Windows Phone 8.1-es házirend-beállítások a Microsoft Intune-banWindows Phone 8.1 policy settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune a Windows Phone 8.1-eszközökön beállítható, beépített általános beállítások széles választékát kínálja.Intune supplies a range of built-in general settings that you can configure on Windows Phone 8.1 devices. Ezek mellett megadhat Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) értékeket is olyan egyéni beállítások létrehozásához, amelyek nem érhetők el az Intune-ban.Additionally, you can specify Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) values to create custom settings that are not available from Intune.

Általános konfigurációs beállításokGeneral configuration settings

A Microsoft Intune Windows Phone-eszközökhöz készült általános konfigurációs szabályzatával (Windows Phone 8.1 és újabb rendszereknél) a következő beállításokat adhatja meg a Windows 8.1-eszközökön:Use the Microsoft Intune Windows Phone general configuration policy (Windows Phone 8.1 and later) to configure the following settings for Windows Phone 8.1 devices:

  • Mobileszköz-biztonsági beállítások – előre meghatározott beállítások egy listájából választva számos szolgáltatást és funkciót szabályozhat az eszközökön.Mobile device security settings – Choose from a list of predefined settings that let you control a range of features and functionality on the device.

  • Megfelelő és nem megfelelő alkalmazások – egy listában megadhatja a vállalatban megfelelőnek vagy nem megfelelőnek ítélt alkalmazásokat.Compliant and noncompliant apps - Specify a list of apps that are compliant or not compliant in your company. A Windows Phone-telefonok blokkolhatják vagy engedélyezhetik ezeknek az alkalmazásoknak a telepítését.Windows Phone devices can block or allow installation of these apps.

Alkalmazhatósági beállításokApplicability settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Az összes konfiguráció alkalmazása a Windows 10-reApply all configurations to Windows 10 Ezzel a beállítással engedélyezheti, hogy a szabályzatban szereplő beállítások a rendszer Windows Phone 8.1-eszközökön felül a Windows 10 Mobile-eszközökre is alkalmazza.Enables settings in this policy to be applied to Windows 10 Mobile devices in addition to Windows Phone 8.1 devices.

JelszóbeállításokPassword settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Jelszó szükséges a mobileszközök feloldásáhozRequire a password to unlock mobile devices Ez a beállítás azt határozza meg, hogy a felhasználóknak kell-e jelszót megadniuk az eszközükhöz való hozzáféréshez.Specifies whether users must enter a password to access their devices.
Kötelező jelszótípusRequired password type Meghatározza a megkövetelt jelszótípust, például hogy a jelszó csak számokat, vagy számokat és betűket is tartalmazhat.Specifies the type of password that will be required, such as alphanumeric or numeric only.
Megkövetelt jelszótípus – a karakterkészletek minimális számaRequired password type – Minimum number of character sets Azt határozza meg, hány különböző karakterkészletnek kell szerepelnie a jelszóban.Specifies how many different character sets must be included in the password. A következő négy karakterkészlet létezik: kisbetűk, nagybetűk, számok és szimbólumok.There are four character sets: lowercase letters, uppercase letters, numbers, and symbols. iOS-eszközök esetén azonban ez azt határozza meg, hány szimbólumnak kell szerepelnie a jelszóban.However, for iOS devices, this specifies the number of symbols that must be included in the password.
Jelszó minimális hosszaMinimum password length A jelszóban használandó karakterek minimális számát határozza meg.Specifies the minimum number of characters that are required in the password.
Egyszerű jelszavak engedélyezéseAllow simple passwords Engedélyezi az egyszerű jelszavak (például a „0000”vagy az”1234”) használatát.Specifies that simple passwords such as ‘0000’ and ‘1234’ can be used.
Ennyi ismétlődő sikertelen bejelentkezés után törlődnek végleg az adatok az eszközrőlNumber of repeated sign-in failures to allow before the device is wiped Meghatározza, hogy a felhasználó hányszor adhat meg helytelen jelszót, mielőtt a rendszer törölné az eszközt.Specifies the number of times an incorrect password can be entered before the device is wiped.
Képernyő kikapcsolása ennyi perc inaktivitás utánMinutes of inactivity before the screen turns off Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő automatikus zárolása előtt.Specifies the amount of time a device must remain idle before the screen is automatically locked.
Jelszó lejárata (nap)Password expiration (days) Ennyi nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Specifies the number of days before the device password must be changed.
Jelszóelőzmények megjegyzéseRemember password history Meghatározza, hogy a korábban használt jelszavak rendszer megjegyezze annak megakadályozásához, hogy a felhasználó újra használni.Specifies whether previously used passwords are remembered to prevent the user from using them again.
Korábbi jelszavak megjegyzéseKorábbi jelszavak újbóli használatának tiltásaRemember password historyPrevent reuse of previous passwords Meghatározza, hogy a rendszer hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Specifies how many previously used passwords are remembered.

Titkosítási beállításokEncryption settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Mobileszköz titkosításának kötelezővé tételeRequire encryption on mobile device Kötelezővé teszi az adatok titkosítását a támogatott mobileszközökön.Requires that the data on supported mobile devices be encrypted.

RendszerbeállításokSystem settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Képernyőfelvétel engedélyezéseAllow screen capture A képernyőtartalom képfájlban történő rögzítésének engedélyezése a felhasználó számára.Lets the user capture the contents of the screen as an image file.
Diagnosztikai adatok küldésének engedélyezéseAllow diagnostic data submission Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.

Felhőbeállítások – fiókok és szinkronizálásCloud settings – accounts and synchronization

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Microsoft-fiók használatának engedélyezéseAllow Microsoft account Engedélyezi Microsoft-fiók társítását az eszközzel.Enables a Microsoft account to be linked to the device.

E-mail beállításokEmail settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Egyéni e-mail fiókok engedélyezéseAllow custom email accounts Nem Microsoft e-mail fiókokhoz való kapcsolódás engedélyezése az eszköz számára.Enables the device to connect to non-Microsoft email accounts.

Alkalmazásbeállítások – böngészőApplication settings - browser

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Webböngésző engedélyezéseAllow web browser Engedélyezi vagy letiltja az eszköz beépített webböngészőjét.Enables or blocks the built-in web browser on devices.

Alkalmazásbeállítások – alkalmazásokApplication settings - apps

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Alkalmazás-áruház engedélyezéseAllow application store Lehetővé teszi a felhasználók számára az alkalmazás-áruház elérését az eszközről.Lets users connect to the app store from the device.

Eszközképességek beállításai – hardverDevice capabilities settings - hardware

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Kamera engedélyezéseAllow camera Engedélyezi vagy letiltja az eszköz kamerájának használatát.Enables or blocks the device's camera.
Cserélhető tároló engedélyezéseAllow removable storage Cserélhető tárolók (például SD-kártya) használatának engedélyezése az eszközön.Lets the device use removable storage such as SD cards.
Wi-Fi engedélyezéseAllow Wi-Fi Az eszköz Wi-Fi funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Enables or disables the Wi-Fi functionality of the device.
Wi-Fi alapú internetmegosztás használatának engedélyezéseAllow Wi-Fi tethering Engedélyezi az eszköz Wi-Fi-alapú internetmegosztási funkciójának használatát.Enables the use of Wi-Fi tethering on the device.
Ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozás engedélyezéseAllow automatic connection to free Wi-Fi hotspots Engedélyezi az eszközön az ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozást és a vonatkozó használati feltételek automatikus elfogadását.Enables the device to automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms of use.
Wi-Fi elérési pontok jelentésének engedélyezéseAllow Wi-Fi hotspot reporting Információt küld a Wi-Fi kapcsolatokról a közeli kapcsolatok felderítésének elősegítése érdekében.Sends information about Wi-Fi connections to help the user discover nearby connections.
Földrajzi hely meghatározásának engedélyezéseAllow geolocation Engedélyezi az eszköz számára a helyadatok használatát.Enables the device to utilize location information.
NFC használatának engedélyezéseAllow NFC Engedélyezi a kis hatótávolságú kommunikációt használó műveleteket.Enables operations that use near field communication.
Bluetooth engedélyezéseAllow Bluetooth Az eszköz Bluetooth funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Enables or disables the Bluetooth functionality of the device.

Eszközképességek beállításai – szolgáltatásokDevice capabilities settings - features

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Másolás és beillesztés engedélyezéseAllow copy and paste Engedélyezi az eszköznek a másolási és a beillesztési funkció használatát.Enables copy and paste functionality on devices.

Az engedélyezett és letiltott alkalmazások beállításaiSettings for allowed and blocked apps

Az Engedélyezett és letiltott alkalmazások listában adja meg az engedélyezni vagy letiltani kívánt alkalmazásokat a következő információk alapján:In the Allowed and blocked apps list, specify a list of apps that you want to allow or block by using the following information:

Megjegyzés

Egyetlen szabályzatban csak egy, vagy engedélyezett, vagy letiltott alkalmazásokat tartalmazó lista szerepelhet.A single policy can only contain a list of allowed or blocked apps. Mindkét típusú lista nem adható meg ugyanabban a házirendben.You cannot specify both in the same policy.

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
Nem engedélyezi, hogy az eszközök megnyissák a listázott alkalmazásokatBlock devices from opening the listed apps Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyek telepítése és futtatása nem engedélyezett a felhasználóknak.Lists the apps that are not managed by Intune, and which users are not allowed to install and run.
Engedélyezi, hogy az eszközök kizárólag a listázott alkalmazásokat telepítsékAllow devices to install only the listed apps Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyeket a felhasználók telepíthetnek.Lists the apps that users are allowed to install. A felhasználók ezeken kívül más alkalmazásokat nem telepíthetnek.Users cannot install any other apps. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.
HozzáadásAdd Hozzáadhat egy alkalmazást a kijelölt listához.Adds an app to the selected list. Meg kell adnia egy szabadon választott nevet, valamint tetszés szerint megadhatja az alkalmazás kiadóját, valamint alkalmazás-áruházbeli URL-címét.Specify a name of your choice, the URL to the app in the app store, and the app publisher (optional). További segítségért olvassa el az Alkalmazás-áruházak URL-címének megadása című részt a jelen témakörben.For more help, see How to specify URLs to app stores later in this topic.
Alkalmazások importálásaImport Apps Importálja az Ön által vesszővel tagolt fájlban megadott alkalmazásokat.Imports a list of apps that you have specified in a comma-separated values file. Használja a fájlban megadott formátumot, alkalmazásnevet, kiadót és URL-címet.Use the format, application name, publisher, and app URL in the file.
SzerkesztésEdit Segítségével szerkesztheti a kijelölt alkalmazás nevét, kiadóját és URL-címét.Lets you edit the name, publisher, and URL of the selected app.
TörlésDelete Törölheti a kijelölt alkalmazást a listából.Deletes the selected app from the list.

Fontos

Ha megadja a kompatibilis alkalmazások listáját a Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökhöz, fel kell vennie a Vállalati portál alkalmazást, mert ellenkező esetben az le lesz tiltva.If you specify a list of allowed apps for Windows Phone 8.1 devices, you must add the Company Portal app to this list or it will be blocked.

Referenciainformációk az engedélyezett és letiltott alkalmazásokhozReference information for allowed and blocked apps

Alkalmazás-áruházak URL-címének megadásaHow to specify URLs to app stores

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét az engedélyezett vagy letiltott alkalmazások listájában, használja a következő formátumot:To specify an app URL in the allowed and blocked apps list, use the following format:

A Windows Phone Alkalmazások+játékok lapon keressen rá a használni kívánt alkalmazásra.From the Windows Phone Apps+Games page, search for the app that you want to use.

Nyissa meg az alkalmazás lapját, és másolja az URL-címet a vágólapra.Open the app’s page, and copy the URL to the clipboard. Ezt a címet az engedélyezett és a tiltott alkalmazások listájában egyaránt használhatja URL-címként.You can now use this as the URL in either the allowed or blocked apps list.

Például: Keressen rá az áruházban a Skype alkalmazásra.Example: Search the store for the Skype app. A használt URL-cím a következő: http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.The URL you use will be http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

Egyéni szabályzatbeállításokCustom policy settings

A Microsoft Intune Windows Phone-os egyéni konfigurációs szabályzatával OMA-URI-beállításokat léptethet érvénybe, amelyekkel vezérelhetők a Windows Phone 8.1-eszközökön elérhető szolgáltatások.Use the Microsoft Intune Windows Phone custom configuration policy to deploy OMA-URI settings that can be used to control features on Windows Phone 8.1 devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a funkcióval olyan Windows Phone-beállításokat léptethet érvénybe, amelyek nem konfigurálhatók az Intune általános konfigurációs házirendjével.This capability enables you to deploy Windows Phone settings that are not configurable with an Intune general configuration policy. Az ezen házirendekkel konfigurálható beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-házirendek használatával.For information about the settings you can configure with these policies, see Manage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies.

A Windows Phone-telefonokra érvényes OMA-URI beállítások létrehozásához lásd a Windows Phone 8.1 MDM-protokoll dokumentációját.For help creating OMA-URI settings for Windows Phone devices, see Windows Phone 8.1 MDM protocol documentation.

Általános beállításokGeneral settings

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
NévName Adjon meg egy egyedi nevet a házirend számára, hogy azonosítható legyen az Intune konzolján.Enter a unique name for the policy to help you identify it in the Intune console.
LeírásDescription Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt a szabályzatról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek megkeresésében.Provide a description that gives an overview of the policy and other relevant information that helps you to locate it.

OMA-URI-beállításokOMA-URI settings

Az OMA-URI beállítások szakaszban kattintson a Hozzáadás elemre egy beállítás hozzáadásához.In the OMA-URI Settings section, click Add to add a setting. Szerkesztheti és törölheti is a meglévő beállításokat.You can also edit or delete an existing setting.

Az OMA-URI beállítás hozzáadása vagy szerkesztése párbeszédpanelen adja meg a következő információkat:In the Add or Edit OMA-URI Setting dialog box, specify the following information:

Beállítás neveSetting name RészletekDetails
A beállítás neveSetting name Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
A beállítás leírásaSetting description Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt az adott beállításról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek a megkeresésében.Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
AdattípusData type Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

- Karakterlánc- String
- Karakterlánc (XML)- String (XML)
- Dátum és időpont- Date and time
- Egész- Integer
- Lebegőpontos szám- Floating point
- Logikai- Boolean
OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket)OMA-URI (case sensitive) Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.Specify the OMA-URI for which you want to supply a setting.
ÉrtékValue Adja meg a korábban megadott OMA-URI-azonosítóhoz társítandó értéket.Specify the value to associate with the OMA-URI that you specified previously.

További információSee also

Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies