Az iOS-eszközök védelme a Microsoft Intune-hoz készült aktiválásizár-megkerülésselHelp protect iOS devices with Activation Lock bypass for Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune szolgáltatással kezelhető az iOS aktiválási zára, amely az iOS 8.0 és újabb rendszerű eszközök Find My iPhone alkalmazásának egyik funkciója.Microsoft Intune can help you manage iOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS 8.0 and later devices. Ha a felhasználó megnyitja a Find My iPhone alkalmazást egy eszközön, az aktiválási zár automatikusan engedélyezve lesz.Activation Lock is enabled automatically when a user opens the Find My iPhone app on a device. Az engedélyezése után meg kell adni a felhasználó Apple ID azonosítóját és jelszavát ahhoz, hogy el lehessen végezni a következők bármelyikét:After it is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • A Find My iPhone alkalmazás kikapcsolásaTurn off Find My iPhone

 • Az eszköz alaphelyzetbe állításaErase the device

 • Az eszköz újraaktiválásaReactivate the device

Az aktiválási zár hatásaiHow Activation Lock affects you

Az aktiválási zár segít az iOS-eszközök védelmének biztosításában, és növeli a megtalálásuk esélyét azok elvesztésekor vagy ellopásakor, ugyanakkor ez a funkció számos kihívást is jelenthet Ön, mint rendszergazda számára.While Activation Lock helps secure iOS devices and improves the chances of recovering a lost or stolen device, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Példa:For example:

 • Egy felhasználó beállítja az aktiválási zárat egy eszközön.A user sets up Activation Lock on a device. A felhasználó később elhagyja a céget és visszaszolgáltatja az eszközt.The user then leaves the company and returns the device. A felhasználó Apple ID azonosítója és jelszava nélkül semmilyen módon nem lehet újraaktiválni az eszközt.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device.

 • Szüksége van egy jelentésre az összes eszközről, amelyen engedélyezve van az aktiválási zár.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.

 • Néhány eszközt másik részleghez szeretne rendelni a szervezetben egy eszközfrissítés során.You want to reassign some devices to a different department during a device refresh in your organization. Csak azokat az eszközöket lehet újból hozzárendelni, amelyeken nincs engedélyezve az aktiválási zár.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Az Apple az ilyen problémák megoldására vezette be az aktiválási zár megkerülését az iOS 7.1-ben.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock bypass in iOS 7.1. Ez lehetővé teszi az aktiválási zár a felhasználó Apple ID azonosítója és jelszava nélkül való eltávolítását a felügyelt eszközökről.This lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. A felügyelt eszközök létre tudnak hozni egy eszközspecifikus aktiválásizár-áthidaló kódot, mely az Apple aktiválási kiszolgálóján van tárolva.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

Tip

Az iOS-eszközök felügyelt módja lehetővé teszi az eszközök az Apple Configurator eszközzel való zárolását, így meghatározott üzleti célokra korlátozva annak funkcióit.Supervised mode for iOS devices lets you use Apple Configurator to lock down a device and limit functionality to specific business purposes. A felügyelt mód általánosságban csak céges eszközökhöz használható.Supervised mode is generally only for corporate-owned devices.

További részleteket az aktiválási zárról itt olvashat.You can read more about Activation Lock here.

Az aktiválási zár kezelése az Intune-nalHow Intune helps you manage Activation Lock

Az Intune a felügyelt iOS 8.0 vagy újabb rendszerű eszközök aktiválási zárának állapotát is le tudja kérdezni.Intune can request the Activation Lock status of supervised devices that run iOS 8.0 and later. Kizárólag a felügyelt eszközök esetében az Intune képes lekérdezni az aktiválásizár-áthidaló kódot, és közvetlenül kiadni azt az eszköznek.For supervised devices only, Intune can retrieve the Activation Lock bypass code and directly issue it to the device. Ha törölték az eszköz adatait, üres felhasználónévvel és a kódot jelszóként használva közvetlenül hozzáférhet az eszközhöz.If the device has been wiped, you can directly access the device by using a blank user name and the code as the password.

Ennek a következők az üzleti előnyei:The business benefits of this are:

 • A felhasználó élvezheti a Find My iPhone alkalmazás biztonsági előnyeit.The user gets the security benefits of the Find My iPhone app.

 • Lehetővé teheti, hogy a felhasználó annak tudatában végezhesse a munkáját, hogy az eszközt ki lehet vonni vagy fel lehet oldani a zárolását, ha a használatának módosítására van szükség.You can enable users to do their work and know that when a device needs to be re-purposed, you can retire or unlock it.

ElőkészületekBefore you start

Az eszközök aktiválási zárjának megkerülése csak akkor lehetséges, ha előtte aktiválták azt.Before you can bypass Activation Lock on devices, you must enable it first. Tegye a következőt:To do this:

 1. Kövesse Az eszközök beállításainak és funkcióinak felügyelete a Microsoft Intune-szabályzatok használatával című cikkben leírtakat.Use the information in the topic Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.
 2. A beállítások lap Regisztrálás szakaszában az Aktiválási zár engedélyezése, ha az eszköz felügyelt módban van beállítás értékét állítsa Igen értékre.In the Enrollment section, of the settings page, configure the setting Allow Activation Lock when the device is in supervised mode to Yes.
 3. Mentse a szabályzatot, és alkalmazza azokra az eszközökre, amelyeken az aktiválási zár megkerülését felügyelni szeretné.Save the policy, and deploy it to the devices on which you want to manage Activation Lock bypass.

Az aktiválási zár megkerülésének használata az Intune felügyeleti konzolonHow to use Activation Lock bypass from the Intune admin console

Important

Az eszköz aktiválási zárának megkerülése után a Find My iPhone alkalmazás megnyitásakor egy újabb aktiválási zár lép érvénybe.After you bypass the Activation Lock on a device, a new Activation Lock is automatically applied if the Find My iPhone app is opened. Ezért csak akkor kövesse ezt az eljárást, ha az eszköz a birtokában van.Because of this, you should be in physical possession of the device before you follow this procedure.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában válassza a Csoportok > Minden eszköz > Minden céges eszköz elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices.

 2. Válassza ki azt az eszközt, amelynek aktiválási zárját meg szeretné kerülni.Select the device whose Activation Lock you want to bypass. Válassza az Aktiválási zár megkerülése lehetőséget.Choose Activation Lock Bypass.

 3. Olvassa el a figyelmeztető üzenetet.Read the warning message. A folytatáshoz válassza az Igen lehetőséget.Choose Yes to proceed.

A zárolásfeloldási kérés állapotát az eszköz részleteit megjelenítő oldalon ellenőrizheti.You can examine the status of the unlock request on the details page for the device.

Az aktiválási zárat használó eszközök megtekintéseHow to see which devices are using Activation Lock

Az alábbi két módon tekintheti meg az aktiválási zárat használó eszközöket:You can see which devices are using Activation Lock in two ways:

 • Futtassa a Mobileszközkészlet-jelentéseket.Run the Mobile Device Inventory Reports. Ebben a jelentésben az Aktiválási zár állapota és a Felügyelt oszlop mutatja az eszközök állapotát.This report displays the Activation Lock Status and Supervised columns to indicate the state of devices. A Felügyelt oszlopban Igen vagy Nemérték jelenik meg, az Aktiválási zár állapota oszlop értékei pedig a következők:The values for Supervised are Yes or No, and the values for Activation Lock Status are:

  • Engedélyezve áthidaló kóddalEnabled with bypass code

  • Engedélyezve áthidaló kód nélkül (az eszköz nem felügyelt)Enabled without bypass code (device is not supervised)

  • Engedélyezve áthidaló kód nélkül (az eszköz nem érhető el)Enabled without bypass code (device cannot be reached)

  • Nincs engedélyezveNot enabled

  Az Aktiválási zár állapota mező a nem iOS 8.0 vagy újabb rendszerű eszközök esetén üres.The Activation Lock Status box is blank for devices that do not run iOS 8.0 or later.

 • Ha Csoportok nézetben jelöl ki egy eszközt, az aktiválási zár állapota az eszköz részletező ablaktábláján jelenik meg.Select a device in a groups view to see the Activation Lock status in the device details pane.

  Ha a Minden céges eszköz csomópontban jelöl ki egy eszközt, és az aktiválási zár engedélyezve van az eszközön, megtekintheti az áthidaló kódot is.If you select a device in the All Corporate-owned Devices node and Activation Lock is enabled for the device, you can also see the bypass code. Ezzel a kóddal manuálisan végezhető el az aktiválási zár megkerülése.This code can be used to manually issue an Activation Lock bypass.

  Important

  Az Intune hétnaponta leltárt készít az aktiválási zárral rendelkező eszközökről.Intune takes inventory from devices for Activation Lock every seven days. Emiatt előfordulhat, hogy egy eszköz nem azonnal az aktiválásizár-állapotával együtt jelenik meg az Intune konzolján.Because of this, devices might not immediately be displayed with their Activation Lock status in the Intune console.

További információSee also

Eszközök kivonása Az adatok védelme távoli zárolással és jelszó alaphelyzetbe állításávalRetire devices Help protect your devices with remote lock and passcode reset