A Microsoft Intune-ban regisztrált Windows 10-eszközökre vonatkozó Intune-házirendbeállításokIntune policy settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör ismerteti azokat az Intune-szabályzatbeállításokat, amelyeket Windows 10-eszközök felügyeletére használhat.This topic contains information to help you to understand the Intune policy settings that you can use to manage Windows 10 devices. A témakörben olvasható információkat Az eszközök beállításainak és funkcióinak felügyelete a Microsoft Intune-szabályzatok használatával című cikk útmutatásaival egészítheti ki.Read this topic alongside the procedures in Manage settings and features on your-devices with Microsoft Intune policies.

Két szabályzattípus közül választhat:You can choose from two policy types:

 • Egyéni szabályzat: A Microsoft Intune a Windows 10 és a Windows 10 Mobile rendszerhez készült egyéni szabályzatával OMA-URI (Open Mobile Alliance egységes erőforrás-azonosító) beállítások telepíthetők, amelyek segítségével szabályozhatók az eszközök funkciói.Custom policy: Use the Microsoft Intune custom policy for Windows 10 and Windows 10 Mobile to deploy OMA-URI (Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier) settings that can be used to control features on devices. A Windows 10-ben számos CSP-beállítás érhető el, mint például a Szabályzatkonfiguráció-szolgáltató (Policy Configuration Service Provider, Policy CSP).Windows 10 makes many CSP settings available, for example, the Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Általános konfigurációs szabályzat: Ezt a szabályzattípust használja, ha a Microsoft Intune-hoz biztosított beépített listából szeretne beállításokat választani.General configuration policy: Use this policy type when you want to select settings from the built-in list that's supplied with Microsoft Intune.

Egyéni szabályzatbeállításokCustom policy settings

Egyéni szabályzatokban a következő beállításokat adja meg.Supply the following settings in a custom policy.

Általános beállításokGeneral settings

Adja meg a szabályzat nevét és – szükség esetén – a leírását, hogy könnyebben megtalálja az Intune-konzolon.Enter a name and an optional description for this policy to help you identify it in the Intune console.

OMA-URI-beállításokOMA-URI settings

Minden egyes hozzáadni kívánt OMA-URI-beállításhoz adja meg a következő információkat:For each OMA-URI setting you want to add, enter the following information:

 • Beállítás neve: Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Setting name: Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings. Az URI-beállításokkal kapcsolatos további információt a szabályzatkonfiguráció-szolgáltatókkal foglalkozó cikkben találhat.You can find more information about URI settings at Policy Configuration Service Provider (Policy CSP).
 • Beállítás leírása: Itt adhatja meg a beállítás leírását (nem kötelező).Setting description: Optionally, enter a description for the setting.
 • Adattípus: A következő adattípusok közül választhat:Data type: Choose from the following data types:
  • KarakterláncString
  • Karakterlánc (XML)String (XML)
  • Dátum és időpontDate and time
  • EgészInteger
  • Lebegőpontos számFloating point
  • LogikaiBoolean
 • OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket): Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI (case sensitive): Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
 • Érték: Adja meg a megadott OMA-URI azonosítóhoz társítandó értéket.Value: Specify the value to associate with the OMA-URI that you entered.

PéldaExample

A következő képernyőképen a Connectivity/AllowVPNOverCellular beállítást engedélyezték.In the following screenshot, the setting Connectivity/AllowVPNOverCellular has been enabled. Ez lehetővé teszi, hogy a Windows 10-es eszköz VPN-kapcsolatot nyisson meg, ha éppen mobilhálózathoz csatlakozik.This lets a Windows 10 device open a VPN connection when it's on a cellular network.

VPN-beállításokat tartalmazó egyéni szabályzat – példa

A konfigurálható szabályzatok megkereséseHow to find the policies you can configure

A Windows 10 által támogatott konfigurációszolgáltatók (CSP-k) teljes listája a Windows dokumentációs könyvtárának Configuration service provider reference (A konfigurációszolgáltatók referenciája) című témakörében található meg.You’ll find a complete list of all configuration service providers (CSPs) that Windows 10 supports in the Configuration service provider reference in the Windows documentation library.

Nem minden beállítás kompatibilis a Windows 10 összes verziójával.Not all settings are compatible with all Windows 10 versions. A Windows-témakörben szereplő táblázatból kiolvasható, hogy az egyes konfigurációszolgáltatók mely verziókat támogatják.The table in the Windows topic tells you which versions are supported for each CSP.

Ezen felül az Intune sem támogatja a témakörben felsorolt beállítások mindegyikét.Additionally, Intune does not support all of the settings listed in the topic. Ha tudni szeretné, hogy az Intune támogatja-e a kívánt beállítást, nyissa meg a beállításhoz tartozó témakört.To find out if Intune supports the setting you want, open the topic for that setting. Minden beállítás oldalán szerepelnek a támogatott műveletek.Each setting page shows it’s supported operation. Az Intune használatához a beállításnak támogatnia kell a Hozzáadás vagy a Csere műveletet.To work with Intune, the setting must support the Add or Replace operations.

Az általános konfigurációs szabályzat beállításaiGeneral configuration policy settings

A Microsoft Intune Windows 10-es eszközökhöz készült általános konfigurációs szabályzatát regisztrált asztali Windows 10 és Windows 10 Mobile rendszerű eszközök beépített beállításainak konfigurálásához használhatja.Use the Microsoft Intune general configuration policy for Windows 10 to configure built-in settings for enrolled Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices.

JelszóPassword

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Jelszó kérése az eszközzárolás feloldásáhozRequire a password to unlock devices -
Kötelező jelszótípusRequired password type Azt határozza meg, hogy a jelszó számokból és betűkből vagy csak számokból állhatSpecifies whether the password must be alphanumeric or numeric only
Kötelező jelszótípus - Karakterkészletek minimális számaRequired password type - Minimum number of character sets Meghatározza, hogy hány karakterkészletnek (kisbetűk, nagybetűk, számok és szimbólumok) kell szerepelnie a jelszóbanSpecifies how many of the character sets (lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols) must be included in the password
Jelszó minimális hosszaMinimum password length Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile only
Megengedett sikertelen bejelentkezések száma az eszközön tárolt adatok törléséigNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped. Windows 10 rendszerű eszközök esetében: ha a BitLocker engedélyezve van az eszközön, akkor az a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után a BitLocker helyreállítási módjába kerül.For devices that are running Windows 10: If the device has BitLocker enabled, it's put into BitLocker recovery mode after sign-in fails the number of times that you specified. Ha az eszközön nincs engedélyezve a BitLocker, akkor ez a beállítás nem alkalmazható.If the device is not BitLocker enabled, then this setting doesn't apply.
Windows 10 Mobile-eszközök esetében: a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után az eszköz tartalma törlődik.For devices that are running Windows 10 Mobile: After sign-in fails the number of times you specify, the device is wiped.
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before screen turns off Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előttSpecifies the length of time a device must be idle before the screen is locked
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Meghatározza, hogy mennyi idő elteltével kell módosítani a jelszótSpecifies the length of time after which the device password must be changed
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Ezzel a beállítással korlátozhatja, hogy a felhasználó korábban használt jelszavakat hozzon létreSpecifies whether to restrict the user from creating previously used passwords
Korábbi jelszavak megjegyzése - Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password history - Prevent reuse of previous passwords Ez a beállítás az eszköz által megjegyzett korábbi jelszavak számát határozza megSpecifies the number of previously used passwords that are remembered by the device
Jelszó kérése, amikor az eszköz visszatér inaktív állapotbólRequire a password when the device returns from an idle state Azt adja meg, hogy köteles-e a felhasználó jelszót megadnia az eszköz feloldásához (csak Windows 10 Mobile esetén)Specifies that the user must enter a password to unlock the device (Windows 10 Mobile only)

TitkosításEncryption

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Mobileszköz titkosításának kötelezővé tételeRequire encryption on mobile device A titkosítás engedélyezése a megcélzott eszközökönEnables encryption on targeted devices
(csak a Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

RendszerSystem

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Képernyőfelvétel engedélyezéseAllow screen capture Engedélyezése esetén a felhasználó rögzítheti képként a képernyőn látható tartalmat (Csak Windows 10 Mobile eszközökön).Lets the user capture the device screen as an image (Windows 10 Mobile only)
Regisztráció manuális törlésének engedélyezéseAllow manual unenrollment Lehetővé teszi a felhasználó számára a munkahelyi fiók manuális törlését az eszközről.Lets the user manually delete the workplace account from the device
Főtanúsítvány manuális telepítésének engedélyezéseAllow manual root certificate installation A Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile
Diagnosztikai és használati adatok küldésének engedélyezése a Microsoft feléAllow diagnostic and usage data to be sent to Microsoft Lehetséges értékek:Possible values are:

Nem – Az eszköz nem küld adatokat a Microsoftnak.No - No data is sent to Microsoft
Alapszintű – Az eszköz korlátozott információkat küld a MicrosoftnakBasic - Limited information is sent to Microsoft
Bővített – Az eszköz bővebb diagnosztikai adatokat küld a MicrosoftnakEnhanced - Enhanced diagnostic data is sent to Microsoft
Teljes (ajánlott) – A Bővített beállítással küldött adatok mellett az eszköz állapotával kapcsolatos információkat is küld.Full (recommended) - Sends the same data as Enhanced, plus additional data about the device state

Fiók és szinkronizálásAccount and synchronization

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Microsoft-fiók használatának engedélyezéseAllow Microsoft account Lehetővé teszi, hogy a felhasználó Microsoft-fiókot társítson az eszközhöz.Lets the user associate a Microsoft account with the device
Nem Microsoft-fiókok manuális felvételének engedélyezéseAllow adding non-Microsoft accounts manually Lehetővé teszi, hogy a felhasználó olyan e-mail fiókokat vegyen fel az eszközön, amelyek nincsenek Microsoft-fiókhoz társítva.Lets the user add email accounts to the device that are not associated with a Microsoft account
Microsoft-fiókok beállításszinkronizálásának engedélyezéseAllow settings synchronization for Microsoft accounts Lehetővé teszi a Microsoft-fiókhoz kapcsolódó eszköz- és alkalmazásbeállítások szinkronizálását az eszközök között.Allow device and app settings that are associated with a Microsoft account to synchronize between devices

Microsoft EdgeMicrosoft Edge

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Webböngésző engedélyezéseAllow web browser Engedélyezi a Microsoft Edge webböngésző használatát az eszközönAllows the use of the Edge web browser on the device
(csak a Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Keresési javaslatok engedélyezése a címsorbanAllow search suggestions in address bar Lehetővé teszi, hogy a keresőmotor webhelyeket javasoljon a keresőkifejezések beírása közbenLets your search engine suggest sites as you type search phrases
Intranetes adatforgalom küldésének engedélyezése az Internet ExplorerbeAllow sending intranet traffic to Internet Explorer Engedélyezi a felhasználók számára az intranetes webhelyek megnyitását az Internet ExplorerbenLets users open intranet websites in Internet Explorer
(csak a Windows 10 asztali verzió)(Windows 10 desktop only)
Követés letiltásának engedélyezéseAllow do not track Lehetővé teszi a Microsoft Edge böngésző számára a Do Not Track (Követés letiltása) fejlécek küldését a felhasználók által meglátogatott webhelyeknekConfigures the Edge browser to send do not track headers to websites that users visit
SmartScreen engedélyezéseEnable SmartScreen
Active Scripting engedélyezéseAllow active scripting A parancsprogramok, például a JavaScriptek futtatásának engedélyezés a Microsoft Edge böngészőbenAllows scripts, such as Javascript, to run in the Edge browser
Előugró ablakok engedélyezéseAllow pop-ups Csak a Windows 10 asztali verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 desktop only
Cookie-k engedélyezéseAllow cookies
Automatikus kitöltés engedélyezéseAllow Autofill Engedélyezi a felhasználók számára a böngésző automatikus kiegészítési funkciója beállításainak módosításátAllows users to change autocomplete settings in the browser
(csak a Windows 10 asztali verzió)(Windows 10 desktop only)
Jelszókezelő engedélyezéseAllow Password Manager Engedélyezi vagy letiltja a Microsoft Edge böngésző Jelszókezelő szolgáltatásátEnables or disables the Edge Password Manager feature
Vállalati üzemmód webhelylistájának helyeEnterprise Mode site list location Megadja, hogy hol található a Vállalati üzemmódban megnyíló webhelyek listája.Specifies where to find the list of web sites that open in Enterprise mode. Ezt a listát a felhasználók nem szerkeszthetik.Users cannot edit this list.
(csak a Windows 10 asztali verzió)(Windows 10 desktop only)

AlkalmazásokApps

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Alkalmazás-áruház engedélyezéseAllow application store Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile only

MobilCellular

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Adatroaming engedélyezéseAllows data roaming Hálózatok közötti barangolás engedélyezése adatok elérése közbenAllow roaming between networks when accessing data
VPN engedélyezése mobilhálózatonAllow VPN over cellular Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózat használata esetén.Controls whether the device can access VPN connections when connected to a cellular network
VPN engedélyezése mobilhálózati roaming eseténAllow VPN roaming over cellular Azt szabályozza, hogy az eszköz létesíthet-e VPN-kapcsolatot mobilhálózati roaming esetén.Controls whether the device can access VPN connections when roaming on a cellular network

HardverHardware

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Kamera engedélyezéseAllow camera -
Cserélhető tároló engedélyezéseAllow removable storage Meghatározza, hogy az eszközzel használható-e külső tárolóeszköz, például SD-kártya.Specifies whether external storage devices such as an SD card can be used with the device
Wi-Fi engedélyezéseAllow Wi-Fi Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile only
Internetmegosztás engedélyezéseAllow Internet sharing Az internetkapcsolat megosztásának engedélyezése az eszközönAllows the use of Internet connection sharing on the device
Manuális Wi-Fi konfiguráció engedélyezéseAllow manual Wi-Fi configuration Azt szabályozza, hogy a felhasználó konfigurálhat-e saját Wi-Fi-kapcsolatokat, vagy csak a Wi-Fi-profillal konfigurált kapcsolatokat használhatja.Controls whether the user can configure their own Wi-Fi connections, or whether they can only use connections configured by a Wi-Fi profile
(csak a Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)
Ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozás engedélyezéseAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Az ingyenes Wi-Fi-elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozás és a kapcsolódáshoz szükséges használati feltételek automatikus elfogadásának engedélyezése az eszközön.Lets the device automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms and conditions for the connection
Földrajzi hely meghatározásának engedélyezéseAllow geolocation Meghatározza, hogy az eszköz használhatja-e a helyalapú szolgáltatások adatait.Specifies whether the device can use location services information
NFC használatának engedélyezéseAllow NFC Engedélyezi az eszköz kis hatótávolságú kommunikációs (NFC) funkciójának használatát.Allows the device to use it's Near Field Communications capabilities
Bluetooth engedélyezéseAllow Bluetooth -
Bluetooth-észlelhetőség engedélyezéseAllow Bluetooth discoverable mode Észlelhetővé teszi az eszközt más Bluetooth-kompatibilis eszközök által.Lets this device be discovered by other Bluetooth-enabled devices
Bluetooth-hirdetés engedélyezéseAllow Bluetooth advertising Engedélyezi, hogy az eszközök hirdetéseket fogadjanak Bluetooth-on keresztül.Allows devices to receive advertisements over Bluetooth
Telefon alaphelyzetbe állításának engedélyezéseAllow phone reset Azt szabályozza, hogy a felhasználó visszaállíthatja-e az eszköz gyári beállításaitControls whether the user can do a factory reset on their device
USB-kapcsolat engedélyezéseAllow USB connection Azt szabályozza, hogy az eszközök elérhetnek-e külső tárolóeszközöket USB-kapcsolaton keresztül.Controls whether devices can access external storage devices through a USB connection
Lopásgátló üzemmód engedélyezéseAllow AntiTheft mode Annak beállítása, hogy engedélyezve van-e a Windows lopásgátló üzemmódjaConfigure whether Windows AntiTheft mode is enabled

JellemzőkFeatures

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Másolás és beillesztés engedélyezéseAllow copy and paste Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile only
Hangrögzítés engedélyezéseAllow voice recording Csak a Windows 10 Mobile verzióra vonatkozikApplies to Windows 10 Mobile only
Cortana engedélyezéseAllow Cortana A Cortana beszédfelismerési asszisztens engedélyezése vagy letiltásaEnable or disable the Cortana voice assistant
Műveletközponti értesítések engedélyezéseAllow action center notifications Műveletközponti értesítések engedélyezése vagy letiltása az eszköz zárolási képernyőjénEnable or disable action center notifications on the device lock screen
(csak a Windows 10 Mobile)(Windows 10 Mobile only)

Windows DefenderWindows Defender

Ezek a beállítások csak a Windows 10 asztali verziójában érvényesek.All settings are for Windows 10 desktop only.

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Valós idejű figyelés engedélyezéseAllow real-time monitoring Engedélyezi a kártevők, kémprogramok és más nemkívánatos szoftverek valós idejű vizsgálatátEnables real-time scanning for malware, spyware, and other unwanted software
Viselkedésfigyelés engedélyezéseAllow behavior monitoring Engedélyezi, hogy a Defender gyanús tevékenységekre utaló ismert mintákat keressen az eszközökönLets Defender check for certain known patterns of suspicious activity on devices
Hálózatvizsgáló rendszer engedélyezéseEnable Network Inspection System A hálózatvizsgáló rendszer (NIS) a Microsoft Endpoint Protection-központtól származó ismert biztonsági rések aláírásai alapján észleli és blokkolja a kártékony hálózati forgalmat, ezáltal segíti az eszközök védelmét a hálózati támadásokkal szembenThe Network Inspection System (NIS) helps to protect devices against network-based exploits by using the signatures of known vulnerabilities from the Microsoft Endpoint Protection Center to help detect and block malicious traffic
Minden letöltés ellenőrzéseScan all downloads Meghatározza, hogy a Defender az internetről letöltött összes fájlt megvizsgálja-eControls whether Defender scans all files that are downloaded from the Internet
Szkriptek ellenőrzésének engedélyezéseAllow script scanning Engedélyezi a Defender számára az Internet Explorer által használt parancsfájlok vizsgálatátLets Defender scan scripts that are used in Internet Explorer
A fájl- és programtevékenység figyeléseMonitor file and program activity Engedélyezi a Defender számára az eszközökön zajló a fájl- és programtevékenységetAllows Defender to monitor file and program activity on devices
Ártalmatlanított kártevő szoftverek követéseDays to track resolved malware A megadott számú napig engedélyezi a Defender számára az ártalmatlanított kártevők további követését a korábban érintett eszközök manuális ellenőrzése céljából.Lets Defender continue to track resolved malware for the number of days you specify so that you can manually check previously affected devices. Ha a napok számát 0-ra állítja, a kártevő a karanténban marad, és a rendszer nem távolítja el automatikusan.If you set the number of days to 0, malware remains in the Quarantine folder and is not automatically removed.
Ügyfél-kezelőfelület elérésének engedélyezéseAllow client UI access Azt szabályozza, hogy a Windows Defender kezelőfelülete rejtett legyen-e a felhasználók számára.Controls whether the Windows Defender user interface is hidden from users.
Módosítás esetén a beállítás a felhasználó számítógépének következő újraindításakor lép érvénybe.When this setting is changed, it takes effect the next time the user's PC is restarted.
Napi gyorsvizsgálat ütemezéseSchedule a daily quick scan Minden nap a választott időben végzett gyorsvizsgálat beütemezését teszi lehetővéLets you schedule a quick scan that occurs daily at the time you select
Rendszervizsgálat ütemezéseSchedule a system scan A választott napokon és időpontban rendszeresen végzett teljes vagy gyors rendszervizsgálat beütemezését teszi lehetővéLets you schedule a full or quick system scan that occurs regularly on the day and time you select
Processzorhasználat korlátozása az ellenőrzések soránLimit CPU usage during a scan Lehetővé teszi a vizsgálatok processzorhasználatának korlátozását (1%-tól 100%-ig).Lets you limit the amount of CPU that scans are allowed to use (from 1 to 100)
Archív fájlok ellenőrzéseScan archive files Engedélyezi a Defender számára az archív fájlok – például .zip- vagy .cab-fájlok – vizsgálatát.Allows Defender to scan archived files such as .zip or .cab files.
E-mailek ellenőrzéseScan email messages Engedélyezi a Defender számára az eszközre érkező e-mailek azonnal vizsgálatátAllows Defender to scan email messages as they arrive on the device
Cserélhető adathordozók ellenőrzéseScan removable drives Engedélyezi a Defender számára a cserélhető meghajtók, például a pendrive-ok vizsgálatátLets Defender scan removable drives like USB sticks
Csatlakoztatott hálózati meghajtók ellenőrzéseScan mapped network drives Engedélyezi a Defender számára a csatlakoztatott hálózati meghajtókon tárolt fájlok vizsgálatát.Lets Defender scan files on mapped network drives.
Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem képes eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
A megosztott hálózati mappákból megnyitott fájlok ellenőrzéseScan files opened from network shared folders Engedélyezi a Defender számára a megosztott hálózati meghajtókon található (például az UNC elérési útvonalon megnyitott) fájlok vizsgálatát.Lets Defender scan files on shared network drives (for example, those accessed from a UNC path).
Ha a meghajtón található fájlok írásvédettek, a Defender nem képes eltávolítani a bennük talált kártevőket.If the files on the drive are read-only, Defender will be unable to remove any malware found in them.
Aláírás-frissítési időközSignature update interval Meghatározza, hogy a Defender milyen időközönként keressen új aláírásfájlokat.Specifies the interval at which Defender checks for new signature files.
Felhővédelem engedélyezéseAllow cloud protection Engedélyezi vagy letiltja, hogy a rendszer adatokat küldjön a Microsoft Active Protection Service számára a felügyelt eszközökön észlelt kártevőkről.Allows or blocks the Microsoft Active Protection Service from receiving information about malware activity from devices that you manage. Ezek az adatok a szolgáltatás további fejlesztésére szolgálnak.This information is used to improve the service in the future.
Minták küldésének kérése a felhasználóktólPrompt users for samples submission Azt szabályozza, hogy a rendszer automatikusan elküldje a Microsoftnak azokat a fájlokat, amelyeken további vizsgálat szükséges annak megállapításához, hogy kártékonyak-eControls whether files that might require further analysis by Microsoft to determine if they are malicious are automatically sent to Microsoft
Vélhetően nemkívánatos alkalmazások észlelésePotentially Unwanted Application Detection Védi a regisztrált Windows rendszerű asztali eszközöket a Windows Defender által a vélhetően nemkívánatosak közé sorolt szoftverek futtatása ellen.Protects enrolled Windows desktop devices against running software that's classified by Windows Defender as potentially unwanted. Biztosíthatja a védelmet ezen alkalmazások futtatása ellen, vagy a vizsgálati üzemmóddal jelentést készíthet a vélhetően nemkívánatos alkalmazások telepítéséről.You can protect against these applications running, or use audit mode to report when a potentially unwanted application is installed.
A valós idejű védelem által és a teljes ellenőrzések végrehajtásakor figyelmen kívül hagyott fájlok és mappákFiles and folders to exclude when running a scan or using real-time protection A kívánt fájlok és mappák – például C:\Elérési_út vagy %ProgramFiles%\Elérési_út\fájlnév.exe – felvétele a kivételek listájára.Adds one or more files and folders like C:\Path or %ProgramFiles%\Path\filename.exe to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a fájlokat és mappákat.These files and folders aren't included in any real-time or scheduled scans.
A valós idejű védelem által és a teljes ellenőrzések végrehajtásakor figyelmen kívül hagyott fájltípusokFile extensions to exclude when running a scan or using real-time protection Vegye fel a kívánt fájlkiterjesztéseket – például jpg vagy txt – a kivételek listájára.Add one or more file extensions like jpg or txt to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja az ilyen kiterjesztésű fájlokat.Any files with these extensions are not included in any real-time or scheduled scans.
A valós idejű védelem által és a teljes ellenőrzések végrehajtásakor figyelmen kívül hagyott folyamatokProcesses to exclude when running a scan or using real-time protection A kívánt típusú folyamatok – .exe, .com vagy .scr – felvétele a kivételek listájára.Adds one or more processes of the type .exe, .com, or .scr to the exclusions list. A rendszer a valós idejű és ütemezett vizsgálatok során nem vizsgálja ezeket a folyamatokat.These processes are not included in any real-time or scheduled scans.

FrissítésekUpdates

Beállítás neveSetting name További információ (ha szükséges)Additional information (where required)
Automatikus frissítések engedélyezéseAllow automatic updates Az automatikus frissítések engedélyezése.Allows automatic updates. A következő lehetőségek egyikének beállításával szabályozhatja a frissítések működését:Configure one of the following settings to control update behavior:
Értesítést kérek a letöltésrőlNotify download
Automatikus telepítés karbantartási időpontbanAuto install at maintenance time
Automatikus telepítés és újraindítás karbantartási időpontbanAuto install and reboot at maintenance time
Automatikus telepítés és újraindítás ütemezett időpontban: Felhívjuk figyelmét, hogy kiválasztása esetén a következő beállítások konfigurálása is lehetővé válik: Végfelhasználói értesítések letiltása, illetve Adja meg az ütemezett frissítések telepítésének napját.Auto install and reboot at scheduled time: Note that when this option is selected, you can also configure the following settings: Suppress notification to end user and Define install day for scheduled updates.
(csak a Windows 10 asztali verzió)(Windows 10 desktop only)
Előzetes funkciók engedélyezéseAllow pre-release features Lehetővé teszi a Microsoft számára, hogy előzetes verziójú beállításokat és funkciókat telepítsen a Windows 10 rendszerű eszközökre.Lets Microsoft deploy pre-release settings and features to Windows 10 devices. Meghatározhatja, hogy csak a beállítások telepítését engedélyezi, vagy minden előzetes verziójú beállítás és funkció telepítését is.You can select to allow settings only, or all pre-release settings and features to be installed.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies