iOS-eszközök közvetlen regisztrálása az Apple Configurator használatávalDirectly enroll iOS devices by using Apple Configurator

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune támogatja a vállalat által birtokolt iOS-eszközök Mac számítógépen futó Apple Configurator eszköz segítségével történő regisztrálását.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices by using the Apple Configurator tool running on a Mac computer. Ez a folyamat nem állítja vissza az eszköz gyári beállításait, és előre definiált szabályzattal regisztrálja azt.This process does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. Ez a módszer azokon az eszközökön használható, amelyeken Nincs megadva felhasználói affinitás. A módszer használatához az iOS-eszközt USB-kapcsolaton egy Mac géphez kell csatlakoztatni a vállalati regisztráció beállítása érdekében.This method is for devices with No user affinity and requires you to USB-connect the iOS device to a Mac computer to set up corporate enrollment.

Amikor közvetlenül regisztrál iOS-eszközöket, regisztrálhat egy eszközt anélkül, hogy lekérné az eszköz sorozatszámát.When you're directly enrolling iOS devices, you can enroll a device without acquiring the device's serial number. Az eszközt el is nevezheti azonosítási célból, mielőtt az Intune rögzítené az eszköz nevét a regisztráció alatt.You can also name the device for identification purposes before Intune captures the device name during enrollment. A Céges portál alkalmazás nem támogatott a közvetlen módon regisztrált eszközökön.The Company Portal app is not supported for directly enrolled devices. Ez az útmutató feltételezi, hogy az Apple Configurator 2.0 verzióját használja egy Mac-gépen.This guidance assumes you are using Apple Configurator 2.0 on a Mac computer.

Note

Ezt a regisztrációs módszert nem lehet használni az eszközregisztráció-kezelői módszerrel.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

 1. Ha még nem tette meg, az Apple Configurator eszközzel regisztrált iOS-eszközökhöz hozzon létre egy eszközregisztrációs profilt.If you haven't already, create a device enrollment profile for iOS devices enrolled through Apple Configurator. Egy eszközregisztrációs profil meghatározza az eszközökre alkalmazott beállításokat.A device enrollment profile defines the settings applied to devices.

  1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon ugorjon a Házirend > Munkahelyi eszközök regisztrációja elemre, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

   Eszközbeléptetési profil létrehozása oldal

  2. Adja meg az eszközprofilok részleteit:Enter details for the device profiles:

   • Név - Az eszközregisztrációs profil neve.Name: Name of the device enrollment profile. A felhasználók számára nem látható.Not visible to users.

   • Leírás – Az eszközregisztrációs profil leírása.Description: Description of the device enrollment profile. A felhasználók számára nem látható.Not visible to users.

   • Felhasználói kapcsolat – Meghatározza az eszközök regisztrációjának módját.User affiliation: Specifies how devices are enrolled. A közvetlen regisztrációhoz válassza a Nincs felhasználói affinitáslehetőséget.For Direct Enrollment, choose No user affinity.

   • Előzetes eszközcsoport-hozzárendelés – Minden, ezzel a profillal rendelkező eszköz kezdetben ehhez a csoporthoz fog tartozni.Device group pre-assignment: All devices that have this profile will initially belong to this group. A regisztrálás után új csoportba sorolhatja az eszközöket.You can reassign devices after enrollment.

    Important

    A csoport-hozzárendelések az Intune-ból az Azure Active Directory-ba lesznek áthelyezve.Group assignments will move from Intune to Azure Active Directory. Az ezzel a frissítéssel rendelkező Intune-fiókokban nem jelenik meg az Eszközöket rendelhet hozzá a következő csoporthoz lehetőség.Intune accounts with this update won't see the Assign devices to the following group option. További információLearn more

  3. Profil hozzáadásához válassza a Profil mentése lehetőséget.Choose Save Profile to add the profile.

 2. Az iOS-eszközökre telepíteni kívánt profil exportálása .mobileconfig fájlként:Export a profile as .mobileconfig to deploy to iOS devices:

  1. Válassza ki a létrehozott eszközprofilt.Select the device profile that you created.

  2. A tálcán válassza az Exportálás lehetőséget.Choose Export in the taskbar.

  3. Válassza a Profil letöltése elemet, és mentse a letöltött .mobileconfig fájlt.Choose Download profile and save the downloaded .mobileconfig file.

 3. A letöltött .mobileconfig fájl másolásával vigye át a fájlt egy Mac számítógépre.Transfer the file by copying the downloaded .mobileconfig file to a Mac computer.

  Note

  A regisztrációs profil URL-címe az exportálástól számított két hétig érvényes.The enrollment profile URL is valid for two weeks from when it is exported. Két hét után új regisztrációs profil URL-címet kell exportálnia az iOS-eszközök Beállítási asszisztenssel végzett regisztrálásához.After two weeks, you must export a new enrollment profile URL to enroll iOS devices with Setup Assistant.

 4. Az eszköz előkészítése az Apple Configuratorral.Prepare the device with Apple Configurator. Az iOS-eszközök csatlakoznak a Mac számítógéphez, és regisztrálva vannak a mobileszköz-kezelésre.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

  1. A Mac-számítógépen nyissa meg az Apple Configurator 2.0 eszközt.On a Mac computer, open Apple Configurator 2.0.

  2. Csatlakoztassa az iOS-eszközt a Mac számítógéphez egy USB-kábellel.Connect the iOS device to the Mac computer with a USB cord. Zárja be a Fotók, az iTunes és más alkalmazásokat, amelyek nyitva voltak az eszköz észlelésekor.Close Photos, iTunes, and other apps that open for the device when the device is detected.

  3. Az Apple Configuratorban válassza ki a csatlakoztatott iOS-eszközt, majd kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.In Apple Configurator, choose the connected iOS device, and then choose the Add button. Az eszközhöz adható lehetőségek a legördülő listában jelennek meg.Options that can be added to the device appear in the drop-down list. Válassza a Profilok lehetőséget.Choose Profiles.

  4. A fájlkiválasztóval válassza ki az Intune-ból exportált .mobileconfig fájlt, majd válassza az Add (Hozzáadás) gombot.Use the file picker to select the .mobileconfig file that you exported from Intune, and then choose Add. Ezzel a profil hozzá lesz adva az eszközhöz.The profile is added to the device. Ha az eszköz Felügyeletlen, a telepítéshez az eszköz elfogadására van szükség.If the device is Unsupervised, the installation will require acceptance on the device.

 5. Most már készen áll a profil telepítésére az iOS-eszközön.You are ready to install the profile on the iOS device. Az eszköz elvileg elvégezte a Beállítási asszisztens lépéseit, és készen áll a használatra.The device must have already completed the Setup Assistant and be ready to use. Ha a regisztrációba alkalmazástelepítések tartoznak, az eszközhöz be kell állítani egy Apple ID-t, mert az alkalmazástelepítésekhez Apple ID-vel kell bejelentkezni az Apple Store áruházba.If enrollment entails app deployments, the device should have an Apple ID set up because the app deployments will require that you have an Apple ID signed in for the App Store.

  1. Oldja fel az iOS-eszköz zárolását.Unlock the iOS device.

  2. A Felügyeleti profil Profil telepítése párbeszédpanelén kattintson a Telepítés gombra.In the Install profile dialog box for Management profile, choose Install.

  3. Adja meg az Eszköz PIN-kódját vagy az Apple ID-t, ha szükséges.Provide Device Passcode or Apple ID, if required.

  4. Fogadja el a Figyelmeztetést, és válassza a Telepítés gombot.Accept the Warning, and choose Install.

  5. Fogadja el a Távoli figyelmeztetést, és válassza a Megbízható gombot.Accept the Remote Warning, and choose Trust.

  6. Amikor a Profil telepítve mező megerősíti, hogy a profil Telepítve van, válassza a Kész gombot.When the Profile Installed box confirms the profile as Installed, choose Done.

 6. Az iOS-eszközön nyissa meg a Beállítások alkalmazást, majd válassza az Általános > Eszközkezelés > Felügyeleti profil lehetőséget.On the iOS device, open Settings and go to General > Device Management > Management Profile. Ellenőrizze, hogy a profiltelepítés szerepel-e a listán, valamint ellenőrizze az iOS-házirend korlátozásait és a telepített alkalmazásokat.Confirm that the profile installation is listed, and check the iOS policy restrictions and installed apps. A házirend-korlátozások és alkalmazások megjelenítése az eszközön akár 10 percet is igénybe vehet.Policy restrictions and apps might take up to 10 minutes to appear on the device.

 7. Eszközök terjesztése.Distribute devices. Az iOS-eszköz most már felügyelt, és regisztrálva van az Intune-nal.The iOS device is now enrolled with Intune and managed.