Az Intune-szoftverügyfél telepítése Windows rendszerű számítógépekreInstall the Intune software client on Windows PCs

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Windows rendszerű számítógépek az Intune-ügyfélszoftver telepítésével regisztrálhatók.Windows PCs can be enrolled by installing the Intune client software. Az Intune-ügyfélszoftver a következő módszerekkel telepíthető:The Intune client software can be installed by using the following methods:

 • A rendszergazda által az alábbi három módszer egyikével: manuális telepítés, Csoportházirenddel vagy lemezkép részeként történő telepítésselBy the IT admin, using one of these methods: manual installation, Group Policy, or installation included in a disk image

 • A végfelhasználók által, az ügyfélszoftver manuális telepítésévelBy end users, who manually install the client software

Az Intune-ügyfélszoftver tartalmazza azt a szoftvert, amely ahhoz szükséges, hogy a számítógépet regisztrálja az Intune-felügyeletben.The Intune client software contains the minimum software necessary to enroll the PC in Intune management. A számítógép regisztrálása után az Intune-ügyfélszoftver letölti a számítógép felügyeletéhez szükséges teljes ügyfélszoftvert.After a PC has been enrolled, the Intune client software then downloads the full client software required for PC management.

Az egymást követő letöltések csökkentik a hálózati sávszélességre gyakorolt hatást és minimálisra csökkentik a számítógép Intune-ban való kezdeti regisztrálásához szükséges időt.This series of downloads reduces the impact on the network's bandwidth and minimizes the time required to initially enroll the PC in Intune. Emellett azt is biztosítja, hogy a második letöltést követően az ügyfél a legfrissebb szoftverrel rendelkezzen.It also ensures that the client has the most recent software available after the second download has finished.

Egy Intune-licenc legfeljebb öt számítógépen teszi lehetővé az Intune-ügyfélszoftver telepítését.One Intune license allows the installation of the Intune client software on up to five PCs.

Az Intune-ügyfélszoftver letöltéseDownload the Intune client software

Az összes módszer, kivéve azokat, amelyekben maguk a felhasználók telepítik az Intune-ügyfélszoftvert, megköveteli a szoftver letöltését, hogy ezután központilag lehessen telepíteni azt a végfelhasználók számára.All methods, except those in which users install the Intune client software themselves, require that IT admins download the software first so that it can be subsequently deployed to end users.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Ügyfélszoftver letöltése lehetőségre.In the Microsoft Intune administration console, click Admin > Client Software Download.

  Az Intune-számítógépügyfél letöltése

 2. Az Ügyfélszoftver letöltése oldalon kattintson az Ügyfélszoftver letöltése elemre.On the Client Software Download page, click Download Client Software. Ezt követően mentse a szoftvert tartalmazó Microsoft_Intune_Setup.zip csomagot a hálózat egy biztonságos helyére.Then save the Microsoft_Intune_Setup.zip package that contains the software to a secure location on your network.

  Az Intune-ügyfélszoftver telepítési csomagja egyedi és specifikus információt tartalmaz, amely egy beágyazott tanúsítványon keresztül érhető el, és az Ön fiókjára vonatkozik.The Intune client software installation package contains unique and specific information, which is available through an embedded certificate, about your account. Ha jogosulatlan felhasználók férnek hozzá a telepítőcsomaghoz, a beágyazott tanúsítvány által jelölt fiókhoz számítógépeket regisztrálhatnak, és hozzáférhetnek a vállalat erőforrásaihoz.If unauthorized users gain access to the installation package, they can enroll PCs to the account that is represented by its embedded certificate and might gain access to company resources.

 3. Bontsa ki a telepítőcsomag tartalmát a biztonságos helyre a hálózaton.Extract the contents of the installation package to the secure location on your network.

  Important

  Ne nevezze át és ne távolítsa el a kibontott ACCOUNTCERT fájlt, különben az ügyfélszoftver telepítése sikertelen lesz.Do not rename or remove the ACCOUNTCERT file that is extracted, or the client software installation will fail.

Ügyfélszoftver manuális telepítéseDeploy the client software manually

Ugorjon az ügyfélszoftver telepítési fájljait tartalmazó mappára azon számítógép(ek)en, amely(ek)re az ügyfélszoftvert telepíteni fogja.On the computer(s) on which the client software is going to be installed, go to the folder where the client software installation files are located. Futtassa a Microsoft_Intune_Setup.exe fájlt az ügyfélszoftver telepítéséhez.Then run Microsoft_Intune_Setup.exe to install the client software.

Note

A telepítés állapota akkor jelenik meg, ha az ügyfélszámítógép tálcáján megjelenő ikonra mutat.The status of the installation is displayed when you hover over the icon in the taskbar on the client PC.

Az ügyfélszoftver telepítése CsoportházirenddelDeploy the client software by using Group Policy

 1. A Microsoft_Intune_Setup.exe és a MicrosoftIntune.accountcert fájlt tartalmazó mappában futtassa a következő parancsot a 32 bites és 64 bites számítógépekhez készült Windows Installer-alapú telepítőprogramok kibontásához:In the folder that contains the files Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, run the following command to extract the Windows Installer-based installation programs for 32-bit and 64-bit computers:

  Microsoft_Intune_Setup.exe/Extract <destination folder>
  
 2. Másolja a Microsoft_Intune_x86.msi fájlt, a Microsoft_Intune_x64.msi fájlt és a MicrosoftIntune.accountcert fájlt egy olyan hálózati helyre, amely minden olyan számítógép számára elérhető, amelyre telepíteni kívánja az ügyfélszoftvert.Copy the Microsoft_Intune_x86.msi file, the Microsoft_Intune_x64.msi file, and the MicrosoftIntune.accountcert file to a network location that can be accessed by all computers on which the client software is going to be installed.

  Important

  A fájlokat ne válassza szét vagy nevezze át, különben az ügyfélszoftver telepítése sikertelen lesz.Do not separate or rename the files or the client software installation will fail.

 3. A Csoportházirenddel telepítse a szoftvert a hálózaton lévő számítógépekre.Use Group Policy to deploy the software to computers on your network.

  A szoftverek Csoportházirenddel történő automatikus telepítésével kapcsolatban a Group Policy for Beginners (Csoportházirend kezdőknek) című angol nyelvű anyagban találhat további információkat.For more information about how to use Group Policy to automatically deploy software, see Group Policy for Beginners.

Egy lemezkép részeként telepítse az ügyfélszoftvertDeploy the client software as part of an image

Az Intune ügyfélszoftverét az alábbi eljárás alapján egy operációsrendszer-kép részeként is telepítheti a számítógépekre:You can deploy the Intune client software to computers as part of an operating system image by using the following procedure as a guide:

 1. Az ügyfél telepítési fájljait, a Microsoft_Intune_Setup.exe és a MicrosoftIntune.accountcert fájlt másolja a %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup mappába a referencia-számítógépen.Copy the client installation files, Microsoft_Intune_Setup.exe and MicrosoftIntune.accountcert, to the %Systemdrive%\Temp\Microsoft_Intune_Setup folder on the reference computer.

 2. Hozzon létre egy WindowsIntuneEnrollPending nevű bejegyzést a beállításjegyzékben a következő parancs hozzáadásával a SetupComplete.cmd parancsfájlhoz:Create the WindowsIntuneEnrollPending registry entry by adding the following command to the SetupComplete.cmd script:

  %windir%\system32\reg.exe add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Onlinemanagement\Deployment /v
  WindowsIntuneEnrollPending /t REG_DWORD /d 1
  
 3. A következő parancs a setupcomplete.cmd parancsfájlhoz való hozzáadásával futtassa a regisztrációs csomagot a /PrepareEnroll parancssori argumentummal:Add the following command to setupcomplete.cmd to run the enrollment package with the /PrepareEnroll command-line argument:

  %systemdrive%\temp\Microsoft_Intune_Setup\Microsoft_Intune_Setup.exe /PrepareEnroll
  

  Tip

  A SetupComplete.cmd parancsfájl lehetővé teszi, hogy a Windows telepítő módosításokat végezzen a rendszeren egy felhasználó bejelentkezése előtt.The SetupComplete.cmd script enables Windows Setup to make modifications to the system before a user signs on. A /PrepareEnroll parancssori argumentum előkészíti a célzott számítógépet a Windows telepítő befejeződése után az Intune-ban való automatikus regisztráláshoz.The /PrepareEnroll command-line argument prepares a targeted computer to be automatically enrolled in Intune after Windows Setup finishes.

 4. Helyezze a SetupComplete.cmd fájlt a %Windir%\Setup\Scripts mappába a referencia-számítógépen.Put SetupComplete.cmd in the %Windir%\Setup\Scripts folder on the reference computer.

 5. Rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépről, majd telepítse azt a célként megadott számítógépekre.Capture an image of the reference computer and then deploy this to targeted computers.

  Amikor a célszámítógép a Windows telepítő befejezése után újraindul, létrejön a WindowsIntuneEnrollPending beállításkulcs.When the targeted computer restarts at the completion of Windows Setup, the WindowsIntuneEnrollPending registry key is created. A regisztrálási csomag ellenőrzi, hogy regisztrálva van-e a számítógép.The enrollment package checks to see if the computer is enrolled. Ha a számítógép regisztrálva van, nem szükséges további művelet.If the computer is enrolled, no further action is taken. Ha a számítógép nincs regisztrálva, a regisztrálási csomag létrehoz egy automatikus Microsoft Intune-regisztrálási feladatot.If the computer is not enrolled, the enrollment package creates a Microsoft Intune Automatic Enrollment Task.

  Amikor a következő ütemezett időpontban lefut az automatikus regisztrálási feladat, ellenőrzi, hogy létezik-e a MicrosoftIntuneEnrollPending beállításkulcs, és megkísérli regisztrálni a célszámítógépet az Intune szolgáltatásban.When the automatic enrollment task runs at the next scheduled time, it checks the existence of the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and it tries to enroll the targeted PC in Intune. Ha a regisztráció bármilyen okból nem sikerül, a rendszer ismét megkísérli a regisztrációt a feladat következő futtatásakor.If the enrollment fails for any reason, the enrollment is retried the next time the task runs. A próbálkozások egy hónapon keresztül ismétlődnek.The retries continue for a month.

  Ha a regisztráció sikeres, vagy ha letelik az egy hónap (amelyik előbb megtörténik), törlődik a célszámítógépről az automatikus Intune-regisztrálási feladat, a WindowsIntuneEnrollPending beállításkulcs és a fióktanúsítvány.The Intune Automatic Enrollment Task, the WindowsIntuneEnrollPending registry value, and the account certificate are deleted from the targeted computer either when the enrollment is successful or after a month (whichever comes first).

A felhasználók felkérése önálló regisztrálásraInstruct users to self-enroll

Az Intune-ügyfélszoftver a Céges portál webhelyen telepíthető.Users install the Intune client software by going to the Company Portal website. A felhasználók számára a webes portálon megjelenített pontos információ a fiók MDM-szolgáltatójától, illetve a felhasználó számítógépének operációsrendszer-platformjától és verziójától függően változik.The exact information that users see in the web portal varies, depending on your account's MDM Authority and the OS platform/version of the user's PC.

Ha a felhasználókhoz még nem rendeltek Intune-licencet, vagy ha a szervezet MDM-szolgáltatóját még nem állították be az Intune-ra, a felhasználóknak nem jelenik meg regisztrálási lehetőség.If users haven't been assigned an Intune license or if the organization's MDM Authority hasn't been set to Intune, users aren't shown any options to enroll.

Ha a felhasználókhoz hozzárendeltek Intune-licencet, és a szervezet MDM-szolgáltatóját beállították az Intune-ra:If users have been assigned an Intune license, and the organization's MDM Authority has been set to Intune:

 • A Windows 7 és Windows 8 rendszereket használó felhasználóknak CSAK az a regisztrációs lehetőség jelenik meg, amelyben szervezetükre szabott egyedi ügyfélszoftvert kell letölteniük és telepíteniük.Windows 7 or Windows 8 PC users are shown ONLY the option to enroll to Intune by downloading and installing the PC client software that is unique to their organization.

 • A Windows 10 és Windows 8.1 rendszereken két regisztrálási lehetőség jelenik meg:Windows 10 or Windows 8.1 PC users are shown two enrollment options:

  • A számítógép regisztrálása mobileszközként: A felhasználó a Regisztráció menetének ismertetése gombra kattintás után útmutatót olvashat a számítógép mobileszközként való regisztrálásáról.Enroll PC as a mobile device: Users choose the Find Out How to Enroll button and are taken to instructions on how to enroll their PC as a mobile device. Ez a gomb kiemelt módon jelenik meg, mert az MDM-regisztráció az alapbeállítás és a javasolt regisztrációs módszer.This button is prominently displayed, because MDM enrollment is considered to be the default and preferred enrollment option. Az MDM-regisztráció azonban nem része ennek a témakörnek, mert itt csak az ügyfélszoftver telepítését ismertetjük.However, the MDM option is not applicable to this topic, which covers only the client software installation.
  • Számítógép regisztrálása az Intune-ügyfélszoftver használatával: Javasolt a felhasználókat tájékoztatni, hogy kattintsanak a Letöltés ide kattintva hivatkozásra, amely végigvezeti őket az ügyfélszoftver telepítésén.Enroll PC using the Intune client software: You'll need to tell your users to select the Click here to download it link, which takes them through the client software installation.

Az alábbi táblázat a különböző lehetőségeket foglalja össze.The following table summarizes the options.

Alapértelmezés szerinti regisztrálási lehetőségek platform szerint

Az alábbi képernyőkép azt mutatja, amit a felhasználók láthatnak az ügyfélszoftver használatával történő eszközregisztrálás során.The following screenshots show what users see as they enroll their devices using the software client.

A rendszer először felkéri a felhasználót, hogy azonosítsa vagy regisztrálja az eszközt.Users are first prompted to identify or to enroll their device.

eszköz azonosítása vagy regisztrálása

A PC-s ügyfélszoftver telepítésének érdekében érdemes a felhasználókat felkérni, hogy válasszák a Letöltés ide kattintva hivatkozást, amely lehetővé teszi a PC-s ügyfélszoftver letöltését, és végigvezeti a felhasználót a telepítési folyamaton.To have your users install the PC client software, you'll need to tell them to select the Click here to download it link, which enables users to download the PC client software and takes them through the installation process. A Regisztráció menetének ismertetése gomb az MDM-regisztráció folyamatát ismertető dokumentációhoz vezet, amely azonban nem releváns az ügyfélszoftverrel kapcsolatos útmutatóhoz.The Find out how to enroll button takes users to documentation about how to enroll using MDM enrollment, which is not relevant to these software client instructions.

válassza a Letöltés ide kattintva hivatkozást

A hivatkozásra kattintva egy Szoftver letöltése gomb jelenik meg, amelynek kiválasztásával elindítható a PC-s ügyfélszoftver telepítése.When users click the link, they see a Download Software button, which they select to start the PC client software installation.

válassza a Szoftver letöltése gombot

Ezt követően a felhasználóknak be kell jelentkezniük a vállalati hitelesítő adataikkal.Users are then asked to sign in with their corporate credentials.

Bejelentkezés hitelesítő adatokkal

A felhasználó a telepítési folyamat Üdvözlő oldalára kerül.Users are taken to the Welcome page for the installation.

A PC-s ügyfél telepítésének Üdvözlő oldala

A Következő gomb kiválasztásával elindul a telepítés.Users choose Next, and the installation starts.

A PC-s ügyfél telepítésének Üdvözlő oldala

A telepítés befejeztével a felhasználó a Befejezés gombot választja.When the installation completes, users choose Finish.

A PC-s ügyfél telepítésének befejezése

Ha a felhasználó úgy próbálja mobileszközként regisztrálni a számítógépet, hogy az már korábban regisztrálva lett a PC-s Intune-ügyfélszoftverrel, akkor az alább látható hibaüzenetet kapja.If users try to enroll their PC as a mobile device after having already enrolled using the Intune PC client software, they see the following error screen.

A megjelenő képernyő, ha a számítógép már regisztrálva van

A sikeres ügyféltelepítés figyelése és ellenőrzéseMonitor and validate successful client deployment

A következő eljárások egyikével figyelheti és ellenőrizheti az ügyfél sikeres telepítését.Use one of the following procedures to help you monitor and validate successful client deployment.

A kliensszoftver telepítésének ellenőrzése a Microsoft Intune felügyeleti konzolonTo verify the installation of the client software from the Microsoft Intune administrator console

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Csoportok > Minden eszköz > Minden számítógép lehetőségre.In the Microsoft Intune administration console, click Groups > All Devices > All Computers.

 2. A listában keresse meg az Intune szolgáltatással kommunikáló számítógépeket, vagy a Keresés az eszközök között mezőben megadva a számítógép nevét (vagy annak bármely részét) kereshet meg egy adott kezelt számítógépet.In the list, find the computers that are communicating with Intune, or search for a specific managed computer by typing the computer name (or any part of the name) in the Search devices box.

 3. Vizsgálja meg a számítógép állapotát a konzol alsó ablaktábláján.Examine the status of the computer in the bottom pane of the console. Hárítsa el az esetleges hibákat.Resolve any errors.

Az összes regisztrált számítógépet megjelenítő számítógépkészlet-jelentés létrehozásaTo create a computer inventory report to display all enrolled computers

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Jelentések > Számítógépleltár-jelentések elemre.In the Microsoft Intune administration console, click Reports > Computer Inventory Reports.

 2. Az Új jelentés létrehozása lapon az összes mezőben hagyja meg az alapértelmezett értéket (kivéve ha szűrőket kíván alkalmazni), majd kattintson a Jelentés megtekintéselehetőségre.On the Create New Report page, leave the default values in all fields (unless you want to apply filters), and then click View Report.

 3. Ekkor egy új ablakban megjelenik a Számítógépleltár-jelentés lap, melyen az összes, az Intune szolgáltatásban sikeresen regisztrált számítógép látható.The Computer Inventory Report page opens in a new window that displays all computers that are successfully enrolled in Intune.

  Tip

  A jelentés bármely oszlopának fejlécére kattintva a lista az adott oszlop tartalma szerint rendezhető.Click any column heading in the report to sort the list by the contents of that column.

A Windows rendszerű ügyfélszoftver eltávolításaUninstall the Windows client software

Kétféle módon lehet törölni a Windows rendszerű ügyfélszoftver regisztrációját:There are two ways to unenroll the Windows client software:

 • Az Intune felügyeleti konzoljával (ajánlott módszer)From the Intune admin console (recommended method)
 • Az ügyfélen parancssorralFrom a command prompt on the client

A regisztráció törlése az Intune felügyeleti konzoljávalUnenroll by using the Intune admin console

Ha az ügyfélszoftver regisztrációjának törlését az Intune felügyeleti konzoljával végzi, válassza a Csoportok > Minden számítógép > Eszközök elemet.To unenroll the software client by using the Intune admin console, go to Groups > All Computers > Devices. Kattintson a jobb gombbal az ügyfélre, és válassza a Kivonás/törlés elemet.Right-click the client, and select Retire/Wipe.

A regisztráció törlése az ügyfélen parancssorralUnenroll by using a command prompt on the client

Rendszergazdai jogú parancssorból futtassa az alábbi parancsok egyikét.Using an elevated command prompt, run one of the following commands.

1. módszer:Method 1:

"C:\Program Files\Microsoft\OnlineManagement\Common\ProvisioningUtil.exe" /UninstallAgents /MicrosoftIntune

2. módszer:Method 2
Vegye figyelembe, hogy minden alábbi ügynök telepítve van a Windows összes termékváltozatán):Note that all of these agents are installed on every SKU of Windows:

wmic product where name="Microsoft Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Microsoft Intune" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Endpoint Protection Management Components" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Notification Service" call uninstall<br>
wmic product where name="System Center 2012 - Operations Manager Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Policy Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Policy Platform" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Security Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Client Service" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Easy Assist v2" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Monitoring Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Endpoint Protection Agent" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Firewall Configuration Provider" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune Center" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Update Manager" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Online Management Agent Installer" call uninstall<br>
wmic product where name="Windows Intune" call uninstall

Tip

Az ügyfél regisztrációjának törlése elavult kiszolgálóoldali rekordot hagy hátra az érintett ügyfélen.Client unenrollment will leave a stale sever-side record for the affected client. A regisztráció törlése aszinkron folyamat, és kilenc ügynök eltávolítására van szükség, így a művelet befejezése akár 30 percet is igénybe vehet.The unenrollment process is asynchronous, and there are nine agents to uninstall, so it may take up to 30 mins to complete.

A regisztráció törlési állapotának ellenőrzéseCheck the unenrollment status

Ellenőrizze a %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement mappát, és győződjön meg arról, hogy csak az alábbi könyvtárak láthatóak a bal oldalon:Check "%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement" and ensure that only the following directories are shown on the left:

 • ÜgynöktelepítőAgentInstaller
 • NaplókLogs
 • FrissítésekUpdates
 • KözösCommon

Az OnlineManagement nevű mappa eltávolításaRemove the OnlineManagement folder

A regisztrációtörlési folyamat nem távolítja el az OnlineManagement nevű mappát.The unenrollment process does not remove the OnlineManagement folder. Várjon 30 percet az eltávolítás után, majd futtassa ezt a parancsot.Wait 30 minutes after the uninstall, and then run this command. Ha túl hamar futtatja, az eltávolítás ismeretlen állapotú maradhat.If you run it too soon, the uninstall could be left in an unknown state. A mappa eltávolításához nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssort, majd futtassa a következő parancsot:To remove the folder, start an elevated prompt and run:

"rd /s /q %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement".

További lépésekNext steps

Windows rendszerű számítógépek felügyelete a Microsoft Intune-nal Az ügyfél beállításának hibaelhárításaManage Windows PCs with Microsoft Intune Troubleshoot client setup