Windows rendszerű számítógépek naprakészen tartása szoftverfrissítésekkel a Microsoft Intune-banKeep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune többféle módszerrel könnyíti meg a felügyelt számítógépek védelmét, például a számítógépeket naprakészen tartó szoftverfrissítések kezelésével, amelyek segítenek a legújabb javítások és szoftverfrissítések gyors telepítésében.Microsoft Intune can help you to secure your managed computers in a number of ways, including the management of software updates that keep your computers up-to-date by ensuring the latest patches and software updates are quickly installed.

Ha még nem telepítette az Intune-ügyfelet a számítógépeken, A Windows rendszerű számítógépügyfél telepítése a Microsoft Intune-nal című témakörben olvashat erről.If you have not yet installed the Intune client on your computers, see Install the Windows PC client with Microsoft Intune.

Ha új frissítések érhetők el a Microsoft Update-ben, vagy egy külső gyártótól származó frissítést hozott létre, és azok alkalmazhatók a kezelt számítógépekre, megjelenik egy értesítés a Frissítések munkaterület Áttekintés lapján.When new updates are available from Microsoft Update, or you have created a third-party update, and they are applicable to your managed computers, a notification is displayed on the Overview page of the Updates workspace. Miután ezt az értesítési hivatkozást választotta, különféle műveleteket végezhet el, például megtekintheti a frissítés további adatait, jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a frissítést, és megtekintheti, hogy mely számítógépeken lesz telepítve a frissítés, ha jóváhagyja.After you choose this notification link, you can then perform various operations like viewing more information about the update, approving or declining the update, and viewing the computers that will install the update if it is approved.

Fontos

A Frissítések munkaterület addig nem jelenik meg a felügyeleti konzolon, amíg nem telepíti az ügyfelet legalább egy számítógépen, és nem kezdi meg sikeresen annak kezelését.The Updates workspace is not displayed in the administrator console until you have installed the client on, and are successfully managing at least one computer client.

A frissítések jóváhagyása és telepítése során az Intune-konzol Frissítések munkaterületén ellenőrizheti, hogy a telepítés sikeres vagy sikertelen volt-e.As updates are approved and installed, you can examine the success or failure of the installation in the Updates workspace of the Intune console.

A következő szakaszokban leírtakkal naprakészen tarthatja a kezelt számítógépeken lévő szoftvereket.The following sections will help you to keep software up-to-date on your managed computers.

ElőkészületekBefore you start

A szoftverfrissítések létrehozásának és jóváhagyásának megkezdése előtt konfiguráljon és alkalmazzon a frissítésének telepítésének idejét és mikéntjét szabályozó házirendeket a számítógépekre.Before you begin to create and approve software updates, configure and deploy polices to your computers that control when and how the updates are installed.

Frissítési házirend-beállítások konfigurálásaTo configure update policy settings

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Házirend > Áttekintés > Házirend hozzáadása elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Overview > Add Policy.

 2. Konfiguráljon és alkalmazzon egy Microsoft Intune-ügynökbeállítási házirendet a frissítési beállításokhoz.Configure and deploy a Microsoft Intune Agent Settings policy for the update settings. Használhatja az ajánlott beállításokat, vagy testre is szabhatja a beállításokat.You can use recommended settings or customize the settings. Ha a házirendek létrehozásával és alkalmazásával kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, A Windows rendszerű számítógépek a Microsoft Intune számítógépügyféllel való felügyeletének általános feladatai című témakörben olvashat erről bővebben.If you need more information about how to create and deploy policies, see Common Windows PC management tasks with the Microsoft Intune computer client.

A következő táblázatban azok az értékek láthatók, melyek beállíthatók a házirendben, továbbá az ajánlott értékek, amelyek alkalmazva lesznek, ha nem szabja testre a házirendet.The following table shows the values you can configure in the policy and also the recommended values that will be used if you don’t customize the policy. Ezek a beállítások a Frissítések részben találhatók meg.You can find these settings in the Updates section.

Házirend-beállításPolicy setting RészletekDetails
Frissítések és alkalmazások keresésének gyakorisága (óra)Update and application detection frequency (hours) Azt adja meg, hogy milyen gyakran (8–22 óra) ellenőrzi az Intune, hogy rendelkezésre állnak-e új frissítések és alkalmazások.Specifies how frequently (from 8-22 hours) Intune checks for new updates and applications.

Javasolt érték: 8 óra.Recommended value: 8 hours.
Frissítések és alkalmazások automatikus vagy felszólítás utáni telepítéseAutomated or prompted installation of updates and applications Azt határozza meg, hogy a frissítések telepítése automatikusan történik, vagy a rendszer megkérdezi a felhasználót a telepítés előtt.Specifies whether updates are installed automatically or whether the user is prompted before installation. Emellett ezzel a beállítással ütemezheti a frissítések és alkalmazások telepítését.Additionally, this setting lets you schedule the installation of updates and applications.

A frissítések és alkalmazások ütemezés szerinti automatikus telepítése beállítással a megadott ütemezésnek megfelelően lesznek telepítve a frissítések és az alkalmazások.Install updates and applications automatically as scheduled installs updates and applications using the specified schedule.

Függő házirend-beállításként az Automatikus karbantartás használata a Windows rendszerű számítógépeken beállítás azt adja meg, hogy a frissítések és az alkalmazások a Windows automatikus karbantartási időszakában legyenek telepítve.As a dependent policy setting, Use Automatic Maintenance for Windows computers specifies that updates and applications are installed during the Windows Automatic maintenance window.

A felhasználó felszólítása a telepítésre beállítás esetén a rendszer rákérdez a frissítések telepítésére, amikor készen állnak.Prompt user for installation prompts the user to install updates when they are ready.

Javasolt értékek:Recommended values:

A Frissítések és alkalmazások ütemezés szerinti automatikus telepítése érték kijelölveInstall updates and applications automatically as scheduled selected

Ütemezett nap: NapontaDay scheduled: Every day

Ütemezett időpont: 3:00Time scheduled: 3:00 AM

A Windows rendszerű számítógépek automatikus karbantartása érték kijelölveUse Automatic Maintenance for Windows computers selected
A Windows működését nem megszakító frissítések azonnali telepítésének engedélyezéseAllow immediate installation of updates that do not interrupt Windows Az Engedélyezés érték esetén a rendszer letöltésük után azonnal telepíti a frissítéseket, kivéve azokat, amelyek megszakítanák a Windows működését, vagy újraindítanák a rendszert.Allow installs updates immediately after they are downloaded, except for updates that would interrupt or restart Windows. Ezek a frissítések A frissítések és alkalmazások automatikus vagy rákérdezéses telepítése beállítás konfigurációjának megfelelően lesznek telepítve.Those updates are installed according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

A Nem engedélyezett érték esetén a rendszer a Frissítések automatikus vagy felszólítás utáni telepítése beállítás konfigurációjának megfelelően telepíti a frissítéseket.Do not allow installs updates according to the configuration of the Automated or prompted installation of updates setting.

Javasolt érték: EngedélyezettRecommended value: Allow
Késleltetés a Windows újraindítása előtt, a frissítések és az alkalmazások ütemezett telepítése után (perc)Delay to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) A Windows az ütemezett frissítések és alkalmazások telepítését követő újraindítása előtti (1-30 perces) várakozási időt határozza meg.Specifies (from 1-30 minutes), the time to wait to restart Windows after the installation of scheduled updates and applications.

Javasolt érték: 15 percRecommended value: 15 minutes
Késleltetés a Windows újraindítása után, az elmulasztott frissítések és alkalmazások telepítésének megkezdése előtt (perc)Delay following Windows restart to begin installing missed scheduled updates and applications (minutes) Azt határozza meg, hogy milyen (1-60 perces) várakozási idő után kezdődjön meg a frissítések és alkalmazások telepítése a Windows újraindítását követően, ha egy ütemezett frissítés kimaradt.Specifies (from 1-60 minutes), how long to wait to start the installation of updates and applications after Windows is restarted when a scheduled update was missed.

Javasolt érték: 5 percRecommended value: 5 minutes
A frissítések és az alkalmazások ütemezett telepítése utáni Windows-újraindítás szabályozásának engedélyezése a bejelentkezett felhasználó számáraAllow logged-on user to control Windows restart after installation of scheduled updates and applications Azt határozza meg, hogy a bejelentkezett felhasználó késleltetheti-e a Windows újraindítását (ha az Igen értékre van állítva), vagy értesítést kap a Windows automatikus újraindításáról (ha a Nem értékre van állítva).Specifies whether the logged-on user can delay restarting Windows (if set to Yes), or be notified of the automatic Windows restart (if set to No). Ha a frissítések és alkalmazások ütemezett telepítésének befejezésekor nincs bejelentkezve felhasználó, a Windows szükség esetén automatikusan újraindul.If no user is logged on when the scheduled installation of updates and applications is completed, Windows is restarted automatically when required. Ha alapértelmezés szerint a Nemértékre van állítva, a Windows újraindítása előtti idő 5 percre van állítva.When set to No, by default, the time before Windows restarts is set to 5 minutes.

Javasolt érték: IgenRecommended value: Yes
A felhasználónak újra kell indítania a Windowst a Microsoft Intune ügyfél ügynökének kötelező frissítései soránPrompt user to restart Windows during Intune client agent mandatory updates Azt határozza meg, hogy, hogy a rendszer kéri-e a bejelentkezett felhasználót a Windows újraindítására, ha az Intune-ügyfélügynök egy kötelező frissítéséhez a Windows újraindítása szükséges.Specifies whether the logged on users is prompted to restart Windows when an Intune client mandatory update requires Windows to restart.

Javasolt érték: IgenRecommended value: Yes
A Microsoft Intune ügyfél ügynökéhez elérhető kötelező frissítések telepítésének ütemezéseMicrosoft Intune client agent mandatory updates installation schedule Az ügyfélfrissítések telepítésének ütemezését határozza meg.Schedules when the installation of client updates occur.

Javasolt érték: nincs konfigurálvaRecommended value: not configured
A Windows újraindítására vonatkozó felszólítások közötti idő frissítések és alkalmazások ütemezett telepítését követően (perc)Delay between prompts to restart Windows after installation of scheduled updates and applications (minutes) Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen (1-1440 perc közötti) gyakorisággal kéri a felhasználót, hogy indítsa újra a Windowst, amikor olyan ütemezett frissítés vagy alkalmazás lett telepítve, amelyhez a Windows újraindítása szükséges, és a felhasználó késlelteti az újraindítást.Specifies how frequently (from 1-1440 minutes) the user is prompted to restart Windows when a scheduled update or application that requires restarting Windows is installed, and the user delays the restart.

Javasolt érték: 30 percRecommended value: 30 minutes

Microsoft-szoftverek frissítéseUpdate software made by Microsoft

A Microsoft-szoftverek frissítése az Ön részéről nagyon kevés munkát igényel.Updating Microsoft software requires very little work from you. Ennek megkezdése előtt azonban két dolgot be kell állítania:However, before you start, there are two things you should configure:

 • Termékkategóriák és frissítési besorolások – a frissítések a számítógépeken elérhetővé tenni kívánt kategóriáit és besorolásait határozza meg.Product categories and update classifications – Defines the categories and classifications of the updates you want to make available to computers. Dönthet például úgy, hogy a Microsoft Office-nak csak a kritikus frissítéseit szeretné telepíteni.For example, you might decide that you only want critical updates for Microsoft Office to be installed.

 • Automatikus jóváhagyási szabályok – ezekkel a szabályokkal a frissítések meghatározott típusai automatikusan jóváhagyhatók, így csökkentheti a felügyelettel járó többletterhelést.Automatic approval rules – These rules automatically approve specified types of update and reduce your administrative overhead. Dönthet például úgy, hogy az összes kritikus frissítést automatikusan jóvá kívánja hagyni.For example, you might want to automatically approve all critical software updates.

Az alábbi két eljárással készülhet fel a szoftverfrissítések alkalmazására:Use the following two procedures to help you get ready to use software updates:

A kezelt számítógépek számára elérhetővé tenni kívánt termékkategóriák és frissítési besorolások beállításaConfigure the product categories and update classifications you want to make available to managed computers

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Felügyelet > Frissítések elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. A Szolgáltatás beállításai: Frissítések oldal Termékkategória listájából válassza ki a számítógépek számára elérhetővé tenni kívánt frissítési kategóriákat.On the Service Settings: Updates page, in the Product Category list, select the update categories that you want to make available to computers. Fontos megjegyezni, hogy a leggyakoribb frissítések alapértelmezés szerint be vannak jelölve.Note that the most common updates are selected by default.

  Fontos

  Annak biztosítása érdekében, hogy a számítógépek megkapják a rendszergazda által jóváhagyott frissítéseket, a Windows Server Update Services (WSUS) Adja meg az intraneten található Microsoft frissítési szolgáltatás helyét csoportházirend-beállítását ne alkalmazza az Intune-ban regisztrált számítógépekre.To ensure that computers receive the updates that have been approved by the admin, the Windows Server Update Services (WSUS) Group Policy setting, Specify Intranet Microsoft update service location must not be applied to computers that have been enrolled with Intune.

 3. A Frissítési besorolás listából válassza ki a frissítések a kezelt számítógépek számára elérhetővé tenni kívánt osztályait.In the Update Classification list, select the classes of update that you want to make available to managed computers. A leggyakoribb beállítások itt is alapértelmezés szerint be vannak jelölve.Again, the most common options are selected by default.

 4. A beállítások tárolásához válassza a Mentés lehetőséget.Choose Save to store your selections.

A szoftverfrissítések automatikus jóváhagyási szabályainak konfigurálásaTo configure automatic approval rules for software updates

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Felügyelet > Frissítések elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Az Automatikus jóváhagyási szabályok részben, a Kiszolgálóbeállítások: Frissítések oldalon válassza az Új lehetőséget.In the Automatic Approval Rules section of the Server Settings: Updates page, choose New.

 3. Az Automatikus jóváhagyási szabály létrehozása varázsló Általános lapján adjon meg egy nevet, illetve megadhat egy leírást a szabályhoz.On the General page of the Create Automatic Approval Rule Wizard, specify a name and optional description for the rule.

 4. A Termékkategóriák lapon válassza ki a termékeket, amelyekhez automatikusan szeretné engedélyezni a frissítéseket.On the Product Categories page, select any products for which you want to have updates approved automatically.

 5. A Frissítési besorolások lapon adja meg az automatikusan jóváhagyni kívánt frissítési besorolásokat.On the Update Classifications page, specify the update classifications that you want to have approved automatically.

 6. Az Alkalmazás lapon tegye a következőket:On the Deployment page, do the following:

  • Válassza ki a számítógépcsoportokat, melyekre alkalmazni kívánja az új szabályt, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.Select the computer groups to which you want to deploy the new rule, and then choose Add.

  • A frissítésekhez a Telepítési határidő érvényesítése ezekre a frissítésekre jelölőnégyzet bejelölésével, majd a Telepítési határidő listából a telepítési határidő kiválasztásával megadhat egy telepítési határidőt.To specify an installation deadline for the updates, select the Enforce an installation deadline for these updates check box, and then on the Installation deadline list, select the installation deadline.

   Megjegyzés

   Ha megad egy telepítési határidőt, előfordulhat, hogy a kezelt számítógépeken a határidő lejárta után egy vagy több újraindításra lesz szükség.If you specify an installation deadline, the managed computer might require one or more restarts after the deadline interval has passed.

  • Ha elkészült, válassza a Tovább elemet.When you are finished, Choose Next.

 7. Az Összesítés lapon tekintse át az új szabály beállításait, majd válassza a Befejezés lehetőséget.On the Summary page, review the settings for the new rule, and then choose Finish.

Az új szabály az Automatikus jóváhagyási szabályok részben jelenik meg, a következő helyen: Kiszolgálóbeállítások: Frissítések oldal.The new rule is shown in the Automatic Approval Rules section of the Service Settings: Updates page.

Megjegyzés

A létrehozott automatikus jóváhagyási szabályok csak a jövőbeli frissítéseket hagyják jóvá, az Intune-ban korábban meglévő frissítéseket nem hagyják jóvá automatikusan.When you create an automatic approval rule, it only approves future updates, and does not automatically approve previously existing updates that already exist in Intune. Ezen frissítések jóváhagyásához futtatnia kell az automatikus jóváhagyási szabályt.To approve these updates you need to run the automatic approval rule.

Automatikusan jóváhagyott frissítésekre vonatkozó szabályok szerkesztése, futtatása vagy törléseTo edit, run, or delete an automatically approved update rule

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Felügyelet > Frissítések elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Admin > Updates.

 2. Az Automatikus jóváhagyási szabályok részben jelöljön ki egy szabályt, majd hajtsa végre a következők egyikét:In the Automatic Approval Rules section, select a rule, and then do one of the following:

  • A szabály szerkesztéséhez válassza a Szerkesztés lehetőséget, majd az Automatikus jóváhagyási szabály frissítése varázslóban módosítsa a szabály paramétereit.To edit the rule, choose Edit, and then change the rule’s parameters in the Update Auto Approval Rule Wizard.

  • A szabály futtatásához válassza A kijelölt futtatása lehetőséget.To run the rule, choose Run Selected.

  • A szabály törléséhez válassza a Törlés lehetőséget.To delete the rule, choose Delete.

   Megjegyzés

   Egy szabály törlése nem befolyásolja a törölt szabály által jóváhagyott korábbi frissítéseket.Deleting a rule does not affect previous updates that were approved by the deleted rule.

A nem a Microsoft által készített szoftverek frissítéseUpdate software not made by Microsoft

Telepítheti nem a Microsoft által készített szoftverek frissítéseit is.You can deploy updates for software that is not made by Microsoft. Ezt úgy teheti meg, hogy a Frissítés feltöltése varázslóval feltölti a frissítést a felhőbeli tárolóhelyre, ami után ugyanúgy jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a frissítést, mint a Microsoft-szoftverek esetében.You do this by using the Upload Update wizard to get the update into your Cloud Storage space, after which you can approve or decline the update just like with Microsoft software.

Külső gyártótól származó frissítés feltöltése és konfigurálásaTo upload and configure a third-party update

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Frissítések > Áttekintés > Feltöltés elemre.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > Upload.

 2. A Frissítésfájlok lapon a Tallózás lehetőséget választva jelölje ki a telepítési fájlokat, amelyek szükségesek a frissítés telepítéséhez.On the Update files page, choose Browse to select the setup files that are required to install the update package. A fájl lehet Windows Installer (.msi) fájl, Windows Installer javítófájl (.msp) vagy .exe programfájl.The file can be a Windows Installer (.msi) file, a Windows Installer patch (.msp) file, or a .exe program file. Emellett a telepítési fájllal megegyező mappában lévő tetszőleges további fájlokat vagy mappákat is hozzáadhat.You can also include any additional files or folders that are in the same folder as the setup file.

  A rendszer megjeleníti a feltöltéséhez kijelölt fájlok teljes méretét.The total size of the selected files to upload is displayed. Fontos megjegyezni, hogy ez a méret nem tartalmazza a telepítési fájlok tömörítetlen vagy kibontott méretét.Note that this size does not include the uncompressed or expanded sizes of installation files.

 3. A telepítési fájlok megadása után a Frissítés leírása lapon megjelenik az Intune által a szoftvertelepítési fájlokból kinyert szoftverinformációkhoz tartozó név, leírás és besorolás.After you specify the setup files, the Update description page displays the name, description, and classification for software information that Intune extracted from the software setup files. A telepíteni kívánt frissítés típusának megjelölésére választhat egy besorolást (Frissítések, Fontos frissítések, Biztonsági frissítések, Kumulatív frissítések vagy Szervizcsomagok).You can select a classification to label the type of update you are deploying (Updates, Critical Updates, Security Updates, Update Rollups or Service Packs). Ha elkészült, válassza a Tovább lehetőséget.Choose Next when you are done.

 4. A varázsló Követelmények lapján válassza ki a kezelt számítógépek architektúráját (32 bites, 64 bites vagy mindkettő) és operációs rendszerét, amelyeken alkalmazható lesz a frissítés.On the Requirements page of the wizard, choose the architecture (32-bit, 64-bit, or both), and the operating systems of the managed computers to which this update will be applicable.

 5. Az Észlelési szabályok lapon adja meg, hogy az Intune hogyan határozza meg, hogy egy frissítés már telepítve van-e a kezelt számítógépeken.On the Detection rules page, specify how Intune determines whether the update already exists on managed computers. Az alapértelmezett beállítás (Az alapértelmezett észlelési szabályok használata) beállítás esetén az Intune mindig minden célként megadott számítógépre telepíti egyszer a frissítéseket.If you use the default option, Use the default detection rules, Intune always installs the update package on each targeted computer once.

  Megjegyzés

  Ha a megadott frissítéstelepítési fájl egy Windows Installer vagy .msp-fájl, a varázsló Észlelési szabályok lapja nem jelenik meg.If the update setup file that you specified is a Windows Installer or .msp file, the Detection rules page of the wizard does not appear. Ennek az az oka, hogy a Windows Installer és a .msp-fájlok tartalmazzák a saját, a korábbi frissítéstelepítések észlelésére vonatkozó utasításaikat.This is because Windows Installer and .msp files contain their own instructions for detecting previous update installations.

  A következő szabályok közül egy vagy több alkalmazásával határozhatja meg, hogy az adott frissítés már telepítve van-e a kezelt számítógépeken:Select one or more of the following rules to determine whether the update is already installed on managed computers:

  • A fájl létezikFile exists

  • Az MSI-termékkód létezikMSI product code exists

  • A beállításkulcs létezikRegistry key exists

 6. Adja meg az észlelési szabály beállításához esetleg szükséges további információkat, például egy fájl elérési útját és nevét, egy Windows Installer-termékkódot vagy egy beállításkulcsot, majd válassza a Tovább lehetőséget.Provide any further information that is required to configure the detection rule such as a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 7. A varázsló Előfeltételek lapján olyan szoftvereket adhat meg, melyeknek már telepítve kell lennie ahhoz, hogy telepíteni lehessen a frissítést.On the Prerequisites page of the wizard, you specify any software that must already be installed before this update can be installed. Itt megadhatja a Nincs értéket, kiválaszthat egy az Intune-ba már felvett és azzal kezelt szoftvercsomagot, vagy az alábbi szabályok egyikének megadásával írhatja le a szoftvereket:You can specify None, select a software package that has already been added to, and is managed by Intune, or you can specify one of the following rules to describe the software:

  • A fájl létezikFile exists

  • Az MSI-termékkód létezikMSI product code exists

  • A beállításkulcs létezikRegistry key exists

 8. Adja meg az észlelési szabály beállításához esetleg szükséges további információkat, például egy fájl elérési útját és nevét, egy Windows Installer-termékkódot vagy egy beállításkulcsot, majd válassza a Tovább lehetőséget.Provide any further information that is required to configure the detection rule like a file path and name, Windows Installer product code, or a registry key, and then choose Next.

 9. A varázsló Parancssori argumentumok lapján a telepítési parancssorhoz a telepítőfájl működésének módosítása céljából esetlegesen szükséges telepítési tulajdonságokat adhat hozzá.On the Command line arguments page of the wizard, you can add any required installation properties to the installation command line to modify the behavior of the setup file. Egyes szoftverek például támogatják a /q tulajdonság használatát a csendes telepítés engedélyezéséhez.For example, some software supports the /q property to enable silent installation. Az adott szoftvercsomag dokumentációját áttekintve tájékozódhat az esetlegesen támogatott parancssori argumentumokról.Refer to the documentation for your software package to learn about any supported command line arguments. Adja meg a szükséges parancssori argumentumokat, ha vannak ilyenek, majd válassza a Tovább lehetőséget.Specify any command line arguments you need and then choose Next.

  Megjegyzés

  Ha a frissítés nem támogatja a csendes telepítést, a frissítés nem telepíthető az Intune használatával.If the update does not support silent installation, you cannot install the update using Intune

 10. A varázsló Visszatérési kódok lapján megadhatja, hogyan legyenek értelmezve a frissítés telepítésének visszatérési kódjai.On the Return codes page of the wizard, you can specify how return codes from the update installation are interpreted. Az Intune alapértelmezés szerint az iparági szabványoknak megfelelő visszatérési kódok alapján ad jelentést a frissítések sikertelen vagy sikeres telepítéséről.By default, Intune uses industry-standard return codes to report a failed or successful installation of an update package. A megadott visszatérési kódok a következők:The supplied return codes are:

Visszatérési kódReturn code RészletekDetails
00 SikerSuccess
30103010 Siker, újraindítássalSuccess with restart
 1. Bármely itt nem szereplő visszatérési kód sikertelennek van tekintve.Any return code that is not listed is considered a failure. Néhány frissítés a visszatérési kódok nem szabványos értelmezéseit alkalmazza.Some updates use nonstandard interpretations for return codes. Ebben az esetben megadhat saját értelmezéseket a visszatérési kódokhoz.In this case, you can specify your own return code interpretations.

 2. Adja meg vagy szerkessze a szükséges visszatérési kódokat, majd válassza a Tovább lehetőséget.Specify or edit the required return codes, and then choose Next.

 3. A varázsló Összegzés lapján tekintse át a végrehajtandó műveleteket, majd válassza a Feltöltés lehetőséget a varázsló befejezéséhez.On the Summary page of the wizard, review the actions that will be taken, and then choose Upload to complete the wizard.

A feltöltött frissítést az Ön Intune felhőalapú tárolóhelyén tárolja a rendszer.The uploaded update is stored in your Intune cloud storage. Ha nincs elegendő szabad terület a frissítéscsomag feltöltéséhez, erről a feltöltési folyamat során értesítést kap.If you have insufficient free space to upload the update package, you are notified of this during the upload process. Az Intune a frissítés feltöltésének a megkezdéséig nem tudja megállapítani, hogy ahhoz mekkora szabad tárhely szükséges, mert a tömörített telepítőfájlok több helyet foglalnak a kitömörítésük után.Intune cannot determine sufficient free space until after the update upload has started, because compressed setup and installation files require more space when they are uncompressed.

Az Intune-ba való feltöltésük után a külső gyártótól származó frissítések a Minden frissítés ablaktábla Frissítések munkaterületén jelennek meg.After it is uploaded into Intune, a third-party update is displayed in the Updates workspace in the All Updates pane. Ekkor jóváhagyhatja és telepítheti a frissítést.You can then approve and deploy the update. További információért olvassa el a következő „Frissítések jóváhagyása és visszautasítása” című részt.For more information, see the following "Approve and decline updates" section.

Frissítések jóváhagyása és visszautasításaApprove and decline updates

Ha vannak a telepítésre készen álló frissítések, egy üzenet jelenik meg a Frissítések munkaterület Frissítések – áttekintés lapján, a Frissítés állapotarészben.When updates are ready to install, a message is shown on the Updates Overview page of the Updates workspace, under Update Status. Ezt az üzenetet választva megnyithatja a Minden frissítés lapot, melyen megtekintheti, hogy mely frissítések állnak készen a jóváhagyásra.Choose this message to open the All Updates page to see which updates are ready for approval.

A Szűrők lista használatával könnyebben megtalálhatja a frissítéseket.You can use the Filters list to make it easier to find updates. Megjelenítheti például csak a sikertelen vagy csak a felülírt frissítéseket.For example, you can display only updates that failed, or updates that are superseded.

Amikor kiválaszt egy frissítést a listáról, az alábbi táblázatban szereplő további parancsok is elérhetők, melyekkel kezelheti a frissítéseket:When you select an update from the list, further commands are available that let you manage updates as shown in the following table:

FeladatTask RészletekDetails
Tulajdonságok megtekintéseView Properties A frissítés részletes adatainak megtekintése, beleértve azon számítógépek darabszámát, melyeken alkalmazható.Displays detailed information about the update including the number of computers to which it is applicable.
SzerkesztésEdit Csak a nem a Microsoft által készített frissítésekhez használható.For non-Microsoft updates only. A frissítések tulajdonságainak szerkesztését teszi lehetővé.Allows you to edit the properties of the update.
JóváhagyásApprove A kijelölt frissítés jóváhagyása, mely lehetővé teszi a csoportok beállítását, amelyekre telepítve lesz.Approves the selected update and allows you to configure which groups is will be deployed to. További tudnivalókat a jelen témakör Frissítések jóváhagyása című eljárásában találhat.For more information, see the procedure To approve updates in this topic.
ElutasításDecline Eltávolítja a frissítés esetleges korábbi jóváhagyásait, és az alapértelmezett nézetekből elrejti a frissítést.Removes any previous approvals for the update and hides the update from the default views. A rendszer emellett a frissítésre vonatkozó esetleges jelentésadatokat is eltávolítja.Additionally, any report data for the update will be removed.

Ha később meg szeretne keresni egy elutasított frissítést, a Minden frissítés lap szűrőjét állítsa be az Elutasítvaértékre.If you later want to locate a declined update, set the filter on the All Updates page to Declined. Ezután szükség szerint jóváhagyhatja a frissítést.You can then approve this update as required.

Ha egy frissítés azért lett elutasítva, mert elévült a Microsoft Update szolgáltatásban, ez a frissítés nem hagyható jóvá a Intune felügyeleti konzolon.If an update was declined because the update was expired in Microsoft Update, that update cannot be approved in the Intune administration console.

Ha töröl bármely, a számítógépekre alkalmazott frissítési házirendet, ezen frissítési házirendek beállításai a számítógépeken telepített operációs rendszernek megfelelő alapértelmezett állapotra állnak vissza.If you delete an updates policy that is deployed to computers, the values of those updates policy settings are reset to the default state for the operating system that is installed on the computers.
TörlésDelete Csak a nem a Microsoft által készített frissítésekhez használható.For non-Microsoft updates only. A kijelölt frissítés törlése.Deletes the selected update.
FeltöltésUpload A Frissítés feltöltése varázsló elindítása, amellyel feltölthetők a telepíteni kívánt, nem a Microsoft által készített frissítések.Starts the Upload Update wizard that allows you to upload non-Microsoft updates that you want to deploy.

Frissítések jóváhagyásaTo approve updates

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon kattintson a Frissítések > Áttekintés > Jóváhagyásra váró új frissítések elemre.In the Microsoft Intune administration console, choose Updates > Overview > New updates to approve.

  A Frissítések munkaterületen válassza az Áttekintés > Jóváhagyásra váró új frissítések lehetőséget.In the Updates workspace, choose Overview > New updates to approve.

  Megjegyzés

  Az Új jóváhagyandó frissítések hivatkozás csak akkor jelenik meg a Frissítések állapota területen, ha legalább egy kezelt számítógép számára jóvá kell hagyni egy frissítést.The New updates to approve link appears in the Updates Status area only when there is at least one managed computer that needs an update to be approved.

 2. Válasszon ki egy frissítést, a lap alján áttekintve a frissítés tulajdonságait győződjön meg arról, hogy jóvá kívánja-e azt hagyni, majd válassza a Jóváhagyás lehetőséget.Select an update, review the update properties at the bottom of the page to ensure that you want to approve the update, and then choose Approve. Ha az egyes elemek kijelölésekor lenyomva tartja a CTRL billentyűt, egyszerre több frissítést is kijelölhet.You can select multiple updates by holding down the CTRL key as you select each item.

 3. A Csoportok kiválasztása lapon válasszon ki egy csoportot, melyben telepíteni szeretné a frissítéseket, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.On the Select Groups page, select a group that you want to deploy the updates to, and then choose Add. A csoportok megadása után válassza a Tovább lehetőséget.When you have finished specifying groups, choose Next.

 4. A Telepítési művelet lapon a listán szereplő valamennyi csoport esetén tegye a következőket:On the Deployment Action page, do the following for each group in the list:

  • Válassza ki a következők egyikét a Jóváhagyás listából:On the Approval list, select one of the following:

   • Kötelező telepítés – a frissítés telepítése a megadott csoportban lévő számítógépekre.Required Install - Installs the update on computers in the specified group.

   • Telepítés mellőzése – a rendszer csak jelzi, hogy a telepítés alkalmazható, de nem telepíti.Do Not Install - Reports applicability only and does not install the update.

   • Telepíthető – a felhasználó igény szerint telepítheti az alkalmazást a Céges portálról.Available Install – The user can install the application on demand from the Company Portal.

   • Eltávolítás – frissítések eltávolítása a célcsoportban lévő számítógépekről.Uninstall - Removes updates from computers in the targeted group.

    Fontos

    A rendszer akkor is eltávolítja a frissítéseket, ha azok nem az Intune szolgáltatással lettek telepítve.The update is removed even if it was not installed by Intune.

  • Válassza ki a következők egyikét a Határidő listából:On the Deadline list, select one of the following:

   • Nincs – azt jelzi, hogy a frissítés telepítésének nincs határideje, és a felhasználók folyamatosan elutasíthatják a frissítést.None - Indicates that no deadline is enforced for the installation of the update and users may decline the update continually.

   • Amint lehetséges – a frissítés telepítése a célzott számítógépekre az első adandó alkalommal.As soon as possible - Installs the update at the next opportunity on targeted computers.

   • Egyéni – dátum és idő meghatározása a jóváhagyott frissítések telepítéséhez.Custom - Specifies the date and time that approved updates are installed.

   • Egy hét, Két hét, Egy hónap – a frissítés telepítése a megadott időn belül.One week, Two weeks, One month – Installs the update within the specified time period.

 5. Válassza a Befejezés lehetőséget a beállítások mentéséhez, vagy a Mégse lehetőséget a beállítások elvetéséhez és a frissítések listájához való visszatéréshez.Choose Finish to save the settings, or Cancel to discard the settings and return to the updates list.

  Fontos

  A szülőcsoportokhoz beállított műveleteket valamennyi gyermekük örökli, kivéve ha egy gyermekcsoporthoz explicit módon a Telepítés mellőzése, a Kötelező telepítésvagy az Eltávolítás művelet lett konfigurálva.Unless the action Do Not Install, Required Install, or Uninstall was explicitly configured for a child group, an action configured for a parent group is inherited by all its children.

 6. A Minden frissítés lap alján, a részletek ablaktábláján ellenőrizheti, hogy vannak-e a frissítéssel kapcsolatos emlékeztető üzenetek.You can check the details pane at the bottom of the All Updates page for reminder messages about the update.

Lásd még:See also

Szabályzatok a Windows rendszerű számítógépek védelméhezPolicies to protect Windows PCs