Eszközök kivonása az Intune felügyelete alólRetire devices from Intune management

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Akár vállalati, akár saját eszközökről van szó, eljön a pillanat, amikor egy felügyelt eszközt ki kell vonni az Intune-felügyelet alól.Whether devices are corporate-owned or personally owned, eventually a managed device needs to be removed from Intune management.

Eszközök az Ön beavatkozása nélkül sohasem lesznek eltávolítva az Intune-ból, még akkor sem, ha az eszközök egy ideje már nem csatlakoztak az Intune szolgáltatáshoz.Devices are never removed from Intune without your intervention, even if the devices haven't connected to the Intune service for a period of time.

Az eszközök kivonására többféle okból lehet szükség:You might need to retire a device for a variety of reasons:

 • A felhasználó előre eltervezett módon elhagyja a vállalatot („irányított” távozás)User leaves a company in a planned way (“managed” departure)
 • A felhasználó váratlanul hagyja el a vállalatot (elbocsátják, felmond stb.).User leaves abruptly (gets fired, quits, etc.).
 • Az eszköz elvészLoss of device
 • Az eszközt átcsoportosítják (egy másik felhasználó kapja meg, vagy más célra használják és így tovább)Repurpose of a device (move to another user, reuse for a different purpose, etc.)

A mobileszközként felügyelt eszközökön szelektív vagy teljes törlést hajthat végre, vagy zárolhatja az eszközt, és megváltoztathatja a jelszavát.You can do either a selective wipe or a full wipe on a device that's managed as a mobile device, or you can lock a device and reset its password. Az eszköz törlésével felszabadul a felhasználó előfizetése, így ahhoz egy másik eszközt társíthat.By wiping the device, you free up the user's subscription to add a different device. Ezenfelül kivonhatja az Intune ügyfélszoftver által felügyelt számítógépeket is.You can also retire PCs that are managed with the Intune client software.

Adatok és alkalmazások törlése az eszközökrőlWipe data and apps from devices

Mind a szelektív, mind a teljes törléssel kivonja az eszközt az Intune felügyelete alól, mivel eltávolítja róla a szabályzatot, illetve a munkahelyi portált.Both a selective wipe and a full wipe remove the device from Intune management by removing its policy and the company portal. Így az eszközön nem lesznek elérhetők a vállalati erőforrások (például a Microsoft SharePoint, e-mailek vagy az Office 365) eléréséhez szükséges hitelesítő adatok.As a result, the device no longer has the necessary credentials to sign in to company resources like Microsoft SharePoint, email, or Office 365.

A szelektív törlés művelet olyan alkalmazottak esetében ajánlott, akik a saját eszközüket regisztrálták az Intune-ban, mert az eszközön lévő személyes adatokra nincs hatással.Selective wipe is the preferred action for employees who have enrolled their own devices in Intune because it does not affect personal information on the device. Csak a vállalati adatok törlődnek.Only corporate data is removed.

Az olyan eszközök esetében, amelyek újrafelhasználásra kerülnek, teljes törlést is alkalmazhat, amely visszaállítja az eszköz gyári beállításait.For devices that need to be repurposed, you can also use a full wipe, which resets the device to factory default settings.

A felhasználói licencek és a felügyelt eszközök eltávolításaRemoving user licenses and managed devices

Ha eltávolítja egy felhasználó licencét, akkor megszűnik a felhasználó regisztrált eszközeinek regisztrációja.When you remove a user license, that user's enrolled devices cease to be enrolled. Ajánlott eljárás: mielőtt visszavonja egy felhasználó Intune-licencét, szelektív törléssel távolítsa el a vállalati adatokat a felügyelt eszközökről.As a best practice, you should use selective wipe to remove company data from managed devices before removing the Intune license for a user. A felhasználói licenc visszavonása után az eszköz nem adható meg távoli műveletek céljaként.Once you remove the user license, the device cannot be targeted for remote actions.

Eszközök törlése az Azure Active Directory portálonTo delete devices in the Azure Active Directory portal

 1. Jelentkezzen be szervezeti hitelesítő adataival a http://aka.ms/accessaad vagy a https://portal.office.com webhelyre, majd válassza a Rendszergazdai központok > Azure AD lehetőséget.Sign in with your organization credentials to http://aka.ms/accessaad or https://portal.office.com, and then choose Admin centers > Azure AD.

 2. Ha még nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, hozzon létre egyet.Create an Azure subscription if you don’t have one. Ha fizetős fiókot használ, ehhez nincs szükség hitelkártyára vagy befizetésre.This should not require a credit card or payment if you have a paid account. Válassza a Register your free Azure Active Directory subscription (Ingyenes Azure Active Directory-előfizetés regisztrálása) előfizetési hivatkozást.Choose the Register your free Azure Active Directory subscription link.

 3. Válassza az Active Directory lehetőséget, majd szervezetét.Choose Active Directory, and then choose your organization.

 4. Válassza a Felhasználók fület.Choose the Users tab.

 5. Adja meg azokat a felhasználókat, akiknek az eszközeit törölni szeretné.Choose the user whose devices you want to delete.

 6. Válassza az Eszközök lehetőséget.Choose Devices.

 7. Igény szerint jelölje ki az eszközöket, majd válassza az Eszköz törlése lehetőséget.Choose the devices as appropriate, and then choose Delete device. Az eszköz az Active Directoryval való következő szinkronizáláskor törlődik.The device will be deleted the next time it syncs with Active Directory. Erre általában négy óránként kerül sor.This typically happens within four hours. A szinkronizálás után a rendszer eltávolítja azt a felügyelt eszközök közül.After syncing, the device is removed from management. Ezzel eggyel csökken a felhasználó eszközeinek száma a felhasználó eszközeinek maximális számához képest.This removes one device from the device limit for this user.

Felügyelt számítógépek kivonásaRetire managed computers

Az Intune ügyfélszoftverrel felügyelt számítógépek az Intune felügyeleti konzolján távolíthatók el a felügyelet alól.Computers that Intune client software manages can be removed from management in the Intune admin console. Ez a művelet egyúttal eltávolítja az ügyfélszoftvert, és az Intune-szabályzatot is törli a számítógépről.This also uninstalls the client software and deletes the Intune policy from the computer. Olvassa el az Intune ügyfélszoftver által felügyelt számítógépek kivonásáról szóló információkat.See information about retiring computers managed with the Intune client software.

Hozzáférés letiltása az eszközhözBlock access a device

Elveszett eszköz esetén, illetve, ha azért kell az eszközt kivonni, mert egy alkalmazott a vállalati tulajdonban álló hardver visszaszolgáltatása nélkül távozott a vállalattól, alaphelyzetbe állíthatja az eszköz PIN-kódját, és távolról zárolhatja az eszközt.If a device is lost or when you must retire a device because an employee left your company without returning a company-owned hardware, you can also passcode reset and remotely lock the device. Ezzel a vállalati információkkal és a vállalati hardverrel való visszaélés is elkerülhető, bár előfordulhat, hogy az eszközt le kell írni veszteségként.This keeps company information from being misused, although you might have to write the device off as a loss.

Az alkalmazott Intune-felhasználói fiókjának licencét is érdemes visszavonni.You also want to revoke the license from the employee's Intune user account. Ezzel felszabadul a licenc, és hozzá lehet rendelni egy új felhasználói fiókhoz.This frees up the license, and you can assign it to a new user account.

Hardver kivonásaRetire hardware

Egyes esetekben maga az eszköz éri el életciklusának végét.Sometimes, it’s the device itself that has reached its end of life. Ilyen esetekben egy teljes törléssel a gyári beállítások visszaállíthatók, az összes adat eltávolítható, és az eszköz el is távolítható az Intune-ból.In such cases, resetting it to factory settings with a full wipe removes all data and removes the device from Intune. Ezután a vállalati szabályzatnak megfelelően le lehet selejtezni a hardvereket.Then, you can get rid of the hardware according to your company’s policy.

További információSee also

Adatok védelme teljes vagy szelektív törlésselHelp protect your data with full or selective wipe