Az iOS-mobileszközös kiépítésiprofil-szabályzatok segítségével megakadályozhatja, hogy az alkalmazásai lejárjanakUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az iPhone-okra és iPadekre telepített Apple iOS üzletági alkalmazások beépített kiépítési profillal és a tanúsítvánnyal aláírt kóddal rendelkeznek.Apple iOS line-of-business apps that are deployed to iPhones and iPads are built with an included provisioning profile and code that is signed with a certificate. Az alkalmazás futtatásakor az iOS ellenőrzi az iOS-alkalmazás integritását, és érvényesíti a kiépítési profil által meghatározott szabályzatokat.When the app is run, iOS confirms the integrity of the iOS app and enforces policies that are defined by the provisioning profile. A következő érvényesítések zajlanak le:The following validations happen:

 • Telepítési fájl integritása – Az iOS összehasonlítja az alkalmazás részleteit a vállalat aláírási tanúsítványának nyilvános kulcsával.Installation file integrity - iOS compares the app's details with the enterprise signing certificate's public key. Ha ezek eltérnek, akkor előfordulhat, hogy az alkalmazás tartalma módosult. Ebben az esetben a rendszer nem engedélyezi az alkalmazás futását.If they differ, the app's content might have changed, and the app will not be allowed to run.
 • Képességek érvényesítése – Az iOS megkísérli kikényszeríteni az alkalmazásképességeket az alkalmazás telepítési (.ipa) fájljában tárolt vállalati kiépítési profilból (és nem az egyéni fejlesztői kiépítési profilokból).Capabilities enforcement - iOS attempts to enforce the app's capabilities from the enterprise provisioning profile (not individual developer provisioning profiles) that are in the app installation (.ipa) file.

Az alkalmazások aláírásához használt vállalati aláíró tanúsítvány általában három évig érvényes.The enterprise signing certificate that you use to sign apps typically lasts for three years. A kiépítési profil viszont egy év után lejár.However, the provisioning profile expires after a year. Amíg a tanúsítvány még érvényes, az Intune biztosítja az eszközöket egy új kiépítési profil proaktív telepítéséhez olyan eszközökre, amelyeken már majdnem lejáró alkalmazások vannak.While the certificate is still valid, Intune gives you the tools to proactively deploy a new provisioning profile policy to devices that have apps that are nearing expiry. A tanúsítvány lejárata után újra regisztrálnia kell az alkalmazást egy új tanúsítvánnyal, és be kell ágyaznia egy új kiépítési profilt az új tanúsítvány kulcsával.After the certificate expires, you must sign the app again with a new certificate and embed a new provisioning profile with the key of the new certificate.

Az üzletági alkalmazás lejáratának megállapításaHow to find out when a line-of-business app will expire

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján válassza az Alkalmazások > Alkalmazások elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Apps > Apps.
 2. Az alkalmazás lejárati dátumának megtekintéséhez nézze meg az alkalmazások listáján a Lejárat dátuma oszlopot.In the list of apps, look at the Expiration date column to see the expiry date for the app. A Szűrők legördülő listán is beállíthatja a Lejárt/Hamarosan lejár szűrőt, így csak azokat az alkalmazásokat fogja látni, amelyek esetében intézkedésre van szükség.You can also set the Filters drop-down list to Expired/about to expire to see only the apps for which you must take action.

iOS-mobileszközös kiépítésiprofil-szabályzatok létrehozásaHow to create an iOS mobile provisioning profile policy

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza a Házirend > Áttekintés > Házirend hozzáadása lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.
 2. Az Új házirend létrehozása párbeszédpanelen válassza az iOS > Mobileszközös kiépítési profil szabályzata elemet, majd válassza a Házirend létrehozása lehetőséget.In the Create a New Policy dialog box, choose iOS > Mobile Provisioning Profile Policy, and then choose Create Policy.
 3. Az Általános lapon adja meg a következő beállításokat:On the General page, configure the following values:
  • Név – Adjon egy nevet a mobileszközök kiépítési profilnak.Name - Provide a name for this mobile provisioning profile policy.
  • Leírás – Lehetősége van a házirend ismertetésének megadására.Description - Optionally, provide a description for the policy.
  • Konfigurációs profilfájl – Kattintson az Importálás lehetőségre, majd válasszon egy Apple Mobile konfigurációs profilfájlt (.mobileprovision kiterjesztéssel), amelyet az Apple Developer webhelyről töltött le.Configuration profile file - Click Import, and then choose an Apple Mobile Configuration Profile file (with the extension .mobileprovision) that you downloaded from the Apple Developer website.
 4. Ha elkészült, válassza a Házirend mentése elemet.When you are done, choose Save Policy.
 5. Majd telepítse a házirendet a szükséges iOS-eszközökre.Now, deploy the policy to the required iOS devices. További információk: Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatával.For more information, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.