iOS-eszközök regisztrálása az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségévelEnroll iOS devices with Apple Configurator by using Setup Assistant

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune támogatja a vállalat által birtokolt iOS-eszközöknek a Mac számítógépen futó Apple Configurator segítségével történő regisztrálását.Intune supports the enrollment of corporate-owned iOS devices using Apple Configurator running on a Mac computer. Ez a folyamat visszaállítja az eszköz gyári beállításait, és felkészíti az eszközt a Beállítási asszisztens futtatására, amely telepíti a vállalat szabályzatait az eszköz új felhasználója számára.This process resets the device to factory settings and prepares it to run Setup Assistant, installing the company's policies for the device’s new user.

Note

Ezt a regisztrációs módszert nem lehet használni az eszközregisztráció-kezelői módszerrel.This enrollment method can't be used with the device enrollment manager method.

Az Apple Configuratorrel visszaállíthatja az iOS-eszközök gyári beállításait, és előkészítheti őket az új felhasználójuk általi használatra.Using Apple Configurator, you can reset an iOS device to factory settings and prepare it to be set up for the device’s new user. Ehhez a módszerhez az iOS-eszközt egy Mac számítógéphez kell csatlakoztatni USB-kapcsolattal a vállalati regisztráció beállítása érdekében. A módszer emellett feltételezi, hogy Ön az Apple Configurator 2.0 verziót használja.This method requires you to connect the iOS device to a Mac computer via USB to set up corporate enrollment, and it assumes you are using Apple Configurator 2.0. Az iOS-eszközre alkalmazott szabályzatnak általában felhasználói affinitást kell tartalmaznia az Intune Céges portál alkalmazás használatának engedélyezése érdekében.Most scenarios require that the policy applied to the iOS device include user affinity to enable the Intune Company Portal app.

iOS-es eszközök Apple Configuratorrel és a Beállítási asszisztenssel való regisztrálásának előfeltételeiPrerequisites for enrolling iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

iOS-es eszközök Apple Configuratorrel és a Beállítási asszisztenssel való regisztrálásának meneteSteps to enroll iOS devices by using Apple Configurator with Setup Assistant

Az alábbi lépések azt ismertetik, hogyan lehet azonnal regisztrálni az iOS-es eszközöket az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségével.The following steps explain how to enroll iOS devices on "day 0" by using Apple Configurator with Setup Assistant. Ahogyan az eszközök bekerülnek a céghez, majd kikerülnek onnan, bizonyos alább leírt lépéseket – például a sorozatszámok felvételét és eltávolítását – valószínűleg többször el kell majd végezni.As devices are added and removed from your organization, you will likely repeat some of these steps, such as adding or removing serial numbers, as described below.

Mobileszköz-csoport létrehozása (nem kötelező)Create mobile device groups (optional)

Ha vállalatának mobileszköz-csoportokra van szüksége az eszközök kezeléséhez, létrehozhat ilyeneket.If your business requires mobile device groups to help manage devices, you can optionally create those groups. Erről részletesebben a Csoportok használata felhasználók és eszközök kezelésére a Microsoft Intune-nal című cikk nyújt tájékoztatást.To learn more, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Profil létrehozása az eszközökhözCreate a profile for devices

Egy eszközregisztrációs profil meghatározza az egy eszközcsoportra alkalmazott beállításokat.A device enrollment profile defines the settings applied to a group of devices.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában lépjen a Házirend > Munkahelyi eszközök regisztrációja lapra, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then choose Add.

  Eszközbeléptetési profil létrehozása

 2. Adja meg az eszközprofilok részleteit:Enter details for the device profiles:

  • Név – Az eszközbeléptetési profil neve (nem látják a felhasználók).Name—The name of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Leírás – Az eszközbeléptetési profil leírása (nem látják a felhasználók).Description—A description of the device enrollment profile (not visible to users).

  • Regisztráció részletei – Meghatározza az eszközök regisztrációjának módját.Enrollment Details—Specifies how devices are enrolled.

   • Rákérdezés a felhasználói affinitásra – Az eszközt össze kell kapcsolni egy felhasználóval a kezdeti beállítás során, majd engedélyezhető számára a vállalati adatok és e-mailek elérése.Prompt for user affinity—The device must be affiliated with a user during initial setup and can then be permitted to access company data and email. A felhasználói affinitást olyan felügyelt eszközöknél kell beállítani, amelyek felhasználók tulajdonában vannak, de a Céges portált kell rajtuk használni például az alkalmazások telepítéséhez.User affinity should be set up for managed devices that belong to users and need to use the company portal for services like installing apps.

   • Nincs megadva a felhasználói affinitás – Az eszköz egyetlen felhasználóhoz sincs társítva.No user affinity—The device is not affiliated with a user. Ezt a kapcsolatot olyan eszközök esetén alkalmazza, amelyek a helyi felhasználói adatok nélkül hajtanak végre feladatokat.Use this affiliation for devices that perform tasks without accessing local user data. A felhasználói kapcsolatot igénylő alkalmazások, az üzletági alkalmazások telepítéséhez használt Munkahelyi portál alkalmazást is beleértve, nem fognak működni.Apps requiring user affiliation (including the Company Portal app used for installing line-of-business apps) won’t work.

  • Előzetes eszközcsoport-hozzárendelés – Minden, ezzel a profillal telepített eszköz kezdetben ehhez a csoporthoz fog tartozni.Device group pre-assignment—All devices deployed with this profile will initially belong to this group. A regisztrálás után új csoportba sorolhatja az eszközöket.You can reassign devices after enrollment.

  Important

  A csoport-hozzárendelések az Intune-ból az Azure Active Directory-ba kerülnek át.Group assignments are moving from Intune to Azure Active Directory. Az Intune-fiók vonatkozó frissítése után az Eszközök hozzárendelése ehhez a csoporthoz nem jelenik meg többé.Once your Intune account receives the applicable update, you won't see the Assign devices to the following group option. További információ.Learn more.

  • Device Enrollment Program – Az Apple Device Enrollment Program (DEP) nem használható a Beállítási asszisztenssel végzett regisztrációhoz.Device Enrollment Program—The Apple Device Enrollment Program (DEP) cannot be used with Setup Assistant enrollment. Ellenőrizze, hogy a váltógomb ki értékre van-e állítva.Ensure that the toggle is set to off.
 3. Profil hozzáadásához válassza a Profil mentése lehetőséget.Choose Save Profile to add the profile.

iOS-eszközök regisztrálása a Beállítási asszisztensselAdd iOS devices to enroll with Setup Assistant

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolján lépjen a Csoportok > Minden eszköz > Minden céges eszköz > Minden eszköz területre, majd kattintson az Eszközök felvétele gombra.In the Microsoft Intune administration console, go to Groups > All Devices > All Corporate-owned Devices > All Devices, and then choose Add devices.

  Két módon adhat hozzá eszközöket:You can add devices in two ways:

  Eszközök felvétele párbeszédablak

  • Sorozatszámokat tartalmazó CSV-fájl feltöltése – Hozzon létre egy vesszővel tagolt, kétoszlopos, fejléc nélküli értéklistát (.csv), amelyben legfeljebb 5000 eszköz szerepel. A csv-fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.Upload a CSV file containing serial numbers—Create a comma-separated value (.csv) list of two columns without a header, limited to 5,000 devices or 5 MB per .csv file.

   <1. sorozatszám><Serial #1> <1. eszköz részletei><Device #1 Details>
   <2. sorozatszám><Serial#2> <2. eszköz részletei><Device #2 Details>

  Ez a .csv- fájl így jelenik meg egy szövegszerkesztőben:When viewed in a text editor, this .csv file appears as:

  0000000,PO 1234
  111111111,PO 1234
  
  • Eszközadatok kézi hozzáadása – Adja meg legfeljebb 15 eszköz sorozatszámát, adatait és az esetleges megjegyzéseket.Manually add device details—Enter the serial number and any notes or details for up to 15 devices.

  Az Eszközök felülvizsgálata panelen ellenőrizheti a sorozatszámokat.On the Review Devices pane, you can confirm the serial numbers. Azt is eldöntheti, hogy felülírja-e az újból importált sorozatszámok részleteit, vagy a Felülírás jelölőnégyzet jelölését törölve megtartja az aktuális részleteket.You can also decide whether to overwrite the Details for serial numbers that are being imported again, or you can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details.

  Note

  Az Intune korábbi felügyeleti konzolján a rendszergazdák egy feltöltött CSV-fájlból fogadhatják el a társított részleteket, így írhatják felül az egyes sorozatszámok korábbi részleteit.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual serial numbers. Az új Azure Portalon csak az összes sorozatszám adatainak felülírására vagy az új részletek figyelmen kívül hagyására lesz lehetőség.In the new Azure portal, you’ll only be able to overwrite the details for all serial numbers or to ignore new details for all serial numbers.

  Note

  Ha később el szeretne távolítani vállalati tulajdonú eszközöket az Intune kezeléséből, akkor előfordulhat, hogy az eszköz regisztrációjának letiltásához az Előre regisztrált vállalati eszközök elemcsoportban található iOS-sorozatszám szerint eszközcsoportban el kell távolítania az eszköz gyári számát az Intune-ból.If you want to remove corporate-owned devices from Intune management later, you might need to go to By iOS Serial Number device group under Corporate Pre-enrolled devices and remove the device serial number from Intune in order to disable device enrollment. Ha az Intune vészhelyreállítási eljárást hajt végre a sorozatszámok eltávolítása közben vagy ahhoz közeli időpontban, győződjön meg arról, hogy a csoportban csak az aktív eszközök sorozatszámai szerepelnek.If Intune performs a disaster recovery procedure on or around the time you remove serial numbers, you'll need to verify that only active devices’ serial numbers are present in that group.

 2. Kattintson a Tovább gombra.Choose Next.

 3. Jelölje ki a regisztrálni kívánt eszközöket.Select the devices to enroll. A már regisztrált vagy más módszerrel már regisztrált sorozatszámok nem importálhatók.Serial numbers already enrolled or enrolled by other means cannot be imported. A folytatáshoz válassza a Tovább gombot.Choose Next to continue.

Profil hozzárendeléseAssign a profile

Adja meg a hozzáadott eszközökhöz hozzárendelendő profilt az elérhető profilok listájából, tekintse át a Regisztrációs profil részleteit elemet, és válassza a Befejezés gombot.Specify the profile to assign to added devices from the list of available profiles, review the Enrollment profile details, and then choose Finish. A manuálisan hozzáadott eszközök bármilyen regisztrációs profilhoz hozzárendelhetők.Manually added devices can be assigned to any enrollment profile.

Important

Jelenleg az Intune-ban megadhat egy „alapértelmezett” eszközregisztrációs profilt, és amikor új sorozatszámokat szinkronizál az Apple-szolgáltatással, akkor azok automatikusan ehhez a profilhoz lesznek hozzárendelve.Currently, Intune let you designate a "default" device enrollment profile," which means that new serial numbers are automatically assigned to that default profile when you synchronize new serial numbers with the Apple service. Onnantól kezdve, hogy a közeljövőben a bérlője az új Azure Portalra lesz migrálva, nem fog tudni alapértelmezett profilt megadni és ahhoz sorozatszámokat automatikusan hozzárendelni.When your tenant is migrated to the new Azure portal in the near future, you will no longer be able to set a default profile and have serial numbers be automatically assigned to that profile. Ehelyett a sorozatszámokat egy profilhoz kell hozzárendelnie.Instead, you will have to assign serial numbers to a profile. További információLearn more

Az iOS-eszközökre telepíteni kívánt profil exportálásaExport a profile to deploy to iOS devices

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza a Házirend > Munkahelyi eszközök regisztrációja lehetőséget, majd válassza ki a mobileszközökre telepítendő eszközprofilt.In the Microsoft Intune administration console, go to Policy > Corporate Device Enrollment, and then select the device profile to deploy to mobile devices.

 2. A tálcán válassza az Exportálás lehetőséget.Choose Export in the taskbar. Másolja ki és mentse el a Profil URL-címét.Copy and save the Profile URL. A címet később fel kell töltenie az Apple Configurator eszközbe az iOS-eszközök által használt Intune profil meghatározásához.You will upload it in Apple Configurator later to define the Intune profile used by iOS devices.

  Az alábbi eljárás során az Apple Configurator segítségével kell feltöltenie a profil URL-címét az Apple-szolgáltatásába, hogy ezzel meghatározza az iOS-eszközök által használt Intune-profilt.You will upload this profile URL to the Apple service using Apple Configurator in the following procedure to define the Intune profile used by iOS devices.

Az eszköz előkészítése az Apple ConfiguratorralPrepare the device with Apple Configurator

Az iOS-eszközök csatlakoznak a Mac számítógéphez, és regisztrálva vannak a mobileszköz-kezelésre.iOS devices are connected to the Mac computer and enrolled for mobile device management.

 1. A Mac-számítógépen nyissa meg az Apple Configurator 2 eszközt.On a Mac computer, open Apple Configurator 2. A menüsávban válassza az Apple Configurator 2, majd a Beállítások elemet.In the menu bar, choose Apple Configurator 2, and then choose Preferences.

  Warning

  Az eszközökön vissza kell állítani a gyári beállításokat a regisztrációs folyamat során.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Az ajánlott eljárás szerint állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és kapcsolja be.As a best practice, reset the device and turn it on. Az eszközön az üdvözlőképernyőnek kell látszania az eszköz csatlakoztatásakor.Devices should be at the Hello screen when you connect the device.

 2. Válassza a beállítások paneljén a Servers (Kiszolgálók) elemét, majd az MDM Server wizard (MDM-kiszolgáló varázsló) elindításához válassza a „+” szimbólumot.In the preferences pane, select Servers and choose the plus symbol (+) to launch the MDM Server wizard. Kattintson a Tovább gombra.Choose Next.

 3. Írja be a Beállítási asszisztens segítségével a Microsoft Intune-ban történő iOS-eszközregisztrációhoz megadott MDM-kiszolgáló állomásnevét vagy URL-címét (Hostname or URL) és regisztrációs URL-címét (Enrollment URL) a megfelelő mezőkbe.Enter the Hostname or URL and enrollment URL for the MDM server under Setup Assistant enrollment for iOS devices with Microsoft Intune. Az Enrollment URL (Regisztrációs URL-cím) mezőnél az Intune-ból exportált regisztrációs profil URL-címét adja meg.For the Enrollment URL, enter the enrollment profile URL exported from Intune. Kattintson a Tovább gombra.Choose Next.

  Ha a rendszer figyelmezteti, hogy nincs ellenőrizve a kiszolgáló URL-címe, nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja.You can safely disregard a warning stating "server URL is not verified." Kattintson minden megjelenő oldalon a Next (Tovább) gombra, amíg be nem fejeződik a varázsló.To continue, choose Next until the wizard is finished.

 4. Az iOS-mobileszközöket csatlakoztassa a Mac számítógéphez egy USB-adapterrel.Connect the iOS mobile devices to the Mac computer with a USB adapter.

  Warning

  Az eszközökön vissza kell állítani a gyári beállításokat a regisztrációs folyamat során.The devices will be reset to factory configurations during the enrollment process. Az ajánlott eljárás szerint állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és kapcsolja be.As a best practice, reset the device and turn it on. A Beállítási asszisztens indításakor az eszközön az üdvözlőképernyőnek kell látszania.Devices should be at the Hello screen when you start Setup Assistant.

 5. Válassza a Prepare (Előkészítés) lehetőséget.Choose Prepare. A Prepare iOS Device (iOS-eszköz előkészítése) panelen válassza a Manual (Manuális) elemet, majd a Next (Tovább) gombot.On the Prepare iOS Device pane, select Manual and then choose Next.

 6. Az Enroll in MDM Server (Regisztrálás MDM-kiszolgálón) panelen válassza ki a létrehozott kiszolgáló nevét, majd válassza a Next (Tovább) gombot.On the Enroll in MDM Server pane, select the server name you created, and then choose Next.

 7. A Supervise Devices (Eszközök felügyelete) panelen válassza ki a felügyelet szintjét, majd válassza a Next (Tovább) gombot.On the Supervise Devices pane, select the level of supervision, and then choose Next.

 8. A Create an Organization (Szervezet létrehozása) panelen válassza ki a szervezetet az Organization mezőben, vagy hozzon létre új szervezetet, majd válassza a Next (Tovább) gombot.On the Create an Organization pane, choose the Organization or create a new organization, and then choose Next.

 9. A Configure iOS Setup Assistant (iOS-alapú Beállítási asszisztens konfigurálása) panelen válassza ki a felhasználó számára megjelenő lépéseket, majd válassza a Prepare (Előkészítés) gombot.On the Configure iOS Setup Assistant pane, choose the steps to be presented to the user, and then choose Prepare. Ha a rendszer kéri, végezzen hitelesítést a megbízhatósági beállítások frissítése érdekében.If prompted, authenticate to update trust settings.

 10. Az iOS-eszköz előkészítésének befejezésekor válassza le az USB-kábelt.When the iOS device finishes preparing, disconnect the USB cable.

Eszközök terjesztéseDistribute devices

Az eszközök most már készen állnak a vállalati regisztrációra.The devices are now ready for corporate enrollment. Kapcsolja ki az eszközöket, és ossza ki őket a felhasználóknak.Turn off the devices and distribute them to users. Amikor a felhasználók bekapcsolják az eszközüket, elindul a Beállítási asszisztens.When users turn on their devices, Setup Assistant will start.

További információSee also

Az eszközök regisztrálásának előfeltételeiPrerequisites for enrolling devices