A Microsoft Intune-műveletek értelmezése jelentések segítségévelUnderstand Microsoft Intune operations by using reports

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ebből a témakörből megtudhatja, hogy miképpen hozhat létre és kezelhet Microsoft Intune-jelentéseket a szervezetében lévő szoftverekről, hardverekről és szoftverlicencekről.Use the information in this topic to help you create and manage Microsoft Intune reports that provide information about software, hardware, and software licenses in your organization.

Using reports (A jelentések használata)Using reports

Az Intune-jelentések információkat nyújtanak a szervezetében lévő szoftverekről, hardverekről és szoftverlicencekről.Intune reports provide information about software, hardware, and software licenses in your organization. Segítségükkel áttekintheti a szervezet aktuális szükségleteit, illetve felmérheti a jövőbeli kiadásokat.Reports can help you confirm current needs and forecast future spending. A jelentések létrehozásának és kezelésének eszközeit a Jelentések munkaterületen találhatja meg.The Reports workspace gives you the tools to create and manage reports.

JelentéstípusokReport types

Jelentés típusaReport type DescriptionDescription
Frissítési jelentésekUpdate Reports A szervezet számítógépein sikeresen végrehajtott szoftverfrissítéseket jelenítik meg.Show the software updates that succeeded on computers in your organization. Emellett megjelenítik a sikertelen, függőben lévő vagy szükséges frissítéseket is.They also show the updates that failed, are pending, or are needed. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további információkért lásd: Windows rendszerű számítógépek naprakészen tartása szoftverfrissítésekkel a Microsoft Intune-ban.For more information on software updates, see Keep Windows PCs up-to-date with software updates in Microsoft Intune.
Észlelt szoftverek jelentéseiDetected Software reports Megjeleníti a szervezete számítógépein telepített szoftvereket.Show software that is installed on computers in your organization. Szoftververziók tartoznak.Software versions are included. A megjelenített információkat a szoftver gyártója és kategóriája szerint szűrheti is.You can filter the information that displays based on the software publisher and the software category. A listában lévő frissítések kibontásával, a listaelem mellett lévő iránymutató nyílra kattintva részletes információkat jeleníthet meg (például azokat a számítógépeket, amelyeken a frissítés telepítve van).You can expand the updates in the list to show more detail (such as the computers on which an update is installed) by choosing the directional arrow next to the list item.

Ha számítógépeket von ki vagy csoporttagságot módosít az Intune-ban, akkor több percig is eltarthat, mire a módosítások megjelennek az Észlelt szoftverek jelentésben.When you retire computers or change their group memberships in Intune, it can take several minutes for these changes to be reflected in the Detected Software report. Ha szeretné, hogy a szoftverleltár a lehető legpontosabb legyen, akkor a számítógépek kivonása vagy a csoporttagságuk módosítása után várjon néhány percet, mielőtt az érintett számítógépeket magában foglaló jelentést készítene.For the most accurate software inventory data, wait a few minutes after retiring computers or changing their group memberships before you run a detected software report that includes those computers.
Számítógépleltár-jelentésekComputer Inventory Reports Információkat jelenít meg a szervezetben lévő felügyelt számítógépekről.Show information about managed computers in your organization. Ezzel a jelentéssel megtervezheti a hardvervásárlásokat, és jobban átláthatja a szervezeti felhasználók hardverszükségleteit.Use this report to plan hardware purchases and to understand more about the hardware needs of users in your organization. A felügyelt számítógépekkel folytatott munkáról bővebben a következő témakörben olvashat: Windows rendszerű számítógépek felügyelete a Microsoft Intune-nal.For more information on working with managed computers, see Manage Windows PCs with Microsoft Intune.
Mobileszközkészlet-jelentésekMobile Device Inventory Reports Információkat jelenít meg a szervezetben használt mobileszközökről.Show information about the mobile devices in your organization. A megjelenített információkat szűrheti csoportok és operációs rendszerek szerint, illetve aszerint, hogy az eszköz jailbreakelt vagy rootolt-e.You can filter the information that displays based on groups, whether the device is a jailbroken or rooted device, and by operating system.
Licencvásárlási jelentésekLicense Purchase Reports Megjeleníti az összes licencelt szoftvert a licencszerződés típusa szerint csoportosítva.Show the software titles for all licensed software in selected license groups, based on their licensing agreements. Ha a szoftverlicencadatok több mint 24 órája nem frissültek, akkor a licencjelentés generálásakor frissíti őket a rendszer.If software license information has not refreshed in more than 24 hours, it will refresh when you generate a license report. A licencjelentés nem ad garantáltan pontos képet a használt szoftverekről, és nem használható szerződéses kötelezettségek teljesítésének igazolására.A license report is not an exact calculation of software titles that are being used, or proof of compliance with agreements. A jelentés egy olyan eszköz, amely segít a vállalat licenckezelési döntéseinek a meghozatalában.The report is a tool to help you make licensing decisions for your organization. Előfordulhat, hogy az Intune nem észleli az összes olyan terméket, amelyre kiterjedhet a Microsoft mennyiségi licencprogramja.Intune might not detect some products that are able to have a Microsoft volume license. A rendelkezésre álló szűrők a következők:The available filters are:

A Minden szerződés szűrő az Intune által kezelt összes licencelt szoftvert megjeleníti.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

A Mennyiségi licencszerződések szűrő csak a Mennyiségi licencszolgáltatási központ (VLSC) által kezelt szoftvertermékeket jeleníti meg.Volume licensing agreements shows only Volume Licensing Service Center (VLSC) software products.

Az Egyéb szoftverlicenc-szerződések szűrő a VLSC-n kívül kezelt szoftvertermékeket jeleníti meg.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Licenctelepítési jelentésekLicense Installation Reports A vállalati számítógépeken telepített szoftvereket összehasonlítja a VLSC adatain alapuló vállalati licencjogosultságokkal.Compare installed software on computers in your organization with your current license agreement coverage, according to the VLSC. A szűrők a következők:Filters include:

A Minden szerződés szűrő az Intune által kezelt összes licencelt szoftvert megjeleníti.All agreements shows all licensed software products that are managed by Intune.

A Mennyiségi licencszerződések szűrő csak a mennyiségi licencszolgáltatási központ által kezelt szoftvertermékeket jeleníti meg.Volume licensing agreements shows only VLSC software products.

Az Egyéb szoftverlicenc-szerződések szűrő a VLSC-n kívül kezelt szoftvertermékeket jeleníti meg.Other software licensing agreements shows software products that are managed outside of the VLSC.
Feltételek és kikötések – jelentésekTerms and Conditions Reports Megjeleníti, hogy a felhasználók elfogadták-e az alkalmazott használati feltételeket, és ha igen, akkor azok mely verzióját fogadták el.Show whether users accepted the terms and conditions that you deployed, and which version they accepted. Legfeljebb 10 felhasználót adhat meg, akik esetében a rendszer megjeleníti a rájuk vonatkozó használati feltételek elfogadásának meglétét, vagy megjelenítheti egy rájuk vonatkozó konkrét feltétel elfogadási állapotát.You can show the acceptance of any terms and conditions that were deployed for up to 10 users, or show the acceptance status for a particular term that was deployed to them.
Szabályzatoknak nem megfelelő alkalmazások – jelentésekNoncompliant Apps Reports Információkat jelenít meg azokról a felhasználókról, akiknek olyan telepített alkalmazásaik vannak, amelyek szerepelnek az Ön megfelelő és meg nem felelő alkalmazásokat tartalmazó listáján.Show information about the users who have apps installed that are on your lists of compliant and noncompliant apps. Ezzel a jelentéssel megtalálhatja azokat a felhasználókat és eszközöket, akik és amelyek nem felelnek meg a szervezete alkalmazás-házirendjeinek.Use this report to find users and devices that are not in compliance with your company app policies.
Tanúsítványmegfelelőség – jelentésekCertificate Compliance Reports Megjeleníti, hogy mely tanúsítványok lettek kibocsátva a felhasználóknak és az eszközöknek az SCEP vagy PKCS #12 (.PFX) formátumban.Show which certificates have been issued to users and devices through SCEP or PKCS #12 (.PFX). Ezzel a jelentéssel megtalálhatja a kibocsátott, lejárt és visszavont tanúsítványokat.Use this report to find certificates that are issued, expired, and revoked.
Korábbi eszközökről készült jelentésekDevice History Reports Megjeleníti a korábbi kivonási, tartalomtörlési és egyéb törlési műveletek naplóját.Show a historical log of retire, wipe, and delete actions. Ezzel a jelentéssel megállapíthatja, hogy korábban ki indított műveleteket az egyes eszközökön.Use this report to see who initiated actions on devices in the past.
Állapotigazolási jelentésekHealth Attestation Reports Megjeleníti a mobileszközök állapotát.Show the health of mobile devices.
Mac OS X-hardverjelentésMac OS X Hardware Report Megjeleníti a kiválasztott csoportokban lévő összes regisztrált Mac OS X-alapú eszköz hardveres jellemzőit.Displays hardware details for all enrolled Mac OS X devices in the groups that you select. Az eszközökről gyűjtött hardverleltárakkal kapcsolatos további információkért lásd: A regisztrált eszközök áttekintése a Microsoft Intune leltárfunkciójával.For information about the hardware inventory that is collected from these devices, see Understand your devices with inventory in Microsoft Intune.
Mac OS X-szoftverjelentésMac OS X Software Report Megjeleníti a kiválasztott csoportokban lévő összes regisztrált Mac OS X-alapú eszközön telepített szoftvereket.Displays the software that is installed on all Mac OS X devices in the groups that you selected. A jelentés a szoftver nevét (csomagazonosítóként), a rövid (vagy valódi) nevet, a verziót és a szoftverrel telepített eszközök számát tünteti fel.The report lists the software name (as a bundle ID), the short version (or friendly) name, the version, and the number of devices with the software installed.
A Windows Információvédelem jelentéseiWindows Information Protection Reports A Windows információvédelem (WIP) felügyelt eszközökön végrehajtott műveleteiről jelenít meg információkat.Shows information about Windows Information Protection (WIP) operations on devices you manage.
Állapotigazolási jelentésekHealth Attestation Reports A Windows állapotigazoló szolgáltatás felügyelt eszközökkel kapcsolatos információit jeleníti meg.Shows information reported by the Windows Health Attestation service for devices you managed.

Jelentés létrehozásaTo create a report

  1. Az Intune felügyeleti konzolon válassza a Jelentések lehetőséget.In the Intune admin console, choose Reports. Ezután válassza ki a létrehozni kívánt jelentés típusát az előző táblázatban leírt módon.Then choose the report type that you want to generate, as described in the previous table.

  2. Az Új jelentés létrehozása lapon fogadja el az alapértelmezett értékeket, vagy szabja testre azokat a jelentés által visszaadott eredmények szűréséhez.On the Create New Report page, accept the default values, or customize them to filter the results that will be returned by the report. Megadhatja például, hogy csak a Microsoft által kiadott szoftverek jelenjenek meg az Észlelt szoftverek jelentésében.For example, you could select that only software published by Microsoft will be displayed in the Detected Software report.

  3. Kattintson a Jelentés megtekintése lehetőségre a jelentés új ablakban való megnyitásához.Choose View Report to open the report in a new window.

Ha rendezni szeretné a jelentést az egyik megjelenített oszlop alapján, kattintson az oszlop fejlécére.To sort the report by any of the displayed columns, choose the column heading. Ezenkívül egyes jelentésekben a listaelemek kibontásával is további információkhoz juthat.Additionally, some reports allow you to expand items in the list to show more detail.

A jelentésekkel végezhető további műveletekMore report actions

A fentiek mellett a jelentések az alábbi műveleteket támogatják:In addition, reports support the following actions:

MűveletAction További információMore information
NyomtatásPrint A megnyitott jelentésben kattintson a nyomtatás ikonra, és kövesse az utasításokat.In an open report, choose the print icon and follow the instructions.
ExportálásálásExport A megnyitott jelentésben kattintson az exportálás ikonra, és kövesse az utasításokat.In an open report, choose the export icon and follow the instructions. Az exportáláshoz választhat vesszővel tagolt (.csv) vagy HTML formátumot.You can export a report to comma-separated values (.csv) or HTML format.
MentésSave Az Új jelentés létrehozása lapon minden egyes felhasználó menthet legfeljebb 100 jelentést.On the Create New Report page, each user can save up to 100 reports. Állítsa be a jelentés kívánt paramétereit, majd kattintson a Mentés vagy, ha másik nevet szeretne használni, a Mentés másként lehetőségre.Configure the report parameters to your requirements, and then choose Save or Save As (if you want to use a different name).
BetöltésLoad A korábban elmentett jelentésparaméter-készletek betöltéséhez az Új jelentés létrehozása lapon válassza a Betöltés lehetőséget.On the Create New Report page, choose Load to retrieve any previously saved sets of report parameters.
TörlésDelete A Jelentések munkaterületen válassza ki a kívánt jelentéstípust majd kattintson a Betöltés lehetőségre.In the Reports workspace, select the desired report type and choose Load. Ezután a jelentések listáján kattintson a törlés (x) ikonra a jelentés mellett.Then, in the list of reports, choose the delete (x) icon next to the report.