Az Intune MAM-mal felügyelt vállalati alkalmazások adatainak törléseWipe company app data with Intune MAM

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha egy eszközt elveszítenek vagy ellopnak, vagy ha a dolgozó elhagyja a vállalatot, fontos eltávolítani a vállalati alkalmazásadatokat az eszközről.When a device is lost or stolen, or if the employee leaves your company, you want to make sure company app data is removed from the device. Előfordul, hogy a személyes adatokat meg kell őrizni, különösen, ha az eszköz a dolgozó saját tulajdona.But you might not want to remove personal data on the device, especially if this is an employee-owned device.

A vállalati alkalmazásadatok szelektív törléséhez hozzon létre törlési kérést az ebben a témakörben leírt lépésekkel.To selectively remove company app data, create a wipe request by using the steps in this topic. A kérelem teljesítése után az alkalmazás a következő futtatásakor az eszközön a vállalati adatok törlődnek az alkalmazásból.After the request is finished, the next time the app runs on the device, company data is removed from the app.

Important

Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem törölhetők.Any contacts synced from the native address book to another external source cannot be wiped. Ez jelenleg csak a Microsoft Outlook alkalmazásra érvényes.Currently, this only applies to the Microsoft Outlook app.

Törlési kérésCreate a wipe request

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Válassza a További szolgáltatások lehetőséget, a szűrési szövegmezőbe írja be az Intune szót, majd válassza ki az Intune-alkalmazásvédelem elemet.Choose More Services, type Intune in the filter textbox, and select Intune App Protection. Megnyílik az Intune mobilalkalmazás-felügyelet panel.The Intune mobile application management blade opens.

  Képernyőfelvétel: Az Új törlési kérés panel

 3. A Beállítások panelen válassza a Törlési kérések elemet.On the Settings blade, choose Wipe requests.

 4. Kattintson az Új törlési kérés lehetőségre.Choose New wipe request. Ennek hatására megnyílik az Új törlési kérés panel.The New wipe request blade opens.

  Képernyőfelvétel: Az Új törlési kérés panel

 5. Válassza a Felhasználó elemet a Felhasználó panel megnyitásához, és válassza ki azt a felhasználót, akinek az alkalmazásadatait törölni kívánja.Choose User to open the User blade, and select the user whose app data you want to wipe.

 6. Válassza az Eszköz lehetőséget.Choose Device. Ekkor megnyílik az Eszköz panel, amelyen látható a kijelölt felhasználóhoz társított összes eszköz listája, valamint két oszlop is: az eszköznév, amely az eszköz felhasználó által definiált rövid neve, és az eszköztípus, amely az eszközplatformot mutatja.This opens the Device blade that lists all the devices associated with the selected user, and also provides two columns, the device name, which is a friendly name defined by the user, and the device type, its device platform. Válassza ki a törölni kívánt eszközt.Select the device you want to wipe.

 7. Ekkor ismét az Új törlési kérés panel jelenik meg.You are now back on the New wipe request blade. A törlési kérés elindításához kattintson az OK gombra.Choose Ok to make a wipe request.

A szolgáltatás külön törlési kéréseket hoz létre az egyes védett alkalmazásokhoz az eszközön és a törlési kéréshez társított felhasználóhoz, és nyomon követi azokat.The service creates and tracks a separate wipe request for each protected app on the device, and the user associated with the wipe request.

Note

Törlési kérést úgy is létrehozhat, ha az Intune mobilalkalmazás-felügyeleti panelen a Törlési kérések csempére kattint.You can also create Wipe requests by clicking on the Wipe request tile from the Intune mobile application management blade.

A törlési kérelmek figyeléseMonitor your wipe requests

Elérhető egy összesítő jelentés is, amely a törlési kérelem összesített állapotát jeleníti meg, és tartalmazza a függőben lévő kérések és a hibák számát.You can have a summarized report that shows the overall status of the wipe request, and includes the number of pending requests and failures. Ha további részleteket szeretne megismerni, kövesse az alábbi lépéseket:To get more details, follow these steps:

 1. Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet panelen kattintson a Törlési kérések csempére.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. A Törlési kérés panelen kattintson a Törlési kérések csempére a Törlési kérés panel megnyitásához.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. A Törlési kérés panelen a kérelmek felhasználók szerint csoportosított listája látható.On the Wipe request blade, you can see the list of your requests grouped by users. A rendszer minden, az eszközön futó védett alkalmazáshoz külön törlési kérést hoz létre, ezért több kérés jelenhet meg ugyanannál a felhasználónál.Because the system creates a wipe request for each protected app running on the device, you might see multiple requests for a user. Az állapot mutatja, hogy a törlési kérés függőben van, sikertelen, vagy sikeres.The status indicates whether a wipe request is pending, failed, or successful.

  Képernyőfelvétel: Az Új törlési kérés panel

Ezen kívül látható az eszköz neve és típusa is, ami megkönnyíti a jelentések olvasását.Additionally, you'll be able to see the device name, and its device type, which can be helpful when reading the reports.

Important

A törléshez a felhasználónak meg kell nyitnia az alkalmazást, ami a kéréstől számítva akár 30 percig is eltarthat.The user must open the app for the wipe to occur, and the wipe may take up to 30 minutes after the request was made.

Törlési kérés törléseDelete a wipe request

A felfüggesztett állapotú törlés addig lesz megjelenítve, míg manuálisan nem törli.Wipes with pending status are displayed until you manually delete them. Törlési kérés manuális törléséhezTo manually delete a wipe request

 1. Az Intune mobilalkalmazás-felügyelet panelen kattintson a Törlési kérések csempére.On the Intune mobile application management blade, click on the Wipe requests tile.

 2. A Törlési kérés panelen kattintson a Törlési kérések csempére a Törlési kérés panel megnyitásához.On the Wipe request blade, choose the Wipe request tile to open the Wipe request blade.

 3. Kattintson a jobb egérgombbal a törölni kívánt törlési kérésre, majd válassza a Törlési kérés törlése lehetőséget.Right-click on the wipe request you want to delete, then choose Delete wipe request.

  Képernyőfelvétel: Az Új törlési kérés panel

 4. Ha a rendszer törlési megerősítést kér, válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.You're prompted to confirm the deletion, choose Yes or No, then click OK.

További információSee also

Alkalmazásadatok védelme mobilalkalmazás-felügyeleti házirendekkelProtect app data using mobile app management policies

Az Azure-portál használataUsing the Azure portal