A Microsoft Intune regisztrált eszközök kezelésével kapcsolatos képességeiEnrolled device management capabilities of Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune segítségével sokféle eszközt kezelhet úgy, hogy regisztrálja őket a szolgáltatásban.Microsoft Intune lets you manage a range of devices by enrolling them into the service. Egyes eszköztípusokat regisztrálhat saját maga, vagy regisztrálhatják a felhasználók a Vállalati portál alkalmazással.You can enroll some device types yourself, or users can enroll using the company portal app. Ez lehetővé teszi továbbá, hogy a felhasználók olyan műveleteket hajtsanak végre, mint a böngészés vagy az alkalmazások telepítése, biztosítva, hogy eszközeik megfeleljenek a vállalati szabályzatoknak és kommunikálnak az IT-támogatási szolgálattal.This also lets them perform operations like browsing and installing apps, ensuring that their devices are compliant with company policies, and contacting their IT support.

Ez a témakör minden olyan lehetőséget ismertet, amely az eszközök regisztrálását követően válik elérhetővé.This topic gives a full list of the capabilities that you get after you enroll your device.

A felügyeletet, a leltárt, az alkalmazások telepítését, a létesítést és a használatból való kivonást egyaránt az Intune felügyeleti konzoljával lehet kezelni.Management, inventory, app deployment, provisioning, and retirement are all handled through the Intune administration console. A felhasználók hozzáférést kapnak a vállalati portálhoz, és ennek segítségével alkalmazásokat telepíthetnek, eszközöket regisztrálhatnak vagy távolíthatnak el, és segítségért az informatikai osztályhoz vagy a segélyszolgálathoz fordulhatnak.Users gain access to the company portal, which enables them to install apps, enroll and remove devices, and contact their IT department or helpdesk.

Eszközvédelem és -beállításDevice security and configuration

KépességCapability RészletekDetails További információMore information
Konfigurációs szabályzatokConfiguration policies

Egyéni házirendekCustom policies
Lehetővé teszi számos beállítás és funkció kezelését a szervezethez tartozó mobileszközökön.Lets you manage many settings and features on mobile devices in your organization. Például megkövetelheti jelszó használatát, korlátozhatja a sikertelen bejelentkezési kísérletek számát, megadhatja, hogy a képernyő hány perc után zárolódjon, beállíthatja a jelszó lejárati idejét, és letilthatja a korábban használt jelszavak ismételt használatát.For example, you can require a password, limit the number of failed attempts, limit the amount of time before the screen locks, set password expiration, and prevent previously used passwords. Szabályozhatja továbbá a hardveres és szoftveres funkcióknak (például az eszköz kamerájának és a webböngészőnek) a használatát.You can also control the use of hardware and software features such as the device camera or the web browser.

Akkor használjon egyéni szabályzatokat, ha a konfigurációs szabályzatok nem tartalmazzák a kívánt beállítást.Use custom polices when configuration policies do not contain the settings that you require. iOS-eszközök esetén importálhatja az Apple Configurator eszközből exportált beállításokat.For iOS devices, you can import settings that you exported from the Apple Configurator tool. Más eszközök esetében az Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) beállítások segítségével konfigurálhatja a beállításokat és a szolgáltatásokat az eszközön.For other devices, you can use Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings to configure settings and features on the device.
Az eszközök beállításainak és funkcióinak kezelése a Microsoft Intune-szabályzatok használatávalManage settings and features on your devices with Microsoft Intune policies
Távoli törlés, távoli zárolás és PIN-kód alaphelyzetbe állításaRemote Wipe, Remote Lock, and Passcode Reset Az eszköz elvesztése vagy eltulajdonítása esetén törli a bizalmas adatokat.Erases sensitive data when a device is lost or stolen. Távolról zárolhatja például az eszközt, visszaállíthatja a gyári beállításokat vagy törölheti csak a vállalati adatokat.For example, you can remotely lock the device, restore it to factory settings, or wipe only corporate data.

Ha a felhasználók nem tudnak hozzáférni egy eszközhöz, alaphelyzetbe állíthatja a PIN-kódokat, zárolhatja az eltűnt vagy ellopott eszközöket, vagy törölhet róluk minden adatot.You can reset passcodes if users lose access to their device, lock missing or stolen devices, or even wipe data off of missing or stolen devices.
Eszközök védelme távoli zárolással és a jelszó alaphelyzetbe állításávalHelp protect your devices with remote lock and passcode reset
Teljes képernyős módKiosk mode Lehetővé teszi a mobileszközök bizonyos funkciói, például a képernyőfelvétel-készítés és a kikapcsolás zárolását.Lets you lock down certain features of mobile devices such as screen captures and power switches. Emellett az eszközt egyetlen meghatározott alkalmazás futtatására korlátozhatja.Also lets you restrict devices to run a single app that you specify. iOS-eszközök konfigurációs házirendjének beállításai a Microsoft Intune-baniOS configuration policy settings in Microsoft Intune

AlkalmazáskezelésApp management

KépességCapability RészletekDetails További információMore information
Alkalmazások telepítése és kezeléseApp deployment and management Számos eszközt kínál, amelyek segítségével kezelheti a mobilalkalmazásokat teljes életciklusukon keresztül, beleértve a telepítési fájlokból és alkalmazás-áruházakból történő telepítést, az alkalmazás állapotának részletes megfigyelését, valamint az alkalmazás eltávolítását.Provides a range of tools to help you manage mobile apps through their lifecycle, including app deployment from installation files and app stores, detailed monitoring of app status, and app removal. Alkalmazások telepítése a Microsoft Intune-banDeploy apps in Microsoft Intune
Megfelelő és nem megfelelő alkalmazásokCompliant and noncompliant apps Lehetővé teszi a szabályzatnak megfelelő (így a felhasználók által telepíthető) és nem megfelelő (így a felhasználók által nem telepíthető) alkalmazások listájának megadását.Lets you specify lists of compliant apps (that users are allowed to install) and noncompliant apps (that users aren't allowed to install). iOS-szabályzatbeállítások a Microsoft Intune-baniOS policy settings in Microsoft Intune
Mobilalkalmazás-kezelésMobile application management A mobilalkalmazás-felügyelet révén korlátozásokat konfigurálhat az alkalmazásokra vonatkozóan az Intune-nal kezelt eszközökre és a nem az Intune-nal kezelt eszközökre egyaránt.Configures restrictions for apps by using mobile application management for all devices that are both managed with Intune and not managed with Intune. Ennek segítségével fokozhatja a vállalati adatok biztonságát bizonyos műveletek, például a másolás és beillesztés, az adatok külső biztonsági mentése, valamint az alkalmazások közötti adatátvitel korlátozásával.This helps you to increase the security of your company data by restricting operations such as copy and paste, external backup of data, and the transfer of data between apps. Mobilalkalmazás-kezelési házirendek konfigurálása és telepítése a Microsoft Intune-konzolonConfigure and deploy mobile application management policies in the Microsoft Intune console
iOS-mobilalkalmazás konfigurálásaiOS mobile app configuration A mobilalkalmazás-konfigurációs szabályzatokkal automatikusan megadhatja azokat a beállításokat, amelyekre szükség lehet, amikor egy felhasználó egy iOS-alkalmazást futtat.Uses mobile app configuration policies to supply settings for iOS apps that might be required when the user runs the app. Előfordulhat például, hogy az alkalmazás portszám vagy bejelentkezési beállítások megadását kéri a felhasználótól.For example, an app might require the user to specify a port number or logon information. Ezzel leegyszerűsíthető az alkalmazások konfigurálása, és csökkenthető a segélyszolgálatra beérkező hívások száma.This can help streamline app configuration and reduce the number of support calls. iOS-alkalmazások konfigurálása mobilalkalmazás-konfigurációs házirendek segítségével a Microsoft Intune-banConfigure iOS apps with mobile app configuration policies in Microsoft Intune
iOS-mobilalkalmazás létesítési profiljaiiOS mobile app provisioning profiles Segít létesítési profilokat telepíteni a lejárathoz közelítő iOS-alkalmazásokhoz.Helps you deploy provisioning profiles to iOS apps that are nearing expiration. Az iOS-mobileszközös létesítésiprofil-szabályzatok segítségével megakadályozhatja, hogy az alkalmazásai lejárjanakUse iOS mobile provisioning profile policies to prevent your apps from expiring
Felügyelt böngészőManaged browser Konfigurálja a felügyeltböngésző-szabályzatokat, amelyekkel szabályozható, hogy az eszköz felhasználói mely webhelyeket látogathatják meg.Configures managed browser policies to control the websites that device users can visit. Emellett mobilalkalmazás-kezelési házirendeket is alkalmazhat a felügyelt böngészőre.In addition, you can also apply mobile application management policies to the managed browser. Az internet-hozzáférés felügyelt böngészőszabályzatokkal való kezelése a Microsoft Intune-banManage Internet access using managed browser policies with Microsoft Intune
Vállalati Windows HelloWindows Hello for Business Lehetővé teszi az integrációt a Vállalati Windows Hello nevű, a Windows 10-ben használható alternatív bejelentkezési módszerrel. Ez a helyi Active Directoryt vagy az Azure Active Directoryt használja jelszavak, intelligens kártyák vagy virtuális intelligens kártyák helyett.Lets you integrate with Windows Hello for Business, which is an alternative sign-in method for Windows 10 that uses on-premises Active Directory or Azure Active Directory to replace passwords, smart cards, or virtual smart cards. A Vállalati Windows Hello beállításainak szabályozása az eszközökön a Microsoft Intune-nalControl Windows Hello for Business settings on devices with Microsoft Intune
Mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazásokVolume purchased apps Segít a mennyiségi licencszerződés keretében vásárolt alkalmazások felügyeletében. Ehhez importálja a licencadatokat az App Store áruházból, figyelemmel kíséri, hogy hány licencet használt fel, és meggátolja, hogy több alkalmazáspéldányt telepítsen, mint amennyit vásárolt.Helps you manage apps that you purchased through a volume-purchase program by importing the license information from the app store, tracking how many of the licenses you have used, and preventing you from installing more copies of the app than you own. Mennyiségi programban vásárolt alkalmazások felügyelete a Microsoft Intune-nalManage volume-purchased apps using Microsoft Intune

Vállalati erőforrások eléréseCompany resource access

KépességCapability RészletekDetails További információMore information
TanúsítványprofilokCertificate profiles Létrehozhat és telepíthet megbízhatótanúsítvány-profilokat és egyszerű tanúsítványigénylési protokollon (SCEP) alapuló tanúsítványokat, amelyek segítségével biztonságossá teheti és hitelesítheti a Wi-Fi-, VPN- és e-mail-profilokat.Creates and deploys trusted certificate profiles and Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificates, which can be used to secure and authenticate Wi-Fi, VPN, and email profiles. Az erőforrások biztonságos elérése a Microsoft Intune tanúsítványprofiljai segítségévelSecure resource access with certificate profiles in Microsoft Intune
Wi-Fi profilokWi-Fi profiles Vezeték nélküli hálózati beállításokat léptethet érvénybe a felhasználók számára.Deploys wireless network settings to your users. E beállítások érvénybe léptetésével csökkentheti a vállalati hálózat eléréséhez szükséges felhasználói beavatkozást.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to the corporate network. Wi-Fi-kapcsolatok a Microsoft Intune-banWi-Fi connections in Microsoft Intune
E-mail profilokEmail profiles E-mail-beállításokat hozhat létre és léptethet érvénybe az eszközökön.Creates and deploys email settings to devices. A felhasználók így külön beállítások elvégzése nélkül férhetnek hozzá vállalati levelezésükhöz saját eszközeiken.This means that users can access corporate email on their personal devices without any required setup on their part. Vállalati levelezéshez való hozzáférés konfigurálása e-mail profilokkal a Microsoft Intune-banConfigure access to corporate email using email profiles with Microsoft Intune
VPN-profilokVPN profiles VPN-beállításokat léptethet érvénybe a szervezethez tartozó felhasználók és eszközök számára.Deploys VPN settings to users and devices in your organization. A beállítások központi telepítésével csökkentheti a vállalati hálózatban lévő erőforrások eléréséhez szükséges felhasználói beavatkozást.By deploying these settings, you minimize the user effort that's required to connect to resources on the company network. VPN-kapcsolatok a Microsoft Intune-banVPN connections in Microsoft Intune
Feltételes hozzáférési házirendekConditional access policies A Microsoft Exchange-levelezéshez és a SharePoint Online-hoz való hozzáférés felügyelete a nem az Intune által felügyelt eszközökön.Manages access to Microsoft Exchange email and SharePoint Online from devices that are not managed by Intune. Az e-mailek és a SharePoint elérésének korlátozása a Microsoft Intune használatávalRestrict access to email and SharePoint with Microsoft Intune

Leltár és jelentéskészítésInventory and reporting

KépességCapability RészletekDetails További információMore information
Leltár és jelentéskészítésInventory and reporting Információkat kereshet a felügyelt eszközökről és az általuk használt szoftverekről.Finds information about the devices that you manage and the software that the devices are using. A regisztrált eszközök áttekintése a Microsoft Intune leltárfunkciójávalUnderstand your devices with inventory in Microsoft Intune