A készülékregisztrációs programban részt vevő vállalati iOS-eszközök regisztrálásaEnroll corporate-owned Device Enrollment Program iOS devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune-nal olyan regisztrációs profilt telepíthet, amely képes vezeték nélkül regisztrálni a készülékregisztrációs programon (DEP) keresztül vásárolt iOS-eszközöket.Microsoft Intune can deploy an enrollment profile that enrolls iOS devices that were bought through the Device Enrollment Program (DEP) “over the air.” A regisztrációs csomag telepítősegéd-beállításokat is tartalmazhat az eszközhöz.The enrollment package can include setup assistant options for the device.

Megjegyzés

A DEP-regisztrációt nem lehet használni az eszközregisztráció-kezelői módszerrel.DEP enrollment can't be used with the device enrollment manager method. Ha a felhasználók a Céges portál alkalmazással regisztrálják iOS-es eszközeiket, az eszközök sorozatszámait pedig később importálják és egy DEP-profilhoz rendelik, akkor az eszközök Intune-regisztrációja megszűnik.Also, if users enroll iOS devices (i.e. using the Company Portal app) and those devices' serial numbers are then imported and assigned a DEP profile, the device will be unenrolled from Intune.

iOS-es eszközök Apple DEP-felügyelettel való regisztrálásának előfeltételeiPrerequisites for enrolling iOS devices by using Apple DEP management

 • APNs-tanúsítvány telepítéseInstall an APNs certificate

 • A szervezetnek csatlakoznia kell az Apple DEP-hez, és az eszközöket ezen program keretében kell beszerezniük.Your organization must join Apple DEP and get devices through that program. A folyamat részletei a következő webhelyen érhetők el: https://deploy.apple.com. A program előnyei közé tartozik a beavatkozás nélküli beállítás, amelynek használata esetén az eszközöket nem kell csatlakoztatnia egy számítógép USB-portjához.Details of that process are available at: https://deploy.apple.com. Advantages of the program include hands-free setup of devices without using a USB cable to connect each device to a computer.

 • A vállalat által birtokolt iOS-eszközöket csak egy az Apple-től származó DEP-jogkivonat birtokában regisztrálhatja a DEP programba.Before you can enroll corporate-owned iOS devices with DEP, you need a DEP token from Apple. Ez a jogkivonat lehetővé teszi, hogy az Intune szinkronizálja a DEP-ben résztvevő, vállalat által birtokolt eszközök adatait.This token lets Intune sync information about DEP-participating devices that your corporation owns. A token ezen felül lehetővé teszi, hogy az Intune Regisztrációs profilokat töltsön fel az Apple-nek, és a feltöltött profilokhoz eszközöket rendeljen hozzá.It also permits Intune to perform Enrollment Profile uploads to Apple and to assign devices to those profiles.

iOS-es eszközök Apple DEP-felügyelettel való regisztrálásának meneteSteps to enroll iOS devices by using Apple DEP management

Az alábbi lépések azt ismertetik, hogyan lehet azonnal regisztrálni az iOS-es eszközöket az Apple DEP-felügyelettel.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple DEP management. Ahogyan az eszközök bekerülnek a céghez, majd kikerülnek onnan, bizonyos alább leírt lépéseket – például a sorozatszámok felvételét és eltávolítását – valószínűleg többször el kell majd végezni.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Titkosítási kulcs beszerzéseGet an Encryption Key

 1. Rendszergazda felhasználóként bejelentkezve nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolját, és a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS > Készülékregisztrációs program területen válassza a Titkosítási kulcs letöltése lehetőséget.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Download Encryption Key.

 2. Mentse a titkosítási kulcs fájlját (.pem) helyileg.Save the encryption key (.pem) file locally. A .pem fájllal megbízhatósági kapcsolati tanúsítványt kérhet az Apple Device Enrollment Program portálról.The .pem file is used to request a trust-relationship certificate from the Apple Device Enrollment Program portal.

DEP-token frissítése

DEP-token beszerzéseGet a Device Enrollment Program token

 1. Nyissa meg a Device Enrollment Program portálját (https://deploy.apple.com), és jelentkezzen be a vállalati Apple ID azonosítóval.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com), and sign in with your company Apple ID. A későbbiekben ezt az Apple ID-t kell használnia a DEP-jogkivonat megújításához.This Apple ID must be used later to renew your DEP token.

 2. A Device Enrollment Program portálján válassza a Device Enrollment Program (Készülékregisztrációs program) > Manage Servers (Kiszolgálók kezelése), majd az Add MDM Server (MDM-kiszolgáló felvétele) lehetőséget.In the Device Enrollment Program Portal, go to Device Enrollment Program > Manage Servers, and then choose Add MDM Server.

 3. Az MDM Server Name (MDM-kiszolgáló neve) mezőben adja meg az MDM-kiszolgáló nevét, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.Enter the MDM Server Name, and then choose Next. A kiszolgálónév Önnek segít a mobileszköz-felügyeleti (MDM-) kiszolgáló azonosításában,The server name is for your reference to identify the mobile device management (MDM) server. nem ez a Microsoft Intune-kiszolgáló URL-címe vagy neve.It is not the name or URL of the Microsoft Intune server.

 4. Megnyílik az Add <Kiszolgálónév> (<Kiszolgálónév> hozzáadása) párbeszédpanel.The Add <ServerName> dialog box opens. Kattintson a Choose File… (Fájl kiválasztása…) elemreChoose Choose File… a .pem-fájl feltöltéséhez, majd válassza a Next (Tovább) lehetőséget.to upload the .pem file, and then choose Next.

 5. Az Add <Kiszolgálónév> (<Kiszolgálónév> hozzáadása) párbeszédpanelen megjelenik a Your Server Token (Az Ön kiszolgálói jogkivonata) hivatkozás.The Add <ServerName> dialog box shows a Your Server Token link. Töltse le a kiszolgálói jogkivonatfájlt (.p7m) a számítógépre, majd válassza a Done(Kész) lehetőséget.Download the server token (.p7m) file to your computer, and then choose Done.

  A tanúsítványfájl (.p7m) segítségével megbízhatósági kapcsolatot hozhat létre az Intune és az Apple DEP-kiszolgálói között.This certificate (.p7m) file is used to establish a trust relationship between Intune and Apple’s Device Enrollment Program servers.

A DEP-token hozzáadása az Intune-hozAdd the DEP token to Intune

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában lépjen a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS > Készülékregisztrációs program lapra.In the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program.

 2. Válassza a DEP-token feltöltése lehetőséget.Choose Upload the DEP Token. Keresse meg a tanúsítványfájlt (.p7m), adja meg Apple ID azonosítóját, majd válassza a Feltöltés lehetőséget.Browse to the certificate (.p7m) file, enter your Apple ID, and then choose Upload.

A vállalati eszközregisztrációs házirend felvételeAdd the Corporate Device Enrollment Policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában lépjen a Házirend > Munkahelyi eszközök regisztrációja lapra, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

 2. Adja meg az Általános lapon található adatokat, például töltse ki a Név és a Leírás mezőt, valamint adja meg, hogy a profilhoz rendelt eszközök felhasználóhoz vagy csoporthoz tartozzanak-e:Provide General details including Name and Description, and specify whether devices assigned to the profile have user affinity or belong to a group:

  • Rákérdezés a felhasználói affinitásra – Az eszközt a kezdeti beállítás során össze kell kapcsolni egy felhasználóval, hogy az eszköz ezen a felhasználón keresztül hozzáférhessen a vállalati adatokhoz és e-mailekhez.Prompt for user affinity: The device must be affiliated with a user during initial setup before it can be permitted to access company data and email as that user. A felhasználói affinitást a DEP programmal felügyelt olyan eszközöknél kell beállítani, amelyek felhasználók tulajdonában vannak, de munkahelyi portált kell rajtuk használni (azaz alkalmazásokat kell rájuk telepíteni).User affinity should be set up for DEP-managed devices that belong to users and need to use the company portal (that is, to install apps). A többtényezős hitelesítés (MFA) nem működik a regisztráció közben olyan DEP-eszközökön, amelyekre felhasználói affinitás érvényes.Multifactor authentication (MFA) doesn't work during enrollment on DEP devices with user affinity. A regisztrációt követően az ilyen eszközökön is az elvárásoknak megfelelően működik az MFA.After enrollment, MFA works as expected on these devices. Az első bejelentkezéskor jelszómódosításra kötelezett új felhasználók nem kaphatnak értesítést a DEP-eszközökön történő regisztráció során.New users who are required to change their password when they first sign in cannot be prompted during enrollment on DEP devices. Ezen túlmenően a lejárt jelszavú felhasználók nem kapnak értesítést a jelszó visszaállításáról a DEP-regisztráció során, és a jelszó visszaállítását egy másik eszközről kell végrehajtaniuk.Additionally, users whose passwords have expired won't be prompted to reset their password during DEP enrollment and must reset the password from a different device.

   Megjegyzés

   A felhasználói affinitással rendelkező DEP funkció esetében a felhasználói jogkivonat kérelmezéséhez engedélyezni kell a WS-Trust 1.3 Username/Mixed végpontot.DEP with user affinity requires WS-Trust 1.3 Username/Mixed endpoint to be enabled to request user token. További információ a WS-Trust 1.3-ról.Learn more about WS-Trust 1.3.

  • Nincs megadva a felhasználói affinitás – Az eszköz egyetlen felhasználóhoz sincs társítva.No user affinity: The device is not affiliated with a user. Ezt a kapcsolatot olyan eszközök esetén alkalmazza, amelyek a helyi felhasználói adatok nélkül hajtanak végre feladatokat.Use this affiliation for devices that do tasks without accessing local user data. A felhasználói kapcsolatot igénylő alkalmazások, az üzletági alkalmazások telepítéséhez használt munkahelyi portál alkalmazást is beleértve, nem fognak működni.Apps that require user affiliation, including the Company Portal app that is used to install line-of-business apps, won’t work.

  Ezen kívül Eszközöket rendelhet hozzá a következő csoporthoz is.You can also Assign devices to the following group. A csoport kijelöléséhez válassza a Kijelölés... lehetőséget.Choose Select... to choose a group.

  Fontos

  A csoport-hozzárendelések az Intune-ból az Azure Active Directory-ba kerülnek át.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Az Intune-fiók vonatkozó frissítése után az Eszközök hozzárendelése ehhez a csoporthoz nem jelenik meg többé.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. További információ.Learn more.

 3. Engedélyezze A szabályzat DEP-beállításainak konfigurálása beállítást a DEP támogatásához.Enable Configure Device Enrollment Program settings for this policy to support DEP.

  A Beállítási asszisztens ablaktábla

  A DEP által felügyelt eszközök számára a következő beállítások érhetőek el:The following settings are available for DEP-managed devices:

  • Részleg – Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás során az About Configuration (Konfiguráció névjegye) elemre koppint.Department - Appears when users tap About Configuration during activation
  • Ügyfélszolgálat telefonszáma – Akkor jelenik meg, ha a felhasználó az aktiválás közben a Segítségre van szüksége? gombra kattint.Support phone number - Appears when the user clicks the Need Help button during activation
  • Előkészítés módja – Ezt az aktiválás közben állítja be a rendszer, és az eszköz gyári beállításainak visszaállítása nélkül nem lehet módosítani:Preparation mode - Set during activation and cannot be changed without factory resetting the device:
   • Felügyeletlen – Korlátozott felügyeleti funkciókUnsupervised - Limited management capabilities
   • Felügyelt – Több felügyeleti funkciót engedélyez, és alapértelmezés szerint letiltja az Aktiválási zár funkciótSupervised - Enables more management options and disables Activation Lock by default
  • A regisztrálási profil rögzítése a következő eszközhöz – Ezt aktiválás közben lehet beállítani, és a gyári beállítások visszaállítása nélkül nem módosítható.Lock enrollment profile to device - Set during activation and cannot be changed without a factory reset
   • Letiltás – Lehetővé teszi a felügyeleti profil eltávolítását a Beállítások menüből.Disable - Allows the management profile to be removed from the Settings menu
   • Engedélyezés – (Az Előkészítés módja = Felügyelt beállítás szükséges hozzá.) Letiltja a felügyeleti profil eltávolítására szolgáló menüpontot az iOS-beállításokbanEnable - (Requires Preparation Mode = Supervised) Disables the iOS Settings menu option to remove the management profile
  • Beállítási asszisztens – Beállítások – Ezeknek a beállításoknak a megadása nem kötelező, és az iOS Beállítások menüjében később is konfigurálhatók.Setup Assistant Options - These optional settings can be set up later in the iOS Settings menu.
   • PIN-kód – PIN-kód kérése aktiváláskor.Passcode - Prompt for passcode during activation. PIN-kód megadására mindig szükség van, kivéve, ha az eszköz biztonságát, illetve elérésének szabályozását valamilyen más módszer biztosítja (például teljes képernyős mód, amely egyetlen alkalmazás futtatására korlátozza az eszközt)Always require a passcode unless the device will be secured or have access controlled in some other manner (that is, kiosk mode that restricts the device to one app)
    • Helyalapú szolgáltatások – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja a szolgáltatást.Location Services - If enabled, Setup Assistant prompts for the service during activation
    • Visszaállítás – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során iCloud-alapú biztonsági mentést fog kérni.Restore - If enabled, Setup Assistant prompts for iCloud backup during activation
    • Apple ID – Ha engedélyezte, az iOS kérni fogja a felhasználótól az Apple ID azonosítót, ha az azonosító megadása nélkül próbál alkalmazást telepíteni az Intune-ban.Apple ID - If enabled, iOS will prompt users for an Apple ID when Intune attempts to install an app without an ID. Az App Store-beli iOS-alkalmazások letöltéséhez Apple ID azonosító szükséges, az Intune által telepített alkalmazásokat is beleértve.An Apple ID is required to download iOS App Store apps, including those installed by Intune.
    • Feltételek és kikötések – Ha engedélyezte, a Beállítási asszisztens az aktiválás során arra fogja kérni a felhasználót, hogy fogadja el az Apple használati feltételeit.Terms and Conditions - If enabled, Setup Assistant prompts users to accept Apple's terms and conditions during activation
    • Touch ID – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Touch ID - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Apple Pay – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Apple Pay - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Nagyítás – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Zoom - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Siri – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Siri - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
    • Diagnosztikai adatok küldése az Apple-nek – Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Beállítási asszisztens az aktiválás során kérni fogja ezt a szolgáltatást.Send diagnostic data to Apple - If enabled, Setup Assistant prompts for this service during activation
  • Az Apple Configurator további felügyeleti funkcióinak engedélyezése – Állítsa a Letiltás beállításra, hogy megakadályozza a fájloknak az iTunesszal való szinkronizálását, illetve az Apple Configuratoron keresztüli felügyeletet.Enable additional Apple Configurator management - Set to Disallow to prevent syncing files with iTunes or management via Apple Configurator. Javasoljuk, hogy állítsa a beállítást a Letiltás értékre, a további konfigurációkat exportálja az Apple Configuratorból, majd az Intune-on keresztül telepítse ezeket egyéni iOS-konfigurációs profilként ahelyett, hogy ezzel a beállítással engedélyezné a tanúsítvánnyal vagy anélkül történő manuális telepítést.It's a good idea to choose Disallow, export further configurations from Apple Configurator, and then deploy as a Custom iOS configuration profile via Intune instead of using this setting to allow manual deployment with or without a certificate.
   • Letiltás – Megakadályozza, hogy az eszköz USB-kapcsolaton keresztül kommunikáljon (párosítás letiltása).Disallow - Prevents the device from communicating via USB (disables pairing)
   • Engedélyezés – Engedélyezi az eszköz és bármely PC vagy Mac-számítógép közötti, USB-kapcsolaton keresztüli kommunikációt.Allow - Allows a device to communicate via USB connection for any PC or Mac
   • Tanúsítvány megkövetelése – Engedélyezi a regisztrációs profilba importált tanúsítvánnyal rendelkező Mac számítógépekkel való párosítást.Require certificate - Allows pairing with a Mac with a certificate imported to the enrollment profile

A profil hozzárendelése eszközökhözAssign the profile to devices

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában lépjen a Házirend > Munkahelyi eszközök regisztrációja lapra, majd válassza a Hozzárendelés lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Assign.

 2. Válassza ki, hogy mely eszközökhöz szeretné hozzárendelni a létrehozott profilt.Choose the devices to which you want to assign the profile that you created. Választhatja a Minden eszköz lehetőséget, vagy jelölje ki a kívánt eszközöket, majd válassza a Hozzáadás elemet.You can choose All devices or select specific devices, and then select Add.

Fontos

Jelenleg az Intune-ban megadhat egy „alapértelmezett” eszközregisztrációs profilt, és amikor új sorozatszámokat szinkronizál az Apple DEP szolgáltatással, akkor azok automatikusan ehhez a profilhoz lesznek hozzárendelve.Currently, Intune lets you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple DEP service. Onnantól kezdve, hogy a közeljövőben a bérlője az új Azure Portalra lesz migrálva, nem fog tudni alapértelmezett profilt megadni és ahhoz sorozatszámokat automatikusan hozzárendelni.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Ehelyett a sorozatszámokat egy adott profilhoz kell hozzárendelnie.Instead, you will have to assign serial numbers to a specific profile. További információLearn more

DEP-eszközök hozzárendelése kezelés céljábólAssign DEP Devices for Management

 1. Nyissa meg a Device Enrollment Program portált (https://deploy.apple.com), és jelentkezzen be a vállalati Apple ID-val.Go to the Device Enrollment Program Portal (https://deploy.apple.com) and sign in with your company Apple ID.

 2. Válassza a Deployment Program (Telepítési program) > Device Enrollment Program (Készülékregisztrációs program) > Manage Devices (Eszközök kezelése) lehetőséget.Go to Deployment Program > Device Enrollment Program > Manage Devices.

 3. Adja meg, hogy miként fogja kiválasztani az eszközöket ( Choose Devices), adja meg az eszközinformációkat, és adja meg a részleteket az eszköz sorozatszáma ( Serial Number) vagy rendelésszáma ( Order Number) alapján, illetve CSV-fájl feltöltésével ( Upload CSV File).Specify how you will Choose Devices, provide device information and specify details by device Serial Number, Order Number, or Upload CSV File.

 4. Válassza az Assign to Server (Hozzárendelés kiszolgálóhoz) lehetőséget, válassza ki a Microsoft Intune-hoz megadott <kiszolgálónevet>, majd kattintson az OK gombra.Choose Assign to Server and choose the <ServerName> specified for Microsoft Intune, and then choose OK.

DEP által felügyelt eszközök szinkronizálásaSynchronize DEP-Managed Devices

Ez a lépés szinkronizálja az eszközöket az Apple DEP szolgáltatással, és lehetővé teszi, hogy az eszközök megjelenjenek az Intune-konzolon.This step synchronizes devices with the Apple DEP Service, and makes the devices appear in the Intune console.

 1. Rendszergazda felhasználóként bejelentkezve nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzolját, és a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > iOS > Készülékregisztrációs program területen válassza a Szinkronizálás lehetőséget.As an administrative user, open the Microsoft Intune administration console, go to Admin > Mobile Device Management > iOS > Device Enrollment Program, and then choose Sync now. A szolgáltatás elküld egy szinkronizálási kérelmet az Apple-nek.A sync request is sent to Apple.

 2. Ha meg szeretné tekinteni a DEP által felügyelt eszközöket a szinkronizálás után, nyissa meg a Microsoft Intune felügyeleti konzoljának Csoportok > Minden eszköz > Előre regisztrált vállalati eszközök > iOS-sorozatszám szerint menüpontját.To see DEP-managed devices after synchronization, in the Microsoft Intune administration console go to Groups > All Devices > Corporate Pre-enrolled devices > By iOS Serial Number. Az iOS-sorozatszám szerint munkaterületen, a felügyelt eszközök Állapot mezőjében mindaddig a „Nincs kapcsolat” szöveg látható, amíg be nem kapcsolták az adott eszközt, és nem futtatták a Beállítási asszisztenst az eszköz regisztrálásához.In the By iOS Serial Number workspace, the State for managed devices reads “Not contacted” until the device is powered on and runs the Setup Assistant to enroll the device.

  Az Apple elfogadható DEP-forgalomra vonatkozó feltételeinek teljesítése érdekében az Intune a következő korlátozásokat írja elő:To comply with Apple’s terms for acceptable DEP traffic, Intune imposes the following restrictions:

  • Teljes DEP-szinkronizálás legfeljebb hét naponként futtatható.A full DEP sync can run no more than once every seven days. A teljes szinkronizálás során az Intune frissíti az Apple által hozzárendelt összes Intune-sorozatszámot, függetlenül attól, hogy azokat korábban szinkronizálták-e.During a full sync, Intune refreshes every serial number that Apple has assigned to Intune whether the serial has previously been synced or not. Ha az előző teljes szinkronizálástól számított hét napon belül újabb teljes szinkronizálást kísérel meg, az Intune csak a szolgáltatásban még nem szereplő sorozatszámokat frissíti.If a full sync is attempted within seven days of the previous full sync, Intune only refreshes serial numbers that are not already listed in Intune.

  • A szinkronizálási kérelmek elbírálása 10 percet vesz igénybe.Any sync request is given 10 minutes to finish. Ez idő alatt, vagy amíg a kérelem ellenőrzése nem fejeződött be, a Szinkronizálás gomb inaktív.During this time or until the request succeeds, the Sync button is disabled.

Eszközök terjesztése a felhasználóknakDistribute devices to users

Megkezdheti a vállalati tulajdonú eszközök terjesztését a felhasználóknak.Your corporate-owned devices can now be distributed to users. Az iOS-eszközök bekapcsolásakor a rendszer regisztrálja az eszközöket az Intune-nal való felügyelet számára.When an iOS device is turned on it will be enrolled for management by Intune. A felhasználói eszközkorlát a DEP-pel kezelt eszközökre érvényes.The user device limit applies to DEP-managed devices.

Megjegyzés

Ha egy felhasználó DEP-eszközt próbál regisztrálni, miközben már elérte az eszközkorlátját, a regisztráció figyelmeztetés nélkül meghiúsul.If a user attempts to enroll a DEP device but has exceeded her device limit, enrollment will fail silently without warning the user.

Változások az Intune csoport-hozzárendelésekbenChanges to Intune group assignments

2017 áprilisától az eszközcsoport-kezelés az Azure Active Directoryba kerül át.Starting in April 2017, device group management is moving to Azure Active Directory. Az Azure Active Directory-csoportokba költözés után a csoport-hozzárendelés nem jelenik meg a vállalati beléptetési profil beállításai között.After the transition to Azure Active Directory groups, group assignment will not appear in the Corporate Enrollment Profile options. Mivel ezek a módosítások több hónapig tartanak, lehet, hogy a változások nem lesznek azonnal láthatók.Because this change will roll out over a series of months, you might not see the change right away. Az új portálra költözés után a dinamikus eszközcsoportok hozzárendelése a vállalati beléptetési profil neve alapján végezhető el.After moving to the new portal, dynamic device group assignments can be defined based on the Corporate Enrollment Profile names.

A migrálás után a rendszer a vállalati eszközregisztrációs profilok által előre hozzárendelt összes Intune-beli eszközcsoporthoz létrehoz egy megfelelő dinamikus eszközcsoportot az AAD-ben a vállalati eszközregisztrációs profil neve alapján.Upon migration, for every Intune device group pre-assigned by a Corporate Device Enrollment profile, a corresponding dynamic device group will be created in Azure AD based on the Corporate Device Enrollment profile’s name. Az új profilnevek formátuma EnrollmentProfile:<a társított profil neve>.New profile names have the format EnrollmentProfile:<name of associated profile>. Ez a folyamat gondoskodik róla, hogy az eszközcsoportokhoz előzetesen hozzárendelt eszközök regisztrációja automatikusan megtörténjen, azaz a rendszer regisztrálja őket a megfelelő csoportban, és alkalmazza rájuk a szabályzatokat, illetve telepítse rájuk az alkalmazásokat.This process ensures that devices that are assigned to a device group already will automatically enroll in the group with policy and apps deployed.

Ez az automatikus csoportlétrehozás csak egyszer zajlik le, a csoportok migrálásakor.This automatic group creation happens only once, during groups migration. A migráció után az Intune-rendszergazdáknak kell létrehozniuk a csoportokat az Azure Portalon.After migration, Intune admins must create groups using the Azure portal. A Changes to Automatic Grouping for Corporate Pre-enrolled iOS Devices (Az automatikus csoportosítás változásai az előre regisztrált céges iOS-es eszközök esetében) című blogbejegyzésben olvashat részleteket arról, hogy ez milyen hatással van a céges tulajdonú iOS-es eszközök regisztrációjára.For details about how this affects company-owned iOS device enrollment, see Changes to Automatic Grouping for Corporate Pre-enrolled iOS Devices.

Figyelmébe ajánljuk még a További információk az Azure Active Directory-csoportokról című témakört.You can also Learn more about Azure Active Directory groups.

További információSee also

Az eszközök regisztrálásának előfeltételeiPrerequisites for enrolling devices