A vállalati tulajdonú eszközök regisztrálása az Intune-nalEnroll corporate-owned devices by using Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune-nal felügyelendő szervezeti vagy vállalati tulajdonú eszközöket többféleképpen regisztrálhatja, az eszköz típusától, megvásárlásának módjától, illetve a szervezet igényeitől függően.You can enroll organization-owned or corporate-owned devices to manage with Intune in a variety of ways, depending on the type of device, how the device was purchased, and the needs of the organization. Telepítheti a Munkahelyi portál alkalmazást is a vállalati tulajdonban lévő eszközök regisztrálásához és felügyeletéhez, például a „saját eszköz használata” (BYOD) forgatókönyvek esetében.You also can install the Company Portal app to enroll and manage corporate-owned devices, like in a "bring your own device" (BYOD) scenario.

Alapértelmezés szerint platformtól függetlenül minden eszköz regisztrációja engedélyezett az Intune-ban.By default, devices for all platforms are allowed to enroll in Intune. Az eszközök regisztrációjának letiltásához jelentkezzen be a Microsoft Intune felügyeleti portálra a rendszergazdai hitelesítő adataival.To block devices from enrolling, sign to the Microsoft Intune admin portal with your admin credentials. Válassza a Felügyelet > Mobileszköz-kezelés > Regisztráció szabályai elemet, és törölje a letiltandó platformokhoz tartozó megfelelő jelölőnégyzeteket.Choose Admin > Mobile Device Management > Enrollment Rules and then clear the applicable check boxes for the platforms that you want to block.

A vállalat által birtokolt iOS-eszközök regisztrálásaEnroll corporate-owned iOS devices

A vállalat által birtokolt eszközök regisztrálási módszerei a „saját eszköz választása” (CYOD) forgatókönyvekhez alkalmasak.Corporate-owned device enrollment methods are a good choice for "choose your own device" (CYOD) scenarios. A CYOD környezetben a szervezet fizeti ki a felhasználó által választott eszközt, és a szervezet felügyeli az eszközt.In a CYOD environment, the organization pays for a device that the user selects, and the organization manages the device.

Ha iOS-eszközöket kínál a felhasználóknak, a regisztrációt konfigurálhatja előzetesen úgy, hogy az eszközöket az Intune felügyelje az első bekapcsolásuktól kezdve.If you offer users iOS devices to choose from, you can preconfigure enrollment so that the device is managed with Intune from the first time the user turns it on. Az Intune támogatja az Apple készülékregisztrációs programján (DEP) keresztüli, illetve a Mac számítógépen futó Apple Configurator eszköz segítségével történő közvetlen vagy Beállítási asszisztenssel végzett regisztrációt.Intune supports enrollment via the Apple Device Enrollment Program (DEP), or by using the Apple Configurator tool on a Mac computer for direct or Setup Assistant enrollment.

Ismerje meg, hogyan regisztrálhatja a vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközöket.Learn how to enroll corporate-owned iOS devices.

Eszközregisztráció-kezelői fiók létrehozásaCreate a device enrollment manager account

Létrehozhat egy egyfelhasználós eszközregisztráció-kezelői (DEM) fiókot az Intune-ban a szervezet nagy számú mobileszközének felügyeletéhez.You can create a single-user device enrollment manager (DEM) account in Intune to manage a large number of mobile devices for your organization. A DEM-fiók létrehozását követően a kijelölt fiókkezelők az általános jogú felhasználók által regisztrálható tizenöt eszköznél többet regisztrálhatnak.After you create a DEM account, a designated account manager can enroll more than the 15 devices that a standard user can enroll.

A DEM-fiók használatával csak olyan eszközök regisztrálhatók, amelyeket nem egy meghatározott felhasználó használ.You can use a DEM account to enroll only devices that aren't used by a single, specific user. Az ilyen típusú eszközök például POS- vagy segédprogram-alkalmazásokhoz megfelelőek, de nem alkalmasak olyan felhasználók számára, akik hozzá szeretnének férni a levelezésükhöz vagy a vállalati erőforrásokhoz.Those types of devices are good for point-of-sale or utility apps, for example, but not for users who need to access email or company resources.

Tekintse át, hogyan regisztrálhatja a vállalat által birtokolt eszközöket DEM-fiók használatával.Learn how to enroll corporate-owned devices by using a DEM account.

Vállalati tulajdonú Windows 10 Enterprise-eszközök regisztrálásaEnroll corporate-owned Windows 10 Enterprise devices

Ha az Azure Active Directory Premiumot vagy a Microsoft Nagyvállalati mobilitási csomagot használja a szervezetében, akkor regisztrálhatja a Windows 10 Enterprise-eszközöket.If you use Azure Active Directory Premium or Microsoft Enterprise Mobility Suite in your organization, you can enroll Windows 10 Enterprise devices. Amikor egy felhasználó felvesz egy munkahelyi vagy iskolai fiókot egy eszközön, az eszköz automatikusan megkapja a „Céges eszköz” címkét.When a user adds a work or school account on a device, the device is automatically tagged as "corporate-owned."

IMEI-számok importálásaImport IMEI numbers

Számos mobileszközgyártó alkalmaz egy egyedi számot az eszközein, az úgynevezett nemzetközi mobileszköz-azonosítót (IMEI).Many mobile device manufacturers use a unique number called an International Mobile Equipment Identity (IMEI) on their devices. Lehetősége van a szervezet tulajdonában lévő eszközök IMEI-számának importálására.You can import IMEI numbers for devices that your organization owns. Amikor az eszköz az Intune felügyelete alá kerül, céges eszközként lesz megjelölve.When the device becomes managed by Intune, it's tagged as a corporate-owned device.

Tekintse át, hogyan jelölheti meg a vállalat által birtokolt eszközöket az IMEI-számok használatával.Learn how to tag corporate-owned devices by using IMEI numbers.

Eszközök azonosítása vállalati tulajdonúkéntIdentify a device as corporate-owned

Az Intune az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén „céges” eszközként ismeri fel az eszközt:Intune recognizes a device as "corporate" when any of the following conditions are true:

Ha egy eszköz vállalati tulajdonúként lett megjelölve, az eszköz bejegyzésénél a Céges szöveg jelenik meg a Tulajdonos oszlopban a felügyeleti konzolon.When a device is tagged as corporate, you see Corporate in the Ownership column for that device record in the administrator console.