Windows rendszerű számítógépek kezelése az Intune-szoftverügyfélen keresztül számítógépkéntManage Windows PCs as computers via Intune software client

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune átfogó megoldást nyújt a mobileszközök kezelésére a szervezetek számára.Intune provides a comprehensive solution for organizations to manage mobile devices. Az Intune a Windows 10 operációs rendszer beépített modern eszközfelügyeleti lehetőségeinek használatával képes mobileszközként kezelni a Windows rendszerű számítógépeket.Intune can manage Windows PCs as mobile devices using the modern device management capabilities built in to the Windows 10 operating system. A szervezet felügyeleti igényeinek teljesítése érdekében az Intune számítógépként is képes kezelni a Windows rendszerű számítógépeket az Intune-szoftverügyfélen keresztül.To meet your organization’s management needs, Intune can also manage Windows PCs as computers with the Intune software client. Ez a felügyeleti módszer a korábbi Windows operációs rendszer hagyományos számítógép-felügyeleti képességeit használja.This management method uses traditional computer management capabilities in the legacy Windows operating system.

Az Intune-szoftverügyfél a korábbi operációs rendszerrel működő, például a Windows 7 rendszerű számítógépekhez a legalkalmasabb, amelyeket nem lehet mobileszközként kezelni.The Intune software client is best suited for Windows PCs running legacy operating systems such as Windows 7 which cannot be managed as mobile devices. Az Intune-szoftverügyfél a Csoportházirend és hasonló felügyeleti képességek segítségével kezeli a számítógépeket a felhőből.The Intune software client uses management capabilities like Group Policy to manage PCs from the cloud.

Az Intune támogatja a Windows rendszerű számítógépek számítógépként való kezelését a szoftverügyfél használatával – maximum 7000 számítógépig.Intune supports management of Windows PCs as computers using the software client for up to 7,000 PCs. Ennél is nagyobb méretű környezet esetén mobileszközként kezelheti Windows 10 rendszerű számítógépeit.For larger deployments, manage Windows 10 PCs as mobile devices. Az Intune egyes kiadásai és a Windows 10 frissítései a mobileszköz-kezelési architektúrán alapuló felügyeleti funkciókat tartalmaznak.Each release of Intune and update of Windows 10 includes management features based on the mobile device management architecture. Erősen ajánlott a szervezet áthelyezése a Windows 10 mobileszközként történő kezelésére.We strongly recommend that you move your organization to Windows 10 managed as mobile devices.

Megjegyzés

A Windows 8.1-es vagy újabb rendszerű eszközöket kezelheti számítógépként az Intune-ügyfélszoftverrel, vagy mobileszközként.You can manage Windows 8.1 and later devices either as PCs by using the Intune client software or as mobile devices. Mindkét módszert azonban nem használhatja ugyanazon az eszközön.You cannot use both methods on the same device. Alaposan mérlegeljen, mielőtt a számítógépeknek az Intune-ügyfélszoftverrel való kezelése mellett döntene.Carefully consider before deciding to manage PCs with the Intune client software. Ez a témakör kizárólag az Intune-szoftverügyféllel PC-ként kezelt eszközökre vonatkozik.This topic applies only to managing devices as PCs by running the Intune client software.

Az Intune-számítógépügyfél általi felügyelet követelményeiRequirements for Intune PC client management

Hardver: Az Intune-ügyfélszoftver a következő minimális hardverkövetelményekkel telepíthető:Hardware: The following are minimum hardware requirements for installing the Intune client software:

KövetelményRequirement További információMore information
HálózatNetwork Az ügyfél használatához a számítógépnek internetkapcsolattal kell rendelkeznie.The client requires the PC to have Internet connectivity.
Processzor és memóriaProcessor and Memory A processzorra és a RAM-ra vonatkozó követelményeket a számítógép operációs rendszere határozza meg.Refer to the processor and RAM requirements for the PC's operating system.
LemezterületDisk space 200 MB szabad lemezterület az ügyfélszoftver telepítése előtt.200 MB available disk space before the client software is installed.

Szoftver: Az ügyfélszoftver az alábbi szoftverkövetelményekkel telepíthető:Software: The following are software requirements for installing the client software:

KövetelményRequirement További információMore information
Operációs rendszerOperating system Windows Vista vagy újabb rendszert futtató eszköz.Windows device running Windows Vista or later.
A Home Edition verziók nem támogatottak.Home edition versions are not supported.
Rendszergazdai engedélyekAdministrative permissions Az ügyfélszoftvert telepítő fióknak helyi rendszergazdai engedélyekkel kell rendelkeznie az eszközön.The account that installs the client software must have local administrator permissions on that device.
Windows Installer 3.1Windows Installer 3.1 A számítógépnek legalább a Windows Installer 3.1-es verziójával kell rendelkeznie.The PC must have, at a minimum, Windows Installer 3.1.

A Windows Installer verziójának megtekintése egy számítógépen:To view the version of Windows Installer on a PC:

A számítógépen kattintson a jobb gombbal a %windir%\System32\msiexec.exe fájlra, majd a Tulajdonságok menüpontra.On the PC, right-click %windir%\System32\msiexec.exe, and then click Properties.

A Windows Installer legújabb verzióját letöltheti a Microsoft Developer Network webhelyen található Windows Installer újraterjeszthető csomagok oldalról.You can download the latest version of Windows Installer from Windows Installer Redistributables on the Microsoft Developer Network website.
Nem kompatibilis ügyfélszoftver eltávolításaRemove incompatible client software Az Intune-ügyfélszoftver telepítése előtt el kell távolítania a számítógépen esetleg megtalálható Configuration Manager-, Operations Manager-, Operations Management Suite- és Service Manager-ügyfélszoftvert.Before you install the Intune client software, uninstall any Configuration Manager, Operations Manager, Operations Management Suite, and Service Manager client software from that PC.

Az Intune-szoftverügyfél üzembe helyezéseDeploying the Intune software client

Intune-rendszergazdaként több módon is elérhetővé teheti az Intune-szoftverügyfelet a felhasználók számára.As an Intune admin, you can make the Intune software client available to users in a variety of ways. Útmutatásért lásd: Az Intune-szoftverügyfél telepítése Windows rendszerű számítógépekre.For guidance, see Install the Intune software client on Windows PCs.

Számítógép-felügyeleti képességek az Intune-os ügyfélszoftverrelComputer management capabilities with the Intune client software

A legtöbb esetben célszerű regisztrálni az eszközöket az Intune-ban, mivel ez több funkciót biztosít.In most scenarios, you will enroll your devices with Microsoft Intune, which provides a greater set of capabilities. Ugyanakkor az Intune-szoftverügyféllel is felügyelheti a számítógépeket. Ekkor a következő funkciókat érheti el:However, you can also manage PCs by using the Intune software client, which provides the following features:

  • Szoftverfrissítések kezelése - Naprakészen tarthatja a számítógépeit, és beállíthatja, hogy a rendszer mikor telepítse a frissítéseket.Software update management - You can keep PCs up to date and decide when updates are applied.

  • Windows tűzfalházirend - Ezzel biztosíthatja, hogy a vállalatnál használt számítógépeken ne legyen inaktív vagy nem megfelelően beállított Windows tűzfal.Windows Firewall policy - This helps to ensure that no PC that's used in your company has an inactive or improperly-configured Windows Firewall.

  • Kártevők elleni védelem - Az Intune Endpoint Protection védelmet használja, amely segít a számítógépes kártevők elleni védelmében.Anti-malware protection - Intune includes Endpoint Protection, which helps protect your PCs from malware.

  • Távsegítség - Az Intune lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az Intune beépített távoli asztali funkciója segítségével kapcsolatba lépjenek az informatikai támogatási csapattal (ehhez a TeamViewer szoftver szükséges).Remote assistance - Intune lets users contact IT support staff, who can then provide assistance by using a remote desktop feature that is included with Intune (requires TeamViewer software).

  • Szoftverlicenc-gazdálkodás - Nyomon követheti az elérhető és a használatban lévő szoftverlicencek számát.Software license management - Track how many software licenses are available, and how many available licenses are being used.

  • Alkalmazások központi telepítése - Szoftvereket telepíthet a felügyelt számítógépekre.App deployment - Deploy software to PCs that you manage. Ha a szoftverügyféllel felügyeli a számítógépeket, akkor bizonyos alkalmazásfelügyeleti funkciók nem érhetők el.Some app management features are not available when you manage PCs with the software client.

Szabályzatok és alkalmazástelepítések működése az Intune-ügyfélszoftverrelPolicies and app deployments for the Intune software client

Jóllehet az Intune-ügyfélszoftver a szoftverfrissítések, a Windows tűzfal és az Endpoint Protection kezelésével támogatja a PC-k védelmét szolgáló felügyeleti funkciókat, az Intune-szoftverügyfél által felügyelt PC-ket nem lehet egyéb Intune-szabályzatokkal, így a mobileszköz-felügyeletet szolgáló Windows-szabályzatokkal célozni.While the Intune client software supports management capabilities that help protect PCs by managing software updates, Windows firewall, and Endpoint Protection, PCs managed with the Intune client software cannot be targeted with other Intune policies, including those Windows policy settings that are specific to mobile device management.

Ha az Intune-ügyfélszoftverrel felügyel windowsos PC-ket, csak a Számítógép-kezelés szakaszban látható szabályzatokat használhatja.When you use the Intune client software to manage Windows PCs, you can use only the policies shown under the Computer Management section.

Az Intune a Windows rendszerű számítógépek felügyeletéhez a Windows Server Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS) és csoportházirend-objektumok (GPO-k) által alkalmazottakhoz hasonló szabályzatokat használ.Intune manages Windows PCs using policies, similar to how Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) Group Policy Objects (GPOs) do. Ha Active Directory-tartományhoz csatlakoztatott számítógépeket felügyel az Intune segítségével, akkor győződjön meg róla, hogy az Intune-szabályzatok nem ütköznek a szervezetben használt más csoportházirend-objektumokkal.If you manage Active Directory domain-joined computers with Intune, ensure that Intune policies do not conflict with other GPOs used in your organization. További információt a Group Policy for beginners (Csoportházirend kezdőknek) című angol nyelvű anyagban talál.To read more, see Group Policy for beginners.

Új windowsos PC-szabályzat sablonjának kiválasztása

Az alkalmazások telepítésekor csak a Windows Installert (.exe, .msi) használhatja.When deploying apps, you can use only the Windows Installer (.exe, .msi).

Platform és hely kiválasztása a PC-s ügyfélszoftver fájljaihoz

Gyakori feladatok Windows rendszerű számítógépekenCommon tasks for Windows PCs

Az Intune felügyeleti konzolján más általános számítógép-felügyeleti feladatokat is elvégezhet azokon a windowsos PC-ken, amelyeken az ügyfél telepítve van:You can use the Intune admin console to perform other common computer management tasks on Windows PCs that have the client installed:

A fenti feladatokról az általános számítógép-felügyeleti feladatokat ismertető témakörben olvashat részletesebben.For more information about the above tasks, see common computer management tasks.

Az Intune-ügyfélszoftver felügyeleti korlátozásaiManagement limitations of the Intune client software

Az Intune-ügyfélszoftverrel felügyelt PC-knél nem használhat bizonyos olyan felügyeleti lehetőségeket, amelyek segítségével PC-ként kezelheti a mobileszközöket:Some management options, which can be used to manage PCs as mobile devices, cannot not used for PCs that are managed with the Intune client software:

  • Teljes törlés (a szelektív törlés elérhető)Full wipe (selective wipe is available)
  • Feltételes hozzáférésConditional access

Azt is vegye figyelembe, hogy az Intune felügyeleti konzoljának bizonyos részei, mint például az Updates (Frissítések), a Protection (Védelem) és a Licenses (Licencek) csak akkor jelennek meg, ha vannak az Intune-ügyfélszoftverrel regisztrált eszközök.Also note that in the Intune admin console, certain sections, such as Updates, Protection, and Licenses appear only if you have enrolled devices using the Intune client software.

A felügyeleti konzol csak a számítógépügyfél esetén megjelenített elemei

Segítség a hibaelhárításhozHelp with troubleshooting

Az Intune-ügyfélszoftver általában a háttérben fut, és csak ritkán igényel felhasználói beavatkozást vagy hibaelhárítást.The Intune client software usually runs quietly in the background without the need for much user interaction or troubleshooting. Ha számítógép-felügyelettel kapcsolatos problémák megoldására van szükség, tekintse meg a naplókat.If you need to resolve PC management issues, you can check the logs. Az Intune-ügyfélszoftver és a hozzá tartozó naplók a %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement könyvtárba vannak telepítve.The Intune client software and corresponding logs are installed under the %Program Files%\Microsoft\OnlineManagement directory.

Emellett áttekintheti Az ügyfél a Microsoft Intune-ban való beállításának hibaelhárítása témakört az előforduló problémák megkereséséhez és esetleges megoldásához vagy megkerüléséhez.You can also review Troubleshoot client setup in Microsoft Intune to check for issues that might occur, and any resolutions or workarounds.