Windows-számítógépes szoftverek licencszerződéseinek kezelése a Microsoft Intune-banManage license agreements for Windows PC software in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune a Microsoft mennyiségi licencszerződéssel vásárolt szoftverek licencszerződés-információinak felvételét és kezelését teszi lehetővé.Microsoft Intune lets you add and manage license agreement information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Ugyanez lehetséges a Microsofttól vagy nem Microsofttól származó, egyéb módon vásárolt szoftverek esetében is.You can also do this for Microsoft or non-Microsoft software that was purchased by other means. Ezek az információk logikai csoportokba rendezhetők.You can organize this information into logical groups.

Important

Ez a funkció kizárólag kényelmi célokat szolgál, és pontossága nem garantált.This feature is provided for convenience only, and accuracy is not guaranteed. Ezek az adatok nem használhatók fel a Microsoft mennyiségi licencszerződéseknek való megfelelés ellenőrzésére.You should not rely on it to confirm compliance with Microsoft Volume Licensing agreements. A Microsoft nem használja a gyűjtött adatokat a vele kötött licencszerződések lehetséges megsértésének vagy betartásának vizsgálatára.Microsoft will not use any data gathered to investigate potential violations of, or compliance with, license agreements you may have with us.

Az Intune-hoz hozzáadott licencek nincsenek hatással a szoftver használatára vonatkozó licencszerződésekre és jogosultságokra.Licenses you add to Intune do not affect your license agreements or entitlements to use your software. Ha például töröl egy licencszerződéspárt az Intune-ból, azzal nem törli és nem érvényteleníti az Ön és a Microsoft közötti licencszerződéseket.For example, if you delete a license/agreement pair from Intune, you do not delete or nullify license agreements that exist between you and Microsoft.

Az Intune felügyeleti konzoljának Licencek munkaterületén a következőkre van lehetősége:In the Licenses workspace of the Intune administration console, you can:

 • Microsoft mennyiségi licencszerződések hozzáadása és szerkesztése.Add and edit Microsoft Volume Licensing agreements.

 • Egyéb szoftverlicenc-szerződések hozzáadása és szerkesztése.Add and edit other software licensing agreements.

 • Licencek és csoportok kezelése.Manage licenses and groups.

 • Az Intune által a Mennyiségi licencelési szolgáltatásközpont (VLSC) webhelyéről lekérdezett jogosultsági információk összehasonlítása azon Microsoft-szoftverekkel, amelyeket az Intune az Ön felügyelt Windows-számítógépein észlel.Compare the entitlement information that Intune retrieves from the Volume Licensing Service Center (VLSC) to the inventory of Microsoft software that Intune detects on your managed Windows PCs.

Emellett olyan jelentéseket is létrehozhat, amelyek megjelenítik a szoftverek telepítés- és licencszámait.Additionally, you can generate reports that show installation and license counts for software titles. A licencjelentések segítséget nyújthatnak a Microsofttól és a nem Microsofttól származó szoftvercímek teljes licenchelyzetének értékelésében.License reports can help you assess your complete license position for Microsoft software and non-Microsoft software titles.

Tip

A Licencek munkaterület csak akkor jelenik meg a felügyeleti konzolon, ha már legalább egy Windows-számítógépet felügyel az Intune-ügyféllel.The Licenses workspace is not displayed in the administrator console until you are managing at least one Windows PC with the Intune Windows PC client.

Microsoft mennyiségi licencszerződések hozzáadásaAdd Microsoft Volume Licensing agreements

Az Intune mennyiségi licencelszerződések a Microsoft mennyiségi licencszerződéseken keresztül vásárolt szoftverek licencinformációit tartalmazzák.Intune Volume Licensing agreements provide license information for software that was purchased through Microsoft Volume Licensing agreements. Ha Microsoft mennyiségi licencszerződéseket szeretne hozzáadni az Intune-hoz, adja meg a szerződésszámok egyeztetett párjait.You can add Microsoft Volume Licensing agreements to Intune by providing matched pairs of agreement numbers. A szerződés- vagy engedélyezési számokat egyeztetni kell a megfelelő licenc- vagy regisztrációs számokkal.The agreement or authorization numbers must be matched to the correct license or enrollment numbers. A szerződésszámpárokat akkor kapja meg, amikor licencszerződéseket vásárol a Mennyiségi Licencelési Szolgáltatásközpontból (VLSC).Agreement number pairs are obtained when you purchase your license agreements from the Volume Licensing Service Center (VLSC).

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Licencek elemet.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. A Szerződések hozzáadása lap Szerződés típusának kiválasztása területén válassza a Mennyiségi licencszerződés lehetőséget.On the Add Agreements page, under Choose Agreement Type, select Volume Licensing agreement.

 3. A Szerződés adatainak hozzáadása szakaszban válasszon a fájlfeltöltés vagy az adatok manuális hozzáadása közül.In the Add Agreement Details section, choose whether you want to upload a file, or manually add the details.

  • Szerződésadatokat tartalmazó CSV-fájl feltöltése.Upload a CSV file that contains agreement details. Kattintson a Tallózás elemre, és válassza ki a feltöltendő CSV-fájlt.Choose Browse and select the CSV file you want to upload.

   • A fájl két vagy három oszlopot tartalmazhat: kettőt csak a szerződéspárokhoz, vagy hármat abban az esetben, ha az egyes szerződéspárokhoz rövid nevet is szeretne megadni.The file can contain either two or three columns; two for agreement pairs alone, or three if you want to add a friendly name for each agreement pair.

   • A szerződésszámpárokban lévő karakterek összesített száma nem lehet több 16 ASCII-karakternél.The total number of characters in an agreement number pair cannot exceed 16 ASCII characters.

   • Csak az ASCII-karakterek támogatottak.Only ASCII characters are supported.

   • A szerződés nevében nem használhatóak a következő karakterek: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The following characters are not allowed in the agreement name: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. A szóközök engedélyezettek a névben.Spaces are allowed in the name.

   • A fájl neve nem lehet hosszabb 128 karakternél.The file name must be no more than 128 characters in length.

   • A fájlnak legalább egy szerződéspárt kell tartalmaznia, és nem szerepelhet benne 5000 szerződéspárnál több.The file must contain at least one agreement pair, and cannot contain more than 5,000 agreement pairs.

   A fájl formátumaFormat for the file

   A fájl létrehozásához adja meg a szerződéspárokat egy egyszerű szöveges dokumentumban a következő formátumok egyikében, a VLSC webhelyen regisztrált szervezettípustól függően.You can create this file by adding your agreement pairs to a plain text document in one of the following formats, depending on the organization type that you have registered with the VLSC. Soronként egy szerződésszámpár szerepeljen.Specify one agreement number pair per line.

   • Open Value-ügyfelek: szerződésszám, szerződésszám ismétlése, szerződés neveOpen Value customers: Agreement number, repeat agreement number, agreement name

   • Open-ügyfelek: engedélyezési szám, kapcsolódó licencszám, szerződésnévOpen customers: Authorization number, related license number, agreement name

   • Select- és nagyvállalati ügyfelek: szerződésszám, kapcsolódó regisztrációs szám, szerződésnévSelect and Enterprise customers: Agreement number, related enrollment number, agreement name

   A Szerződések hozzáadása űrlap új szerződések hozzáadásakor megkéri, hogy keresse meg az adott fájlt.The Add Agreements form prompts you to browse for this file when you add a new agreement.

   A következő példában egy .csv fájl tartalma látható egy Nyitottértékügyfél esetén.The following is an example of .csv file content for an Open Value customer.

   01-07001, 01-07001, Office agreements

  • Szerződés adatainak manuális hozzáadása.Manually add agreement details. Adja meg az alábbi adatokat, majd írja be a szerződésszámpárokat az Engedély/szerződés száma és a Licenc/igyénylés/ügyfél száma mezőbe.Provide the following information, and then type the agreement number pairs in the Authorization/Agreement number and License/Enrollment/Customer number boxes. Miután beírta mindkét számot, válassza a Pár hozzáadása ikont a számok mentéséhez, majd ha szükséges, hozzáadhat további párokat.After you type both numbers, choose the Add pair icon to save your numbers, and then optionally add a new pair.

   • Szerződés neve – Adja meg a szerződés egyedi nevét.Agreement name - Specify a unique name for the agreement.

    A szerződés neve legfeljebb 256 karakterből állhat, és nem tartalmazhatja a következő karaktereket: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. A szóközök engedélyezettek a névben.Spaces are allowed in the name.

   • Engedély/szerződés száma – Adja meg a licencpár engedély-/szerződésszámát.Authorization/Agreement number - Enter the authorization/agreement number of the license pair.

   • Licenc/igénylés/ügyfél száma – Adja meg a licencpár licenc-/igénylés-/ügyfélszámát.License/Enrollment/Customer number - Enter the license/enrollment/customer number of the license pair.

   Note

   Ha több szerződésszámpárt ad hozzá, az Intune egy szerződést hoz létre a megadott névvel, és a hozzáadott összes pár ezen szerződés részét fogja képezni.If you add several agreement number pairs, Intune creates one agreement with the name that you specify, and all pairs that you added are a part of this agreement.

  A + jel kiválasztásával adhat hozzá másik szerződésszámpárt, a - jel kiválasztásával pedig eltávolíthat egy korábban már megadott szerződésszámpárt.You can choose + to add another agreement number pair, or - to remove an agreement number pair you have already entered.

 4. A Licenccsoport kiválasztása területen tegye a következők valamelyikét:In the Select License Group area, do one of the following:

  • A szerződések hozzáadása a Hozzá nem rendelt szerződések csoporthoz.Add the agreements to the Unassigned Agreements group. Válassza ezt a lehetőséget, ha nem szeretne új szerződéseket hozzáadni egy licenccsoporthoz.Select this if you do not want to add the new agreements to a license group.

  • A szerződések hozzáadása új licenccsoporthoz.Add the agreements to a new license group. Adja meg az új licenccsoport nevét.Provide a name for the new license group.

  • A szerződések hozzáadása meglévő licenccsoporthoz.Add the agreements to an existing license group. A Csoport neve listában válassza ki azt a licenccsoportot, amelyhez a szerződéseket hozzá szeretné adni.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 5. Válassza az OK gombot.Choose OK.

Megjelenik a Minden szerződés nézet, és az Intune a megadott szerződésszámpárok érvényesítése céljából kapcsolódik a Microsoft VLSC webhelyhez.The All Agreements view is displayed, and Intune connects to the Microsoft VLSC to validate the agreement number pairs that you provided.

Ha a licencszerződéseknek az Intune-hoz való hozzáadását követően szeretné frissíteni a mennyiségi licencekre vonatkozó információkat, válassza a Licencek – áttekintés lap Frissítés most elemét.To update the volume license information after you have added license agreements in Intune, in the Licenses Overview page, choose Refresh Now. Ez a művelet lekérdezi az aktuális licencinformációkat a Microsoft Mennyiségi Licencelési Szolgáltatásközpontból (VLSC).This action retrieves the current license information from the Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC).

Important

A mennyiségi licencelési információk frissítéséig más adatokat láthat a szerződéslistában és a Szerződések áttekintése lap jogosultsági információinál.Until you refresh the volume licensing information, you may see different information in the agreements list and the entitlement information on the Agreements Overview page.

A mennyiségi licencelési információk frissítése után összehasonlíthatja a licencinformációkat az észlelt Microsoft-szoftverekkel az Alkalmazások munkaterületen.After you refresh the volume license information, you can compare the license information to your detected Microsoft software in the Apps workspace. A következő licencjelentéseket is futtathatja:You can also run the following license reports:

 • Licencvásárlási jelentések – Lehetővé teszi a kiválasztott licenccsoportokban lévő licencelt szoftverek megtekintését a lefedettségi hézagok meghatározása érdekében.License Purchase Reports - Lets you view the licensed software in license groups you select to help you find gaps in coverage.

 • Licenctelepítési jelentések – Megkönnyíti annak meghatározását, hogy elegendő licencszerződéssel rendelkezik-e.License Installation Reports - Helps you determine if you have sufficient license agreement coverage.

Note

Az összes Microsoft mennyiségi licencszerződésnél megjelenített Terméknév a Nem érhető el.The Product Title displayed for all Microsoft Volume License agreements is Not available.

Egyéb szoftverlicenc-szerződések hozzáadása és szerkesztéseAdd and edit other software licensing agreements

Az Intune-hoz a Microsoft mennyiségi licencszerződésektől eltérő típusú licencszerződéseket is hozzáadhat.You can also add other types of license agreements to Intune in addition to Microsoft Volume Licensing agreements. Ezek a szerződések kereskedőktől vásárolt Microsoft- vagy nem Microsoft-szoftvereket tartalmazhatnak.These agreements can include non-Microsoft software, or Microsoft software that was purchased through a retailer.

Important

A szerződések hozzáadása előtt legalább egy Windows-számítógépet regisztrálnia kell az Intune-ban.You must have at least one Windows PC enrolled in Intune before you can add an agreement. Ezenkívül legalább egy regisztrált számítógépre fel kell tölteni azt a licencelhető szoftvercsomagot, amellyel a licencszerződéseket hozzá szeretné adni.In addition, at least one enrolled computer must have uploaded a licensable software package that you want to use to add a license agreement.

Egyéb szoftverszerződések hozzáadásaTo add other software agreements

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Licencek elemet.In the Microsoft Intune administrator console, choose Licenses.

 2. Válassza az Egyéb szoftverlicenc-szerződések szakasz Szerződések hozzáadása elemét.Choose Add Agreements in the Other Software Licensing Agreements section.

 3. Válassza a Szerződések hozzáadása lap Szerződéstípus választása szakaszának Egyéb szoftverlicenc-szerződések elemét.Select Other software licensing agreement in the Choose Agreement Type section of the Add Agreements page.

 4. A Szerződésadatok hozzáadása területen adja meg a következőket:In the Add Agreement Details area, specify the following:

  • Agreement name (kötelező).Agreement name (required). A szerződés neve legfeljebb 256 karakterből állhat, és nem tartalmazhatja a következő karaktereket: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /.The agreement name can have a maximum of 256 characters, and cannot contain the following characters: ~ ! @ # $ ^ & * ( ) = + [ ] { } \ | ; : ' " < > /. A szóközök engedélyezettek a névben.Spaces are allowed in the name.

  • Kiadó (kötelező).Publisher (required). Amikor elkezdi beírni a kiadó nevét, a szolgáltatás lekérdezi a beírt betűket tartalmazó összes kiadónevet.When you start to type a publisher name, the service retrieves all publisher names that contain the letters that you type. Ha például a „soft” karaktereket írja be, a szolgáltatás lekérdezi a „soft” karakterláncot tartalmazó összes kiadónevet, például a „Microsoft” és a „Microsoft Research” kiadókat.For example, if you type “soft,” the service retrieves all publisher names that contain “soft” as part of the name, such as “Microsoft” and “Microsoft Research.” A kiadóneveket a rendszer a Szoftverállomány-katalógusból kérdezi le.The publisher names are retrieved from the Software Asset Catalog. A terméknév beírása előtt ki kell választania a kiadót.You must select the publisher before you can enter the product title.

   Important

   Előfordulhat, hogy a hozzáadni kívánt vállalat nem jelenik meg a listán.The company that you want to add might not appear in this list. Szoftverszerződést kizárólag a szoftverállomány-katalógusban szereplő vállalatok számára adhat hozzá.You can only add software agreements for companies that are already present in the software asset catalog. A Microsoft azonban folyamatosan igyekszik bővíteni a legnépszerűbb szoftverek listáját.However, Microsoft continuously works to add the most popular software titles. Ha szeretné, hogy egy adott vállalat felkerüljön a listára, az Intune Uservoice webhelyén küldheti be erre vonatkozó kérelmét.If you would like to submit a request to have a company added to this list, you can do so at the Intune Uservoice site.

  • Terméknév (kötelező).Product title (required). Amikor elkezdi beírni a terméknevet, a szolgáltatás lekérdezi a beírt betűket tartalmazó összes terméknevet.When you start to type a product title, the service retrieves all product titles that contain the letters that you type. A Terméknév megadása előtt meg kell adnia egy Kiadót.You must specify a Publisher before you can specify a Product title.

  • Licencszám (kötelező).License count (required). Adja meg a megvásárolt licencek számát.Enter the number of purchased licenses.

  • Licenc kezdő dátuma.License start date. Adja meg a licenc érvényességének kezdő dátumát.Enter the start date of license coverage.

  • Licenc záró dátuma.License end date. Adja meg a licenc érvényességének záró dátumát.Enter the end date of license coverage.

  • Szerződésadatok.Agreement details. Opcionálisan megadhat kapcsolattartási adatokat, regisztrációs kulcsokat és más információkat.You can optionally specify contact information, registration keys, and other information.

 5. A Licenccsoport kiválasztása területen tegye a következők valamelyikét:In the Select License Group area, do one of the following:

  • Válassza A szerződések hozzáadása a Nem hozzárendelt szerződések csoporthoz lehetőséget, ha az új szerződéseket nem szeretné hozzáadni egy új vagy meglévő licenccsoporthoz.Select Add the agreements to the Unassigned Agreements group if you do not want to add the new agreements to a new or existing license group. A szerződéseket bármikor hozzáadhatja felhasználói licenccsoportokhoz.You can add the agreements to user-defined license groups at any time.

  • Válassza a Szerződések hozzáadása új licenccsoporthoz lehetőséget az új szerződések hozzáadásához egy új licenccsoporthoz.Select Add the agreements to a new license group to add the new agreements to a new license group. Meg kell adnia az új licenccsoport nevét.You are prompted to provide a name for the new license group.

  • Válassza a Szerződések hozzáadása meglévő licenccsoporthoz lehetőséget az új szerződések hozzáadásához egy meglévő licenccsoporthoz.Select Add the agreements to an existing license group to add the new agreements to an existing license group. A Csoport neve listában válassza ki azt a licenccsoportot, amelyhez a szerződéseket hozzá szeretné adni.In the Group name list, select the license group to which you want to add the agreements.

 6. Válassza az OK gombot.Choose OK.

Megjelenik a Minden szerződés listanézet.The All Agreements list view is displayed.

Licencszerződések kezeléseManage license agreements

A szoftverlicenc-szerződéseket licenccsoportokhoz lehet hozzáadni.Software licensing agreements can be added to license groups. A licenccsoportokkal a szervezete számára ésszerű egységekbe rendezheti a licencszerződéseket.You can use license groups to organize your license agreements in units that are logical for your organization. Ezenkívül törölheti a korábban létrehozott licencszerződéseket.Additionally, you can delete license agreements you previously created.

FeladatTask RészletekDetails
Licenccsoport létrehozásaCreate a license group A Licencek munkaterület Áttekintés lapján válassza a Feladatok menü Licenccsoport létrehozása parancsát.On the Overview page of the Licenses workspace, choose Create License Group from the Tasks menu. Megjegyzés: legfeljebb 500 licenccsoportot hozhat létre.Note: You can create a maximum total of 500 license groups.
Licenccsoport átnevezéseRename a license group Válasszon egy licenccsoportot a Licencek munkaterületen, majd válassza a Feladatok menü Licenccsoport szerkesztése elemét.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Edit License Group from the Tasks Menu.
Licenccsoport törléseDelete a license group Válasszon egy licenccsoportot a Licencek munkaterületen, majd válassza a Feladatok menü Licenccsoport törlése parancsát.In the Licenses workspace, choose a license group, and then choose Delete License Group from the Tasks Menu. Tipp: a törölt csoportban lévő összes licenc a Hozzá nem rendelt szerződések licenccsoportba kerül.Tip: Any licenses that were in the deleted group are moved to the Unassigned agreements license group.
Licencszerződések törléseDelete a license agreement A Licencek munkaterületen válasszon egy szerződést, majd válassza a Törlés elemet.In the Licenses workspace, choose an agreement, and then choose Delete. Tipp: Mennyiségi licencszerződések törlése után a licencinformációk frissítéséhez válassza a Licencek áttekintése lap vagy az adott licenccsoport Általános lapjának Frissítés most elemét.Tip: After you delete Volume Licensing agreements, to update the license information, choose Refresh Now on the Licenses Overview page or on the General tab for a specific license group.