A Mac OS X-konfigurációs házirendek beállításai a Microsoft Intune-banMac OS X configuration policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune számos beépített beállítási lehetőséget kínál Mac OS X-eszközökön, amelyeket konfigurálhat.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Mac OS X devices. Ezen kívül használhatja az Apple Configurator eszközt is olyan egyéni beállítások létrehozására, amelyek nem érhetők el az Intune-ban.Additionally, you can use the Apple Configurator tool to create custom settings that are not available from Intune.

Az általános konfigurációs szabályzat beállításaiGeneral configuration policy settings

A Microsoft Intune Mac OS X-hez készült általános konfigurációs szabályzatát a következő beállítások konfigurálásához használhatja:Use the Microsoft Intune Mac OS X general configuration policy to configure settings for:

  • Az eszköz biztonsági beállításai.Device security settings. Az előre meghatározott beállítások listájából választva számos szolgáltatást és funkciót szabályozhat az eszközökön.Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Megfelelő és nem megfelelő alkalmazások.Compliant and noncompliant apps. Adja meg a vállalatnál megfelelőnek vagy nem megfelelőnek ítélt alkalmazások listáját.Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. A szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentésben ellenőrizhető, hogy a listában megadott alkalmazás kompatibilis-e a felhasználók által telepített alkalmazásokkal (az alkalmazás telepítése azonban nem tiltható le).The Noncompliant Apps Report can be used to view the compliance of apps that you specified in the list against the apps that users have installed (but cannot actually block the installation of the app).

Ha ez a lista nem tartalmazza a keresett beállítást, próbálja meg létrehozni egy egyéni Mac OS X-szabályzattal, amely lehetővé teszi az Apple Configurator eszközzel létrehozott beállítások importálását.If the setting you are looking for does not appear in this list, you might be able to create it by using a Mac OS X custom policy that lets you import settings you created by using the Apple Configurator tool. További információkért lásd a jelen témakörben alább található „Egyéni szabályzatbeállítások” című részt.For more information, see "Custom policy settings" later in this topic.

JelszóbeállításokPassword settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Jelszó kérése az eszközzárolás feloldásáhozRequire a password to unlock devices Adja meg, hogy a felhasználónak kötelező legyen-e jelszót használnia Mac-számítógépe eléréséhez.Specify whether the user must use a password to access their Mac computer. Fontos: Az IOS-eszközöktől eltérően a Mac OS X-eszközökön a felhasználó nem azonnal kap jelszófrissítési értesítést a beállításnak való megfelelés érdekében.Important: Unlike iOS devices, on Mac OS X devices, the user is not immediately notified to update their password to comply with this setting.
Kötelező jelszótípusRequired password type Adja meg, hogy a jelszó csak numerikus lehet-e, vagy alfanumerikusnak kell lennie (azaz betűket és számokat is tartalmaznia kell).Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Fontos: Ezt a beállítást csak a Mac OS X 10.10.3-as és újabb verziói támogatják.Important: This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
Jelszó speciális karaktereinek minimális számaNumber of complex characters required in password Adja meg a jelszóban használandó speciális karakterek minimális számát (0 - 4).Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).

A speciális karakterek szimbólumok, mint például a kérdőjel (?).A complex character is a symbol, such as ?.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Adja meg a jelszó minimális hosszát (4 - 14 karakter).Specify the minimum length for the password (4 to 14 characters).
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords Az egyszerű jelszavak (például a 0000vagy az1234) használatának engedélyezése.Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
Jelszó kérése ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before password is required Adja meg, hogy mennyi ideig legyen a számítógép inaktív ahhoz, hogy bekapcsoljon a jelszavas zárolás.Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Adja meg, hogy hány nap telhet el a kötelező jelszómódosításig (1 255 nap).Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Ez a beállítás megakadályozza, hogy a felhasználó egy korábban már használt jelszót adjon meg újra.Prevent the user from using a previously used password. A beállítás engedélyezése esetén a Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása beállítással megadhatja, hogy hány korábbi jelszó ne legyen újra felhasználható (1 - 24).When this is set, you can also set Prevent reuse of previous passwords to specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).
Képernyőkímélő bekapcsolása ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before screensaver activates Adja meg, hogy a számítógépnek mennyi ideig kell inaktívnak lennie a képernyőkímélő aktiválásához.Specify the length of time that the computer must be idle before the screensaver is activated.

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokra vonatkozó beállításokSettings for compliant and noncompliant apps

A Szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások Mac OS X-es eszközökhöz listában engedélyezze az Eszközök felügyelt beállításai beállítást, majd adja meg a megfelelő vagy nem megfelelő alkalmazások listáját az alábbi információk alapján.In the Compliant & Noncompliant Apps list for Mac OS X, enable Managed settings for devices, and then specify a list of compliant or noncompliant apps by using the following information.

Note

Egyazon szabályzatban csak a megfelelő vagy a nem megfelelő alkalmazások listája szerepelhet.A single policy can contain only a list of compliant apps or a list of noncompliant apps. Mindkét típusú lista nem adható meg ugyanabban a házirendben.You cannot specify both in the same policy.

Az Intune lehetővé teszi, hogy jelentést készítsen a nem megfelelő alkalmazásokat futtató eszközökről.Intune lets you report devices with noncompliant apps. Ezzel nem tiltja le a nem megfelelő alkalmazások telepítését, és nem is távolítja el azokat.It does not block installation or remove noncompliant apps.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Meg nem felelésről szóló jelentés küldése, ha a felhasználók telepítik a listán szereplő alkalmazások valamelyikétReport noncompliance when users install the listed apps Azon Mac OS X-alkalmazások felsorolása, amelyek telepítésére a felhasználók nem jogosultak.Displays the Mac OS X apps that users are not allowed to install. Ha a felhasználók ilyen alkalmazást telepítenek, az megjelenik a szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentésekben.If users install any of these apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
Meg nem felelésről szóló jelentés küldése, ha a felhasználók a listán nem szereplő alkalmazásokat telepítenekReport noncompliance when users install apps which are not listed Azon Mac OS X-alkalmazások felsorolása, amelyek telepítésére a felhasználók jogosultak.Displays the Mac OS X apps that users are allowed to install. Ha a felhasználók bármilyen más alkalmazást telepítenek, az megjelenik a szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentésekben.If users install any other apps, they will be reported in Noncompliant Apps Reports.
HozzáadásAdd Hozzáadhat egy alkalmazást a kijelölt listához.Add an app to the selected list. Meg kell adnia egy szabadon választott nevet, valamint opcionálisan megadhatja az alkalmazás kiadóját és csomagazonosítóját.Specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app. Tipp: Az alkalmazás csomagazonosítóját az alábbi lépésekkel keresheti meg a telepített alkalmazást futtató Mac számítógépen:Tip: To find the bundle ID of an app, use the following steps on a Mac computer that has the app installed:
  1. Nyissa meg az alkalmazás telepítési mappáját (például /Applications).Open the folder in which the app is installed (for example, /Applications).
  2. Jelölje ki az <alkalmazásnév>.app csomagot, és válassza a Show Package Contents (Csomag tartalmának megjelenítése) lehetőséget.Select the <App Name>.app bundle, and choose Show Package Contents.
  3. Nyissa meg az Info.plist fájlt.Open the Info.plist file.
  4. Ellenőrizze a CFBundleIdentifier kulcshoz hozzárendelt értéket.Check the value associated with the key CFBundleIdentifier.
A csomagazonosító formátuma: com.contoso.alkalmazásnév.The format for the bundle ID is com.contoso.appname.
Alkalmazások importálásaImport Apps Importálja a saját maga által egy vesszővel tagolt fájlban megadott alkalmazásokat.Import a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. A fájlban ezt a formátumot használja: alkalmazásnév, kiadó, alkalmazáscsomag-azonosító.In the file, use this format: app name, publisher, app bundle ID.
SzerkesztésEdit A kiválasztott alkalmazás nevének, kiadójának és alkalmazáscsomag-azonosítójának szerkesztése.Edit the name, publisher, and app bundle ID of the selected app.
TörlésDelete A kijelölt alkalmazás törlése a listából.Delete the selected app from the list.

Tip

Az Intune-jelentésekkel kapcsolatos további információkért lásd: A Microsoft Intune-műveletek értelmezése jelentések segítségével.For more information about Intune reports, see Understand Microsoft Intune operations by using reports.

Important

Ha egy Mac OS X-eszköz alvó állapotban van, a házirendek és profilok nem kézbesíthetők, és nem naplózhatók.When a Mac OS X device is in sleep mode, policies and profiles cannot be delivered or inventoried. Ennek következtében előfordulhat, hogy az Intune konzolján ideiglenesen a Hibás házirend-beállítások állapotüzenet jelenik meg mindaddig, amíg az eszköz fel nem ébred az alvó üzemmódból.As a result, the Intune console might temporarily display the status Policy settings in error until the next time the device wakes from sleep mode.

A szabályzatnak megfelelő és nem megfelelő alkalmazások figyeléseMonitor compliant and noncompliant apps

A szabályzatnak nem megfelelő alkalmazásokról készült jelentésben megtekintheti a megadott alkalmazások megfelelőségét.Use Noncompliant Apps Reports to view the compliance of apps that you specified.

Jelentés futtatásaTo run a report

  1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolban válassza a Jelentések > Szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazások – jelentések elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Reports > Noncompliant Apps Reports.

  2. Jelölje ki az ellenőrizni kívánt eszközcsoportokat, adja meg, hogy a megfelelő vagy a nem megfelelő alkalmazásokat vagy mindkettőt szeretné-e ellenőrizni, majd válassza a Jelentés megtekintéseelemet.Select the device groups that you want to check, select whether you want to check for compliant apps, noncompliant apps, or both, and then choose View Report.

Egyéni Mac OS X-házirendbeállítások a Microsoft Intune-banMac OS X custom policy settings in Microsoft Intune

A Microsoft Intune egyéni Mac OS X-konfigurációs szabályzatával telepítheti az Apple Configurator eszközzel létrehozott beállításokat a Mac OS X-eszközökre.Use the Microsoft Intune Mac OS X custom configuration policy to deploy settings that you created by using the Apple Configurator tool to Mac OS X devices. Ezzel az eszközzel számos olyan beállítást készíthet, amelyek ezen eszközök működését vezérlik, és egy konfigurációs profilba exportálhatja őket.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Ezt a konfigurációs profilt később egy Intune-beli egyéni Mac OS X-szabályzatba importálhatja, és a beállításokat telepítheti a szervezetben lévő felhasználók és eszközök számára.You can then import this configuration profile into an Intune Mac OS X custom policy and deploy the settings to users and devices in your organization.

E funkció révén olyan Mac OS X-beállításokat telepíthet, amelyek nem konfigurálhatók az Intune általános Mac OS X-konfigurációs szabályzatával.This capability allows you to deploy Mac OS X settings that are not configurable with the Intune Mac OS X general configuration policy.

ElőfeltételekPrerequisites

Mielőtt elkezdené, telepítenie kell az Apple Configurator eszközt, és létre kell hoznia a felhasználók vagy eszközök számára telepíteni kívánt beállításokat tartalmazó konfigurációs fájlt.Before you start, you must have installed the Apple Configurator and created a configuration file that contains the settings you want to deploy to users or devices. Az Apple Configurator eszköz letöltése és az azzal kapcsolatos információk a Mac App Store áruházban érhetők el.You can download and learn about the Apple Configurator from the Mac App Store.

Note

Az Intune nem készít jelentést az egyéni Mac OS X-szabályzatok egyes beállításainak betartásáról,Intune does not report the compliance of individual settings in a Mac OS X custom policy. a teljes házirend betartásáról azonban igen.However, the overall compliance of the policy is reported.

Általános beállításokGeneral settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Az egyéni Mac OS X-szabályzatnak egyéni nevet adjon, hogy könnyebben azonosíthassa az Intune konzolján.Enter a unique name for the Mac OS X custom policy to help you identify it in the Intune console.
LeírásDescription Adjon meg egy leírást, amely áttekintést nyújt az egyéni Mac OS X-házirendről, és olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítik a keresését.Provide a description that gives an overview of the Mac OS X custom policy and other relevant information that helps you to locate it.

Egyéni beállításokCustom settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Egyéni konfigurációs profil neve (felhasználók láthatják)Custom configuration profile name (displayed to users) Nevezze el a szabályzatot. Ez a név jelenik majd meg az eszközön és az Intune szabályzatjelentéseiben.Provide a name for the policy as it will be displayed on the device and in Intune policy reports.
Konfigurációs profil fájljaConfiguration profile file Válassza az Importálás elemet, majd keresse meg az Apple Configurator eszközzel létrehozott konfigurációs profilt.Choose Import, and then browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Tipp: A „Konfigurációs profilfájl létrehozása” című témakörben talál segítséget a konfigurációs profil létrehozásához.Tip: See "How to create a configuration profile file" in this topic for help in creating the configuration profile.
Konfigurációs profil adataiConfiguration profile details Megjeleníti az importált konfigurációs profil XML-kódját.Display the XML code for the configuration profile that you imported.

Konfigurációs profilfájl létrehozásaHow to create a configuration profile file

Az egyéni házirend által használt konfigurációs profilfájlt kétféleképpen hozhatja létre:You can create the configuration profile file used by the custom policy in two ways:

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies