Alkalmazástelepítéssel kapcsolatos problémák elhárítása a Microsoft Intune-banTroubleshoot app deployment problems in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune a klasszikus portálonApplies to: Intune in the classic portal
Az Intune Azure Portalbeli verziójáról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ha problémába ütközik az alkalmazások Intune-nal történő telepítése vagy felügyelete során, kezdje itt.If you are having problems deploying and managing apps with Intune, start here. Ez a témakör néhány gyakori problémát és azok megoldását ismerteti.This topic contains some common problems you might encounter together with solutions.

Gyakori alkalmazástelepítési hibakódokCommon app deployment error codes

HibakódError code Lehetséges problémaPossible problem Javasolt megoldásSuggested resolution
0x80073CFF0x80073CFF

0x80CF201C (ügyfélhiba)0x80CF201C (client error)
Az alkalmazás telepítéséhez közvetlen telepítést lehetővé tevő rendszerrel kell rendelkeznie.To install this app, you must have a sideloading-enabled system. Győződjön meg arról, hogy megbízható az alkalmazáscsomag aláírása, és olyan tartományi eszközre van telepítve a csomag, amelyen engedélyezett az AllowAllTrustedApps házirend. Megfelelő az is, ha közvetlen telepítést biztosító licenccel rendelkező olyan windowsos eszközre van telepítve a csomag, amelyen engedélyezve van az AllowAllTrustedApps házirend.Make sure that the app package is signed with a trusted signature and installed on a domain-joined device that has the AllowAllTrustedApps policy enabled, or a device that has a Windows Sideloading license with the AllowAllTrustedApps policy enabled.
0x80073CF00x80073CF0 A csomag nem nyitható meg.The package could not be opened. Lehetséges okok:Possible causes:

- A csomag nincs aláírva.- The package is unsigned.
- A közzétevő neve nem egyezik meg az aláíró tanúsítvány tulajdonosával.- The publisher name does not match the signing certificate subject.

További információt az AppxPackagingOM eseménynaplóban talál.Check the AppxPackagingOM event log for more information.
0x80073CF30x80073CF3 Nem sikerült ellenőrizni a csomag frissítéseit, függőségeit vagy ütközéseitThe package failed update, dependency, or conflict validation Lehetséges okok:Possible causes:

- A bejövő csomag ütközik egy telepített csomaggal.- The incoming package conflicts with an installed package.
- Nem található a megadott csomagfüggőség.- A specified package dependency is not found.
- A csomag nem támogatja a megfelelő processzorarchitektúrát.- The package does not support the correct processor architecture.

További információt az AppXDeployment-Server eseménynaplóban talál.Check the AppXDeployment-Server event log for more information.
0x80073CFB0x80073CFB A megadott csomag már telepítve van, és a csomag újratelepítése le van tiltva.The provided package is already installed, and reinstallation of the package is blocked Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha olyan csomagot telepít, amely nem azonos a már telepített csomaggal.You might receive this error if you are installing a package that is not identical to the package that is already installed. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmaz-e digitális aláírást.Confirm the digital signature is also part of the package. Ha újraépít vagy újra aláír egy csomagot, a csomag nem lesz bitenként azonos az előzőleg telepített csomaggal.When a package is rebuilt or re-signed, that package is no longer bitwise identical to the previously installed package. Ez a hiba kétféleképpen javítható ki:Two possible options to fix this error are as follows:

- Növelje az alkalmazás verziószámát, majd építse és írja alá újra a csomagot.- Increment the version number of the app, then rebuild and re-sign the package.
- Az új csomag telepítése előtt távolítsa el a régi csomagot a rendszer minden felhasználója esetében.- Remove the old package for every user on the system before you install the new package.
0x87D1041C0x87D1041C Az alkalmazás telepítése sikeres volt, de a rendszer nem ismeri fel az alkalmazást.Application installation succeeded but application is not detected. - Az alkalmazást az Intune sikeresen telepítette, azonban a későbbiekben valaki (valószínűleg a végfelhasználó) eltávolította.- The app was deployed successfully by Intune, then subsequently uninstalled (possibly by the end user). Kérje meg a felhasználót, hogy telepítse újra az alkalmazást a vállalati portálról.Instruct the user to reinstall the app from the company portal. A kötelező alkalmazások újratelepítése automatikusan megtörténik az eszköz következő bejelentkezésekor.Required apps will be reinstalled automatically when the device next checks in.

A Microsoft Áruházból származó alkalmazások hibáinak elhárításaTroubleshooting apps from the Microsoft Store

A Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps (A Microsoft Áruházbeli alkalmazások csomagolási, telepítési és lekérdezési hibáinak elhárítása) című cikkben foglaltak segítenek elhárítani az alkalmazásoknak a Microsoft Áruházból akár Intune-nal, akár más módon történő telepítésekor tapasztalt gyakori problémákat.The information in the topic Troubleshooting packaging, deployment, and query of Microsoft Store apps helps you troubleshoot common problems you might encounter when installing apps from the Microsoft Store, whether by using Intune, or by any other means.

Az Intune-szoftverügyféllel felügyelt számítógépekre való alkalmazástelepítés hibáinak elhárításaTroubleshooting app deployment to PCs managed by the Intune software client

Az Intune által felügyelt alkalmazásokra történő alkalmazástelepítés hibáinak elhárításában a következő két naplófájl tartalma segíthet:To help you troubleshoot problems deploying apps to the PCs managed by the Intune software client, you can look a the following two log files:

  • %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs mappa%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Logs folder
  • %ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log%ProgramFiles%\Microsoft\OnlineManagement\Updates\ReportingEvents.log

Ha támogatási esetet kell megnyitnia az Intune kapcsán, akkor hasznos, ha el is küldi ezeket a naplókat a Microsoftnak.Additionally, if you need to open a support case for Intune, it will be helpful to also send these logs to Microsoft.

További lépésekNext steps

Ha ezek a hibaelhárítási információk nem oldották meg a problémát, forduljon a Microsoft támogatási szolgálatához a Hogyan kérhet támogatást a Microsoft Intune-hoz című témakörben leírtak szerint.If this troubleshooting information didn't help you, contact Microsoft Support as described in How to get support for Microsoft Intune.