A vállalat által birtokolt iOS-eszközök regisztrálása a Microsoft Intune-ban[1502]Enroll corporate-owned iOS devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune támogatja a vállalat által birtokolt iOS-eszközök regisztrálását az Apple Device Enrollment Program (DEP) vagy a Mac számítógépeken futó Apple Configurator eszköz segítségével.Microsoft Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices through the Apple Device Enrollment Program (DEP) or the Apple Configurator tool running on a Mac computer.

Előfeltétel: Apple Push Notification szolgáltatásbeli tanúsítványPrerequisite: An Apple Push Notification service certificate

A vállalat által birtokolt iOS-eszközöket háromféleképpen lehet regisztrálni:You can enroll corporate-enrolled iOS devices by using one of three methods:

 • Apple Configurator, beállítási asszisztens vagy közvetlen regisztrációApple Configurator, using either Setup Assistant or direct enrollment
 • Készülékregisztrációs programDevice enrollment program
 • Vállalati portál alkalmazásCompany Portal app

Megjegyzés

Az Apple Configurator és az Eszközök beléptetése program regisztrációs módszerei nem használhatók az eszközregisztráció-kezelői módszerrel.The Apple Configurator and Device Enrollment Program enrollment methods can't be used with the device enrollment manager method.

Alapértelmezés szerint minden iOS-eszköz regisztrációja engedélyezett az Intune-ban.By default, all iOS devices are allowed to enroll in Intune. A személyes vagy vállalati tulajdonú eszközök regisztrációjának letiltásához jelentkezzen be a Microsoft Intune felügyeleti portálra a rendszergazdai hitelesítő adataival.To block personal or corporate-owned devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Válassza a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Regisztráció szabályai elemet, majd törölje a megfelelő beállítások jelölőnégyzeteit.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable options.

Az Apple Configurator használataUse Apple Configurator

Az iOS-eszközök egy Vállalati regisztrációs profil exportálásával, majd a mobileszközök egy Apple Configurator eszközt futtató Mac számítógéphez való csatlakoztatásával regisztrálhatók.You can enroll iOS devices by exporting a Corporate Enrollment profile and then connecting those mobile devices to a Mac that is running Apple Configurator. Az Apple Configurator a regisztráció két formáját támogatja:Apple Configurator supports two forms of enrollment:

 • Regisztrálás a Beállítási asszisztenssel: Gyári alaphelyzetbe állítja az eszközt, és felkészíti a beállításhoz az új felhasználó számára.Setup Assistant enrollment: Resets the device to factory settings and prepares it for setup by the device's new user. Ennél a módszernél a rendszergazdának a regisztráció előkonfigurálásához az iOS-eszközt USB kapcsolaton keresztül egy Apple Configuratort futtató Mac számítógéphez kell csatlakoztatnia.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to preconfigure the enrollment. Az eszközöket ekkor el kell juttatni a felhasználókhoz, akik elindítják a Beállítási asszisztenst.Devices are then delivered to their users, who run the Setup Assistant process. A folyamat a felhasználók munkahelyi vagy iskolai azonosítójával konfigurálja az eszközt, és elvégzi a regisztrációt.This process configures the device with their work or school credentials and completes the enrollment process. További információt az iOS-eszközök regisztrálása az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségével című témakörben találhat.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator and Setup Assistant.

 • Közvetlen regisztrálás: Létrejön egy Apple Configurator-kompatibilis fájl, amely az eszköz előkészítésez szükséges.Direct enrollment: Creates an Apple Configurator–compliant file for use during device preparation. A regisztrált eszköz nincs gyári alaphelyzetbe állítva, de egyetlen felhasználóhoz sem kapcsolódik.The enrolled device isn’t factory reset, but it has no user affiliation. Ennél a módszernél a rendszergazdának az iOS-eszköz regisztrálásához az eszközt USB kapcsolaton keresztül egy Apple Configuratort futtató Mac számítógéphez kell csatlakoznia.This method requires the admin to connect the iOS device through USB to a Mac computer running Apple Configurator to enroll the device. További információt az iOS-eszközök közvetlen regisztrálása az Apple Configurator használatával című témakörben találhat.For more information, see Enroll iOS devices using Apple Configurator Direct Enrollment.

A Device Enrollment Program (DEP) használataUse the Device Enrollment Program (DEP)

A DEP a DEP-en keresztül megvásárolt eszközökre egy regisztrációs profilt telepít.DEP deploys an enrollment profile “over the air” to devices that are purchased through DEP. Amikor a felhasználó a Beállítási asszisztenst futtatja az eszközön, az eszköz regisztrációja az Intune-ban rögzül.When a user runs Setup Assistant on the device, the device is enrolled in Intune. További információt az A készülékregisztrációs programban részt vevő vállalati iOS-eszközök regisztrálása című témakörben találhat.For more information, see Enroll Device Enrollment Program iOS devices.

A Vállalati portál használata a DEP vagy az Apple Configurator által regisztrált eszközökkelUse the Company Portal on DEP-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

A felhasználói affinitással konfigurált eszközökön telepítheti és futtathatja a Vállalati portál alkalmazást az alkalmazások letöltéséhez és az eszközök kezeléséhez.Devices that are configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Miután a felhasználók megkapják az eszközeiket, több további lépést kell végrehajtaniuk a Beállítási asszisztens befejezéséhez és a Vállalati portál alkalmazás telepítéséhez.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Felhasználói affinitás szükséges az alábbiak támogatásához:User affinity is required to support the following:

 • Mobilalkalmazás-felügyeleti (MAM) alkalmazásokMobile application management (MAM) apps
 • Feltételes hozzáférés az e-mailekhez és a vállalati adatokhozConditional access to email and company data
 • Vállalati portál alkalmazásCompany Portal app

A vállalat által birtokolt iOS-eszközök regisztrálása felhasználói affinitás használatávalHow users enroll corporate-owned iOS devices with user affinity

 1. Amikor a felhasználók bekapcsolják az eszközüket, megjelenik a Beállítási asszisztens befejezését kérő üzenet.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant. A telepítés során a rendszer kéri a felhasználóktól a hitelesítő adataik megadását.During setup, users are prompted for their credentials. A felhasználóknak az Intune-előfizetésükhöz tartozó hitelesítő adataikat (vagyis az egyedi felhasználónevüket vagy az egyszerű felhasználónevüket) kell megadniuk.They must use the credentials (i.e. the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.

 2. A telepítés során a rendszer kéri a felhasználóktól az Apple ID azonosítójuk megadását.During setup, users are prompted for an Apple ID. Az Apple ID azonosítót azért kell megadni, hogy az eszköz telepíthesse a Vállalati portál alkalmazást.They must provide an Apple ID to allow the device to install the Company Portal. Az azonosítót a telepítés után, az iOS-beállítások menüben is megadhatják.They can also provide the ID from the iOS settings menu after setup is finished.

 3. A telepítés befejezése után az iOS-eszközön telepíteni kell a Vállalati portál alkalmazását az App Store áruházból.After completing setup, the iOS device must install the Company Portal app from the App Store.

 4. A felhasználó ekkor bejelentkezhet a Vállalati portál alkalmazásba az eszköz beállításakor megadott egyszerű felhasználónév használatával.The user can now sign in to the Company Portal by using the UPN that they used when setting up the device.

 5. A bejelentkezés után a rendszer kéri a felhasználótól az eszköz regisztrálását.After logging in, the user is prompted to enroll their device. Ennek első lépése az eszköz azonosítása.The first step is to identify their device. Az alkalmazás megjeleníti azon iOS-eszközök listáját, amelyek már a vállalat tulajdonában vannak, és amelyek hozzá vannak rendelve a felhasználók Intune-fiókjához.The app presents a list of iOS devices that have already been corporate enrolled and assigned to the user’s Intune account. A felhasználónak ki kell választania a megfelelő eszközt.They should choose the matching device.

Ha az eszköz még nincs regisztrálva a vállalatnál, a normál regisztrálási művelet folytatásához a felhasználó válassza az új eszköz lehetőséget.If this device is not already corporate enrolled, they should choose new device to continue with the standard enrollment flow.

 1. A következő képernyőn a felhasználónak meg kell erősítenie az új eszköz sorozatszámát.On the next screen, the user must confirm the serial number of the new device. A felhasználó a sorozatszám megerősítése hivatkozásra koppinthat, és ezzel megnyithatja a beállítási alkalmazás a sorozatszám ellenőrzéséhez való használatára vonatkozó útmutatást.The user can tap the link confirm the Serial Number which will launch instructions to use the Settings app to verify the serial number. A felhasználónak ezután meg kell adnia a sorozatszám utolsó négy számjegyét a Vállalati portál alkalmazásban.The user must then enter the last four characters of the serial number into the Company Portal app.

Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy az eszköz az Intune-ban regisztrált vállalati eszköz-e.This step verifies that the device is the corporate device enrolled in Intune. Ha az eszközön található sorozatszám nem egyezik, nem a megfelelő eszköz választotta ki.If the serial number on the device does not match, the wrong device was selected. A felhasználónak ekkor vissza kell lépnie az előző képernyőre, és ki kell választania egy másik eszközt.The user should go back to the previous screen and select a different device.

 1. A sorozatszám ellenőrzése után a Vállalati portál alkalmazás átirányítja a felhasználót a Vállalati portál webhelyre a regisztrálás véglegesítéséhez.After the serial number is verified, the Company Portal app redirects to the Company Portal website to finalize enrollment. Ekkor a webhely felajánlja a lehetőséget, hogy visszatérjen az alkalmazáshoz.Then the website prompts the user to return to the app.

 2. Ezzel befejeződött a regisztráció.Enrollment is now complete. Ezután a felhasználó az összes funkciójával együtt használhatja az eszközt.The user can now use this device with the full set of capabilities.

A felhasználói affinitás nélküli vállalati tulajdonú eszközök áttekintéseAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

A felhasználói affinitás nélkül konfigurált eszközök nem támogatják a Vállalati portált, ezért ezekre az eszközökre ne telepítse az alkalmazást.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. A Vállalati portál az olyan felhasználók számára készült, akik rendelkeznek vállalati hitelesítő adatokkal, és hozzá kell férniük a személyre szabott vállalati erőforrásokhoz (pl. az e-mailhez).The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (e.g. email). A felhasználói affinitás nélkül regisztrált eszközökhöz nem tartozhat dedikált felhasználói bejelentkezés.Devices that are enrolled with no user affinity are not intended to have a dedicated user sign in. A felhasználói affinitás nélkül regisztrált eszközök jellemző példái közé tartoznak a kioszkok, a pénztári eszközök (POS) és a megosztott segédeszközök.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Ha szükség van a felhasználói affinitásra, az eszköz regisztrálása előtt adja meg a Felhasználói affinitás beállítást az eszközregisztrációs profilban.If user affinity is required, be sure that the device’s enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Ha egy eszközön módosítani kell az affinitási állapotot, ki kell vonnia az eszközt, majd újból regisztrálnia kell.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.

Lásd még:See also

A Microsoft Intune-beli eszközregisztráció előfeltételeiPrerequisites for enrolling devices in Microsoft Intune