Alkalmazásvédelmi szabályzatok figyelése a Microsoft Intune-banMonitor app protection policies with Microsoft Intune

Figyelheti a felhasználókra vonatkozó alkalmazásvédelmi szabályzatok megfelelőségi állapotát.You can monitor the compliance status of the app protection policies that you've applied to users. Itt információkat találhat az alkalmazásvédelmi szabályzatok által érintett felhasználókról, azok megfelelőségi állapotáról, valamint a felhasználók által esetlegesen tapasztalt problémákról.You'll be able to find information about the users affected by the app protection policies, its compliance status, and any issues that your users might be experiencing.

Három különböző helyen figyelheti a megfelelőségi állapotot:There are three different places to monitor the compliance status:

 • Összesített nézetSummary view

 • Részletes nézetDetailed view

 • Jelentéskészítés nézetReporting view

Összesített nézetSummary view

Kövesse az alábbi három lépést az Összegzés nézet megnyitásához:Follow the three steps below to open the Summary view:

 1. Nyissa meg az Azure Portal webhelyet, és adja meg hitelesítő adatait.Go to the Azure portal, and enter your credentials.
 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, a szűrési szövegmezőbe írja be az Intune szót.Choose More Services, and type Intune in the filter textbox.
 3. Válassza az Intune alkalmazásvédelem lehetőséget.Choose Intune App Protection.

Az Intune mobilalkalmazás-kezelés panelen megtekintheti a megfelelési állapot összefoglalását:On Intune mobile application management blade, you can see a summary of the compliance status:

Az Intune mobilalkalmazás-kezelés panel Összefoglalás csempéje

 • Felhasználók: A cég összes olyan felhasználója, akik egy adott szabályzathoz társított alkalmazást használnak a munkahelyi környezetben.Users: The total number of users in your company who are using an app which is associated with a policy in a work context.

 • SZABÁLYZAT ÁLTAL KEZELT: Azon felhasználók, akik már használtak egy alkalmazást, és szabályzat van hozzájuk rendelve a munkahelyi környezetben.MANAGED BY POLICY: The number of users who have used an app who have a policy assigned to them in a work context.

 • NINCS SZABÁLYZAT: Azon felhasználók, akik szabályzat nélküli alkalmazást használnak a munkahelyi környezetben.NO POLICY: The number of users who are using an app that is not targeted by any policy in a work context. Érdemes megfontolni ezen felhasználók bevonását a szabályzat hatálya alá.You might consider adding these users to the policy.

  Megjegyzés

  Platformonként több szabályzat esetén a felhasználó akkor minősül szabályzat által kezeltnek, ha legalább egy szabályzat hozzá van rendelve.If you have multiple policies per platform, a user will be considered managed by policy when they have at least one policy assigned to them.

 • Megjelölt felhasználók: a problémákat tapasztaló felhasználók száma.Flagged users: The number of users who are experiencing issues. A rendszer jelenleg a Megjelölt felhasználók részben kizárólag a jailbreakelt eszközt használó felhasználókat jelöli meg.Currently, only users with jailbroken devices are reported under Flagged users.

Részletes nézetDetailed view

Ha meg szeretné tekinteni az összefoglalás részleteit, válassza a Felhasználói állapot csempét (az eszköz operációsrendszer-platformjának megfelelően), majd a Megjelölt felhasználók csempét.You can get to the detailed view of the summary by choosing the User status tile (based on device OS platform), and the Flagged users tile.

Felhasználó állapotaUser status

Itt megkeresheti az adott felhasználókat, és ellenőrizheti a megfelelési állapotukat.You can search for a single user and check the compliance status for that user. Az Alkalmazásjelentések panelen a következő információk tekinthetők meg a kiválasztott felhasználóról:The App reporting blade shows the following information for a selected user:

 • A felhasználói fiókhoz társított eszközök listájaDevices that are associated with the user account

 • Az eszközön lévő, alkalmazásvédelmi szabályzat által érintett alkalmazások listájaApps with an app protection policy on the device

 • Állapot:Status:

  • Beadva: a szabályzat települt a felhasználónál, és az alkalmazást legalább egyszer már használták a munkahelyi környezetben.Checked in: The policy was deployed to the user, and the app was used in the work context at least once.

  • Nincs beadva: a szabályzat települt a felhasználónál, de az alkalmazást még egyszer sem használták a munkahelyi környezetben.Not checked in: The policy was deployed to the user, but the app has not been used in the work context since then.

Megjegyzés

Ha a keresett felhasználók nem rendelkeznek telepített alkalmazásvédelmi szabályzattal, egy üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy a felhasználóra nem vonatkozik egyetlen alkalmazásvédelmi szabályzat sem.If the users you searched for does not have the app protection policy deployed to them, you'll see a message informing you that the user is not targeted by any app protection policies.

A felhasználóhoz tartozó jelentések megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To see the reporting for a user, follow these steps:

 1. Egy felhasználó kijelöléséhez válassza az Összefoglalás csempét.To select a user, choose the Summary tile.

  3. képernyőkép

 2. A megjelenő Alkalmazásjelentések panelen válassza a Felhasználó kijelölése lehetőséget, és keresse meg a kívánt Azure Active Directory-felhasználót.On the App reporting blade that opens, choose Select user to search for an Azure Active Directory user.

  A Felhasználó kijelölése elem az Alkalmazásjelentések panelen

 3. Válassza ki a listából a felhasználót.Select the user from the list. Megjelennek a felhasználó megfelelési állapotára vonatkozó információk.You will see the details of the compliance status for that user.

Megjelölt felhasználókFlagged users

A részletes nézetben látható a hibaüzenet, annak az alkalmazásnak a neve, amelynek a használata közben fellépett a hiba, az eszközök érintett operációsrendszer-platformja, valamint egy időbélyeg.The detailed view shows the error message, the app that was accessed when the error happened, the device OS platform affected, and a time stamp.

Jelentéskészítés nézetReporting view

Itt megtalálhatja a Részletes nézetben is szereplő jelentéseket, illetve további jelentéseket, melyek segítséget nyújtanak az alkalmazásvédelmi szabályzat megfelelőségi állapotával kapcsolatban:You can find the same reports from the Detailed view, and additional reports to help you with the app protection policy compliance status:

4. képernyőkép

 • Alkalmazásvédelmi felhasználói jelentés: Ugyanazokat az információkat ismerteti, mint a Részletes nézetre vonatkozó fentebbi szakaszban említett Felhasználói állapot jelentés.App protection user report: It outlines the same information you can find at the User status report under the Detailed view section above.

 • Alkalmazásvédelmi alkalmazásjelentés: Két különböző alkalmazásvédelmi állapotot biztosít, melyeket a rendszergazdák kiválaszthatnak a jelentés létrehozása előtt.App protection app report: It provides two different app protection statuses that admins can select before generating the report. Az állapot védett vagy nem védett lehet.The statuses can be protected or unprotected.

  • Felügyelt MAM-tevékenységekre vonatkozó felhasználói állapot (védett): Ez a jelentés az egyes felügyelt MAM-alkalmazások tevékenységeit ismerteti, felhasználónként.User status for managed MAM activity (Protected): This report outlines the activity of each managed MAM app, on a per user basis.

   • Minden felhasználóhoz olvasható benne azon alkalmazások listája, amelyeket alkalmazásvédelmi szabályzatok céloznak, aszerint csoportosítva, hogy az adott alkalmazásra lettek-e érvényesítve alkalmazásvédelmi szabályzatok, vagy célozza alkalmazásvédelmi szabályzat, de az nem lett érvényesítve az alkalmazásra.It shows all apps targeted by app protection policies for each user, and break down the status of each app as checked in with app protection policies, or that was targeted with an app protection policy but the app was never checked in.
  • Nem felügyelt MAM-tevékenységekre vonatkozó felhasználói állapot (védett): Ez a jelentés a jelenleg nem felügyelt MAM-kompatibilis alkalmazások tevékenységeit ismerteti, felhasználónként.User status for unmanaged MAM activity (Unprotected): This report outlines the activity of MAM-enabled apps that are currently unmanaged, on a per user basis. Ez a következő okokból fordulhat elő:This might happen according to the following reasons:

   • Ezeket az alkalmazásokat egy olyan felhasználó vagy alkalmazás használja, akire vagy amelyre jelenleg nem vonatkozik alkalmazásvédelmi szabályzat.These apps are either being used by a user or an app that is not currently targeted by an app protection policy.

   • Minden alkalmazás érvényesítve lett, de nincsenek rájuk vonatkozó alkalmazásvédelmi szabályzatok.All apps are checked in, but aren't getting any app protection policies.

2. képernyőkép

TáblacsoportosításTable grouping

Amint az alkalmazásvédelmi felhasználói jelentés adatai megjelennek, az alábbiak szerint összesítheti azokat:Once the App protection user report data shows up, you can aggregate data by the following:

 • Ellenőrzés eredménye: az alkalmazásvédelmi állapot (amely lehet hiba, figyelmeztetés vagy sikeres) szerint csoportosított adatokat jelenít meg.Validation result: The data shows up grouped by app protection status, which can be failure, warning or success.
 • Alkalmazás neve: az alkalmazások neve (a tényleges alkalmazásnév) szerint csoportosított adatokat jelenít meg hiba, figyelmeztetés vagy sikeres állapottal.App name: The data shows up grouped by apps (the actual app name) with failure, warning or success.

Az alkalmazásvédelmi tevékenységek exportálása CSV-fájlbaExport app protection activities to CSV

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal kapcsolatos összes tevékenységet egyetlen .csv-fájlba exportálhatja.You can export all your app protection policy activities to a single .csv file. Ez hasznos lehet az összes, a felhasználók felől jelentett alkalmazásvédelmi állapot elemzésében.This can be helpful to analyze all the app protection statuses reported from the users.

Az alkalmazásvédelmi jelentés létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:Follow these steps to generate the App protection report:

 1. Az Intune-os mobilalkalmazás-kezelés paneljén válassza az alkalmazásvédelmi jelentést.On the Intune mobile application management blade, choose App protection report.

  Képernyőkép-6

 2. Válassza az Igen lehetőséget a jelentés mentéséhez, majd válassza a Mentés másként lehetőséget, és válassza ki azt a mappát, ahova a jelentést menteni szeretné.Choose Yes to save your report, then choose Save As and select the folder you want to save the report in.

  Képernyőkép-7

További információSee also

iOS-alkalmazások közti adatátvitel kezeléseManage data transfer between iOS apps