A mobilalkalmazás-kezelés beállításának ellenőrzéseValidating your mobile application management setup

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör azokkal a problémákkal kapcsolatban nyújt tájékoztatást, amelyek a mobilalkalmazás-kezelés (MAM) beállítását követően merülhetnek fel.This topic provides information on checking for issues after you set up mobile application management (MAM). Az útmutató az Azure-portálon található MAM-szabályzatokra vonatkozik.This guidance applies to MAM policies in the Azure portal.

Hibajelenségek kereséseChecking for symptoms

Mivel a MAM egy adatvédelmi eszköz, nem valószínű, hogy a felhasználók jeleznek problémákat.Users are unlikely to report issues since MAM is a data protection tool. MAM-konfigurációs probléma esetén a felhasználó ugyanolyan korlátlan hozzáféréssel rendelkezik, mint a MAM nélkül, így nem veszi észre a problémát.If there is a problem with the MAM configuration the user will have unrestricted access, as they would have without MAM, and would not be aware that there is an issue. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy MAM-konfigurációját úgy ellenőrizze, hogy a MAM-szabályzatokat olyan felhasználók kis csoportján teszteli, akik képesek szándékosan tesztelni a MAM-korlátozásokat.For this reason we recommend that you validate your MAM configuration by piloting your MAM policies with a small group of users who can deliberately test the MAM restrictions.

Mit kell ellenőrizni?What to check

Ha a tesztelés azt mutatja, hogy a MAM-szabályzat nem az elvárt módon működik, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze az alábbiakat:If testing shows that your MAM policy behavior is not as anticipated, we recommend that you check the following:

  • A felhasználók rendelkeznek MAM-licenccel?Are the users licensed for MAM?
  • A felhasználók rendelkeznek O365-licenccel?Are the users licensed for O365?
  • Az egyes felhasználók MAM-alkalmazásainak állapota.The status of each of the users' MAM apps. Az alkalmazások lehetséges állapotai: Bejelentkezett és Nem bejelentkezett.The possible statuses for the apps are Checked in and Not checked in.

A felhasználó MAM-állapotaUser MAM status

  1. Az Azure-portálon válassza az Intune mobilalkalmazás-kezelés > beállítások > alkalmazás-felügyelet > Összes beállítás > Felhasználói alkalmazásjelentések > felhasználók lehetőséget.In the Azure portal choose Intune mobile application management > settings > app management > All settings > App reporting by user > users.

  2. A listából válasszon ki egy felhasználót, vagy keressen rá valamelyik felhasználóra, majd válassza a Felhasználó kiválasztása lehetőséget.Choose a user from the list or search for and choose a user, then choose Select user. Az Alkalmazásjelentések oszlop tetején fog megjelenni, hogy a felhasználó rendelkezik-e MAM-licenccel.At the top of the App reporting column you will see whether the user is licensed for MAM. Ez alatt látható, hogy a felhasználó rendelkezik-e O365-licenccel, és itt jelenik meg az alkalmazás állapota a felhasználó összes eszközére vonatkozóan.Below that you will see whether the user is licensed for O365 and the app status for all of the user's devices.

Alkalmazás állapota a MAM-ban

Mi a teendőWhat to do

A felhasználói állapotnak megfelelően az alábbi műveleteket hajthatja végre:Here are the actions to take based on the user status:

  • Ha a felhasználó nem rendelkezik MAM-licenccel, rendeljen hozzá egy Intune-licencet az Intune-licencek kezelése című részben leírtaknak megfelelően.If the user is not licensed for MAM, assign an Intune license to the user as described in Manage Intune licenses.
  • Ha a felhasználó nem rendelkezik O365-licenccel, szerezzen be számára egy licencet.If the user is not licensed for O365 obtain a license for the user.
  • Ha a felhasználó alkalmazása Nincs bejelentkezve állapottal jelenik meg a listában, ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be a MAM-szabályzatot az adott alkalmazáshoz.If a user's app is listed as Not checked in, check if you've correctly configured a MAM policy for that app.
  • Győződjön meg róla, hogy ezek a feltételek vonatkoznak minden olyan felhasználóra, akit be kíván vonni a MAM-szabályzatok hatálya alá.Ensure that these conditions are applied across all users to which you want MAM policies to apply.

További információSee also

Felkészülés a mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatok konfigurálására a Microsoft Intune-banGet ready to configure mobile app management policies with Microsoft Intune

Alkalmazásadatok védelme mobilalkalmazás-kezelési szabályzatokkal a Microsoft Intune segítségévelProtect app data using mobile app management policies with Microsoft Intune