Exchange ActiveSync mobileszköz-felügyelet a Microsoft Intune-nalExchange ActiveSync mobile device management with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ahhoz, hogy a Microsoft Intune közvetlenül tudja felügyelni a mobileszközöket, regisztrálni kell az eszközöket az Intune-ban.For Microsoft Intune to directly manage mobile devices, devices must be enrolled in Intune. A másik lehetőség, hogy a rendszergazdák engedélyeznek egy korlátozottabb felügyeleti megoldást, amely az Exchange ActiveSync (EAS) felügyeletet egy Exchange-összekötővel valósítja meg.As an alternative, admins can enable a more limited management solution that uses Exchange ActiveSync (EAS) management with an Exchange connector. Az eszközök helyszíni Exchange-kiszolgálókkal és az Office 365 segítségével az Exchange Online megoldással is felügyelhetők.Devices can be managed with either on-premises Exchange servers or Exchange Online using Office 365. Típustól függetlenül az Intune előfizetésenként csak egy Exchange-összekötő kapcsolatot támogat.Intune supports only one Exchange connector connection of any type per subscription.

Mobileszközökre vonatkozó Exchange-hozzáférési szabályokExchange access rules for mobile devices

Az Exchange használatához olyan szabálykészletre van szükség, amely meghatározza, hogy mi történik akkor, amikor a mobileszközök csatlakozni próbálnak az Exchange ActiveSynchez.Exchange needs a set of rules that defines what happens when mobile devices attempt to connect to EAS. Ezeket a szabályokat az Intune felügyeleti konzol kezeli.These rules are managed in the Intune administration console.

Mobileszközökre vonatkozó Exchange-hozzáférési szabályokExchange access rules for mobile devices

Az Exchange Connector telepítéseInstall the Exchange connector

Az Exchange Connector lehetővé teszi az Exchange-telepítésnek az Intune-konzolon történő kezelését.The Exchange connector lets you manage your Exchange deployment in the Intune console. Először el kell végeznie a megfelelő Intune-Exchange összekötő telepítését és beállítását.You must first install and set up the appropriate Intune-to-Exchange connector. Válassza ki a megfelelő lehetőséget annak alapján, hogy helyszíni vagy felhőalapú szolgáltatásként üzemeltetett Exchange-kiszolgálót használ-e:Choose the appropriate option based on whether your Exchange server is on-premises or hosted as a service in the cloud:

Exchange-felügyelet alatt álló mobileszközök szabályzatának alkalmazásaApply policy for Exchange-managed mobile devices

Az Intune-konzol használható az EAS házirend-beállítások kezelésére és a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés korlátozására.The Intune console can be used to manage EAS policy settings and to restrict access to company resources. Az Exchange ActiveSync-szabályzat beállításainak és az egyes mobileszközök által támogatott funkciók listáját az Exchange ActiveSync-ügyfelek összehasonlító táblázatában találja.For a list of Exchange ActiveSync policy settings and features that specific mobile devices support, see Exchange ActiveSync Client Comparison Table.

Note

Az Intune Microsoft Exchange-környezethez való csatlakozását követően minden Intune-nal felügyelt felhasználó EAS-házirendje visszaáll a Microsoft Exchange-kiszolgáló aktuális alapértelmezett házirendjére, kivéve, ha az Intune-ban specifikusabb házirend lett meghatározva.After connecting Intune to a Microsoft Exchange environment, the EAS policy for all users managed through Intune will be reset to the current default policy on the Microsoft Exchange server, unless a more specific policy is defined within Intune.

Vállalati adatok törlése mobileszközökrőlWipe company data from mobile devices

Végül az EAS által felügyelt mobileszközökön tárolt vállalati adatokat törölheti, ha már nincsenek használatban, illetve ha elvesztették vagy ellopták az eszközt.Finally, you can wipe company data from EAS-managed mobile devices when they are no longer in use, or if devices are lost or stolen.