A Lookout Intune-nal való integrációjának hibaelhárításaTroubleshoot Lookout Integration with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ez a témakör ismertet néhány gyakori problémát, amely a Lookout mobilfenyegetések elleni védelem (MTP) beállításával kapcsolatban merülhet fel.This topic describes some common issues you may encounter with your Lookout mobile threat protection (MTP) setup.

Bejelentkezési hibákLogin errors

403-as hibák403 errors

A Lookout MTP-konzolra való bejelentkezéskor a következő 403-as hibaüzenet jelenik meg: Ön nem jogosult hozzáférni a szolgáltatáshoz Erre abban az esetben kerülhet sor, ha az Ön által megadott felhasználónév nem tagja a Lookout MTP eléréséhez konfigurált Azure Active Directory (AD) csoportnak.When you log in to the Lookout MTP console you see a 403 error: you are not authorized to access the service This can happen when the specified username is not a member of the Azure Active Directory (AD) group configured to access Lookout MTP.

A Lookout MTP csak konfigurált Azure AD-csoportból engedélyezi a felhasználóknak a szolgáltatás elérését.Lookout MTP only allows users from a configured Azure AD group to access the service. Ha szeretné megtudni, hogy melyik csoporthoz állítottak be Lookout MTP-hozzáférést, forduljon a Lookout támogatási csapatához.To determine which group is configured with access to Lookout MTP, contact Lookout Support:

Ha nem tud bejelentkezniUnable to sign in

Az alábbi hibát látja, ha az Azure AD globális rendszergazdája nem fogadta el a kezdeti Lookout-telepítést.You see the following error when the Azure AD global admin user has not accepted the initial Lookout setup.

képernyőfelvétel, amelyen a Lookout bejelentkezési képernyője bejelentkezési hibát mutat

A probléma megoldásához a globális rendszergazda jelentkezzen be a https://aad.lookout.com/les?action=consent oldalon és fogadja el a telepítés indításáról szóló kérést.To resolve this issue, the global admin user must login to https://aad.lookout.com/les?action=consent and accept the prompt to initiate the set up. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Lookout MTP-előfizetés beállítása című témakörben találMore detailed information can be found in Set up your subscription with Lookout MTP topic

Eszközállapottal kapcsolatos problémákDevice status issues

Hiányzik egy eszköz a Lookout eszközlistájárólDevice missing from Lookout device list

Ez az alábbi esetek valamelyikében fordulhat elő:This could happen in either of the following scenarios:

  • Az eszköz tulajdonosa nem tagja a Lookout MTP-konzolon megadott Regisztrációs csoportnak.The device user is not in the Enrollment Group specified in the Lookout MTP Console. A Lookout-konzolon lépjen a System (Rendszer) > Intune Connector (Intune-összekötő) > Enrollment Management (Regisztráció kezelése) pontra.In the Lookout console, go System > Intune Connector > Enrollment Management. Tekintse át a regisztrációhoz konfigurált Azure AD-csoportokat, és ellenőrizze, hogy a felhasználó tagja-e az egyik Azure AD-csoportnak.Review the Azure AD groups configured for enrollment and verify that the device user is part of one of the Azure AD groups. Miután hozzáadta a felhasználót a regisztrációs csoporthoz, a beállított lekérdezési időköz elteltéig tarthat (ami alapértelmezés szerint 5 perc), amíg az eszköz megjelenik a Lookout MTP-konzol Devices (Eszközök) moduljában.Once a user is added to the enrollment group, it can take up to the configured polling interval, 5 minutes by default, for the device to appear in the Devices module of the Lookout MTP console.
  • Ha az eszközt nem támogatja a Lookout MTP.If the device is unsupported by Lookout MTP. A nem támogatott eszközök a Lookout MTP-konzolon az összekötő beállításainak Kezelt eszközök részében jelennek meg.Devices that are unsupported will appear in the Managed Devices section of the connector settings on the Lookout MTP Console.

Függőben lévő állapotúként jelentett eszközDevice reported as pending

Az eszköz függőben lévőként jelenik meg, ha végfelhasználó még nem nyitotta meg a Lookout for Work alkalmazást, és nem koppintott az Aktiválás gombra.A device is shown as Pending if the end user has not opened the Lookout for work app and tapped the Activate button. Ha továbbiakat szeretne megtudni az eszköz Lookout for Work alkalmazással való aktiválásáról, olvassa el A rendszer felszólítja a Lookout for Work telepítésére az Android-eszközön vagy A rendszer felszólítja a Lookout for Work telepítésére az iOS-eszközön című szakasztFor more details on the device activation with Lookout for work app, see You are prompted to install Lookout for Work on your Android device or You are prompted to install Lookout for Work on your iOS device

Aktív, de eszközazonosító nélküli eszközDevice whos active, but has no device ID

Ha a Lookout MTP-konzolon egy aktív eszköz nem rendelkezik eszközazonosítóval, akkor az eszköz felhasználója nem tartozik a regisztrációs csoporthoz.In the Lookout MTP console, if an active device has no device ID then the device user is not in the enrollment group. Az eszköz abban az esetben kerülhet ebbe az állapotba, ha az eszköz tulajdonosát eltávolították a regisztrációs csoportból, vagy ha eltávolították a regisztrációs csoportot.A device can get into this state is if the device user has been removed from the enrollment group or the enrollment group has been removed.

A Lookout-konzolon lépjen a System (Rendszer) > Intune Connector (Intune-összekötő) > Enrollment (Regisztráció) pontra.In the Lookout console, go System > Intune Connector > Enrollment and review the settings. Tekintse át az Azure AD-csoportokat, és ellenőrizze, hogy a felhasználó tagja-e az egyik Azure AD-csoportnak.Review the Azure AD groups and verify that the device useris part of one of the Azure AD groups.

Amíg az eszköz ebben az állapotban van, a Lookout továbbra is értesíti a felhasználót az észlelt fenyegetésekről, de nem küld fenyegetés-információkat az Intune-hoz.While a device is in this state, Lookout will continue to notify the user of any threats detected, but will not send any threat information to Intune.

Leválasztott állapotúként jelentett eszközDevice reported as disconnected

A Leválasztott állapot azt jelenti, hogy a beállított időközön belül, ami alapértelmezés szerint legalább 7 nap, de legfeljebb 30 nap, az eszköz nem volt szinkronizálva a Lookout MTP-vel.Disconnected means the device hasn't synced with Lookout MTP in the configured interval, 30 days by default with a minimum of 7 days. A Céges portál vagy a Lookout for Work alkalmazás hiányzik az eszközről.Either the Company Portal app or the Lookout for Work app is missing from the device. A probléma megoldásához újra kell telepíteni ezeket az alkalmazásokat.Reinstalling the apps should resolve this issue. Amikor a felhasználó megnyitja és aktiválja a Lookout for Work alkalmazást, az eszköz újraszinkronizálja magát a Lookout MTP-vel és az Intune-nal.When the user opens Lookout for Work and activates the app, the device resyncs with Lookout MTP and Intune.

Eszköz szinkronizálásának kényszerítéseForcing a device sync

A Lookout MTP-konzol Eszközök moduljából a rendszergazda kiválaszthatja és törölheti az eszközt.From the Devices module of the Lookout MTP console, the administrator can select the device and choose to delete it. Amikor a felhasználó legközelebb megnyitja a Lookout for Work alkalmazást és az Aktiválás elemre koppint, az eszköz teljes újraszinkronizálást hajt végre.The next time the device owner opens the Lookout for Work app and taps Activate, the device state will do a full resync.

Az eszköznek új felhasználója vanDevice has a new user

Végre kell hajtani az eszköz adatainak teljes törlést, és meg kell kérni az új felhasználót, hogy regisztráljon.You should wipe the device and ask the new user to enroll. Az Intune felügyeleti konzolon válassza ki az eszközt, kattintson a jobb egérgombbal, majd válassza a Kivonás/Teljes törlés lehetőséget az eszköz felügyelet alól való kivonásához.From the Intune administrator console, select the device, right click, and choose Retire/Wipe to remove the device from management. Kivonása után törölheti az eszközt.After retiring the device you can delete it.

képernyőfelvétel az Intune felügyeleti konzolon megjelenő kivonás/teljes törlés lehetőségről

Megnyithatja a Devices (Eszközök) modult a Lookout-konzolon is, és választhatja a Delete (Törlés) lehetőséget.You can also go to the Devices module of the Lookout console and choose Delete.

Amennyiben az új felhasználó tagja valamelyik Lookout MTP-hez tartozó regisztrációs csoportnak, az eszköz megjelenik, miután az Azure AD társítja azt az új felhasználóval.If the new user is in an Lookout MTP enrollment group, the device will appear once Azure AD associates the device with the new user.

Megfelelőség-helyreállítási munkafolyamatokCompliance remediation workflows

További információSee also

Az előfizetés konfigurálása a Lookout MTP használatáhozSet up you subscription with Lookout MTP