Vállalati tulajdonban lévő eszközök megadása IMEI-számokkalSpecify corporate-owned devices with international mobile equipment identity (IMEI) numbers

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune lehetővé teszi, hogy a rendszergazdák nemzetközi mobilkészülék-azonosító (IMEI-) számokat importáljanak IMEI-számokkal rendelkező mobileszköz-platformok esetén, hogy könnyebben azonosítsák a vállalati tulajdonban lévő mobileszközöket.Microsoft Intune lets admins import international mobile equipment identity (IMEI) numbers for mobile device platforms by using IMEI numbers to help identify corporate-owned mobile devices. Az eszközök Intune-ban való regisztrációja után az IMEI-számokat importáló eszközöket itt találja: Csoportok > Áttekintés > Összes eszköz.After devices are enrolled in Intune, you can see devices that have imported IMEI numbers under Groups > Overview > All Devices. Az Eszközcsoport felsorolja az importált IMEI-számmal rendelkező eszközöket Vállalati értékkel látják el a Tulajdonos oszlopban.Device group lists devices that have imported IMEI numbers as Corporate in the Ownership column.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában lépjen a Csoportok > Minden eszköz > Előre regisztrált vállalati eszközök > IMEI-szám szerint (minden platform) területre, majd válassza az Eszközök felvétele lehetőséget.In the Microsoft Intune administration console, choose Groups > All Devices > All Corporate Pre-enrolled Devices > By IMEI (All platforms), and then choose Add devices…. Két módon adhat hozzá eszközöket:You can add devices in two ways:

  • Sorozatszámokat tartalmazó .csv-fájl feltöltése – Hozzon létre egy vesszővel elválasztott, kétoszlopos, fejléc nélküli értéklistát (.csv), amelyben maximum 5,000 eszköz szerepel. A csv-fájl mérete nem haladja meg az 5 MB-ot.Upload a .csv file that has serial numbers – Create a two-column, comma-separated value (.csv) list without a header, and limit the list to 5,000 devices or 5 MB per .csv file. A részletek mezőjébe legfeljebb 128 karakter írható.The details field is limited to 128 characters.

   <1. IMEI azonosító><IMEI #1> <1. eszköz részletei><Device #1 Details>
   <2. IMEI azonosító><IMEI #2> <2. eszköz részletei><Device #2 Details>

   Ez a .csv- fájl egy szövegszerkesztőben megtekintve így jelenik meg:This .csv file when viewed in a text editor appears as:

   01234567890123,device details
   02234567890123,device details
   
  • Eszközadatok kézi megadása – Adja meg legfeljebb tizenöt eszköz sorozatszámát és adatait.Manually add device details - Enter the IMEI number and device details of up to 15 devices.

  A Részletek mező adminisztratív célokra szolgál.The Details field is for administrative use. Olyan részleteket adhat meg, amelyek segítenek azonosítani az eszközt a Céges eszközök hardverazonosító szerinti listájában.You can specify details to help identify the device in the list of Corporate-owned devices listed by hardware ID. Ezek az információk nem kerülnek át az eszközre, csak az Intune konzoljában jelennek meg.This information is not sent to the device, but it will appear in the Intune console.

 2. Kattintson a Tovább gombra.Choose Next.

 3. Az Eszközök felülvizsgálata panelen ellenőrizheti az importált eszköz IMEI-számát.On the Review Devices pane, you can confirm the imported device IMEI numbers. Eldöntheti azt is, hogy felülírja-e az újraimportált IMEI-számok Részleteit.You can also decide whether to overwrite the Details for IMEI numbers that are being imported again. A Felülírás négyzet jelölését törölve megőrizheti az aktuális részleteket.You can uncheck the Overwrite box to preserve the Current details. Válassza a Befejezés lehetőséget az IMEI-számok importálásához.Choose Finish to import the IMEI numbers.
 4. Az importált IMEI-számok és leírások az IMEI szerint (minden platform) listába kerülnek.The imported IMEI numbers and descriptions are added to the By IMEI (All platforms) list.

Fontos

Ha Android-eszközökhöz tartozó IMEI-számokat importál, ügyeljen rá, hogy egyes Android-eszközök több IMEI-számmal is rendelkezhetnek.If you are importing IMEI numbers for Android devices, be aware that some Android devices can have multiple IMEI numbers. Ha olyan IMEI-számot importál, amely nem egyezik meg az eszköz által az Intune-nak jelentett IMEI-számmal, az eszköz nem vállalati, hanem személyes eszközként lesz besorolva.If you import an IMEI number but it is not the IMEI reported to Intune by the device, the device will be classifed as a personal device instead of a company-owned device.

Amikor az adott IMEI-számmal rendelkező eszközt regisztrálják az Intune-ban – általában akkor, amikor egy felhasználó telepíti a Vállalati portál alkalmazást, és elvégzi a regisztrációs folyamatot –, az eszköz Vállalati címkével fog rendelkezni, és regisztráltként jelenik meg az IMEI-eszközök csoportban.When a device that has IMEI number enrolls in Intune, usually when a user installs the Company Portal app and completes the enrollment process, the device will be tagged as corporate-owned and appear as enrolled in the IMEI Devices group.

Megjegyzés

Ha a szervezet a közeljövőben az új Azure Portalra lesz migrálva, akkor ennek a funkciónak a működésében változást fognak tapasztalni.When your organization is migrated to the new Azure portal in the near future, you will see a change to this feature. Az Intune korábbi felügyeleti konzolján a rendszergazdák feltöltött CSV-fájlból fogadhatják el a társított részleteket, így írhatják felül az egyes hardverazonosítók korábbi részleteit.In the existing Intune administrator console, admins can accept associated details from an uploaded CSV and overwrite the existing details for individual hardware identifiers. Az új Azure Portalon automatikusan felül lehet írni az összes hardverazonosító részleteit, vagy figyelmen kívül hagyni a korábbi azonosítók újabb adatait.In the new Azure portal, you’ll be able to automatically overwrite the details for all hardware identifiers or to ignore all new details for existing identifiers.

Az IMEI-azonosítók részletes specifikációját a 3GGPP TS 23.003 lapon találja.For detailed specifications about International Mobile Equipment Identifiers, see 3GGPP TS 23.003.