Az eszközök konfigurálása a vállalati Wi-Fi hálózatokhoz való csatlakozáshozConfigure devices to connect to your corporate Wi-Fi networks

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Wi-Fi profiljaival vezeték nélküli hálózati beállításokat adhat meg a szervezet felhasználói és eszközei számára.Use Microsoft Intune Wi-Fi profiles to deploy wireless network settings to users and devices in your organization. Wi-Fi-profil központi telepítése esetén a felhasználók anélkül csatlakozhatnak a vállalati Wi-Fi-hálózathoz, hogy azt maguknak kellene konfigurálniuk.When you deploy a Wi-Fi profile, your users have access to your corporate Wi-Fi without having to configure it themselves.

Tegyük fel például, hogy egy új, Contoso Wi-Fi nevű vezeték nélküli hálózatot helyezett üzembe, és szeretné beállítani, hogy az összes iOS-eszköz kapcsolódjon ehhez a hálózathoz.For example, you install a new Wi-Fi network named Contoso Wi-Fi and want to set up all iOS devices to connect to this network. Ennek folyamata a következő:Here's the process:

A Wi-Fi profillal kapcsolatos eljárás összefoglalása

 1. Hozza létre a Contoso Wi-Fi vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges beállításokat tartalmazó Wi-Fi-profilt.Create a Wi-Fi profile that contains the settings that are necessary to connect to the Contoso Wi-Fi wireless network.

 2. Telepítse a profilt az iOS-eszközzel rendelkező felhasználók csoportjában.Deploy the profile to the group of users with iOS devices.

 3. A felhasználók megtalálják az új Contoso Wi-Fi hálózatot a vezeték nélküli hálózatok között, és könnyedén csatlakoznak hozzá.Users find the new Contoso Wi-Fi network in the list of wireless networks and can easily connect to this network.

Wi-Fi profil létrehozásaCreate a Wi-Fi profile

A Wi-Fi-profilok a következő platformokon telepíthetők:You can deploy Wi-Fi profiles to the following platforms:

 • Android 4.0 és újabb verziókAndroid 4.0 and later

 • Android for WorkAndroid for Work

 • iOS 8.0 és újabb verziókiOS 8.0 and later

 • Mac OS X 10.9 és újabb verziókMac OS X 10.9 and later

A Windows 8.1 vagy a Windows 10 operációs rendszer asztali vagy mobil verzióját futtató eszközökre importálhatja az előzőleg fájlba exportált Wi-Fi konfigurációs profilt.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file. További részletek: Windows rendszerű eszközökhöz készült Wi-Fi konfigurációs profil exportálása és importálása.For details, see Export or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzolon válassza a Házirend > Házirend hozzáadása elemet.In the Microsoft Intune administration console, choose Policy > Add Policy.

 2. Válassza ki a következő szabályzattípusok egyikét, majd kattintson a Házirend létrehozásalehetőségre:Select one of the following policy types, and then choose Create Policy:

  • Wi-Fi profil (Android 4 és újabb)Wi-Fi Profile (Android 4 and later)

  • Wi-Fi profil (Android for Work)Wi-Fi Profile (Android for Work)

  • Wi-Fi profil (iOS 8.0 és újabb verziók)Wi-Fi Profile (iOS 8.0 and later)

  • Wi-Fi-profil (Mac OS X 10.9 és újabb verziók)Wi-Fi Profile (Mac OS X 10.9 and later)

Ehhez a házirendtípushoz nincsenek ajánlott beállítások,There are no recommended settings for this policy type. Egyéni házirendet kell létrehoznia.You must create a custom policy.

 1. Adja meg a profil nevét és leírását.Provide the name and description for the profile.

 2. Adja meg a Hálózati kapcsolatok beállítás értékeit.Specify the Network Connections values.

  • SSID (Szolgáltatáskészlet-azonosító): Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a felhasználók a hálózat nevét lássák, ne az SSID-t.SSID (Service Set Identifier): Select this option if you want users to see the network name and not the SSID.
  • Kapcsolódás akkor is, ha a hálózat nem teszi közzé a nevét (SSID): Ha azt szeretné, hogy az eszközök akkor is csatlakozhassanak a hálózathoz, ha az nem látható a hálózatok listájában (mert rejtett, és nem teszi közzé a nevét), jelölje be ezt a beállítást.Connect when the network is not broadcasting its name (SSID): Select this option to enable devices to connect to the network when it is not visible in the list of networks (because it is hidden and not broadcasting its name).
 3. Konfigurálja a kijelölt platform Biztonsági beállításait .Configure the Security Settings for the selected platform. A rendelkezésre álló beállítások a választott biztonsági típusoktól függnek.The available settings depend on the security types you select. A Biztonsági beállítások című rész ismerteti őketThey are described in Security settings.

 4. Konfigurálja a proxybeállításokat (csak iOS és MAC OS X).Configure Proxy Settings (iOS and MAC OS X only).

  Beállítás neveSetting name További információMore information Mikor kell használniWhen to use
  A Wi-Fi kapcsolat proxybeállításaiProxy settings for this Wi-Fi connection Válassza ki a proxybeállítások típusát:Choose the proxy settings type:

  - Nincs (alapértelmezett)- None (default)
  - Manuális – Manuálisan adja meg a proxykiszolgáló URL-címét és portszámát.- Manual - Manually specify the URL and port number of the proxy server.
  - Automatikus – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.- Automatic – Use a configuration file to configure the proxy server.
  MindigAlways
  Proxykiszolgáló címe és PortszámProxy server address and Port number Adja meg a proxykiszolgáló URL-címét és portszámát.Specify the URL and port number of the proxy server. Ha A Wi-Fi-kapcsolat proxybeállításai beállítás értéke Kézi.If Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Manual
  Proxykiszolgáló URL-címeProxy Server URL Adja meg a proxykiszolgáló beállításait tartalmazó fájl URL-címét.Specify the URL of the file that contains the proxy server settings. Ha A Wi-Fi-kapcsolat proxybeállításai beállítás értéke AutomatikusIf Proxy settings for this Wi-Fi connection is set to Automatic
 5. A Wi-Fi profil mentéseSave the Wi-Fi profile

Az új szabályzat a Házirend munkaterület Konfigurációs szabályzatok csomópontjában jelenik meg.The new policy is displayed in the Configuration Policies node of the Policy workspace. A profil hatályba léptetésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: További lépések.See Next steps for information about deploying the profile.

Windows rendszerű eszközökhöz készült Wi-Fi konfigurációs profil exportálása és importálásaExport or import a Wi-Fi configuration profile for Windows devices

A Windows 8.1 vagy a Windows 10 operációs rendszer asztali vagy mobil verzióját futtató eszközökre importálhatja az előzőleg fájlba exportált Wi-Fi konfigurációs profilt.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile operating systems, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file.

Wi-Fi-profil exportálásaExport a Wi-Fi profile

A Windows rendszerben a netsh wlan segédprogrammal az Intune által is olvasható XML-fájlba exportálhat egy meglévő Wi-Fi-profilt.In Windows, you can use the netsh wlan utility to export an existing Wi-Fi profile to an XML file that's readable by Intune. A szükséges Wi-Fi-profilt már tartalmazó Windows-számítógépeken a következő lépéseket kell elvégeznie:On a Windows computer that already has the required Wi-Fi profile installed, here are the steps to take:

 1. Hozzon létre egy helyi mappát az exportált Wi-Fi-profiloknak.Create a local folder for the exported Wi-Fi- profiles. Hozza létre például a c:\WiFi nevű mappát.For example, create a folder called c:\WiFi.

 2. Nyisson meg rendszergazdaként egy parancssort.Open a command prompt as an administrator.

 3. Futtassa a netsh wlan show profiles parancsot, és jegyezze fel az exportálni kívánt profil nevét.Run the command netsh wlan show profiles, and note the name of the profile you'd like to export. Ebben a példában a profil neve: WiFiName.In this example, the profile name is WiFiName.

 4. Futtassa ezt a parancsot: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi. Ezzel létrehozza a Wi-Fi-WiFiName.xml nevű Wi-Fi-profilfájlt a célmappában.Run this command: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi.This creates a Wi-Fi profile file named Wi-Fi-WiFiName.xml in your target folder.

Wi-Fi-profil importálásaImport a Wi-Fi profile

A Windows Wi-Fi házirend importálása lehetőséggel importáljon egy Wi-FI beállításkészletet, amelyet ezután hozzárendelhet a megfelelő felhasználói vagy eszközcsoportokhoz.Use the Windows Wi-Fi Import Policy to import a set of Wi-Fi settings that you can then deploy to the required user or device groups.

 1. A Microsoft Intune felügyeleti konzoljában kattintson a Házirend > Házirend hozzáadása elemre.In the Microsoft Intune administration console, click Policy > Add Policy.

 2. Konfiguráljon egy Windows > Wi-Fi-importálás (Windows 8.1 és újabb verziók) típusú házirendet.Configure a policy of the type Windows > Wi-Fi Import (Windows 8.1 and later).

  Ez a szabályzat a Windows 8.1 és a Windows 10 operációs rendszer asztali és mobil verzióját futtató eszközökre alkalmazható.This policy can be applied to devices that run Windows 8.1 and Windows 10 desktop and mobile operating systems.

  Csak egyéni Windows Wi-Fi importált házirendet hozhat létre és helyezhet üzembe.You can only create and deploy a custom Windows Wi-Fi import policy. Ajánlott beállítások nem állnak rendelkezésre.Recommended settings are not available.

 3. Adja meg az alábbi általános értékeket a Windows Wi-Fi importált házirendhez:Specify the following general values for the Windows Wi-Fi Import Policy:

  Beállítás neveSetting name További információMore information
  NévName Adjon meg egy egyedi nevet a Wi-Fi profilhoz, hogy a profil könnyebben azonosítható legyen az Intune konzolon.Enter a unique name for the Wi-Fi profile to identify it in the Intune console.
  LeírásDescription Adja meg a Wi-Fi-profil rövid leírását és egyéb kapcsolódó információkat, amelyek alapján a profil könnyen megtalálható lesz.Provide a description of the Wi-Fi profile and other relevant information that helps you locate it.
 4. Az Egyéni Wi-Fi profil fejléc alatt adja meg a következő értékeket:Specify the following values under the Custom Wi-Fi Profile heading:

  Beállítás neveSetting name További információMore information
  Konfigurációs profil fájljaConfiguration profile file Kattintson az Importálás elemre, és válassza ki azt az XML-fájlt, amely az Intune-ba importálni kívánt Wi-Fi-profilbeállításokat tartalmazza.Choose Import to select the XML file that contains the Wi-Fi profile settings that you want to import into Intune.
  Egyéni konfigurációs profil neve (felhasználók láthatják)Custom configuration profile name (displayed to users) Válassza ki, milyen néven jelenjen meg a Wi-Fi konfigurációs profil a felhasználók eszközén.Choose how to display the name of the Wi-Fi configuration profile as it will be shown to users on their device.
  Konfigurációs profil adataiConfiguration profile details Válassza ki, hogyan jelenjen meg a kiválasztott konfigurációs profil XML-kódja.Choose how to display the XML code for the configuration profile that you selected.
 5. Ha elkészült, válassza a Házirend mentése elemet.When you're finished, choose Save Policy.

 6. Az új szabályzat a Házirend munkaterület Konfigurációs szabályzatok csomópontjában jelenik meg.The new policy displays in the Configuration Policies node of the Policy workspace.

A profil telepítéseDeploy the profile

A profil a szabályzatok egy fajtája, ezért a Házirend munkaterületen telepítheti.Because a profile is a type of policy, you use the Policy workspace to deploy it.

 1. A Házirend munkaterületen válassza ki a telepíteni kívánt házirendet, majd kattintson a Központi telepítés kezelése elemre.In the Policy workspace, select the policy you want to deploy, then choose Manage Deployment.

 2. A Telepítések kezelése párbeszédpanelen:In the Manage Deployment dialog box:

  • A szabályzat telepítése: Válasszon ki egy vagy több olyan csoportot, amelynek telepíteni szeretné a szabályzatot.To deploy the policy: Select one or more groups to which you want to deploy the policy. Kattintson a Hozzáadás > OK gombra.Then choose Add > OK.

  • A párbeszédpanel bezárása telepítés nélkül: Kattintson a Mégse gombra.To close the dialog box without deploying it: Click Cancel.

A Házirend munkaterület Áttekintés lapján láthatók a szabályzattal kapcsolatos, beavatkozást igénylő problémák.The Overview page of the Policy workspace displays issues with the policy that require your attention. Ezen felül egy állapotösszegzés megjelenik az Irányítópult munkaterületen is.Additionally, a status summary appears in the Dashboard workspace.

Biztonsági beállításokSecurity settings

Az alábbi táblázatok tartalmazzák az Android-, iOS- és Mac OS X-rendszerek esetében elérhető biztonsági beállítások részleteit.These tables have the details for the security settings that are available for Android, iOS, and Mac OS X Wi-Fi profiles.

Biztonsági beállítások Android rendszerű eszközökhözSecurity settings for Android devices

Beállítás neveSetting name További információMore information Mikor kell használniWhen to use
Biztonság típusaSecurity type Válassza ki a vezeték nélküli hálózat biztonsági protokollját:Select the security protocol for the wireless network:

- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
- Nincs hitelesítés (nyílt), ha a hálózat nem biztonságos.- No authentication (Open) if the network is unsecured.
MindigAlways
EAP-típusEAP Type Válassza ki, hogy az EAP protokoll melyik típusát kívánja használni a biztonságos vezeték nélküli kapcsolatok hitelesítésére:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TTLS- EAP-TTLS
Ha a WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise biztonsági típust választotta.If you selected the WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise security type.
Kiszolgálói érvényesítéshez használandó főtanúsítványokSelect root certificates for server validation Válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd jelölje ki a kapcsolat hitelesítéséhez használt megbízható főtanúsítvány-profilt.Choose Select, and then choose the trusted root certificate profile that you used to authenticate the connection. A megbízható főtanúsítvány-profil létrehozásáról Az erőforrások biztonságos elérése tanúsítványprofilokkal című témakörben találhat további tájékoztatást.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Ha bármelyik EAP-típust választotta.If you selected any EAP Type.
Hitelesítési módszerAuthentication method Válassza ki a kapcsolathoz használt hitelesítési módszert:Select the authentication method that's used for the connection:

- Tanúsítványok , ha ügyféltanúsítványt kíván megadni- Certificates to specify the client certificate
- Felhasználónév és jelszó, ha más hitelesítési módszert szeretne megadni- Username and Password to specify a different method for authentication
Ha az EAP-típus PEAP vagy EAP-TTLS.The EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
Hitelesítéshez használandó nem EAP-módszer (belső identitás)Select a non-EAP method for authentication (Inner identity) Válassza ki, hogy miként hitelesíti a kapcsolatot:Select how you will authenticate the connection:

- Nincs- None
- Titkosítatlan jelszó (PAP)- Unencrypted password (PAP)
- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP 2-es verzió (MS-CHAP v2)- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

Az elérhető lehetőségek a választott EAP-típustól függenek.The options that are available depend on the EAP type that you selected.
Ha a Hitelesítési módszer a Felhasználónév és jelszó.The Authentication method is Username and Password.
Identitásadatok védelmének engedélyezése (külső identitás)Enable identity privacy (Outer Identity) Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.Specify the text that's sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value. A hitelesítés során a rendszer először ezt a névtelen identitást küldi el.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Azt követően egy biztonságos alagúton küldi el a valódi azonosítót.The real identification is then sent in a secure tunnel. Ha az EAP-típus PEAP vagy EAP-TTLS.If the EAP type is PEAP or EAP-TTLS.
Válasszon ki egy, az ügyfél-hitelesítéshez használandó ügyféltanúsítványt (identitástanúsítványt)Select a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Válassza a Kiválasztás lehetőséget, majd jelölje ki a kapcsolat hitelesítéséhez SCEP-tanúsítványprofilt.Choose Select, and then choose the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. A megbízható SCEP-tanúsítványprofil létrehozásáról Az erőforrások biztonságos elérése tanúsítványprofilokkal című témakörben találhat további tájékoztatást.For more information about creating an SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Ha a biztonsági típus WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, és az egyik EAP-típus van megadva.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, and any EAP type is selected.

Biztonsági beállítások iOS és Mac OS X rendszerű eszközökhözSecurity settings for iOS and Mac OS X devices

Beállítás neveSetting name További információMore information Mikor kell használniWhen to use
Biztonság típusaSecurity type Válassza ki a vezeték nélküli hálózat biztonsági protokollját:Select the wireless network security protocol:

- WPA-Personal/WPA2-Personal- WPA-Personal/WPA2-Personal
- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise- WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
- WEP- WEP
- Nincs hitelesítés (nyílt), ha a hálózat nem biztonságos.- No authentication (Open) if the network is unsecured.
MindigAlways
EAP-típusEAP Type Válassza ki, hogy az EAP protokoll melyik típusát kívánja használni a biztonságos vezeték nélküli kapcsolatok hitelesítésére:Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type that's used to authenticate secured wireless connections:

- EAP-TLS- EAP-TLS
- PEAP- PEAP
- EAP-TLS- EAP-TLS
- EAP-AST- EAP-AST
- LEAP- LEAP
- EAP-SIM- EAP-SIM
Ha a WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise biztonsági típust választotta.If you selected a security type of WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise.
Megbízható kiszolgálók tanúsítványainak neveiTrusted server certificate names Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használt megbízható főtanúsítvány-profilt.Select the trusted root certificate profile that's used to authenticate the connection. A megbízható főtanúsítvány-profil létrehozásáról Az erőforrások biztonságos elérése tanúsítványprofilokkal című témakörben találhat további tájékoztatást.For more information about creating the trusted root certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Ha az EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS vagy az EAP-FAST EAP-típusok valamelyikét választotta.If you selected an EAP type of EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.
PAC használataUse Protected Access Credential (PAC) Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az ügyfél és a hitelesítési kiszolgáló között a védett hozzáférési hitelesítő adatok használatával hitelesített csatornát szeretne létrehozni.Select to use protected access credentials to establish an authenticated tunnel between the client and the authentication server. Ha van, akkor a rendszer egy már létező PAC-fájlt használ.An existing PAC file is used if present. Ha az EAP-típus EAP-FAST.If the EAP-type is EAP-FAST.
PAC kiépítéseProvision PAC Beállítja a PAC-fájlt az eszközökön.Sets up the PAC file on your devices.

Használata esetén a PAC kiosztása névtelenül lehetőséget is választhatja, ha a PAC-fájlt a kiszolgáló hitelesítése nélkül szeretné beállítani.When used, you can also select Provision PAC Anonymously to ensure that the PAC file is set up without authenticating the server.
Ha a Védett hozzáférési hitelesítő adatok használata (PAC) beállítás van megadva.If Use Protected Access Credential (PAC) is selected.
Hitelesítési módszerAuthentication method Válassza ki a kapcsolathoz használt hitelesítési módszert:Select the authentication method that's used for the connection:

 • Tanúsítványok , ha meg kell adni az ügyféltanúsítványtCertificates to specify the client certificate
 • Felhasználónév és jelszó, ha meg kell adni a következő nem EAP-alapú módszerek egyikét a hitelesítéshez (más néven Belső identitás):Username and Password to specify one of the following non-EAP methods for authentication (also known as Inner identity):

  • NincsenekNone
  • Titkosítatlan jelszó (PAP)Unencrypted password (PAP)
  • Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft CHAP (MS-CHAP)Microsoft CHAP (MS-CHAP)
  • Microsoft CHAP 2-es verzió (MS-CHAP v2)Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
  • EAP-TLSEAP-TLS
Ha az EAP-típus PEAP vagy EAP-TTLS.If the EAP type is PEAP, or EAP-TTLS.
Válasszon ki egy, az ügyfél-hitelesítéshez használandó ügyféltanúsítványt (identitástanúsítványt)Select a client certificate for client authentication (Identity Certificate) Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használt SCEP-tanúsítványprofilt.Select the SCEP certificate profile that's used to authenticate the connection. A megbízható SCEP-tanúsítványprofil létrehozásáról Az erőforrások biztonságos elérése tanúsítványprofilokkal című témakörben találhat további tájékoztatást.For more information about creating a SCEP certificate profile, go to Secure resource access with certificate profiles. Ha a biztonsági típus WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, és az EAP-típus EAP-TLS, PEAP vagy EAP-TTLS.If the security type is WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise and the EAP type is EAP-TLS, PEAP or EAP-TTLS.
Identitásadatok védelmének engedélyezése (külső identitás)Enable identity privacy (Outer Identity) Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.Specify text that's sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value.

A hitelesítés során a rendszer először ezt a névtelen identitást küldi el.During authentication, this anonymous identity is initially sent. Azt követően egy biztonságos alagúton küldi el a valódi azonosítót.The real identification is then sent in a secure tunnel.
Ha az EAP-típus PEAP, EAP-TTLS vagy EAP-FAST.If the EAP type is set to PEAP, EAP-TTLS, or EAP-FAST.

További információSee also

A következő cikkből megtudhatja, hogyan hozhat létre Wi-Fi-profilt egy előmegosztott kulccsal: Wi-Fi-profil létrehozása előmegosztott kulccsal.Learn how to create a Wi-Fi profile with a pre-shared key in Pre-shared key Wi-Fi profile.