.Full access and read-only access are self-explanatory.

  A Segélyszolgálat – Csoportok csomópont hozzáférési szint korlátozza, hogy a rendszergazda mit láthat és mit tehet meg az alábbiak közül:Helpdesk - Groups Node restricts what the admin can see and do to the following:

  • Láthatja a felhasználók és az eszközök listáját.See lists of users and devices. A rendszergazda nem használhat szűrőket a nézet módosításához.The admin cannot use filters to modify the view. Ön azonban csoportszűréssel módosíthatja a rendszergazdai nézeteket.However, you can use group filtering to modify what the admin can see. További információkért lásd: Csoportok használata felhasználók és eszközök kezelésére a Microsoft Intune-nal.For more information, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

  • Kinyomtathatja a felhasználók és az eszközök listájátPrint the list of users and devices

  • Exportálja a felhasználók és az eszközök listájátExport the list of users and devices

  • Megtekintheti egy felhasználó vagy egy eszköz tulajdonságaitView the properties of a user or device

  • Hajtsa végre a következő távoli feladatokat:Perform the following remote tasks:

   • Teljes kártevő-ellenőrzés futtatásaRun a full malware scan

   • Gyors kártevő-ellenőrzés futtatásaRun a quick malware scan

   • A számítógép újraindításaRestart a computer

   • Kártevő-definíciók frissítéseUpdate malware definitions

   • A házirendek frissítéseRefresh policies

   • A leltár frissítéseRefresh inventory

   • Eszköz távoli zárolásaLock a device remotely

   • Új PIN-kód kéréseReset a passcode

Amikor az így beállított rendszergazda legközelebb megnyitja az Intune felügyeleti konzolt, az Ön által megadott hozzáférési szintet kapja meg.When the admin that you configured next opens the Intune admin console, they will be given the level of access that you designated.