Csoportok létrehozása a felhasználók és eszközök rendszerezéséhezCreate groups to organize users and devices

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör bemutatja, hogy miképpen hozhatnak létre csoportokat a rendszergazdák az Intune-ban.This topic tells administrators how they can create groups of users in Intune.

Az Intune csoportjai az eszközök és felhasználók rendkívül rugalmas kezelését teszik lehetővé.Groups in Intune give you great flexibility for managing your devices and users. Különböző, a szervezet igényeinek megfelelő csoportokat állíthat be (például földrajzi hely, részleg vagy hardverjellemzők alapján), melyekkel számos felügyeleti feladatot elvégezhet, a házirendek felhasználók csoportjai számára történő telepítésétől az alkalmazások eszközök csoportjaira való telepítéséig.You can set up groups to suit your organizational needs (for example, by geographic location, department, or hardware characteristics) and use them to perform a wide variety of administrative tasks, from deploying policies for a set of users to deploying applications to a set of devices.

A csoportfelügyelet áthelyezése az Azure AD-beGroup management moving to Azure AD

2016 novemberétől kezdve az új ügyfelek az Azure Active Directory (AD) portálon kezelik a felhasználócsoportokat és az eszközcsoportokat.Starting in November 2016, new accounts will manage user and device groups in the Azure Active Directory (AD) portal. 2016 decemberében az Intune-termékcsapat megkezdi a meglévő ügyfelek áttelepítését az új, Azure AD-alapú csoportfelügyeleti rendszerbe.In December 2016, the Intune product team will begin to migrate existing customers to the new Azure AD-based group management experience. A felhasználó- és eszközcsoportok mindegyikét át fogjuk telepíteni az Azure AD-alapú biztonsági csoportokba.All user and device groups will be migrated to Azure AD security groups. Az áttelepítést nem kezdjük mindaddig, amíg nem tudjuk minimálisra csökkenteni a napi munkára gyakorolt hatását és nem látjuk úgy, hogy az várhatóan semmiféle hatással nem lesz a felhasználókra.We won’t start migrations until we can minimize any effect on your day-to-day work, and when we expect there will be no effect on your users. A fiókja áttelepítését megelőzően értesíteni fogjuk.We also will give you notice before we migrate your account.

Important

Ha az Intune-portál Csoportok munkaterületének megnyitásakor megjelenik Az Intune-beli felhasználócsoportok most már Azure Active Directory-beli csoportokként vannak kezelve hivatkozás, amely az Azure Active Directory portálra mutat, akkor Ön már az új, az Azure AD biztonsági csoportjain alapuló csoportkezelést használja az Intune-ban.If you open the Groups workspace in the Intune portal and see Intune user groups are now managed as groups in Azure Active Directory with a link to the Azure Active Directory portal, then you are already using the new Azure AD security groups approach to group management in Intune. A csoportok létrehozásáról és kezeléséről a Csoportkezelés az Azure Active Directoryban című cikk nyújt tájékoztatást.To learn how to create groups, see Managing groups in Azure Active Directory.

Ha nem látja az Azure AD portálra mutató hivatkozást, akkor még mindig Intune-t használja a csoportok kezelésére.If you do not see the link to the Azure AD portal, you are still using the Intune portal for groups management.

Csoportkezelés az Intune-portálonGroup management in the Intune portal

Az eszközcsoportok és felhasználói csoportok létrehozása egyaránt az Intune felügyeleti konzol CSOPORTOK munkaterületén történik.Device and user groups are both created in the GROUPS workspace of the Intune administration console.

A felügyeleti konzol Csoportok munkaterülete

Tip

A csoportok használatáról további tájékoztatást a Csoportok használata felhasználók és eszközök kezelésére a Microsoft Intune-nal című témakörben olvashat.To learn more about using groups, see Use groups to manage users and devices with Microsoft Intune.

Eszközcsoport létrehozásaCreate a device group

Az eszközcsoportokat alkalmazások és frissítések telepítésére, valamint egyéb funkciók konfigurálására használhatja.Use device groups to deploy apps and updates, and configure other features. Például állítsa be az „Eszközök” csoportot a következő lépések alapján:For example, set up a "My Devices" group using the following steps:

 1. Az Intune felügyeleti konzolján válassza a Csoportok > Áttekintés > Csoport létrehozása elemet.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. A Csoport neve mezőbe írja be az „Eszközök” értéket, a szülőcsoportok listájából válassza ki a Minden eszköz lehetőséget, majd válassza a Tovább gombot.For the Group name, type “My Devices” and, from the parent group list, select All Devices, and then choose Next.

 3. A Tagság feltételeinek meghatározása lapon a Minden eszköz lehetőséget kiválasztva jelezze, hogy a csoport mobileszközöket és számítógépeket is tartalmaz.On the Define Membership Criteria page, select All devices to indicate that the group includes both mobile devices and computers.

 4. A Közvetlen tagság meghatározása lapon válassza a Tovább gombot.On the Define Direct Membership page, choose Next. Ha előzőleg olyan csoportot hozott létre, amely nem tartalmazza az összes eszközt, és konkrét eszközöket szeretne hozzáadni az új csoporthoz, azt itt teheti meg.If you previously created a group that did not include all devices, and you wanted to add specific devices to your new group, you can do that here.

 5. Az Összefoglalás lapon tekintse át a végrehajtandó műveleteket, majd kattintson a Befejezés gombra.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Az újonnan létrehozott csoportot megtalálhatja a Csoportok munkaterület Csoportok listájának Minden eszköz lapján.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Devices. Itt szerkesztheti és törölheti is a csoportot.From here, you can also edit or delete the group.

Felhasználói csoport létrehozásaCreate a user group

A felhasználói csoportokat szoftverek és eszköz- házirendek telepítésére használhatja.Use user groups to deploy software and device policies. Például állítsa be az „Intune-felhasználók” csoportot a következő lépések alapján:For example, set up an "Intune Users" group using the following steps:

 1. Az Intune felügyeleti konzolján válassza a Csoportok > Áttekintés > Csoport létrehozása elemet.In the Intune administration console, choose Groups > Overview > Create Group.

 2. A Csoport neve mezőbe írja be az „Intune-felhasználók” értéket, a szülőcsoportok listájából válassza ki a Minden felhasználó lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.For the Group name, type “Intune Users” and, from the parent group list, select All Users, and then choose Next.

 3. A Tagság feltételeinek meghatározása lap Csoporttagság kezdése a következővel beállítását állítsa A szülőcsoport összes felhasználójaértékre.On the Define Membership Criteria page, set Start group membership with to All users in the Parent group.

 4. Kattintson a Tagok kizárása ezekből a biztonsági csoportokból lehetőség melletti Tallózás gombra, és válassza a Vállalati rendszergazda lehetőséget.Beside Exclude members from these security groups, choose Browse and then select Company Administrator. Ez a kizárás lehetővé teszi, hogy az Intune-felhasználók csoportot a vállalati rendszergazda fiók (más néven a bérlői rendszergazda) érintése nélkül kezelhesse.This exclusion lets you manage the Intune Users group without affecting the Company Administrator account (also known as the tenant administrator).

 5. A Közvetlen tagság meghatározása lapon válassza a Tovább gombot.On the Define Direct Membership page, choose Next. Itt semmit nem kell tennie, mivel a vállalati rendszergazdán kívül minden felhasználónak bele kell tartoznia az Intune-felhasználók csoportba.You don’t need to do anything here because you want the Intune Users group to include all users, except for the Company Administrator.

 6. Az Összefoglalás lapon tekintse át a végrehajtandó műveleteket, majd válassza a Befejezés gombot.On the Summary page, review the actions that will be taken, and then choose Finish.

Az újonnan létrehozott csoportot megtalálhatja a Csoportok munkaterület Csoportok listájának Minden felhasználó lapján.You can find the newly created group in the Groups list, in the Groups workspace, under All Users. Itt szerkesztheti és törölheti is a csoportot.From here, you can also edit or delete the group.