Az üzleti alkalmazások és az adatok védelme a Microsoft Intune-ban nem regisztrált eszközökönProtect line-of-business apps and data on devices that are not enrolled in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A mobilalkalmazás-felügyeleti (Mobile app management, MAM) szabályzatok azzal segítenek megvédeni a vállalati adatokat, hogy korlátozzák a vállalati adatok kiszivárgását kockáztató műveleteket, és betartatják az adatelérési követelményeket, például megkövetelik az alkalmazás PIN-kódját.Mobile application management (MAM) policies help protect company data by restricting actions that could leak company data and by enforcing data access requirements, such as an app PIN. A MAM-szabályzatok iOS és Android rendszeren futó üzleti alkalmazásokon való használatához először a Microsoft Intune alkalmazásburkolóval burkolnia kell az alkalmazást.To apply MAM policies to iOS and Android line-of-business apps, you must first wrap the app with the Microsoft Intune App Wrapping Tool. Az alkalmazásburkolás az a folyamat, amely során kezelési réteggel lát el egy mobilalkalmazást annak bármilyen módosítása nélkül, és kiossza azt felhasználói között.App wrapping is the process of applying a management layer to a mobile app without requiring any changes to it and distribute it to your users.

Ez a témakör ismerteti a MAM-szabályzatoknak a nem felügyelt, alkalmazotti eszközökön és a harmadik fél által nyújtott mobileszköz-kezelési (MDM) megoldások által felügyelt eszközökön futó alkalmazásokhoz való hozzárendelését.This topic explains the steps that are required to apply MAM policies for apps that users access on employee-owned devices that are not managed and devices that are managed by a third-party mobile device management (MDM) solution. Az Intune MDM-ben regisztrált eszközökön futó üzleti alkalmazások előkészítéséhez tekintse meg az Annak eldöntése, hogyan készíti elő az alkalmazásokat a mobilalkalmazás-kezeléshez a Microsoft Intune-nal című cikket.To prepare your line-of-business apps that run on devices that are enrolled in Intune MDM, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

1. lépés: Az alkalmazás előkészítéseStep 1: Prepare the app

A MAM-szabályzatokat csak akkor érvényesítheti egy alkalmazásra, ha azt előzőleg beburkolta az iOS vagy Android rendszerhez készült Microsoft Intune alkalmazásburkoló eszközzel, vagy az Intune App SDK használatával manuálisan integrálta az Intune alkalmazásvédelmi funkcióit.Before you can apply MAM policies to an app, you must first wrap the app by using the Microsoft Intune App Wrapping Tool for iOS, Android, or use the Intune App SDK to manually integrate Intune app protection features.

További információ az alkalmazásburkoló eszközről és az SDK-ról: Annak eldöntése, hogyan készíti elő az alkalmazásokat a mobilalkalmazás-kezeléshez a Microsoft Intune-nal.For more information on using the App Wrapping Tool vs. the SDK, see Decide how to prepare apps for mobile application management with Microsoft Intune.

2. lépés: Az alkalmazás hozzáadásaStep 2: Add the app

Ha üzletági alkalmazását MAM-szabályzattal szeretné ellátni, az alkalmazás részleteit hozzá kell adnia az Intune-előfizetéséhez vagy a bérlőjéhez, az alábbi lépéseket követve:To associate your line-of-business app with MAM policies, you must add the app details to your Intune subscription/tenant by using the following steps:

 1. Az Azure-portálon válassza az Intune mobilalkalmazás-kezelés > Beállítások lehetőséget, majd az Üzletági alkalmazások elemet.In the Azure portal, go to Intune mobile application management > Settings, and choose Line-of-business apps.

  Képernyőkép a Beállítások panelről az üzletági beállítással

 2. Az Üzletági alkalmazások panelen válassza az Egyéni alkalmazás hozzáadása lehetőséget.On the Line-of-business-apps blade, choose Add a custom app.

  Képernyőkép az üzletági alkalmazások panelről az Egyéni alkalmazás hozzáadása gombbal

 3. Adjon nevet az alkalmazásnak, valamint adja meg a csomagazonosítót az Alkalmazásazonosító mezőben, valamint a platformot (iOS vagy Android).Provide a name for the app, the bundle identifier in the App Identifier field, and the platform (iOS or Android).

  Képernyőfelvétel a Egyéni alkalmazás hozzáadása panelről

  Ezzel a lépéssel létrehozhatja alkalmazása egyéni leírását.This step helps create a unique listing of your app. Az alkalmazás a bérlő számára is megjelenik a MAM-szabályzatra váró Célzott alkalmazások listájában, ahogyan azt a következő lépés ismerteti.The app will also be displayed in the list of Targeted apps for a MAM policy for your tenant, as described in the next step.

3. lépés: MAM-szabályzatok alkalmazásaStep 3: Apply MAM policies

Ha az alkalmazás metaadatai feltöltődtek a szolgáltatásra, az alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában.After the app metadata is uploaded to the service, the app shows up in the list of apps. Innentől kezdve létrehozhat egy új szabályzatot, vagy használhatja a meglévőt, és alkalmazhatja azt a 2. lépésben hozzáadott üzletági alkalmazásra.You can now create a new policy or use an existing policy, and apply it to the line-of-business app that you added in step 2.

Important

A mobilalkalmazás-kezelési házirendnek azokat a felhasználókat kell céloznia, akik a becsomagolt alkalmazást használni fogják.You must target the MAM policy to the users who are going to use the wrapped app. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek ilyen életbe léptetett szabályzattal, nem tudják használni az alkalmazást.Users who don’t have this policy deployed to them won't be able to use the app.

Képernyőkép a Célzott alkalmazáslista panelről az új üzletági alkalmazással

4. lépés: Az alkalmazás terjesztéseStep 4: Distribute the app

Az alkalmazásokat az alábbi módszerekkel telepítheti a felhasználók számára:You can deploy apps to your users in the following ways:

 • A harmadik felek által nyújtott MDM-megoldásokban regisztrált eszközökre az MDM-megoldáson keresztül juttathatja el az alkalmazásokat.For devices that are enrolled in a third-party MDM solution, you can distribute the apps through your MDM solution.
 • A nem MDM-megoldásokkal felügyelt eszközökhöz egyéni megoldásra van szükség.For devices that aren't managed by any MDM solution, you need a custom solution. A felhasználóknak maguknak kell letölteniük és telepíteniük az alkalmazást az eszközükre.Users must download and install the app on their device.

A metaadatok módosításaChange the metadata

Ha módosítani szeretné az alkalmazás adatait, például az alkalmazás nevét vagy a csomagazonosítót, először el kell távolítania az alkalmazást, majd fel kell vennie az új metaadatokkal.If you need to change the app details, like the name of the app or the bundle identifier, you must remove the app and add it with the new metadata.

Alkalmazások eltávolításaRemove apps

Az üzletági alkalmazásokat az alkalmazáslistából távolíthatja el.You can remove a line-of-business app from the app list. Ezzel eltávolítja az alkalmazást a listából és megszünteti a MAM-szabályzatokhoz való hozzárendelést, de nem törli az alkalmazást a felhasználó eszközéről.This will remove the app from the list and will remove the association with MAM policies, but will not remove or uninstall the app from the user’s device.

 1. Az Azure-portálon válassza az Intune mobilalkalmazás-kezelés > Beállítások lehetőséget.In the Azure portal, go to Intune mobile app management > Settings. A Beállítások panelen válassza az Üzletági lehetőséget a meglévő alkalmazások listájának megnyitásához.On the Settings blade, choose Line-of-business to open the list of existing apps.
 2. Válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást, és válassza a (...) helyi menüt.Choose the app that you want to remove, and choose the (…) context menu.

  Képernyőkép az üzletági alkalmazások panelről a három ponttal

 3. Válassza az Alkalmazás törlése lehetőséget az alkalmazás törléséhez.Choose Delete Application to delete the app.

  Képernyőkép az üzletági panelről az alkalmazás törlése lehetőséggel

  Ez eltávolítja az alkalmazást az üzletági alkalmazások listájából és a MAM-szabályzat Célzott alkalmazáslistájából.This will remove apps from the list of line-of-business apps and the Targeted list of apps in the MAM policy.